Sut i agor, newid neu gau eich cyfrif banc

Gyda chymaint o wahanol gyfrifon banc ar gael y dyddiau hyn, mae’n werth gwirio i weld a allwch chi ddod o hyd i un gwell. Gallech arbed cannoedd o bunnoedd gyda chyfrif sy’n fwy addas i’ch anghenion. Pa un ai’ch bod yn dymuno agor, newid neu gau eich cyfrif banc, mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn y canllaw hwn.

Agor cyfrif banc

Dewis cyfrif banc

Cychwyn arni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa gyfrif banc y dymunwch ei agor.

Darllenwch ein canllaw Sut mae dewis y cyfrif banc cywir i chi gael y wybodaeth angenrheidiol cyn gwneud penderfyniad .

Os oes gennych chi bartner, efallai yr hoffech chi ddarllen am Gyfrifon ar y cyd.

Sut i agor cyfrif banc

Darllenwch drawsgrifiad y fideo

Nawr eich bod yn gwybod pa gyfrif banc a ddymunwch mae hi’n amser nawr i siarad â’r banc.

Gallwch wneud hyn mewn cangen, dros y ffôn neu ar-lein.

Bydd y banc yn rhedeg gwiriad credyd i weld eich hanes credyd. Bydd hyn yn dweud wrth y banc, er enghraifft, a ydych chi wedi cael problemau gydag ad-daliadau credyd yn y gorffennol. Os ydych, efallai na fyddwch yn gallu agor rhai mathau o gyfrif.

Bydd gofyn i chi hefyd ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a thystiolaeth cyfeiriad.

Sut ydych chi’n profi ble yr ydych yn byw neu bwy ydych chi? Dyma rai o’r dogfennau cyffredin y bydd banciau a chymdeithasau adeiladu yn gofyn amdanynt er mwyn i chi fedru profi pwy ydych chi:

 • Trwydded Yrru
 • Bil y Dreth Gyngor
 • Bil cyfleustodau fel nwy neu drydan
 • Cyfriflen gan fanc neu gymdeithas adeiladu
 • Cyfriflen cerdyn credyd
 • Llythyr neu gyfriflen dreth gan HMRC
 • Cyfriflen morgais
 • Cytundeb tenantiaeth
 • Cyfriflen budd-daliadau

Bydd gwahanol fanciau yn gofyn am wahanol fathau o ID. Gallwch wirio ar-lein pa ID fydd ei angen arnoch, er mwyn i chi fod yn barod i agor eich cyfrif newydd.

Cyfrifon banc sylfaenol heb ffioedd

Os bydd y banciau yn gwrthod cyfrif cyffredin i chi, gallwch bob amser wneud cais am gyfrif banc sylfaenol heb ffi.

Nid yw’r cyfrifon hyn yn codi ffioedd, nac yn cynnig gorddrafftiau. Hefyd ni fyddant yn codi arnoch os bydd Debyd Uniongyrchol yn methu.

Neu edrychwch ar ein casgliad o ganllawiau, awgrymiadau da a dolenni defnyddiol i sicrhau y cewch y fargen orau.

Sut i newid cyfrifon banc

Erbyn hyn mae bron pob banc a chymdeithas adeiladu yn cynnig Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol saith-diwrnod am ddim.

Fe’i cefnogir gan warant sy’n golygu y cewch ad-daliad o unrhyw log a ffioedd ar eich cyfrifon hen a newydd os aiff pethau o chwith.

Yn ystod y broses o newid, cewch gwestiynau am eich gorddrafft presennol. Cyn belled ag y gallwch brofi’ch terfyn gorddrafft, gyda chyfriflen banc er enghraifft, gallai’ch cyfrif newydd fod yr un fath â’ch terfyn presennol.

Canfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am newid cyfrif banc ar wefan Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol.

Dylech hefyd wneud yn siŵr eich bod yn Gwneud y mwyaf o’ch cyfrif banc cyn newid

Sut i ddewis cyfrif cyfredol

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn chwilio am gyfrif cyfredol sy’n bodloni’ch anghenion.

Gallwch gychwyn arni drwy feddwl am rai pethau sylfaenol.

 • Mae gennych falans iach yn eich cyfrif yn aml iawn - chwiliwch am gyfrif sy’n talu cyfradd llog hael er mwyn cynyddu’ch cynilion.
 • Rydych yn aml yn defnyddio’ch gorddrafft - chwiliwch am gyfrif gyda ffioedd gorddrafft is. Dyma rai awgrymiadau da i reoli eich gorddrafft.

Yna gallwch hefyd chwilio am nodweddion eraill mewn cyfrifon, er enghraifft, a ydynt yn cynnig cyfrifon cynilo â llog uwch, arian yn ôl, neu fonws am newid cyfrif.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

 • Go Compare – Mae hyn yn eich galluogi i ddefnyddio teclyn midata a gefnogir gan y llywodraeth i lanlwytho’ch trafodion blaenorol yn ddiogel ar gyfer argymhellion personol ar gyfrif cyfredol.
 • Moneyfacts
 • Money Saving Expert
 • Which? – Gallwch ddefnyddio sgôr ansawdd Which? i weld pa fanciau sy’n cynnig y sgôr orau i gwsmeriaid.

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar y Offeryn Cymharu Cyngor Defnyddwyr.

Newid cyfrifon banc os oes gennych chi orddrafft.

Gallwch newid drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Newid Cyfrifon Cyfredolopens in new window, hyd yn oed os oes gennych chi orddrafft. Bydd y gwasanaeth yn:

 • Newid eich cyfrif cyfredol.
 • Symudwch arian o’ch hen gyfrif cyfredol i’ch cyfrif newydd neu os ydych mewn gorddrafft gellir ei symud i’r cyfrif cyfredol newydd.
 • Symudwch eich holl daliadau allan (er enghraifft eich Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog) a’r rhai sy’n dod i mewn (er enghraifft budd-daliadau neu gyflogau) i’ch cyfrif newydd.
 • Caewch eich hen gyfrif.
 • Gwnewch yn siŵr y bydd unrhyw daliadau a wneir yn ddamweiniol i’ch hen gyfrif yn cael eu hailgyfeirio fel mater o drefn i’ch cyfrif newydd.

Bydd angen i’ch gorddrafft fod wedi cael ei gytuno gyda’ch banc neu gymdeithas adeiladu newydd er mwyn iddo gael ei newid. Fel arall, efallai byddant yn gallu cynnig ffordd i’ch helpu i dalu ei gorddrafft yn ei le.

Os nad yw hyn yn bosibl, byddwch angen ad-dalu eich gorddrafft presennol cyn i chi newid.

Mae’r gwasanaeth newid cyfrif yn cymryd saith diwrnod gwaith. Ac os bydd rhywbeth yn mynd o’i le, rydych wedi’ch cwmpasu gan Warant Newid Cyfrif Cyfredol. Mae hyn yn golygu byddwch yn cael ad-daliad o unrhyw log neu gostau rydych yn gael o ganlyniad i yunrhyw broblem gyda’r newid.

Beth sydd angen i mi fod yn ymwybodol ohono wrth geisio newid gyda gorddrafft?

Y banc neu gymdeithas adeiladu newydd ddylai benderfynu a fyddant yn derbyn eich gorddrafft, a bydd gan wahanol ddarparwyr wahanol reolau. Efallai y byddant yn eich gwrthod os oes gennych chi orddrafft mawr iawn neu os ydych chi wedi bod yn eich gorddrafft ers peth amser.

Gallai’r penderfyniad fod yn ddibynnol ar lawer o ffactorau. Er enghraifft, os ydych chi wedi bod yn defnyddio gorddrafft yn y gorffennol, ac wedi ei dalu’n llawn bob tro, mae hyn yn anfon arwyddion da i’ch banc neu gymdeithas adeiladu newydd oherwydd mae’n dangos eich bod wedi gallu talu eich dyledion yn y gorffennol.

Pan fyddwch chi’n dod o hyd i gyfrif gwell, siaradwch gyda darparwr y cyfrif i weld a allwch chi ei gael.

Cofiwch fod eich sgôr credyd yn ffactor wrth newid cyfrifon banc. Rydych chi’n fwy tebygol o gael y cyfrif a ddymunwch os oes gennych chi sgôr credyd da.

Darllenwch Sut i wella’ch statws credyd.

Hyd yn oed os na allwch chi gael y cyfrif newydd roeddech chi ei eisiau, dylech chwilio am fenthyciad gyda chyfraddau gwell na’ch cyfrif cyfredol.

Darllenwch Dewis y math cywir o gyfrif.

Sut i gau cyfrif banc

Gallwch gau y rhan fwyaf o gyfrifon banc fel y mynnwch heb wynebu ffi na dirwy.

Fel arfer y cwbl sydd ei angen yw cysylltu â’ch banc.

Fodd bynnag, os oes gennych chi orddrafft bydd yn rhaid i chi glirio’r swm sy’n ddyledus.

Os nad ydych yn defnyddio’r Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol i gau’ch cyfrif, gwnewch yn siŵr bod unrhyw Ddebydau Uniongyrchol neu daliadau eraill yn cael eu trosglwyddo i’ch cyfrif newydd.

Os bydd eich banc yn penderfynu cau eich cyfrif

Os bydd eich banc yn penderfynu cau eich cyfrif cyfredol neu eich cyfrif cynilo dim rhybudd, byddwch fel arfer yn cael dau fis o hysbysiad.

Ar gyfer cyfrifon eraill, mae’n rhaid iddo roi ‘rhybudd rhesymol’, fel eich bod chi’n gallu gwneud trefniadau eraill.

Gall y banc oedi gyda’r cau os ydych chi wedi gwneud taliadau nad ydynt wedi cael eu tynnu o’ch cyfrif eto, er enghraifft, siec neu daliad gyda cherdyn.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os ydych chi’n anfodlon am rywbeth mae eich banc wedi’i wneud, y peth cyntaf i’w wneud ydi siarad gyda rhywun yn y banc amdano.

Am opsiynau eraill ar gyfer gwneud cwyn darllenwch Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?