Sut i ymdrin â bwlch yn eich cynilion pensiwn

Mae llawer o bobl yn gweld bod ganddynt ddiffyg pan maent yn gwirio eu cynilion pensiwn. Os yw hyn yn wir amdanoch chi, defnyddiwch ein canllaw cyflym isod i amcangyfrif faint yn fwy y mae angen i chi ei gynilo. Os nad ydych yn gwybod a oes gennych ddiffyg, defnyddiwch y dolenni a ddarperir i wirio.

Sut i wirio a oes gennych ddiffyg incwm pensiwn

Os nad ydych yn gwybod a oes gennych ddiffyg pensiwn i’w lenwi, dilynwch y dolenni hyn:

Os oes gennych ddiffyg, faint sydd ei angen i lenwi’r bwlch?

Mae cost llenwi diffyg yn eich incwm pensiwn a ragwelir yn dibynnu’n bennaf ar eich oed. Y pellaf yr ydych o oed ymddeol, y mwyaf o amser sydd gennych i roi hwb i gynilion eich pensiwn, a’r mwyaf o amser sydd gan eich cynilion i dyfu.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell bensiwn i amcangyfrif faint o gynilion misol y bydd angen i chi eu cyfrannu er mwyn cynhyrchu incwm cyfforddus ar ôl ymddeol.

Eich prif ddewisiadau

Ar ôl i chi gyfrifo faint yn fwy y mae angen i chi ei gyfrannu at eich cynilion pensiwn bob mis, bydd gennych nifer o ddewisiadau. Byddem yn awgrymu ystyried y canlynol, yn y drefn hon.

  1. Rhaid i bob cyflogwr nawr gynnig pensiwn gweithle i gyflogeion cymwys a gwneud cyfraniadau iddo. Os ydych chi’n gyflogedig, ymuno â chynllun pensiwn eich gweithle yw’r ffordd orau i helpu llenwi eich bwlch incwm ar ymddeol.
  2. Os ydych eisoes yn aelod o gynllun gweithle, efallai mai cynyddu eich cyfraniadau ato fydd y dewis mwyaf cyfleus i chi. Mae nifer o gyflogwyr yn gwneud cyfraniadau cyfatebol i’r hyn mae eu cyflogeion yn ei dalu, felly os ydych chi’n talu mwy, byddant hefyd yn talu mwy.
  3. Os ydych chi’n hunangyflogedig neu ddim yn gymwys i ymuno â chynllun pensiwn gweithle, gallwch sefydlu eich cynllun pensiwn personol eich hun. Mae’r opsiynau yma yn cynnwys cynlluniau rhanddeiliaid (sydd â ffioedd wedi’u capio) a SIPPs (sy’n gallu cynnig mwy o ddewis o fuddsoddiad, ond yn aml gyda ffioedd uwch).

Ble i gael mwy o wybodaeth a chyngor

Os byddwch chi angen rhagor o gymorth, yn arbennig os ydych chi’n buddsoddi arian, gallwch siarad gyda chynghorydd ariannol wedi’i reoleiddio a fydd yn trafod eich opsiynau ac yn eich helpu i ddewis yr un gorau i chi.

Bydd yn rhaid i chi dalu am gyngor ariannol, ond rhaid i gynghorwyr fynd trwy eu ffioedd a thaliadau gyda chi cyn i chi ymroi. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol wedi’i reoleiddio trwy ein Cyfeirlyfr Cynghorwyr Ymddeoliad.

Siaradwch gydag o leiaf dri chwmni a holi am eu taliadau ar gyfer y math yma o gyngor.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?