Sut mae cynilion a thaliadau cyfandaliadau yn effeithio ar fudd-daliadau?

Mae rhai budd-daliadau wedi eu heffeithio gan faint o arian sydd gennych mewn cynilion, megis arian mewn cyfrif cynilo, neu fuddsoddiadau mewn cyfranddaliadau. Gelwir y budd-daliadau hyn yn fudd-daliadau prawf modd. Dysgwch fwy am ba fudd-daliadau sydd wedi eu heffeithio gan gynilion neu daliad cyfandaliad, megis tâl dileu swydd neu iawndal.

Pa fudd-daliadau a effeithir gan gynilion?

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Mae’r prif fudd-daliadau prawf modd sydd wedi eu heffeithio gan incwm a chynilion yn cynnwys:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol.

Beth yw’r terfynau cynilo?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os oes gennych chi neu’ch partner £6,000 (£10,000 os ydych chi dros oedran pensiwn y wladwriaeth) neu lai mewn cynilion, yna ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliad budd-daliadau.

Os oes gennych chi neu’ch partner fwy na £16,000 mewn cynilion, ni fydd gennych hawl i unrhyw un o’r budd-daliadau hyn.

Os oes gennych chi gynilion rhwng £6,000 ac £16,000

Os oes gennych chi neu’ch partner unrhyw gynilion neu gyfalaf o rhwng £6,000 ac £16,000, fe anwybyddir y £6,000 cyntaf.

Ystyrir y gweddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £4.35 am bob £250, neu ran o £250.

Enghraifft

 • Mae gennych £7,000 mewn cyfrif cynilo
 • Anwybyddir y £6,000 cyntaf
 • Ystyrir y £1,000 sy’n weddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £17.40 i chi
 • £1,000 ÷ £250 = 4
 • 4 × £4.35 = £17.40
 • Bydd £17.40 yn cael ei dynnu oddi ar eich taliad Credyd Cynhwysol misol.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gymorth Treth Gyngor

Mae Cymorth Treth Gyngor (CTS) yn cael ei redeg gan gynghorau lleol ac os ydych chi o oedran gwaith mae faint o gynilion a ganiateir yn ddibynnol ar reolau’r cynllun CTS yn eich ardal.

Gall eich cyngor lleol roi gwybod mwy i chi ynghylch sut mae’r cynllun yn gweithio yn eich ardal.

Os ydych chi’n cael Credyd Pensiwn ac yn gymwys i gael Cymorth Treth Gyngor, gallai eich cynilion effeithio ar faint allech chi ei gael.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredydau Treth

Os ydych yn cael Gweithio i Gredydau Treth Plant, ystyrir incwm trethadwy yn unig, felly efallai y byddwch chi’n gallu hawlio credydau treth, waeth faint o arian sydd gennych mewn cynilion.

Fodd bynnag, mae’r llog fyddwch chi’n ei ennill o gynilion wedi ei ddosbarthu fel incwm. Bydd unrhyw incwm o gynilion dros £300 yn cael ei ystyried waeth faint fyddwch chi’n ei gael.

Sut effeithir ar eich cynilion os symudwch o Gredydau Treth i Gredyd Cynhwysol

Mae’r llywodraeth yn cynnig os oes gennych chi fwy na £16,000 mewn cynilion, fel arfer ni fyddech yn gymwys am Gredyd Cynhwysol. Fodd bynnag, os ydych yn symud o Gredydau Treth i Gredyd Cynhwysol, bydd unrhyw beth sydd gennych dros y trothwy £16,000 yn cael ei ddiystyru am 12 mis o’r adeg pan symudwch i Gredyd Cynhwysol. Ar ôl 12 mis, bydd y rheolau arferol yn weithredol. Nid yw’r manylion terfynol i’w cadarnhau eto.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredyd Pensiwn

Does yna ddim cyfyngiad cyfalaf uchaf ar gyfer Credyd Pensiwn, ond efallai y byddwch chi’n derbyn llai o swm os oes gennych chi fwy na £10,000 o gyfalaf.

Ar gyfer pob £500 neu ran o £500 o gyfalaf dros £10,000, byddwch yn cael eich ystyried i fod ag incwm o £1 yr wythnos. Ychwanegir hyn i unrhyw incwm arall sydd gennych chi, fel pensiwn.

Dysgwch fwy am reolau cynilo ar gyfer budd-daliadau ar wefan EntitledTo os ydych yn hŷn na 60 oed.

Beth sy’n cyfrif fel cynilion?

Mae cynilion yn cael eu cyfrif fel unrhyw arian y gallwch gael gafael arno yn gymharol hawdd, neu gynnyrch ariannol y gellir eu gwerthu ymlaen. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • arian parod ac arian mewn cyfrifon banc neu gymdeithas adeiladu, yn cynnwys cyfrifon cyfredol nad ydynt yn talu llog
 • Cyfrifon Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol a Bondiau Cenedlaethol
 • stociau a chyfranddaliadau
 • eiddo, nad yw’n brif gartref i chi.

Dan rai amgylchiadau penodol, gellir diystyru eiddo arall rydych yn berchen arno, ond nad ydych yn byw ynddo. Gallwch ddysgu mwy am hyn ar EntitledTo.co.uk.

Mae cynilion a chyfalaf arall yn cael ei ddiystyru, gan gynnwys:

 • Meddiannau personol, fel gemwaith, dodrefn neu gar
 • Gwerth unrhyw gynlluniau angladd rhagdaledig
 • Polisïau yswiriant bywyd nad ydynt wedi eu trosi’n arian
 • Bydd hawliadau yswiriant yn cael eu hanwybyddu am chwe mis os y’u defnyddir i amnewid neu drwsio

A fydd fy nhâl dileu swydd neu gyfandaliadau eraill yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Byddant, bydd unrhyw daliadau arian parod a dderbyniwch yn cael eu trin fel cynilion ar gyfer unrhyw fudd-daliadau prawf modd a hawliwch.

Os ydych chi’n hawlio budd-daliadau ac yn hawlio, neu’n ystyried hawlio, iawndal ar gyfer damwain, anaf neu glefyd nad oedd yn fai arnoch chi, efallai y bydd hyn yn effeithio ar eich taliad.

Amddifadu o asedau

Ni allwch leihau eich asedau neu gynilion yn fwriadol er mwyn cynyddu faint a dderbyniwch mewn budd-daliadau. Mae’r Adran Waith a Phensiynau (DWP) yn galw hyn yn amddifadu o asedau.

Gall amddifadu o asedau gynnwys:

 • rhoi arian i ffwrdd
 • trosglwyddo perchnogaeth o eiddo
 • prynu meddiannau sydd wedi eu heithrio o brawf modd, er enghraifft ceir a gemwaith.

Os ydych chi wedi gwneud unrhyw rai o’r pethau hyn cyn hawlio budd-daliadau, bydd y DWP yn edrych ar pa bryd wnaethoch chi gael gwared ar eich cynilion ac asedau.

Os yw’n amau eich bod wedi amddifadu eich hun o gynilion neu asedau gallai’r DWP neu’ch cyngor lleol edrych ar y dystiolaeth i benderfynu os oedd yn fwriadol.

Os na fyddech wedi gallu rhagweld bod angen budd-daliadau ar y pryd, yna efallai na fydd yn cyfrif fel amddifadu o asedau. Efallai y gofynnir i chi ddarparu gwaith papur a derbynebau i gefnogi’r dyddiad a’r rhesymau pam eich bod wedi cael gwared ar gynilion neu asedau.

Os penderfynir eich bod wedi amddifadu eich hun yn fwriadol o gynilion neu asedau, byddwch yn cael eich trin fel petaent gennych chi o hyd. Gelwir hyn yn gyfalaf tybiannol.

Bydd y cyfalaf tybiannol yn cael ei ychwanegu i’r asedau a chynilion sydd gennych chi a bydd yn effeithio ar faint fyddwch chi’n ei gael mewn budd-daliadau.

Dysgwch fwy am amddifadu o asedau a chyfalaf tybiannol ar y wefan EntitledToopens in new window.

Taliadau cyfandaliadau ôl-ddyddiedig gan y DWP

Os na thalwyd budd-daliadau digonol i chi, efallai bod gennych hawl i ôl-daliad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Gallai hyn gynnwys taliad cyfandaliad sylweddol, a fyddai’n mynd â chi dros y terfyn cynilion ar gyfer budd-daliadau prawf modd, yn cynnwys:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn

Mewn rhai achosion, ni fydd y taliad hwn yn cael ei gyfrif fel cynilion am flwyddyn ac ni fydd yn effeithio ar fudd-daliadau incwm neu brawf modd yn ystod y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, ble nad ydych wedi derbyn budd-daliadau digonol oherwydd:

 • gwall swyddogol
 • gwall ar fater o gyfraith

gellir diystyru unrhyw daliadau dros £5,000 drwy gydol cyfnod yr hawliad neu nes bydd y dyfarniad yn gorffen.

Elfen symudedd ac iechyd meddwl y PIP

Ym Medi 2018 penderfynwyd os na allwch, neu os ydych yn ei chael yn anodd cynllunio neu gwblhau taith oherwydd cyflyrau iechyd meddwl, bod gennych hawl i elfen symudedd y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Os ydych chi eisoes yn cael y PIP ac yn meddwl y gallech elwa o hyn, does dim angen i chi wneud dim. Mae’r DWP yn adolygu pob hawliad PIP ar hyn o bryd ac fe gysylltir â chi’n uniongyrchol.

Os ydych chi eisoes wedi gofyn i’ch dyfarniad PIP gael ei adolygu, dylech fwrw ymlaen â’ch cais.
Bydd hawliadau’n cael eu hôl-ddyddio i 28 Tachwedd 2016.

Tanwariadau ESA

Mae tua 70,000 o bobl wedi cael eu talu rhy ychydig o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar ôl trosglwyddo o fudd-daliadau hŷn, gan gynnwys Budd-dal Analluogrwydd.

Y bobl yr effeithir arnynt fwyaf yw tua 20,000 o’r rhai a oedd â hawl i gael y premiwm anabledd difrifol ac na chafodd y taliad hwnnw. Mewn rhai achosion, gallai pobl fod ag £20,000 yn ddyledus iddynt.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) nawr yn gwneud ôl-daliadau i’r cwsmeriaid a effeithiwyd. Bydd y taliadau’n mynd yn ôl i ddyddiad yr hawliad gwreiddiol.

Os credwch fod iawndal yn ddyledus i chi, nid oes raid i chi wneud dim. Bydd y DWP yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?