Sut mae anfon arian dramor

Ceir sawl ffordd o anfon eich arian dramor a does dim prinder cwmnïau sy’n cystadlu am eich busnes, gan gynnwys banciau, cwmnïau trosglwyddo arian a broceriaid cyfnewidfa dramor (FX). Am grynodeb o’ch prif opsiynau, dilynwch y dolenni am ragor o fanylion a chewch wybod sut mae dewis yr opsiwn gorau i chi.

Dewis sut i gyfnewid eich arian

Mae’r ffordd briodol o anfon arian dramor yn dibynnu ar nifer o ffactorau sy’n cynnwys y canlynol:

 • Faint rydych yn ei anfon.
 • Pa mor aml rydych yn ei anfon.
 • Pa mor gyflym y mae’n rhaid iddo gyrraedd.
 • Sut hoffai’r unigolyn ei gael.
 • Beth fydd y gost.

Dilynwch y camau hyn i’ch helpu i gael bargen sy’n addas i chi:

Cam 1 – Ystyriwch eich opsiynau

Mae tri phrif opsiwn ar gyfer anfon arian:

 • Banc neu gymdeithas adeiladu.
 • Cwmnïau trosglwyddo ar y stryd fawr (fel Western Union).
 • Broceriaid cyfnewid arian tramor (FX).

Fel rheol - mae banciau yn ddiogel ac yn gyfleus os ydych yn sefydlu taliad rheolaidd. Mae cwmnïau trosglwyddo yn gyflym iawn, ond gallant fod yn fwy costus os ydych yn anfon symiau bychain. Broceriaid FX yw’r dewis gorau fel arfer os ydych yn anfon symiau uwch, dros £3,000 fel arfer.

Cam 2 – Beth fydd y gost?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn canfod faint o arian tramor y bydd eich punnoedd yn ei brynu, ar ôl talu costau.

Mae faint fydd y gost i chi drosglwyddo arian tramor yn sicr o fod yn ystyriaeth allweddol. Gellir gosod y costau mewn tri chategori.

 • Faint fydd raid i chi dalu’r cwmni sy’n trosglwyddo’r arian.
 • Y costau y bydd derbynnydd yr arian yn gorfod eu hysgwyddo er mwyn cael yr arian (er gallwch fynnu eich bod chi’n talu’r costau hyn wrth drosglwyddo).
 • Chyfraddau cyfnewid arian tramor.

Ffordd hawdd i ddechrau arni yw cael amcanbris gan eich banc i’w gymharu â phrisiau eraill a gewch a defnyddio broceriaid FX a gwefan fel FX Compared.

Cam 3 – Cadarnhau’r holl fanylion

Wedi i chi benderfynu pa opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian, bydd angen i chi gadarnhau y byddant yn medru delio â’r swm y dymunwch ei drosglwyddo ac yn unol â’ch amserlen. Ble y bo modd, sicrhewch eich bod yn derbyn hyn mewn ysgrifen (naill ai drwy’r post neu e-bost).

Efallai hefyd y dymunwch wirio a yw’ch cwmni trosglwyddo arian neu frocer FX wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os ydych chi’n anfon llawer o arian, mae’n beth da gwybod eich bod wedi’ch diogelu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pob gwaith papur a phob derbynneb rhag ofn i rywbeth fynd o chwith.

Er mwyn cael golwg gyffredinol fanylach o opsiynau eraill ar gyfer trosglwyddiadau arian rhyngwladol, darllenwch ein canllaw isod.

Defnyddio’ch banc neu gymdeithas adeiladu

Mae eich banc neu gymdeithas adeiladu bob amser yn gallu trosglwyddo arian ac mae’n ffordd rad a chyfleus i anfon arian dramor.

Manteision ac anfanteision

 • Hawdd eu trefnu – bydd eich banc yn eich arwain drwy’r broses a gallech fedru trosglwyddo o’ch ffôn symudol hyd yn oed.
 • Cyfleus – mae banciau a chymdeithasau adeiladu ar y stryd fawr a gallwch sefydlu trosglwyddiad fel taliad rheolaidd.
 • Diogel – cewch eich gwarchod pan fyddwch yn anfon arian dramor trwy ddefnyddio banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU.
 • Ar gyfer symiau dros £5,000, rydych chi’n fwy tebygol o gael cyfradd gyfnewid well gan frocer cyfnewid arian tramor.
 • Nid dyma’r opsiwn cyflymaf. Mae trosglwyddiad safonol yn cymryd 4-6 diwrnod busnes, ond gallwch dalu rhagor i gael gwasanaeth cyflymach sy’n cymryd 1-2 ddiwrnod. Gall rhai banciau tramor godi tâl am dderbyn y trosglwyddiad. Gallwch ofyn i’ch banc dalu’r cyfan o’r costau er mwyn i’r derbynnydd gael y swm yn llawn.

Os gwnewch daliadau rheolaidd

Awgrym da

Os ydych chi angen anfon taliadau rheolaidd dramor at eich defnydd eich hun, yr opsiwn trosglwyddo rhataf a symlaf yn ôl pob tebyg fyddai creu cyfrif gyda changen tramor eich banc yn y DU.

Mae gan lawer o’r banciau stryd fawr yn y DU eu canghennau eu hunain dramor neu drefniadau arbennig gyda banciau tramor.

Gall hyn olygu taliadau is (neu ddim taliadau o gwbl) ar daliadau tramor yn ogystal â chyfraddau cyfnewid mwy cystadleuol.

Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os oes angen i chi wneud taliadau’n aml mewn gwlad arall – fel, er enghraifft pan fyddwch yn talu’r biliau ar ail gartref mewn gwlad arall.

Er mwyn elwa o ffïoedd gostyngedig, yn aml mae angen i chi fod â chyfrif yn yr un enw yn y ddwy wlad.

Byddwch angen

 • Y Rhif Cyfrif Banc Rhyngwladol (IBAN) a’r Cod Adnabod Banc (BIC) ar gyfer y cyfrif rydych yn talu i mewn iddo – gall perchennog y cyfrif gael y manylion hyn o’i fanc neu o gyfriflen banc.
 • Byddwch angen, yn ogystal, yr IBAN a’r BIC o’ch cyfrif banc eich hun, er mae’n bosibl na fydd eu hangen ar gyfer trosglwyddiad i gangen arall o’ch banc mewn gwlad arall.

Gwiriwch eich bod yn defnyddio IBAN dilys ar y wefan taliadau DU

Defnyddio cwmni trosglwyddo arian ar y stryd fawr neu ar-lein

Mae dod o hyd i gwmni trosglwyddo arian i’ch helpu i anfon arian dramor yn hawdd. Mae gan rai, fel Western Union, ganghennau yn y stryd fawr, mae llawer yn cynnig gwasanaethau ar-lein a gallwch ganfod MoneyGram mewn canghennau o Swyddfa’r Post.

Manteision ac anfanteision

 • Gallwch ddewis o ystod o wasanaethau – mae rhai’n cynnig ‘arian parod ar gyfer eich derbynnydd, gall eraill drosglwyddo arian yn uniongyrchol i mewn i gyfrif banc.
 • Mae sefydlu hyn yn hawdd – fel rheol nid oes angen cyfrif arnoch chi. Ar gyfer symiau llai, mae’n bosibl na fydd angen dull o’ch adnabod, hyd yn oed.
 • Cyflym – Gellir cwblhau trosglwyddiad ariannol mewn ychydig funudau. Gall anfon o gyfrif banc gymryd diwrnod neu ddau.
 • Mae ffioedd yn amrywio’n eang - gan ddibynnu ar y gwasanaeth a ddewiswch a gall fod yn arbennig o uchel ar gyfer symiau llai – gallech dalu £10 er mwyn trosglwyddo dim ond £50.
 • Gall cyfraddau cyfnewid amrywio ar sail ddyddiol ac yn ôl yr arian o wahanol wledydd, felly sicrhewch eich bod yn cymharu costau ar y diwrnod y bwriadwch anfon yr arian. Gellir gwneud hyn ar-lein yn aml.
 • Ddim mor ddiogel – Nid yw’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn gwarchod y cwmnïau hyn os ydynt yn mynd i’r wal.

Awgrym da

Y ffordd orau o gymharu costau yw i gyfrifo’r swm terfynol o ewros, doleri neu arian tramor arall a gewch ar ôl cymryd y gyfradd gyfnewid a’r holl daliadau a godir i ystyriaeth.

Defnyddio gwasanaeth trosglwyddo arian yn y stryd fawr

Sut mae’n gweithio:

 • Gallwch ganfod gwasanaeth trosglwyddo arian trwy asiant ar y stryd fawr, mewn siopau papurau neu yn Swyddfa’r Post.
 • Fel rheol nid oes angen i chi agor cyfrif. Yn syml, rhowch yr arian rydych eisiau ei anfon iddyn nhw a thalu unrhyw ffioedd.
 • Ar ôl talu, cewch rif cyfeirnod – rhowch hwn i’r derbynnydd (a dim ond y derbynnydd). Bydd pwy bynnag sydd â’r rhif hwnnw’n gallu codi’r arian yr ydych wedi’i anfon i’r gangen neu asiantaeth dramor.

Cyn trosglwyddo eich arian:

 • Gwiriwch y ffioedd – gall y gwasanaethau hyn fod yn gyflym, ond yn ddrud.
 • Os ydych yn anfon ‘arian parod ar unwaith’ dramor, canfyddwch o ble y gellir casglu’r arian. Yna gwiriwch gyda’ch derbynnydd er mwyn sicrhau y byddan nhw’n gallu cyrraedd y gangen neu’r asiantaeth honno. Yn fwyfwy erbyn hyn, fe allech chi fod yn gallu anfon arian parod i ‘waled’ ffôn symudol derbynnydd, os oes ganddynt un (gan ddefnyddio systemau megis M-PESA).

Defnyddio gwasanaeth trosglwyddo arian ar-lein

Sut mae’n gweithio:

 • Mae cwmnïau trosglwyddo arian ar-lein yn eich caniatáu i wneud trosglwyddiadau arian rhyngwladol trwy wasanaethau diogel ar-lein, yn aml, am ffi fach iawn.
 • Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi gofrestru manylion eich cyfrif banc neu gerdyn credyd trwy wefan y cwmni – felly bydd angen i chi fedru cyrchu’r rhyngrwyd a bod yn berchen ar gyfeiriad e-bost.
 • Gall trosglwyddiadau ar-lein gymryd ychydig o ddyddiau, felly maent yn addas ar gyfer trosglwyddiadau nad oes eu hangen ar unwaith.

Cyn anfon arian dramor

 • Canfyddwch beth fydd angen ar eich derbynnydd er mwyn iddo fedru derbyn yr arian. Os yw angen cyfrif banc, mynediad i’r rhyngrwyd neu gyfeiriad e-bost, cadarnhewch fod gan eich derbynnydd y pethau hyn cyn i chi gofrestru.
 • Er mwyn diogelu eich arian, byddwch yn ofalus i ddewis cyfrinair sy’n anodd ei ddyfalu a pheidiwch â’i ddatgelu i bobl eraill.

Defnyddio brocer cyfnewid dramor

Os ydych eisiau anfon swm mawr o arian i wlad dramor, mwy na thebyg y cewch y fargen orau oddi wrth frocer arian tramor cyfnewid dramor (FX).

Manteision ac anfanteision

 • Ffioedd is – os ydych yn trosglwyddo dros £3,000, ni fydd broceriaid FX yn codi ffioedd arnoch.
 • Cyfradd gyfnewid wych – mae broceriaid FX yn arbenigo mewn cyfnewid arian tramor ac yn debygol o gynnig cyfradd gyfnewid well nag y byddech yn ei chael mewn banc neu gwmni trosglwyddo arian.
 • Yn gyflym – fel arfer bydd arian yng nghyfrif banc y derbynnydd ar yr un dydd neu’r un canlynol.
 • Taliadau rheolaidd – bydd rhai broceriaid FX yn delio â throsglwyddiadau rheolaidd.
 • Agor cyfrif – i drosglwyddo gyda brocer FX, bydd angen i chi agor cyfrif a thalu i mewn iddo. Gall hyn gymryd diwrnod neu ddau.
 • Symiau llai – nid broceriaid FX yw’r gorau fel arfer ar gyfer anfon symiau llai o arian.
 • Ddim mor ddiogel – Nid yw’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn gwarchod y cwmnïau hyn os ydynt yn mynd i’r wal.

Bydd angen i chi drosglwyddo swm mawr o arian rhywbryd yn y dyfodol

Gallwch ddewis anfon arian dramor drwy ddefnyddio’r gyfradd gyfnewid gyfredol. Fodd bynnag, os ydych yn pryderu am newidiadau i’r gyfradd gyfnewid ar gyfer swm i’r dyfodol sydd gennych dan sylw, ystyriwch ‘blaen gytundeb’ i gloi’r gyfradd gyfnewid ar gyfer trosglwyddiad yn y dyfodol.

Mae blaen gytundebau’n ddefnyddiol os ydych yn gwybod y byddwch chi angen swm mawr o arian rhywbryd yn y dyfodol. Er enghraifft, os ydych yn gwybod y bydd angen i chi dalu’r blaendal ar gartref gwyliau yn Sbaen, ond rydych yn pryderu ynghylch y bunt yn gwanhau neu’r ewro’n cryfhau cyn y daw’r amser i chi anfon yr arian, bydd y dull hwn yn gadael i chi drefnu cyfradd glo.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Awgrym da

Gwiriwch bob amser fod eich cwmni trosglwyddo arian wedi’i awdurdodi gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

Waeth pa opsiwn a ddewiswch, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pob gwaith papur a phob derbynneb rhag ofn i rywbeth fynd o chwith.

Nid yw ffurflenni trosglwyddo a broceriaid FX wedi eu diogelu gan y cynllun iawndal, felly nid ydynt mor ddiogel â defnyddio banc.

Os yw cwmni wedi’i ‘gofrestru’ gyda’r FCA, nid oes angen iddo ddiogelu eich arian os aiff i’r wal.

Fodd bynnag, os yw wedi ei ‘awdurdodi’ gan yr FCA, rhaid cadw’ch arian ar wahân i gronfeydd y cwmni.

Gallwch wirio awdurdodiad cwmni ar wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol Wrth chwilio am gwmnïau bach, gan gynnwys asiantaethau trosglwyddo arian fel Western Union, mae’n syniad da canfod y cod post er mwyn i chi fedru culhau eich chwiliad.

Am fwy o fanylion ynghylch awdurdodiad gan yr FSA – ac er mwyn canfod beth i’w wneud os oes gennych gŵyn ynghylch cwmni trosglwyddo arian – darllenwch ein canllaw ynghylch Gwirio awdurdodiad cwmni er mwyn anfon arian dramor

Dewisiadau amgen i anfon arian dramor

Ar gyfer llawer o bryniadau a thaliadau – fel siopa ar-lein o siopau tramor – mae cerdyn credyd neu ddebyd yn ddewis amgen cyfleus i drosglwyddiadau arian.

Osgoi anfon drafft banc tramor (yn debyg i wiriad y DU) dramor. Bydd yn araf ac yn ddrud, oherwydd bydd yn rhaid i chi dalu taliadau banc tramor (ac, o bosib taliadau trafod y banc yn y DU).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?