Sut mae cael credyd am y tro cyntaf

Er mwyn cael eich derbyn i gael cerdyn credyd, benthyciad personol, morgais, gorddrafft neu’r rhan fwyaf o fathau eraill o gredyd yn y Deyrnas Unedig, bydd angen ichi gael hanes credyd da ac – mewn rhai achosion – sgôr credyd da. Yma cewch wybod sut mae dechrau datblygu hynny.

Beth yw sgôr credyd?

Rhif neu gategori yw sgôr credyd sy’n adlewyrchu faint o risg ydych chi ym marn benthyciwr penodol. Fel arfer po uchaf yw’r rhif, y lleiaf o risg ydych chi. Gall eich sgôr credyd bennu:

  • A yw benthyciwr yn fodlon rhoi benthyg arian ichi
  • Faint o arian y gallwch gael ei fenthyg, a
  • Pha gyfradd llog fydd yn cael ei chodi arnoch chi

Bydd eich sgôr credyd yn rhannol seiliedig ar eich hanes credyd, sy’n gofnod o faint o arian rydych wedi ei fenthyg yn y gorffennol a faint o arian rydych yn ei fenthyg ar hyn o bryd, a pha mor dda – neu wael – rydych wedi rheoli eich dyledion. Bydd angen ichi ddatblygu un cyn y gallwch geisio cael benthyg arian. Mae hyn yn hynod bwysig os ydych wedi symud i’r Deyrnas Unedig o wlad arall.

Sut mae dechrau datblygu hanes credyd

Gallwch gymryd rhywfaint o gamau syml i ddechrau datblygu hanes credyd.

Agor a rheoli cyfrif banc

Bydd agor a defnyddio cyfrif cyfredol yn y Deyrnas Unedig yn helpu i ddatblygu eich hanes credyd os byddwch chi’n ei redeg yn gyfrifol (e.e. gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i wneud taliadau bob mis) oherwydd bydd yn dangos eich bod yn gallu cael perthynas gyfrifol a pharhaus gyda banc.

Mae rhai banciau’n cynnig gorddrafft di-log i gwsmeriaid newydd am y 12 mis cyntaf. Gall hyn fod yn opsiwn yn hytrach na gwneud cais am gerdyn credyd os mai dim ond swm bach o gredyd am ychydig ddyddiau ydych ei angen ac y gallwch dalu’ch gorddrafft yn ôl.

Gwnewch yn siŵr y gallwch ei dalu’n llawn cyn i’r cyfnod di-log ddod i ben.

Bydd agor a rheoli cyfrif cyfredol yn gyfrifol yn help i’ch statws credyd hyd yn oed os nad yw’r cyfrif yn cynnwys gorddrafft.

Trefnu Debydau Uniongyrchol

Awgrym da

Dylech bob amser wneud yn siŵr fod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif banc i dalu unrhyw filiau sy’n cael eu talu drwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog.

Trefnwch rywfaint o daliadau Debyd Uniongyrchol rheolaidd i dalu biliau fel nwy a thrydan ar gyfer eich cartref, neu’ch bil ffôn symudol. Bydd hyn yn gwella eich statws credyd ac mae’n siŵr y byddwch hefyd yn cael disgownt am dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Peidiwch â methu taliadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu’ch biliau i gyd yn brydlon, gan y bydd taliad hwyr neu daliad a fethwyd yn cael ei ddal yn eich erbyn. Os bydd yn rhaid i’r benthyciwr fynd i’r llys i gael yr arian, bydd dyfarniad llys sirol (neu archddyfarniad yn yr Alban) yn cael effaith ddifrifol ar eich gallu i gael credyd a bydd yn aros ar eich ffeil am chwe blynedd.

Ffactorau a allai eich atal rhag cael credyd

Bydd benthyciwr yn edrych ar bethau penodol eraill ar wahân i’ch hanes credyd pan fydd yn ystyried eich sgôr credyd ac yn penderfynu a yw am roi benthyciad ichi.

A ydych ar y gofrestr etholwyr

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yn y Deyrnas Unedig, mae benthycwyr yn gallu gwneud yn siŵr eich bod yn byw yn lle rydych chi’n dweud, felly mae’n bwysig cofrestru.

Os nad yw’ch enw ar y gofrestr etholwyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ychwanegu cyn gynted â phosibl.

Cysylltiadau ariannol â phobl eraill

Awgrym da

Os byddwch yn cau cyfrif ar y cyd, gofynnwch am ‘hysbysiad datgysylltu’ gan yr asiantaeth gwirio credyd i wneud yn siŵr na fydd eich ffeiliau credyd yn cael eu cysylltu.

Os oes gennych gytundeb credyd ar y cyd (fel benthyciad neu forgais) â rhywun arall, gallai statws credyd y person hwnnw effeithio ar eich un chi. Y rheswm am hynny yw oherwydd y bydd eich ffeil credyd chi yn cael ei ‘chysylltu’ â ffeil credyd y person arall, a gall benthyciwr edrych ar ffeil y person hwnnw yn ogystal â’ch ffeil chi os byddwch chi’n gwneud cais am gredyd. Er enghraifft, os bydd y person hwnnw’n peidio gwneud ad-daliadau ar gardiau credyd neu fenthyciadau eraill, gallai hynny niweidio eich statws credyd chi.

Dyna pam ei bod yn bwysig dod â chysylltiadau ariannol â chynbartneriaid i ben drwy gau unrhyw gyfrifon ar y cyd sydd gennych o hyd a chysylltu â’r asiantaeth gwirio credyd i ofyn am ‘hysbysiad datgysylltu’ i wneud yn siŵr na fydd eich ffeiliau credyd chi yn cael eu cysylltu â’i gilydd.

Sut mae eich statws credyd yn effeithio ar y gyfradd llog a godir arnoch

Gall eich statws credyd effeithio hefyd ar y gyfradd llog a godir arnoch chi am unrhyw fenthyciad.

Pwy sy’n cyfrifo eich sgôr credyd?

Nid oes un sgôr credyd pendant unigol yn bodoli ar eich cyfer. Yn hytrach, bydd pob benthyciwr unigol yn ei gyfrifo ar wahân. Felly er enghraifft, gallai dau fanc gwahanol ddefnyddio ffyrdd gwahanol o benderfynu ar sgôr credyd, yn dibynnu ar eu polisïau benthyca.

Ond pan fyddwch chi’n gwneud cais am gredyd, byddant yn gofyn i un neu fwy o’r tair prif asiantaeth gwirio credyd yn y Deyrnas Unedig: Experian, Equifax a Callcredit.

Mae pob un o’r asiantaethau hyn yn casglu gwybodaeth credyd am unigolion yn y Deyrnas Unedig.

Cyn ichi wneud cais am gredyd am y tro cyntaf, efallai yr hoffech wneud yn siŵr bod eich adroddiad credyd yn gyfoes ac yn gywir.

Pethau i’w hystyried cyn ichi gael benthyg arian

Ar ôl ichi ddatblygu hanes credyd dros gyfnod o chwe mis, er enghraifft, gallwch geisio gwneud cais am gredyd. Ond cyn ichi wneud hynny, treuliwch rywfaint o amser yn meddwl pa gynnyrch yw’r un addas ichi a chwiliwch i weld beth sydd ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn gwybod sut rydych yn mynd i dalu’r ddyled yn ôl.

Gwneud cais am gredyd

Cyn ichi ddechrau llenwi ffurflen gais, gwnewch yn siŵr fod gennych y canlynol wrth law:

  • Manylion eich cyfrif banc neu’ch cymdeithas adeiladu
  • Enw a chyfeiriad eich cyflogwr
  • Rhestr o’ch incwm a’ch gwariant bob mis, a
  • Manylion ymrwymiadau credyd sydd gennych ar hyn o bryd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?