Sut i weld os ydych chi'n talu gormod ar gyfer eich ffôn symudol

Mae’n amser i chi fod yn ddeallus gyda’ch ffôn deallus - pam talu mwy nag sydd angen ar eich bil symudol?

Gall contractau ar gyfer yr iPhone diweddaraf gostio cymaint â £90 y mis. Ond os byddwch chi’n dal eich gafael ar eich hen ffôn, gallwch ganfod cynigion SIM yn unig am lai na decpunt. Mae hynny’n wahaniaeth o fwy na mil y flwyddyn!

Enillion Cyflym

Does dim angen gwiriad credyd ar gyfer ffôn talu wrth fynd, felly gallai fod yn dda os nad oes gennych chi gofnod credyd da.

Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: Neilltuwch fore i’w gyflawni

Offer angenrheidiol:

    • Biliau symudol neu enw defnyddiwr a chyfrinair, ar gyfer eich cyfrif symudol, i wirio eich defnydd
    • Mynediad i’r Rhyngrwyd, i wirio ar gyfer y cynigion gorau
    • Ffôn, i fargeinio gyda’chdarparwrpresennol

1. Gwariwch ar y tariff cywir

Mae llawer o bobl yn gwario llawer gormod ar eu ffôn symudol, oherwydd nad yw eu tariff yn addas. Naill ai maent yn talu am lawer gormod o funudau, negeseuon testun a data nag y byddant yn defnyddio, neu’n talu llawer gormod bob tro y byddant yn mynd dros eu lwfans.

Cofiwch Elen Benfelen: rydych chi angen tariff nad yw’n rhy fawr, nac yn rhy fach, ond i’r dim!

Gallai saith o bob 10 o bobl arbed £222 y flwyddyn trwy newid i gontract ffôn symudol sy’n gweddu’n well i’w hanghenion. Source: CMAopens in new window._

2. Daliwch eich gafael ar eich ffôn

Y ffôn sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’ch bil. Os ydych chi’n hapus gyda’ch ffôn, neu’n gallu prynu un ar wahân, gallwch leihau’ch bil trwy newid i gynnig SIM yn unig. Bydd yn llawer rhatach na chontract sy’n cynnwys ffôn newydd.

Gwiriwch gyda’ch cyflenwr os yw’ch contract wedi darfod neu ganfod pryd fydd yn darfod. Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur pan fydd yn dod i ben fel eich bod yn gwybod pryd allwch chi newid heb ffioedd posibl.

3. Bargeiniwch, ac yna dal i fargeinio

Os ydych chi’n nesáu at neu wedi dod i ddiwedd eich contract cyfredol, mae gennych chi gryn fantais. Peidiwch â dal i dalu am ffôn os ydych chi eisoes wedi talu amdano. Ffoniwch eich darparwr. Dywedwch eich bod eisiau gadael. Ewch trwodd i’r adran dargadw neu ddatgysylltu (mae’r darn yna’n bwysig gan mai nhw sydd â’r pŵer i benderfynu).

Fwy na thebyg byddant yn cynnig bargen well i chi ar eich lwfansau, taliadau, ffôn neu hyd yn oed y tri. Os arbedwch chi ddecpunt y mis, byddwch yn arbed £120 y flwyddyn!

Nerfus am fargeinio? Mae gan MoneySavingExpert.com ganllaw ar sut i wneud hyn yn naturiol.

Peidiwch â chael eich twyllo gan ffonau “am ddim” - Fel arfer bydd talu dros gontract hir yn ddrytach na phrynu ffôn o’r cychwyn. Cymharwch gyfanswm y gost trwy adio unrhyw ffi o flaen llaw, a’r holl daliadau misol. Yna gwiriwch os yw’n rhatach i brynu eich ffôn eich hun, a chael tariff nad yw’n cynnwys y ffôn – gall defnyddio safle cymharu eich helpu gyda hyn.

Ystyriwch y rhifau - I gael y tariff cywir, gwiriwch beth fyddwch chi’n ei ddefnyddio o ran negeseuon testun, munudau a data. Tri dewis:

  • Pori dros eich biliau ffôn symudol ar gyfer y tri mis diwethaf. Adiwch bob neges destun, galwad a data, a chyfrifo’r cyfartaledd ar gyfer y mis. Yna ewch i orwedd mewn ystafell dywyll.
  • Gofynnwch i’ch darparwr
  • Gadewch i wefan cymharu prisiau fel Billmonitor, HandsetExpert neu Moneysupermarket.com ddadansoddi eich biliau – A chwilio am y cynigion gorau sy’n addas i chi dan unrhyw amgylchiadau.

Dewiswch sut i dalu - Nawr mae angen i chi ddewis os ydych chi eisiau talu wrth fynd, talu’n fisol neu dderbyn cynnig SIM yn unig.

Gyda thalu wrth fynd, fyddwch chi ond yn talu am beth fyddwch chi’n ei ddefnyddio. Gallwch dalu o flaen llaw a bod yn rhydd heb fod angen contract. Gwych ar gyfer cyllidebu, rhatach os nad ydych chi’n defnyddio llawer ar eich ffôn, ond mae perygl y byddwch chi’n rhedeg allan o gredyd.

Gyda chontract traddodiadol, byddwch chi’n talu ffi fisol am ffôn a nifer penodol o alwadau, negeseuon testun a data. Mae’n lledaenu cost y ffôn, ond gallai gostio mwy i chi yn y tymor hwy.

Gyda chynnig SIM yn unig, rydych chi angen eich ffôn eich hun, ac yna talu ffi ar gyfer eich galwadau, negeseuon testun a data. Gall y contractau fod mor fyr â 30 niwrnod, yn hytrach na dwy i dair blynedd gyda chontract ffôn newydd.

Newidiwch rwydwaith, nid rhif - Byddwch chi’n dal i allu cadw eich rhif ffôn, hyd yn oed os byddwch chi’n newid rhwydwaith. Gofynnwch i’ch hen gwmni symudol am y PAC (cod awdurdodi porth), er mwyn i chi allu ei roi i’r un newydd.

Ystyriwch argaeledd y rhwydwaith – Gall signal rhwydwaith fod yn agwedd bwysig wrth brynu contract ffôn symudol newydd. Gall diffyg signal olygu eich bod yn colli galwadau ffôn a bod oedi gyda’ch negeseuon testun, heb sôn am gysylltiad araf wrth geisio defnyddio’r rhyngrwyd.

Mae gan wefan Ofcom ddolenni i wefannau gwirio signal ar gyfer y prif gyflenwyr i gyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?