Sut i werthu'ch car yn breifat

Gwerthu’ch car yn breifat sy’n debygol o gael y pris gorau i chi, cyhyd â’ch bod yn barod i fuddsoddi peth amser ac ymdrech i’ch gwerthiant. Yma gallwch ddarllen fwy i weld beth mae hyn yn ei olygu - o hysbysebu a’r gwaith papur i ragofalon diogelwch cyn ymweliadau gan brynwyr i weld y car ac wrth gymryd taliad.

Beth i’w wneud wrth werthu car

Cofiwch

Peidiwch â dim ond dyfalu’r pris gofyn y byddwch yn ei hysbysebu. Yn lle hynny, ceisiwch ddefnyddio’r offer prisio ceir ar safleoedd megis Auto Trader, Parkers, What Car? a CAP

Hysbysebu’ch car yw’r cam hanfodol cyntaf at werthiant llwyddiannus. Mae sawl ffordd o hysbysebu, rhai am ddim ac eraill y byddwch yn gorfod talu amdanynt.

Bydd eich dewis o hysbyseb yn dibynnu pa mor gyflym yr ydych chi angen gwerthu’ch car.

Rhai o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o hysbysebu ceir yw:

 • Yn adran mân hysbysebion eich papur newydd lleol
 • Gwefannau gwerthu ceir megis AutoTrader a Gumtree
 • Safleoedd arwerthiant ceir megis eBay ac eBid
 • Arwyddion ‘ar werth’ mewn ffenestri siop lleol
 • Arwydd ‘ar werth’ yn un o ffenestri’ch car

Pa bynnag opsiwn/opsiynau y byddwch yn eu dewis, rhaid i’ch hysbyseb yn ôl y gyfraith ddisgrifio’r car yn gywir a chynnwys y manylion a ganlyn:

 • Yr union fodel a gwneuthuriad
 • Blwyddyn gynhyrchu a dynodwr cofrestru (e.e. plât ‘09’ neu ‘59’ ar gyfer 2009)
 • Milltiredd
 • Cyflwr
 • Lliw
 • Hanes gwasanaeth llawn (neu beidio)
 • Rhestr o gyfarpar/ychwanegion
 • Eich manylion cyswllt.

Gwerthu eich car ar-lein

Cofiwch

Mae lluniau a delweddau’n bwysig iawn pan fyddwch chi’n gwerthu rhywbeth ar-lein. Tynnwch sawl llun o onglau gwahanol a gwnewch yn siŵr bod ansawdd y lluniau’n dda.

Mae nifer o fanteision ac anfanteision o hysbysebu a gwerthu eich car ar-lein:

 • Mae gennych chi lawer mwy o gynulleidfa.
 • Mae rhai safleoedd ar-lein yn cynnig dulliau talu diogel fel nad oes rhaid i chi boeni bod rhywun yn ceisio’ch twyllo.
 • Mae’n eich galluogi i roi llawer mwy o fanylion am y cerbyd, yn cynnwys lluniau.
 • Os ydych chi’n gwerthu ar safle arwerthiant (fel eBay) yna efallai na fyddwch yn cael cystal pris ag yr oeddech yn ei obeithio.
 • Mae pobl yn dal i fod eisiau gweld y cerbyd cyn bidio neu brynu, felly bydd angen i chi fod ar gael ar gyfer yr apwyntiadau hyn.

Bydd darpar brynwyr hefyd yn gallu holi cwestiynau am y cerbyd. Er bod ateb y cwestiynau hyn yn gallu bod yn dreth ar eich amser, mae hefyd yn rhoi cyfle i chi ryngweithio â phrynwyr sydd â diddordeb. Un ffordd o osgoi gorfod ateb gormod o gwestiynau yw drwy gynnwys cymaint o fanylion â phosib yn y lle cyntaf.

Sicrhau taliad diogel

Ar ôl i chi orffen trafod y pris a phan fyddwch chi wedi cytuno i werthu’r car i’r prynwr, mae angen i chi gytuno ar sut y byddant yn talu’r arian i chi. Dyma’r prif opsiynau, gyda rhai awgrymiadau i helpu i sicrhau taliad diogel.

Arian parod yn llawn

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfrif yr arian. Os yn bosibl, mae’n syniad da cwrdd â’r prynwr yn eich banc i gymryd y taliad fel y gallwch dalu’r arian yn syth i mewn a bydd yr ariannwr yn gwirio bod yr arian papur yn ddilys.

Trosglwyddiad banc ar unwaith gan ddefnyddio’r system CHAPS

Cadwch eich car yn eich meddiant hyd nes bod yr arian wedi trosglwyddo. Cofiwch wrth ddefnyddio’r dull talu hwn, mae’n rhaid i chi ddatgelu manylion eich cyfrif banc i’r prynwr.

Siec neu ddrafft banc

Gwnewch yn siŵr fod gennych brawf o enw a chyfeiriad y prynwr - o bosibl copi o fil cyfleustod – fel y gallwch chi gysylltu â nhw os na fyddwch yn derbyn taliad.

Os oes gennych unrhyw amheuon amdanynt, peidiwch â throsglwyddo allweddi’r car hyd nes y byddwch chi’n gwybod bod eich banc wedi clirio’r taliad llawn i’ch cyfrif.

Bydd y rhan fwyaf o fanciau yn dangos bod arian y siec wedi cyrraedd yn eich cyfrif erbyn y diwrnod gwaith nesaf, ond nid yw hyn yr un peth â’r siec yn cael ei chlirio.

Twyll cyffredin yw cyflwyno siec a chael y banc i gadarnhau bod y siec wedi cael ei thalu i mewn. Yna mae’r gwerthwr yn rhyddhau’r nwyddau ond ychydig ddyddiau’n ddiweddarach mae’r siec yn bownsio oherwydd ei bod yn dwyllodrus. Erbyn hynny mae’r gwerthwr wedi colli’i nwyddau.

Os yw’ch prynwr eisiau prynu’r car ond yn methu talu ar unwaith, cymrwch flaendal na ellir ei ad-dalu. £100 yw’r swm arferol. Bydd hyn yn helpu i dalu am eich costau os byddant yn tynnu’n ôl ac os bydd yn rhaid i chi ail-hysbysebu.

Gwaith papur hanfodol

Cyn gynted ag y byddwch wedi derbyn taliad am y car, mae angen i chi lanw’r gwaith papur hanfodol a ganlyn:

 • Ysgrifennwch dderbynneb gan wneud dau gopi - un i chi ac un i’ch prynwr. Dylai gynnwys dyddiad, pris, rhif cofrestru, gwneuthuriad a model, ynghyd â’ch enw a’ch cyfeiriad chi a’r prynwr.
 • Cwblhewch ac anfon y V5C i’r DVLA. Gallwch wneud hyn drwy lenwi manylion y ceidwad newydd (adran 6) a llofnodi adran 8. Llenwch yr adran ceidwad newydd ar y V5C a’i throsglwyddo i’r prynwr.
 • Rhowch lawlyfr y car i’r perchennog newydd, yr allweddi (gan gynnwys unrhyw setiau dyblyg), llyfr log gwasanaeth ynghyd ag unrhyw dderbynebau sydd gennych chi, a’r dystysgrif MOT os yw’r car yn hŷn na thair blwydd oed. Os ydych chi’n gwerthu gyda hanes gwasanaeth llawn, mae prynwr hefyd yn hoffi derbyn tystysgrifau MOT a derbynebau cynnal a chadw.
 • Ac yn olaf, cadwch nodyn ar wahân o enw a chyfeiriad y prynwr.
Ewch i wefan Gov.uk i gael yr holl wybodaeth am beth sydd angen i chi ei wneud gyda’r dogfennau wrth brynu neu werthu car newydd neu gar ail-law.

Peidiwch â chael eich twyllo gan brynwr twyllodrus

Wyddoch chi?

Mae tua 7 miliwn o geir ail-law yn cyfnewid dwylo bob blwyddyn yn y DU, llawer ohonynt trwy werthiannau preifat.

Gall gwerthu’ch car yn breifat eich gwneud yn agored i ladron yn esgus bod yn brynwr posibl. Dyma rai sgamiau diweddar i gadw golwg amdanynt:

 • Pobl sydd eisiau prynu’ch car gan ddefnyddio PayPal neu systemau e-daliad tebyg - gallai’r cyfrif fod wedi’i sefydlu gan ddefnyddio manylion cerdyn credyd ffug.
 • Negeseuon testun yn mynegi diddordeb yn eich car dim ond i chi orfod talu cyfradd bremiwm os byddwch yn ymateb trwy alwad neu neges destun.
 • Prynwr yn cynnig prynu’ch car heb ei weld ac yn talu’r swm llawn trwy PayPal. Yna byddwch chi’n cael eich hysbysu eich bod wedi’ch gordalu a gofynnir i chi ddychwelyd y gwahaniaeth trwy ddull talu ar-lein gwahanol. Wrth i chi wneud hynny, mae’r twyllwr yn trefnu i’w drafodyn PayPal gwreiddiol i gael ei wyrdroi a byddwch chi’n colli’r arian yr ydych chi wedi’i ‘ddychwelyd’.
 • Rhywun sy’n esgus bod yn allforiwr ceir, sy’n gofyn i chi drosglwyddo ‘ffioedd llongau’ i ‘brynwyr’ tramor.
 • Negeseuon e-bost potsian gan wefannau prynu a gwerthu ceir honedig yn gofyn am fanylion mewngofnodi a thalu ar gyfer eich cerdyn.
 • Prynwr sy’n talu trwy siec ac yn mynd â’r car cyn i’r siec glirio, ond mae’r siec yn bownsio ychydig ddyddiad yn ddiweddarach oherwydd ei bod yn ffug.

Cadw’n ddiogel pan ddaw pobl i weld eich car

Gan y bydd y bobl sy’n dod i weld eich car fel arfer yn gwbl ddieithr, mae’n gwneud synnwyr cymryd rhai camau rhagofalon sylfaenol:

 • Wrth drefnu ymweliadau i weld y car, ystyriwch gael ffrind neu aelod o’r teulu yn bresennol.
 • Gofynnwch i’r prynwr posibl i wirio gyda’u cwmni yswiriant bod sicrwydd ganddynt i yrru’ch car. Hyd yn oed os bydd ganddynt bolisi “gyrru ceir eraill” mae’n debyg mai yswiriant trydydd parti yn unig fydd hynny. Cysylltwch â’ch cwmni yswiriant – efallai y bydd angen i chi gael yswiriant car dros dro ar gyfer profi’r car.
 • Gofynnwch i’ch prynwr am brawf hunaniaeth a gwiriwch fod ganddynt drwydded yrru ddilys.
 • Ewch gyda phrynwyr posibl wrth iddynt roi cynnig ar yrru’r car a pheidiwch â throsglwyddo’r allweddi hyd nes eich bod yn sedd y teithiwr.
 • Cofiwch dynnu’r allweddi o’r injan cyn gadael prynwr posibl ar ei ben ei hun yn eich car.
 • Byddwch yn wyliadwrus os bydd prynwr yn dod â ffrindiau gyda nhw - fe allent fod yn cynllunio i dorri i mewn i’ch tŷ pan fyddwch chi allan yn gyrru’r car.
 • Peidiwch â throsglwyddo allweddi’r car na’r dogfennau hyd nes bod eich banc wedi cadarnhau ei fod wedi clirio gwerth llawn y cerbyd i’ch cyfrif.

Gallwch ganfod mwy am sut i amddiffyn eich hun rhag prynwyr ceir twyllodrus ar y gwefannau a ganlyn:

Eich cam nesaf

Canfod sut i baratoi’ch car i’w werthu er mwyn cael y gwerth uchaf posib

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?