Sut mae adfer ffioedd banc annheg

Os ydych chi’n wynebu ffioedd gorddrafft gormodol neu ffioedd banc eraill, mae siawns i chi gael ad-daliad neu ddod i drefniant gyda’ch banc, yn enwedig os ydych chi’n wynebu caledi ariannol. Dechreuwch drwy siarad yn uniongyrchol gyda’ch banc. Os nad yw hynny’n gweithio, efallai cewch chi help am ddim.

Oes pwrpas mewn rhoi cynnig ar adfer y ffioedd gorddrafft?

Oes, yn sicr. Mae angen ychydig o ymdrech, ond cofiwch:

 • Does gennych chi ddim byd i’w golli. Ar wahân i amser yn gwneud galwadau neu ysgrifennu llythyrau efallai.
 • Ni fydd yn costio dim i chi. Os oes gennych chi achos, bydd yr ymchwiliad am ddim
 • Ni fydd eich banc yn eich cosbi chi. Ni chewch eich trin yn wahanol am gwyno.

Pwy all adfer ffioedd?

Gall unrhyw un siarad gyda’i fanc neu ysgrifennu ato i ofyn am ad-daliad. Gall rhai banciau hyd yn oed waredu’r ffi fel arwydd o ewyllys da am eich bod yn gwsmer gwerthfawr.

Bu i ddyfarniad mewn Goruchaf Lys ym mis Tachwedd 2009 ei gwneud hi’n anoddach hawlio costau yn ôl, fodd bynnag mae’n bosibl gwneud hynny, yn enwedig os ydych dan bwysau ariannol.

Os bydd eich banc yn gwrthod, gallwch bob amser ofyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol ymchwilio (am ddim).

Gall eich helpu:

 • Os ydych dan bwysau ariannol difrifol. Er enghraifft, Os ydych chi’n cael trafferth prynu angenrheidiau a thalu biliau, neu efallai eich bod wedi colli eich swydd.
 • Os yw’r taliadau’n annheg o’i gymharu â’r hyn rydych chi wedi’i wneud. Er enghraifft, os aethoch i orddrafft o £1 efallai ac yna cael ffi o £35
 • Os ydych chi’n methu dod allan o gylch dieflig o ffioedd. Efallai bod hyn yn wir os yw’r ffioedd yn eich rhoi yn y coch yn ddibaid, ac mae’r gorddrafft yn dal i gostio mwy i chi mewn ffioedd.

Sut mae adfer ffioedd banc

Canllaw cam wrth gam Money Saving Expert

Rydyn ni’n credu mai Money Saving Expert sydd â’r canllaw gorau ar sut i adfer costau gorddrafft a ffioedd banc annheg.

Bydd ei ganllaw yn eich helpu:

 • I benderfynu i gwyno neu beidio
 • I gyfrifo faint gewch chi efallai
 • Cwynwch wrth eich banc
 • Ysgrifennwch lythyrau cwyno da, gyda llythyrau sampl a thempledi
 • Ewch â’r mater ymhellach gyda’r Ombwdsmon Ariannol os nad yw eich banc am helpu
Mae’r cyfan y mae arnoch angen ei wybod yn y canllaw adfer cam-wrth-gam.

Osgoi defnyddio cwmnïau rheoli hawliadau

Osgoi defnyddio Cwmni Rheoli Hawliadau. Bydd yn codi ffi arnoch am reoli eich achos a gallwch gael yr un help am ddim.

Mae’r rhan fwyaf o’r canlyniadau chwilio am adfer costau banc yn eich arwain at gwmnïau rheoli hawliadau sydd eisiau rhoi eu dwylo ar eich arian chi. Hefyd, gan fod y rheolau wedi newid yn 2009, mae’r we’n llawn gwybodaeth anghywir am adfer ffioedd banc.

Bydd y cwmnïau hyn codi ffi arnoch am adfer arian – gallwch ei wneud eich hun drwy ddefnyddio’r canllaw uchod ac osgoi talu cyfran o unrhyw ad-daliad.

Pam gawsoch chi’ch cosbi yn y lle cyntaf?

Nid yw’n beth pleserus cael ffioedd gorddrafft ond cyn i chi gwyno gofynnwch i chi’ch hun sut lwyddoch chi i fod mewn sefyllfa o gael eich cosbi.

 • A ddarllenoch chi’r print mân? Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall am beth allwch chi gael eich cosbi. Er enghraifft, efallai y cewch eich cosbi am fynd i orddrafft am swm bach, am gyfnod byr o amser.
 • Ydych chi’n brwydro â dyled? Os felly, mae llawer o sefydliadau a all helpu gyda chyngor cyfrinachol am ddim.
 • Allech chi lwyddo i reoli eich arian yn well?

Dysgwch sut i reoli’r sefyllfa yn einCanllaw ar reoli arian i rai dibrofiad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?