Sut i ymdrin â bwlch yn eich cynilion pensiwn

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gweld bod ganddynt ddiffyg pan maent yn gwirio eu cynilion pensiwn. Os yw hyn yn wir amdanoch chi, defnyddiwch ein canllaw cyflym isod i amcangyfrif faint yn fwy y mae angen i chi ei gynilo. Os nad ydych yn gwybod eto a oes gennych ddiffyg, defnyddiwch y dolenni a ddarperir i wirio.

Sut i wirio a oes gennych ddiffyg incwm pensiwn

Os nad ydych yn gwybod eto a oes gennych ddiffyg pensiwn i’w lenwi, dilynwch y dolenni hyn.

Os oes gennych ddiffyg, faint sydd ei angen i lenwi’r bwlch?

Mae cost llenwi diffyg yn eich incwm pensiwn a ragwelir yn dibynnu’n bennaf ar eich oed. Y pellaf yr ydych o oed ymddeol, y mwyaf o amser sydd gennych i roi hwb i gynilion eich pensiwn, a’r mwyaf o amser sydd gan eich cynilion i dyfu.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell bensiwn i amcangyfrif faint o gynilion misol y bydd angen i chi eu cyfrannu er mwyn cynhyrchu incwm cyfforddus ar ôl ymddeol.

Eich prif ddewisiadau

Ar ôl i chi gyfrifo faint yn fwy y mae angen i chi ei gyfrannu at eich cynilion pensiwn bob mis, bydd gennych nifer o ddewisiadau. Byddem yn awgrymu ystyried y canlynol, yn y drefn hon.

  1. Os ydych yn gyflogedig ac nad ydych wedi ymuno â chynllun pensiwn a gynigir gan eich cyflogwr, gofynnwch am ei fanylion. Mae llawer o gyflogwyr yn cyfrannu at y cynlluniau a gynigir ganddynt, ac erbyn 2018 bydd yn ofynnol i bob cyflogwr gynnig pensiwn y byddant yn cyfrannu ato (ar gyfer pob gweithiwr cymwys). Os yw hyn yn berthnasol i chi, bydd yn ei gwneud yn haws llenwi eich bwlch incwm ar ôl ymddeol.
  2. Os ydych eisoes yn aelod o gynllun man gwaith, efallai mai cynyddu eich cyfraniadau ato fydd y dewis mwyaf cyfleus i chi. Ond dylech hefyd gymharu unrhyw ffioedd a chostau â phensiynau personol y gallech eu defnyddio yn lle hynny.
  3. Gallwch hefyd sefydlu eich cynllun pensiwn personol eich hun. Mae’r dewisiadau’n cynnwys cynlluniau rhanddeiliaid (sydd â chostau isel fel rheol) a phensiynau buddsoddi personol (sy’n hyblyg iawn ond yn tueddu i fod yn addas ar gyfer cronfeydd mawr, a phobl sy’n fuddsoddwyr profiadol, yn unig).

Ble i gael mwy o wybodaeth a chyngor

Os nad oes gennych ymgynghorydd ariannol eisoes, efallai na fyddai’n ddewis cost-effeithiol i ddechrau gweithio gydag un i ymdrin â’r cwestiwn hwn yn unig, oni bai eich bod yn bwriadu buddsoddi swm mawr neu fod gennych amser maith ar ôl cyn ymddeol. Cofiwch wirio’r ffioedd y mae ymgynghorydd yn eu codi cyn cytuno i weithio gydag ef.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?