Sut i wneud cais am forgais

Ystyried cael morgais? Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall i broses o ymgeisio am forgais, y gwahanol opsiynau benthyca sydd ar gael a pham ddylech chi siarad â chynghorydd.

Sut mae darparwyr yn gwirio y gallaf fforddio morgais?

Defnyddiwch y Gyfrifiannell fforddiadwyedd morgais i gael syniad o pa daliadau allwch chi eu fforddio.

Bydd darparwyr yn cyfrifo’ch holl incwm cartref – yn cynnwys eich cyflog sylfaenol ac unrhyw incwm ychwanegol a gewch o ail swydd, gweithio’n llawrydd, budd-daliadau, comisiwn neu fonws.

Mae gwirio fforddiadwyedd yn broses llawer iawn mwy manwl. Bydd darparwyr yn ystyried eich holl filiau cartref rheolaidd a’ch treuliau, ynghyd ag unrhyw ddyledion megis benthyciadau a chardiau credyd, i wneud yn siŵr fod gennych ddigon ar ôl i ad-dalu’ch morgais bob mis.

Mae ganddynt ‘brawf straen’ hefyd i ganfod a allech chi barhau i fforddio’r ad-daliadau morgais petai cyfraddau llog yn codi neu petaech chi’n ymddeol, yn mynd ar absenoldeb mamolaeth.

Yn ogystal, byddant yn cyflawni Gwiriad Credyd gydag asiantaeth cymeradwyo credyd unwaith y byddwch yn gwneud cais ffurfiol i gymryd golwg ar eich hanes ariannol ac asesu faint o risg fyddai benthyca arian i chi.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd i weld faint gewch chi ei fenthyca.

Darllenwch ein canllaw ar Sut i wella’ch statws credyd.

Sut i baratoi ar gyfer eich cais

Cyn ymgeisio am forgais, cysylltwch â’r tair asiantaeth cymeradwyo credyd ac archebu’ch adroddiadau credyd. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw wybodaeth anghywir amdanoch chi. Gallwch wneud hyn ar-lein naill ai trwy wasanaeth tanysgrifiad am dâl neu un o’r gwasanaethau ar-lein am ddim sydd ar gael bellach.

Beth sydd arnoch ei angen i wneud cais am forgais

Dechreuwch gasglu’r holl ddogfennau y bydd arnoch eu hangen ar gyfer y broses ymgeisio am forgais. Gallai hyn gynnwys:

 • eich slipiau cyflog am y tri mis diwethaf
 • ffurflen P60 gan eich cyflogwr
 • cyfriflenni banc ar gyfer eich cyfrif cyfredol am y tri i’r chwe mis diwethaf
 • cyfriflenni o’ch cyfrifon cynilo
 • prawf o’r budd-daliadau a dderbyniwyd
 • cyfriflen o gyfrifon dwy i dair blynedd gan gyfrifydd os ydych yn hunangyflogedig
 • ffurflen dreth SA302 os oes gennych chi enillion o fwy nag un ffynhonnell neu os ydych yn hunangyflogedig
 • dylai pobl hunangyflogedig geisio cyflwyno gwybodaeth yn ategol i’w ffurflen dreth, sy’n cefnogi’r hyn y mae’r SA302 yn ei ddweud am eu hincwm, megis cyfriflenni banc
 • biliau cyfleustodau
 • pasbort neu drwydded yrru (i brofi pwy ydych chi).

Byddwch yn gywir. Gwnewch yn siŵr fod y wybodaeth ar y ffurflen gais yn cyfateb â’r dogfennau a gyflwynwch.

Er enghraifft, peidiwch â thalgrynnu’ch cyflog i fyny os yw’r ffigwr ar y slip cyflog yn wahanol i’r ffigwr hwnnw.

Rhowch gyfeiriad yr eiddo, y gwerthwr eiddo a’ch cyfreithiwr.

Rhain yw’r pethau sylfaenol - gall rhai darparwyr ofyn am ragor o waith papur.

Dyma rai o’r pethau sylfaenol – gall rhai darparwyr ofyn am ragor o waith papur.

Cofiwch y gall darparwyr fod â meini prawf gwahanol ynghylch incwm a threuliau. Gofynnwch i’ch darparwr neu gynghorydd morgais annibynnol beth arall y bydd arnoch ei angen efallai.

Sylwch efallai na fydd copïau wedi eu hargraffu o gyfriflenni ar-lein o’ch cyfrif cyfredol a biliau cyfleustodau yn dderbyniol.

Byddwch angen un ai copïau papur neu gopïau a ardystiwyd gan eich cyfreithiwr, eich banc neu’ch darparwr cyfleustodau.

Sut i wario’ch arian

Efallai y bydd angen i chi ddangos eich treuliau hefyd, yn cynnwys faint yr ydych yn ei fenthyca ar gardiau credyd a benthyciadau eraill, yn ogystal â’ch biliau cartref, yn cynnwys y dreth gyngor, biliau cyfleustodau, polisïau yswiriant, a chostau byw cyffredinol megis teithio i’r gwaith neu i’r ysgol, dillad, gofal plant a hamddena.

Lawrlwythwch ein rhestr wirio o Waith Papur i roi cymorth i chi baratoi eich cais am forgais.

A ydych chi’n ail-forgeisio?

Os ydych yn dymuno cynyddu swm eich morgais efallai y bydd angen i chi gwblhau’r gwiriadau fforddiadwyedd uchod, a chewch gyngor ynghylch pa gynnyrch morgeisi sy’n addas.

Os oes gennych chi forgais ac nid ydych yn dymuno benthyca rhagor o arian, mae trefniadau mwy hyblyg ar gael. Darllenwch ragor am hyn yn ein canllaw ar Ail-forgeisio.

Darllenwch fwy am hyn yn ein canllaw Sut mae ailforgeisio yn gweithio?.

Defnyddiwch y Gyfrifiannell morgais i gymharu cyfraddau llog.

A ydych chi eisiau morgais llog yn unig?

Nid yw pob darparwr yn cynnig morgeisi llog yn unig.

Os gwnewch gais am un, byddwch angen dangos fod gennych ddull credadwy o ad-dalu yn ei le, yn ogystal â bodloni’r meini prawf incwm angenrheidiol.

Siaradwch â chynghorydd morgeisi

Mae’n beth doeth siarad ag amryw o bobl er mwyn i chi fedru dewis y morgais cywir ar eich cyfer chi.

Gallai hyn hynnwys cynghorwyr y darparwyr neu gallwch siarad â chynghorwr ariannol annibynnol (IFA) neu frocer morgeisi.

Cyfrifwch gost llawn eich morgais

Bydd y darparwr neu’r brocer yn gwneud hyn i chi, ond gwnewch yn siŵr ei fod yn esbonio’r holl daliadau a ffioedd, yn cynnwys unrhyw daliadau a ffioedd amodol, megis cosbau ad-dalu cynnar.

Bydd rhai broceriaid yn codi ffi arnoch am gyngor, yn derbyn comisiwn gan y darparwr neu gyfuniad o’r ddau. Byddant yn rhoi gwybod i chi am eu ffioedd a chwmpas y gwasanaeth y gallant ei ddarparu yn eich cyfarfod cychwynnol. Nid yw cynghorwyr o fewn banciau a chymdeithasau adeiladu fel arfer yn codi ffi am eu cyngor.

Fe ddangosir cost flynyddol morgais i chi wedi ei fynegi fel canran o’r benthyciad. Dangosir hyn fel cyfrifiad Cyfradd Tâl Canrannol Blynyddol (APRC) ac mae’n cynnwys unrhyw ffioedd fel gwerthusiad neu ffioedd adbrynu sy’n gysylltiedig â’ch morgais. Bydd yr APRC hwn yn helpu darparu cymhariaeth fwy trylwyr rhwng y gwahanol gynigion morgeisi sydd ar gael.

Defnyddio gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i morgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharuopens in new window

Rhowch gynnig ar ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Eich cam nesaf

Pam fod ceisiadau am forgeisi’n cael eu gwrthod

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?