Sut i newid i fesurydd dŵr

Pam tasgu’r arian? Mae mesurydd dŵr yn golygu y byddwch yn talu am y dŵr rydych yn ei ddefnyddio yn unig. Os byddwch chi’n gwneud un peth syml heddiw, rhowch gynnig ar gyfrifiannell mesurydd dŵr, gan y gallai olygu arbedion arwyddocaol i’ch cartref. Beth am ei mentro hi a darllen ymhellach?

Enillion Cyflym

Yn gyffredinol, os oes yna lai o bobl yn byw yn eich cartref na sydd yna o ystafelloedd gwely, dylech arbed arian gyda mesurydd dŵr.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: 20 munud

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Offer angenrheidiol:

    • Mynediad i’r Rhyngrwyd, i allu cyrraedd cyfrifiannell defnydd dŵr
    • Ffôn, pe byddai’n well gennych chi ffonio eich cwmni dŵr i wirio eich defnydd dŵr
    • Bil dŵr

1. Ystyriwch a yw werth cael mesurydd dŵr

Os nad oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn talu pris penodedig am eich dŵr. Does dim ots faint o ddŵr fyddwch chi’n ei ddefnyddio, fydd eich bil ddim yn newid. Yn hytrach, mae’r bil yn seiliedig ar “werth ardrethol” eich cartref – neu pa mor grand yw’ch cartref.

Yn gyffredinol, os oes yna fwy neu’r un faint o ystafelloedd gwely yn eich cartref na sydd o bobl, ystyriwch gael mesurydd.

Mae rhai pobl yn talu llai gyda mesurydd, eraill ddim – mae’r cyfan yn dibynnu ar eich sefyllfa eich hun.

2. Gwiriwch a allai mesurydd fod yn rhatach

Chwiliwch am eich bil, yna rhoi rhywfaint o ystadegau yn y Gyfrifiannell Mesurydd Dŵr a ddarparwyd yn garedig gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Byddwch yn cael amcangyfrif o faint fyddai eich biliau pe byddech wedi gosod mesurydd.

3. Gosodwch fesurydd am ddim

Newyddion da os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr - gallwch gael gosod mesurydd am ddim.Cysylltwch â’ch cwmni dŵr i weld os byddech yn arbed, ac yna llenwi ffurflen gais gyflym dros y ffôn, trwy’r post neu ar-lein.Newyddion drwg i’r Alban - efallai y bydd rhaid i chi dalu £300 neu fwy am gostau gosod. Edrychwch i weld pwy sy’n cyflenwi eich dŵr a’u manylion cyswllt.

Iawn, wedi bachu mesurydd i chi’ch hun? Cŵl. Cwtogwch eich bil trwy ddefnyddio llai o ddŵr. Chwiliwch am awgrymau a thriciau syml i’w gwneud bob dydd gyda’n Canllaw sut i arbed ar eich bil dŵr.

Edifar am eich penderfyniad? Nid yw’n drychineb os byddwch wedi newid i fesurydd a chanfod fod eich biliau’n fwy - gallwch newid yn ôl i filio heb fesurydd. Dim ond fod angen i chi ofyn i’ch cwmni o fewn y ddwy flynedd gyntaf. Fyddan nhw ddim yn cael gwared ar y mesurydd, ond mi fyddant yn newid eich biliau yn ôl.

Beth os gwrthodir mesurydd i chi? Os gwrthodir darparu mesurydd dŵr i chi (gall hyn ddigwydd os yw’ch cwmni dŵr yn meddwl ei fod yn rhy anodd neu’n rhy ddrud), gallwch ofyn am daliadau wedi eu hasesu. Mae’r rhain yn seiliedig ar gyfartaledd biliau a delir gan bobl gyda mesuryddion, felly gwiriwch a fyddai’n rhatach.

Gall rhentwyr newid hefyd! Dydy’r ffaith eich bod yn rhentu ddim yn golygu na ddylech ofyn am gael newid, oherwydd os yw’ch enw chi ar y biliau dŵr, gallwch ofyn am fesurydd dŵr.

Yn swyddogol, does dim rhaid i chi ofyn am ganiatâd gan eich landlord os oes gennych chi gontract byr - ond mae’n debygol ei fod yn syniad da i ofyn beth bynnag.

Gair o rybudd - bydd y cwmni dŵr yn ymweld i edrych a yw’n bosibl gosod mesurydd. Os yw, dylai ei osod cyn pen tri mis.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?