Sut mae cael credyd am y tro cyntaf

Er mwyn cael eich derbyn am gerdyn credyd, benthyciad personol, morgais, gorddrafft neu’r rhan fwyaf o ffurfiau credyd eraill yn y DU, fel arfer bydd angen hanes credyd (a sgôr credyd) da arnoch chi. Yma cewch wybod sut mae dechrau datblygu un.

Beth yw sgôr credyd?

RRhif neu gategori yw sgôr credyd sy’n adlewyrchu faint o risg ydych chi ym marn darparwr benthyciadau penodol.

Fel arfer po uchaf yw’r rhif, y lleiaf o risg ydych chi. Gall eich sgôr credyd bennu:

  • A yw’r darparwr benthyciadau yn fodlon benthyca’r arian i chi
  • Faint o arian y gallwch ei fenthyg, a
  • Pha gyfradd llog fydd yn cael ei chodi arnoch chi

Gallai eich sgôr credyd fod wedi’i seilio’n bennaf ar eich hanes credyd, sy’n gofnod o faint yr ydych chi wedi’i fenthyca yn y gorffennol a heddiw a pha mor dda - neu wael - yr ydych chi wedi rheoli’ch dyledion.

Efallai y bydd yn rhaid i chi adeiladu un cyn i chi geisio benthyca arian. Mae hyn yn hynod bwysig os ydych wedi symud i’r Deyrnas Unedig o wlad arall.

Sut mae dechrau datblygu hanes credyd

Gallwch gymryd rhywfaint o gamau syml i ddechrau datblygu hanes credyd.

Agor a rheoli cyfrif banc

Bydd agor a defnyddio cyfrif cyfredol y DU yn eich helpu i adeiladu’ch hanes credyd os byddwch yn ei redeg yn gyfrifol (e.e. sicrhau bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i dalu am eich taliadau bob mis) oherwydd bydd yn dangos bod modd i chi gynnal perthynas gyfrifol, barhaus gyda banc.

Mae rhai banciau yn cynnig gorddrafft di-log i gwsmeriaid newydd am y 12 mis cyntaf, a all fod yn ddewis amgen i wneud cais am gerdyn credyd os mai dim ond am ychydig ddyddiau yr ydych chi angen swm bach o gredyd ac y gallwch ei dalu yn ôl yn rhwydd.

Cofiwch dalu’r cyfan yn llawn cyn i’r cyfnod di-log ddod i ben.

Bydd agor a rheoli’ch cyfrif cyfredol yn gyfrifol yn helpu eich sgôr credyd hyd yn oed os nad yw’r cyfrif yn cynnwys gorddrafft.

Trefnu Debydau Uniongyrchol

Awgrym Da

Dylech bob amser wneud yn siŵr fod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif banc i dalu unrhyw filiau sy’n cael eu talu drwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog.

Trefnwch rai taliadau Debyd Uniongyrchol rheolaidd i dalu biliau megis eich nwy a thrydan neu’ch yswiriant cartref neu ffôn symudol. Nid yn unig bydd hyn yn eich caniatáu chi i osgoi methu taliadau, ond mae’n debyg y byddwch chi’n derbyn gostyngiad am dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Peidiwch â methu taliadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu’ch biliau i gyd yn brydlon, gan y bydd taliad hwyr neu daliad a fethwyd yn cael ei ddal yn eich erbyn.

Os oes yn rhaid i’r cwmni fynd i’r llys i gael yr arian, yna bydd dyfarniad llys sirol (neu archddyfarniad yn yr Alban) yn effeithio’n ddifrifol ar eich gallu i gael credyd a bydd yn parhau ar eich ffeil am chwe blynedd.

Ffactorau a allai eich atal rhag cael credyd

Bydd darparwr benthyciadau yn edrych ar bethau penodol eraill ar wahân i’ch hanes credyd pan fydd yn ystyried eich sgôr credyd ac yn penderfynu a yw am roi benthyciad ichi.

A ydych ar y gofrestr etholwyr

Mae cofrestru i bleidleisio yn y DU yn golygu bod darparwyr benthyciadau yn gallu gwirio eich bod chi’n byw ble’r ydych chi’n dweud eich bod chi’n byw, felly mae’n bwysig cofrestru.

Os nad yw’ch enw ar y gofrestr etholwyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ychwanegu cyn gynted â phosibl.

Cysylltiadau ariannol â phobl eraill

Awgrym da

Os byddwch yn cau cyfrif ar y cyd, gofynnwch am ‘hysbysiad datgysylltu’ gan yr asiantaeth gwirio credyd i wneud yn siŵr na fydd eich ffeiliau credyd yn cael eu cysylltu.

Os ydych chi’n ystyried cael cytundeb credyd ar y cyd (megis benthyciad neu forgais) gyda rhywun arall, gallai ei sgôr credyd effeithio ar eich un chi. Y rheswm am hynny yw oherwydd y bydd eich ffeil credyd chi yn cael ei ‘chysylltu’ â ffeil credyd y person arall, a gall darparwr benthyciadau edrych ar ffeil y person hwnnw yn ogystal â’ch ffeil chi os byddwch chi’n gwneud cais am gredyd.

Er enghraifft, os bydd y person hwnnw’n peidio gwneud ad-daliadau ar gardiau credyd neu fenthyciadau eraill, gallai hynny niweidio eich statws credyd chi.

Dyna pam ei bod yn bwysig dod â chysylltiadau ariannol â chynbartneriaid i ben drwy gau unrhyw gyfrifon ar y cyd sydd gennych o hyd a chysylltu â’r asiantaeth gwirio credyd i ofyn am ‘hysbysiad datgysylltu’ i wneud yn siŵr na fydd eich ffeiliau credyd chi yn cael eu cysylltu â’i gilydd.

Gall eich sgôr credyd effeithio ar gost benthyca

Gallai eich sgôr credyd ddylanwadu hefyd ar y gyfradd llog a’r APR y codir arnoch chi am unrhyw fenthyca, a’r swm y gallwch chi ei fenthyg.

Pwy sy’n cyfrifo eich sgôr credyd?

Nid oes un sgôr credyd pendant unigol yn bodoli ar eich cyfer. Yn hytrach, bydd pob darparwr benthyciadau unigol yn ei gyfrifo ar wahân. Felly er enghraifft, gallai dau fanc gwahanol ddefnyddio ffyrdd gwahanol o benderfynu ar sgôr credyd, yn dibynnu ar eu polisïau benthyca.

Serch hynny, pan fyddwch chi’n ymgeisio am gredyd fe fyddan nhw fel arfer yn gwirio gydag un neu’n fwy o’r tair prif asiantaeth cyfeirio credyd yn y DU:

  • Experian
  • Equifax
  • TransUnion.

Mae pob un o’r asiantaethau hyn yn casglu gwybodaeth credyd am unigolion yn y Deyrnas Unedig.

Cyn ichi wneud cais am gredyd am y tro cyntaf, efallai yr hoffech wneud yn siŵr bod eich adroddiad credyd yn gyfoes ac yn gywir.

Sut i wirio eich adroddiad credyd

Pethau i’w hystyried cyn ichi gael benthyg arian

Ar ôl ichi ddatblygu hanes credyd dros gyfnod o chwe mis, er enghraifft, gallwch geisio gwneud cais am gredyd. Ond cyn ichi wneud hynny, treuliwch rywfaint o amser yn meddwl pa gynnyrch yw’r un addas ichi a chwiliwch i weld beth sydd ar gael.

Sicrhewch hefyd eich bod chi’n gwybod sut y byddwch yn talu’r ddyled yn ôl - peidiwch â benthyca arian os na allwch fforddio ei ad-dalu yn gyfforddus.

Gwneud cais am gredyd

Cyn ichi ddechrau llenwi ffurflen gais, gwnewch yn siŵr fod gennych y canlynol wrth law:

  • Manylion eich cyfrif banc neu’ch cymdeithas adeiladu
  • Enw a chyfeiriad eich cyflogwr
  • Eich incwm misol neu flynyddol a chyfeirnod talu

Efallai y gofynnir i chi hefyd am fanylion ymrwymiadau credyd cyfredol, gan gynnwys cyfyngiadau credyd a symiau sy’n weddill, a gwariant arall.

Efallai yr hoffech chi lunio rhestr o’r arian sydd gennych yn dod i mewn ac yn mynd allan bob mis.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?