Sut i wneud cais am forgais

Pan ymgeisiwch am forgais, rhaid i ddarparwyr benthyciadau wneud yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’ch ad-daliadau misol. Darllenwch ymlaen i ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am ymgeisio am forgais.

Sut mae darparwyr yn gwirio y gallaf fforddio morgais?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell Fforddiadwyedd i gael gwybod faint y gallech ei fenthyg

Bydd darparwyr yn cyfrifo’ch holl incwm cartref – yn cynnwys eich cyflog sylfaenol ac unrhyw incwm ychwanegol a gewch o ail swydd, gweithio’n llaw-rydd, budd-daliadau, comisiwn neu fonws.

Mae gwirio fforddiadwyedd yn broses llawer iawn mwy manwl. Bydd darparwyr yn ystyried eich holl filiau cartref rheolaidd a’ch treuliau, ynghyd ag unrhyw ddyledion megis benthyciadau a chardiau credyd, i wneud yn siŵr fod gennych ddigon ar ôl i ad-dalu’ch morgais bob mis.

Mae ganddynt ‘brawf straen’ hefyd i ganfod a allech chi barhau i fforddio’r morgais petai cyfraddau llog yn codi neu petaech chi’n ymddeol, yn mynd ar absenoldeb mamolaeth neu’n dod i ddiwedd cytundeb cyfnod penodol.

Yn ogystal, byddant yn cynnal adroddiad credyd gydag asiantaeth cymeradwyo credyd i gymryd golwg ar eich hanes ariannol ac asesu faint o risg fyddai benthyca arian i chi.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd i weld faint gewch chi ei fenthyca.

Darllenwch ein canllaw ar Sut i wella’ch statws credyd.

Sut i baratoi ar gyfer eich cais

Cyn ymgeisio am forgais, cysylltwch â’r tair asiantaeth cymeradwyo credyd ac archebu’ch adroddiadau credyd. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw wybodaeth anghywir amdanoch chi. Gallwch wneud hyn ar-lein ac yn aml iawn mae’n rhad ac am ddim hyd at 30 diwrnod.

Dechreuwch gasglu’r holl ddogfennau y bydd arnoch eu hangen ar gyfer y cais am forgais. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Eich slipiau cyflog am y tri mis diwethaf
 • Ffurflen P60 gan eich cyflogwr
 • Cyfriflenni banc ar gyfer eich cyfrif cyfredol am y tri i’r chwe mis diwethaf
 • Cyfriflenni o’ch cyfrifon cynilo
 • Prawf o’r budd-daliadau a dderbyniwyd
 • Cyfriflen o gyfrifon dwy i dair blynedd gan gyfrifydd os ydych yn hunangyflogedig
 • Ffurflen dreth SA302 os oes gennych chi enillion o fwy nag un ffynhonnell neu os ydych yn hunangyflogedig
 • Dylai pobl hunangyflogedig geisio cyflwyno gwybodaeth yn ategol i’w ffurflen dreth, sy’n cefnogi’r hyn y mae’r SA302 yn ei ddweud am eu hincwm, megis cyfriflenni banc
 • Biliau cyfleustodau
 • Pasbort neu drwydded yrru (i brofi pwy ydych chi)

Byddwch yn gywir. Gwnewch yn siŵr fod y wybodaeth ar y ffurflen gais yn cyfateb â’r dogfennau a gyflwynwch.

Er enghraifft, peidiwch â thalgrynnu’ch cyflog i fyny os yw’r ffigwr ar y slip cyflog yn wahanol i’r ffigwr hwnnw.

Rhowch gyfeiriad yr eiddo, y gwerthwr eiddo a’ch cyfreithiwr.

Rhain yw’r pethau sylfaenol - gall rhai darparwyr ofyn am ragor o waith papur.

Cofiwch y gall darparwyr fod â meini prawf gwahanol ynghylch incwm a threuliau. Gofynnwch i’ch darparwr neu gynghorydd morgais annibynnol beth arall y bydd arnoch ei angen efallai.

Sylwch efallai na fydd copïau wedi eu hargraffu o gyfriflenni ar-lein o’ch cyfrif cyfredol a biliau cyfleustodau yn dderbyniol.

Byddwch angen un ai copïau papur neu gopïau a ardystiwyd gan eich cyfreithiwr, eich banc neu’ch darparwr cyfleustodau.

Sut i wario’ch arian

Efallai y bydd angen i chi ddangos eich treuliau hefyd, yn cynnwys faint yr ydych yn ei fenthyca ar gardiau credyd a benthyciadau eraill, yn ogystal â’ch biliau cartref, yn cynnwys y dreth gyngor, biliau cyfleustodau, polisïau yswiriant, a chostau byw cyffredinol megis teithio i’r gwaith neu i’r ysgol, dillad, gofal plant a hamddena.

Lawrlwythwch ein rhestr wirio o Waith Papur i roi cymorth i chi baratoi eich cais am forgais.

A ydych chi’n ail-forgeisio?

Os ydych yn dymuno cynyddu swm eich morgais efallai y bydd angen i chi gwblhau’r gwiriadau fforddiadwyedd uchod, a chewch gyngor ynghylch pa gynnyrch morgeisi sy’n addas.

Os oes gennych chi forgais ac nid ydych yn dymuno benthyca rhagor o arian, mae trefniadau mwy hyblyg ar gael. Darllenwch ragor am hyn yn ein canllaw ar Ail-forgeisio.

Defnyddiwch y Gyfrifiannell morgais i gymharu cyfraddau llog.

A ydych chi eisiau morgais llog yn unig?

Nid yw pob darparwr yn cynnig morgeisi llog yn unig.

Os gwnewch gais am un, byddwch angen dangos fod gennych ddull credadwy o ad-dalu yn ei le, yn ogystal â bodloni’r meini prawf incwm angenrheidiol.

Egluro morgeisi

Ffyrdd o ad-dalu morgais llog yn unig

Siaradwch â chynghorydd morgeisi

Mae’n beth doeth siarad ag amryw o bobl er mwyn i chi fedru dewis y morgais cywir ar eich cyfer chi.

Gallai hyn hynnwys cynghorwyr y darparwyr neu gallwch siarad â chynghorwr ariannol annibynnol (IFA) neu frocer morgeisi.

Cyfrifwch gost llawn eich morgais

Bydd y darparwr neu’r brocer yn gwneud hyn i chi, ond gwnewch yn siŵr fod yr holl ffioedd a chostau wedi eu cynnwys, gan gynnwys unrhyw ffioedd a chostau amodol hefyd, fel cosbau am ad-dalu’n gynnar.

Ni fydd rhai broceriaid yn codi ffioedd am eu cyngor gan eu bod yn cael comisiwn gan y darparwr benthyciadau o bosib.

Mae cynghorwyr o fewn banciau a chymdeithasau adeiladu yn debygol o gynnig eu cyngor am ddim hefyd.

Ar hyn o bryd cewch Gyfradd Ganrannnol Flynyddol (APR), sy’n dangos cost flynyddol gyfan y morgais a’i nodi fel canran o swm y benthyciad.

O fis Mawrth 2016, bydd rheolau newydd yn golygu y bydd hi’n ofynnol i ddarparwyr benthyciadau ddefnyddio un neu ragor o’r cyfrifiadau Cyfraddau Codi Tâl Canrannol Blynyddol (APRC) yn hytrach.

Mae’r APRC, er y caiff ei chyfrifo mewn ffordd debyg, yn cynnwys unrhyw ffioedd fel prisiad neu ffioedd adbrynu sy’n gysylltiedig â’ch cynnig morgais.

Bydd hyn yn rhoi cymhariaeth fwy trylwyr i chi rhwng cynigion morgais sy’n ystyried y ffioedd cysylltiedig ychwanegol hynny.

O fis Mawrth 2016, bydd y ffioedd a chostau hyn yn rhan o’r cyfrifiad ar gyfer y gyfradd llog flynyddol.

Dylai’r gyfradd, a elwir yn Gyfradd Codi Tâl Ganrannol Flynyddol (APRC) eich galluogi i gymharu cyfanswm cost un morgais yn erbyn un arall.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i morgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharuopens in new window

Rhowch gynnig ar ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Eich cam nesaf

Pam fod ceisiadau am forgeisi’n cael eu gwrthod

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?