Sut i roi trefn ar eich arian os ewch yn sâl neu’n anabl

Os ydych yn wynebu problem iechyd, y peth olaf ar eich meddwl o bosib fydd eich materion ariannol. Serch hynny, i osgoi pryderon ariannol rhag gwaethygu, ceisiwch gael trefn ar eich arian cyn gynted â phosibl.

Darganfyddwch os gallwch gael tâl salwch, budd-daliadau salwch neu fudd-daliadau anabledd. Mae’r canllaw hwn yn gwmpasu cymorth gan eich cyngor lleol a ble i hael help gyda chostau bob dydd fel presgripsiynau, trydan a nwy.

Cymorth gan eich cyflogwr

Cael tâl salwch

Os yw salwch yn eich atal rhag gweithio, efallai yr hoffech chi ystyried hawlio Tâl Salwch Statudol (SSP). Gallwch gael Tâl Salwch Statudol (SSP) am hyd at 28 wythnos:

 • Os ydych yn gyflogedig – ond yn methu gweithio.
 • Os yw eich enillion cyfartalog yn oleiaf £120 yr wythnos.

Y gyfradd ar gyfer SSP yw £ 96.35 yr wythnos (2021/22). Fe’i telir gan eich cyflogwr yn yr un modd â’ch cyflog.

Mae gan rai cyflogwyr gynlluniau tâl salwch mwy hael a bydd eraill yn asesu achosion yn unigol.

Gwiriwch delerau eich cytundeb neu’r llawlyfr staff i weld beth sydd ar gael.

Darganfyddwch fwy am wneud cais am SSP am resymau sy’n gysylltiedig â choronafeirws yn ein canllaw Coronavirus ac SSPopens in new window.

Dysgwch ragor am Dâl Salwch Statudol ar GOV.UK.

Os yw eich cyflogwr yn gwrthod talu Tâl Salwch Statudol

Os yw eich cyflogwr yn gwrthod talu SSP, neu ddim yn talu’r swm llawn i chi, dylech gysylltu â thîm anghydfod taliad statudol Cyllid a Thollau EM:

Ffôn: 03000 560 630

Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm
Dydd Gwener 8.30am i 4.30pm

Ffôn testun: 0300 200 3212

Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 5pm

Gofynnwch am gefnogaeth fel y gallwch ddychwelyd i’r gwaith

Os ydych yn gallu dychwelyd i’r gwaith, mae gennych yr hawl gyfreithiol i ofyn i’ch cyflogwr wneud addasiadau rhesymol fel y bydd yn haws i chi barhau i weithio.

Gallai’r addasiadau rhesymol hyn gynnwys:

 • Oriau gweithio hyblyg.
 • Newid eich cyfrifoldebau.
 • Defnyddio offer a addaswyd yn arbennig – er enghraifft eich cyfrifiadur, bysellfwrdd, ffôn, cadair neu ddesg.

Gwiriwch eich pensiwn gweithle

Os ydych wedi bod yn talu i mewn i bensiwn gweithle, gofynnwch i’ch cyflogwr neu’r cwmni sy’n rhedeg y cynllun a oes unrhyw fudd-daliadau salwch y gallech eu hawlio.

Os oes, gwiriwch faint yw eu gwerth ac am ba hyd y byddant yn parhau.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn gallu ymddeol yn gynnar os nad ydych yn gallu parhau i weithio.

Budd-daliadau a hawliadau

Hawliwch yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt

Os oes gennych chi gyflwr iechyd neu os ydych yn anabl, gallech fod yn gymwys i hawlio budd-daliadau a fydd yn:

 • Ychwanegu at eich incwm – er enghraifft, Credyd Cynhwysol
 • Eich helpu gyda chostau hanfodol – er enghraifft, yr elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol
 • Caniatáu i rywun sy’n gofalu amdanoch hawlio Lwfans Gofalwr.
 • Eich helpu i reoli’r costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â bod yn anabl neu fod â chyflwr iechyd hirdymor – er enghraifft, Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Os ydych ar incwm isel ac yn cyflwyno cais newydd neu’n diweddaru’ch cais yn sgil newid yn eich amgylchiadau, fel arfer nawr rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol.

Ni fydd yn rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol os ydych yn gymwys ar gyfer (neu eisoes yn cael) y Premiwm Anabledd Difrifol neu os ydych yn hŷn na’r oedran pensiwn y wladwriaeth.

Os ydych yn gorfod symud o’ch budd-daliadau presennol i Gredyd Cynhwysol, darllenwch ein canllaw ar Sut y bydd symud i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi.
Darllenwch ein canllaw mwy cyffredinol ar fudd-daliadau: Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir.

Cymorth gyda chostau iechyd GIG

Gair i gall

Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o bobl dalu am bresgripsiynau yn Lloegr. Os ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm, yna mae’n debygol bod eich presgripsiynau am ddim fel arfer.

Mae presgripsiynau am ddim yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, waeth beth yw’ch oed ac amgylchiadau.

Os ydych yn byw yn Lloegr ac yn cael rhai budd-daliadau penodol efallai y gallwch arbed arian drwy gael cymorth gyda chostau iechyd.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Costau deintyddol.
 • Cost gofal llygaid.
 • Presgripsiynau’r GIG.
 • Cael cymorth gyda chostau teithio i apwyntiadau ysbyty.

Hawlio ar yswiriant

Gwiriwch a oes gennych bolisïau yswiriant a fyddai’n rhoi sicrwydd am eich taliadau morgais neu gymryd lle canran o’ch incwm.

Er enghraifft:

 • Yswiriant salwch critigol.
 • Yswiriant diogelu incwm.
 • Yswiriant diogelu taliadau.
 • Yswiriant diogelu taliadau morgais.
 • Yswiriant diogelu incwm tymor byr.

Yn aml mae’r math hwn o yswiriant yn cael ei gynnig gyda pholisïau yswiriant bywyd neu forgeisi.

Hawliwch ar eich union – fel arfer ceir cyfnod o ddisgwyl cyn i bolisi ryddhau taliad, felly gorau po gyntaf y byddwch yn anfon eich hawliad.

Darllenwch ein canllaw Gwneud hawliad yswiriant.

Cysylltwch â’ch cyflenwyr nwy a thrydan

Cysylltwch â’ch cyflenwr ynni cyn gynted â phosibl.

Rhowch wybod iddynt fod gennych gyflwr iechyd hirdymor neu eich bod yn anabl a gofynnwch iddynt a ydych yn gymwys am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Gallech gael hyd at £140 oddi ar eich bil trydan ar gyfer Gaeaf 2021/22.

Os dywedwch wrth eich cyflenwr ynni am eich cyflwr iechyd, gallent hefyd:

 • Eich cofrestru ar gyfer eu gwasanaeth o flaenoriaeth.
 • Cynnal gwiriadau diogelwch blynyddol am ddim.
 • Cynnig blaenoriaeth gyda galwadau brys i gartrefi.
 • Eich diogelu rhag colli’ch cyflenwad trydan neu lithro i ôl-ddyled.

Help gan eich cyngor lleol

Os yw’ch cyflwr yn golygu’ch bod yn cael anhawster symud o gwmpas neu wneud tasgau beunyddiol efallai y gall eich cyngor lleol roi cefnogaeth gyda phethau fel:

 • Siopa a glanhau.
 • Gofal personol a thasgau beunyddiol.
 • Offer arbennig yn gysylltiedig â’ch salwch neu’ch anabledd.
 • Mân addasiadau i’ch cartref (fel canllawiau ar eich baddon).

Y cam cyntaf yw cael asesu’ch anghenion gan eich cyngor.

Help gyda’ch Treth Gyngor

Gallech gael gostyngiad ar eich Treth Gyngor os ydych yn anabl, neu os oes rhywun yn eich cartref yn anabl.

Cymorth gyda grantiau elusennol

Mae nifer o sefydliadau a chymdeithasau sy’n cynnig grantiau i bobl a’u teuluoedd er mwyn rhoi cymorth iddynt ymdopi â llai o incwm neu gwrdd â’r costau ychwanegol o fod yn sâl neu’n anabl.

Gall grantiau fod ar gael drwy undeb llafur neu gymdeithas fuddiannol sy’n gysylltiedig â’r math o waith a wnewch.

Mae yna sefydliadau hefyd sy’n rhoi grantiau i grwpiau neilltuol o bobl, fel pobl hŷn neu’r rhai sydd ag anghenion penodol.

Adolygwch eich cyllideb

Os byddwch nawr yn gorfod ymdopi ar incwm llawer is, mae’n bwysig edrych ar eich cyllideb ar unwaith i wneud y gorau o’ch incwm.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i roi cymorth i chi arbed arian.

Os na allwch reoli’ch arian ar eich pen eich hun

Os yw’ch cyflwr iechyd neu’ch anabledd yn ei gwneud hi’n anodd i chi reoli’ch arian ar eich pen eich hun, gallwch ofyn i rywun arall eich helpu.

Cael cefnogaeth emosiynol

Os ydych wedi mynd yn anabl yn ddiweddar, efallai bod eich bywyd wedi newid mewn ffordd ddramatig. Gallech deimlo eich bod am gysylltu â phobl eraill sydd mewn sefyllfa debyg.

Os ydych yn meddwl bod eich salwch neu anabledd yn effeithio ar eich iechyd meddwl, gwnewch apwyntiad i weld eich meddyg teulu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?