Sut i agor, newid neu gau eich cyfrif banc

Gyda chymaint o wahanol gyfrifon banc ar gael y dyddiau hyn, mae’n werth gwirio i weld a allwch chi ddod o hyd i un gwell. Pa un ai’ch bod yn dymuno agor, newid neu gau eich cyfrif banc, mae’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch yn y canllaw hwn.

Agor cyfrif banc

Dewis cyfrif banc

Cychwyn arni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa gyfrif banc y dymunwch ei agor.

Darllenwch ein canllaw Sut mae dewis y cyfrif banc cywir i chi gael y wybodaeth angenrheidiol cyn gwneud penderfyniad .
Os oes gennych chi bartner, efallai yr hoffech chi ddarllen am Gyfrifon ar y cyd.

Sut i agor cyfrif banc

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Nawr eich bod yn gwybod pa gyfrif banc a ddymunwch mae hi’n amser nawr i siarad â’r banc. Gallwch wneud hyn mewn cangen, dros y ffôn neu ar-lein.

Bydd y banc yn rhedeg gwiriad credyd i weld eich hanes credyd. Bydd hyn yn dweud wrth y banc, er enghraifft, a ydych chi wedi cael problemau gydag ad-daliadau credyd yn y gorffennol.

Bydd gofyn i chi hefyd gyflwyno:

  • Tystiolaeth o’ch hunaniaeth (er enghraifft, pasbort neu drwydded yrru)
  • Tystiolaeth o’ch cyfeiriad (er enghraifft, bil cyfleustod neu ffôn diweddar)

Os nad oes gennych chi unrhyw un o’r uchod, siaradwch â’ch banc am ddogfennau eraill y gallech eu cyflwyno yn hytrach.

Cyfrifon banc sylfaenol heb ffioedd

Os bydd y banciau yn gwrthod cyfrif cyffredin i chi, gallwch bob amser wneud cais am gyfrif banc sylfaenol heb ffi. Cafodd y cyfrifon hyn eu lansio ym mis Ionawr 2016 ac nid ydynt yn codi ffioedd, nid ydynt yn cynnig gorddrafftiau ac ni fyddant yn codi arnoch os bydd Debyd Uniongyrchol yn methu.

Dysgwch ragor yn Cyfrifon banc sylfaenol.

Sut i newid cyfrifon banc

Mae’r holl fanciau a chymdeithasau adeiladu’n cynnig Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol saith-diwrnod am ddim. Fe’i cefnogir gan warant sy’n golygu y cewch ad-daliad o unrhyw log a ffioedd ar eich cyfrifon hen a newydd os aiff pethau o chwith.

Newid eich cyfrif drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol

Mae rhai banciau’n cynnwys cymhellion arian parod, talebau ac arian yn ôl i gwsmeriaid newydd. Gwnewch yn siŵr nad y rhain yw’ch unig ystyriaeth wrth newid cyfrif.

Cam 1

Wedi i chi benderfynu pa gyfrif yr hoffech chi newid iddo, bydd angen i chi gysylltu â’ch banc newydd.

Gallwch wneud hyn yn y gangen, ar-lein, un ai ar eu gwefan neu drwy wefan cymharu prisiau a hyd yn oed dros y ffôn mewn rhai achosion.

Yna bydd y banc yn cynnal gwiriad credyd arnoch ac yn gofyn am dystiolaeth o’ch hunaniaeth a’ch cyfeiriad.

Cam 2

Os bydd y banc yn eich derbyn, bydd yn rhaid i chi gwblhau ffurflen Cytundeb Newid Cyfrif Cyfredol a ffurflen Cau Cyfrif - Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol.

Bydd gofyn i chi hefyd ddewis dyddiad newid. Dyma fydd y diwrnod pan fydd eich hen gyfrif yn cau a’ch cyfrif newydd yn agor.

Yna bydd eich banc newydd yn cadarnhau bod y newid am ddigwydd a chadarnhau’r dyddiadau.

Cam 3

Ar eich dyddiad newid bydd eich banc newydd yn sicrhau:

  • Bod eich holl arian o’ch hen gyfrif yn cael ei drosglwyddo i’ch cyfrif newydd.
  • Bod eich holl Ddebydau Uniongyrchol a’ch taliadau rheolaidd yn cael eu symud i’ch cyfrif newydd fel mater o drefn, ond dylech wirio bod hynny wedi digwydd.
  • Bod pob taliad a wneir i’ch hen gyfrif am y 36 mis nesaf yn mynd i’ch cyfrif newydd.

Sut i gau cyfrif banc

Gallwch gau y rhan fwyaf o gyfrifon banc fel y mynnwch heb wynebu ffi na dirwy. Fel arfer y cwbl sydd ei angen yw cysylltu â’ch banc. Fodd bynnag, os oes gennych chi orddrafft bydd yn rhaid i chi glirio’r swm sy’n ddyledus.

Os nad ydych yn defnyddio’r Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol i gau’ch cyfrif, gwnewch yn siŵr bod unrhyw Ddebydau Uniongyrchol neu daliadau eraill yn cael eu trosglwyddo i’ch cyfrif newydd.

Os bydd eich banc yn penderfynu cau eich cyfrif

Os bydd eich banc yn penderfynu cau eich cyfrif cyfredol neu eich cyfrif cynilo dim rhybudd, byddwch fel arfer yn cael dau fis o hysbysiad.

Ar gyfer cyfrifon eraill, mae’n rhaid iddo roi ‘rhybudd rhesymol’, fel eich bod chi’n gallu gwneud trefniadau eraill. Gall y banc oedi gyda’r cau os ydych chi wedi gwneud taliadau nad ydynt wedi cael eu tynnu o’ch cyfrif eto, er enghraifft, siec neu daliad gyda cherdyn.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os ydych chi’n anfodlon am rywbeth mae eich banc wedi’i wneud, y peth cyntaf i’w wneud ydi siarad gyda rhywun yn y banc amdano.

Am opsiynau eraill ar gyfer gwneud cwyn darllenwch Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.