Sut mae cynilion a thaliadau cyfandaliadau yn effeithio ar fudd-daliadau?

Mae rhai budd-daliadau wedi eu heffeithio gan faint o arian sydd gennych mewn cynilion, megis arian mewn cyfrif cynilo, neu fuddsoddiadau mewn cyfranddaliadau. Gelwir y budd-daliadau hyn yn fudd-daliadau prawf modd. Dysgwch fwy am ba fudd-daliadau sydd wedi eu heffeithio gan gynilion neu daliad cyfandaliad, megis tâl diswyddo neu iawndal.

Pa fudd-daliadau a effeithir gan gynilion?

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Mae’r prif fudd-daliadau prawf modd sydd wedi eu heffeithio gan incwm a chynilion yn cynnwys:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Pensiwn
 • Credydau Treth (Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith)
 • Cymorth Treth Cyngor
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai

Beth yw’r terfynau cynilo?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Credyd Cynhwysol

Os oes gennych chi neu’ch partner £6,000 neu lai mewn cynilion, yna ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliad budd-daliadau.

Os oes gennych chi/a neu’ch partner fwy na £16,000 mewn cynilion, ni fydd gennych hawl i Gredyd Cynhwysol.

Os oes gennych chi/a neu’ch partner unrhyw gynilion neu gyfalaf o rhwng £6,000 ac £16,000, fe anwybyddir y £6,000 cyntaf.

Ystyrir y gweddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £4.35 am bob £250, neu ran o £250.

Enghraifft

Rydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ac mae gennych chi £7,000 mewn cyfrif cynilo

 • Anwybyddir y £6,000 cyntaf
 • Ystyrir y £1,000 sy’n weddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £17.40 i chi
 • £1,000 ÷ £250 = 4
 • 4 × £4.35 = £17.40
 • Bydd £17.40 yn cael ei dynnu oddi ar eich taliad Credyd Cynhwysol misol.

Sut mae eich cynilion yn cael eu heffeithio os byddwch chi’n symud o Gredydau Treth i Gredyd Cynhwysol

Mae hyn yn dibynnu a yw’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi dweud wrthych y byddwch yn symud i Gredyd Cynhwysol (a elwir yn fudo wedi’i reoli), neu os yw’ch amgylchiadau wedi newid (er enghraifft, newid mewn statws cyflogaeth , amgylchiadau teuluol neu sefyllfa dai).

Os ydych chi’n symud o Gredydau Treth oherwydd newid mewn amgylchiadau (er enghraifft, newid mewn statws cyflogaeth, amgylchiadau teuluol neu sefyllfa dai) a bod gennych chi dros £16,000 o gynilion, ni fyddwch fel arfer yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol. Bydd unrhyw gynilion sydd gennych rhwng £6,000 a £16,000 yn lleihau faint o Gredyd Cynhwysol y byddwch chi’n ei gael.

Os ydych chi’n symud fel rhan o fudo wedi’i reoli, bydd unrhyw gynilion sydd gennych chi dros £16,000 yn cael eu diystyru am 12 mis o’r pwynt y byddwch chi’n symud i Gredyd Cynhwysol. Ar ôl 12 mis, mae’r rheolau arferol yn berthnasol.

Ffoniwch linell gymorth Cyngor ar Bopeth i wneud Cais ar 0800 144 8444 yn Lloegr neu 0800 024 1220 yng Nghymru neu 0800 023 2581 yn yr Alban.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gymorth Credydau Treth

Mae Cymorth Treth Cyngor (CTS) yn cael ei redeg gan gynghorau lleol ac os ydych chi o oedran gwaith mae faint o gynilion a ganiateir yn ddibynnol ar reolau’r cynllun CTS yn eich ardal.

Gall eich cyngor lleol roi gwybod mwy i chi ynghylch sut mae’r cynllun yn gweithio yn eich ardal.

Os ydych chi’n cael Credyd Pensiwn ac yn gymwys i gael Cymorth Treth Gyngor, gallai eich cynilion effeithio ar faint allech chi ei gael.

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n Seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai.

Bydd y mwyafrif o geisiadau newydd am Gredyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau hyn.

Os ydych chi eisoes yn hawlio un o’r budd-daliadau hyn a bod gennych gynilion gwerth £6,000 neu fwy bydd angen i chi roi gwybod i’r swyddfa sy’n talu’ch budd-dal.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredyd Pensiwn

Does yna ddim cyfyngiad cyfalaf uchaf ar gyfer Credyd Pensiwn, ond efallai y byddwch chi’n derbyn llai o swm os oes gennych chi fwy na £10,000 o gyfalaf.

Ar gyfer pob £500 neu ran o £500 o gyfalaf dros £10,000, byddwch yn cael eich ystyried i fod ag incwm o £1 yr wythnos. Ychwanegir hyn i unrhyw incwm arall sydd gennych chi, fel pensiwn.

Dysgwch fwy am reolau cynilo ar gyfer budd-daliadau ar wefan EntitledTo os ydych yn hŷn na 60 oed.

Beth sy’n cyfrif fel cynilion?

Mae cynilion yn cael eu cyfrif fel unrhyw arian y gallwch gael gafael arno yn gymharol hawdd, neu gynnyrch ariannol y gellir eu gwerthu ymlaen. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • arian parod ac arian mewn cyfrifon banc neu gymdeithas adeiladu, yn cynnwys cyfrifon cyfredol nad ydynt yn talu llog
 • Cyfrifon Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol a Bondiau Cenedlaethol
 • stociau a chyfranddaliadau
 • eiddo, nad yw’n brif gartref i chi.

Dan rai amgylchiadau penodol, gellir diystyru eiddo arall rydych yn berchen arno, ond nad ydych yn byw ynddo. Gallwch ddysgu mwy am hyn ar EntitledTo.co.uk.

Mae cynilion a chyfalaf arall yn cael ei ddiystyru, gan gynnwys:

 • Meddiannau personol, fel gemwaith, dodrefn neu gar
 • Gwerth unrhyw gynlluniau angladd rhagdaledig
 • Polisïau yswiriant bywyd nad ydynt wedi eu trosi’n arian
 • Bydd ceisiadau yswiriant yn cael eu hanwybyddu am chwe mis os y’u defnyddir i newid neu drwsio.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am benderfynu pa gynilion sy’n cael eu cynnwys neu eu heithrio mewn hawliad budd-daliadau a gall hyn fod yn seiliedig ar eich amgylchiadau personol.

Am fwy o wybodaeth dylech gysylltu â DWP neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Os nad ydych yn fodlon â phenderfyniad budd-daliadau mae gennych hawl i apelio.

A fydd fy nhâl diswyddo neu gyfandaliadau eraill yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Tâl diswyddo

Os ydych chi’n derbyn tâl diswyddo, bydd hyn yn cael ei drin fel cynilion ar gyfer unrhyw fudd-daliadau prawf modd rydych chi’n eu hawlio.

Cofiwch nad yw pob budd-dal yn destun prawf modd. Os ydych chi wedi colli’ch swydd, y prif fudd-dal y gallwch ei hawlio yw Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd ac nid yw eich cynilion yn effeithio ar hyn.

Taliadau iawndal

Mae iawndal yn cael ei drin fel cynilion ar gyfer unrhyw fudd-daliadau prawf modd rydych chi’n eu hawlio. Mae angen i chi ddweud wrth y swyddfa sy’n talu’ch budd-dal cyn gynted ag y byddwch chi’n talu’ch iawndal.

Pan fyddwch chi’n hawlio iawndal am ddamwain, anaf neu afiechyd nad oedd yn fai arnoch chi, mae’n rhaid i’r sefydliad rydych chi’n hawlio ganddo ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Os ydych chi wedi bod yn derbyn budd-daliadau oherwydd y ddamwain, efallai y bydd yn rhaid i’r sefydliad dalu’r swm rydych chi wedi’i dderbyn mewn budd-dal yn ôl i’r DWP. Efallai y bydd hyn yn cael ei dynnu o’ch taliad.

Amddifadu o asedau

Ni allwch leihau eich asedau neu gynilion yn fwriadol er mwyn cynyddu faint a dderbyniwch mewn budd-daliadau. Mae’r Adran Waith a Phensiynau (DWP) yn galw hyn yn amddifadu o asedau.

Gall amddifadu o asedau gynnwys:

 • rhoi arian i ffwrdd
 • trosglwyddo perchnogaeth o eiddo
 • prynu meddiannau sydd wedi eu heithrio o brawf modd, er enghraifft ceir a gemwaith.

Os ydych chi wedi gwneud unrhyw rai o’r pethau hyn cyn hawlio budd-daliadau, bydd y DWP yn edrych ar pa bryd wnaethoch chi gael gwared ar eich cynilion ac asedau.

Os yw’n amau eich bod wedi amddifadu eich hun o gynilion neu asedau gallai’r DWP neu’ch cyngor lleol edrych ar y dystiolaeth i benderfynu os oedd yn fwriadol.

Os na fyddech wedi gallu rhagweld bod angen budd-daliadau ar y pryd, yna efallai na fydd yn cyfrif fel amddifadu o asedau. Efallai y gofynnir i chi ddarparu gwaith papur a derbynebau i gefnogi’r dyddiad a’r rhesymau pam eich bod wedi cael gwared ar gynilion neu asedau.

Os penderfynir eich bod wedi amddifadu eich hun yn fwriadol o gynilion neu asedau, byddwch yn cael eich trin fel petaent gennych chi o hyd. Gelwir hyn yn gyfalaf tybiannol.

Bydd y cyfalaf tybiannol yn cael ei ychwanegu i’r asedau a chynilion sydd gennych chi a bydd yn effeithio ar faint fyddwch chi’n ei gael mewn budd-daliadau.

Dysgwch fwy am amddifadu o asedau a chyfalaf tybiannol ar y wefan EntitledToopens in new window.

Taliadau cyfandaliadau ôl-ddyddiedig gan DWP

Os na thalwyd budd-daliadau digonol i chi, efallai bod gennych hawl i ôl-daliad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Gallai hyn gynnwys taliad cyfandaliad sylweddol, a fyddai’n mynd â chi dros y terfyn cynilion ar gyfer budd-daliadau prawf modd, yn cynnwys:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn

Mewn rhai achosion, ni fydd y taliad hwn yn cael ei gyfrif fel cynilion am flwyddyn ac ni fydd yn effeithio ar fudd-daliadau incwm neu brawf modd yn ystod y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, ble nad ydych wedi derbyn budd-daliadau digonol oherwydd:

 • gwall swyddogol
 • gwall ar fater o gyfraith

gellir diystyru unrhyw daliadau dros £5,000 drwy gydol cyfnod yr hawliad neu nes bydd y dyfarniad yn gorffen.

Elfen symudedd ac iechyd meddwl y PIP

Ym Medi 2018 penderfynwyd os na allwch, neu os ydych yn ei chael yn anodd cynllunio neu gwblhau taith oherwydd cyflyrau iechyd meddwl, bod gennych hawl i elfen symudedd y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Os ydych chi eisoes yn cael y PIP ac yn meddwl y gallech elwa o hyn, does dim angen i chi wneud dim. Mae’r DWP yn adolygu pob hawliad PIP ar hyn o bryd ac fe gysylltir â chi’n uniongyrchol.

Os ydych chi eisoes wedi gofyn i’ch dyfarniad PIP gael ei adolygu, dylech fwrw ymlaen â’ch cais.
Bydd hawliadau’n cael eu hôl-ddyddio i 28 Tachwedd 2016.

Tandaliadau ESA

Mae tua 70,000 o bobl wedi cael eu talu rhy ychydig o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar ôl trosglwyddo o fudd-daliadau hŷn, gan gynnwys Budd-dal Analluogrwydd.

Y bobl yr effeithir arnynt fwyaf yw tua 20,000 o’r rhai a oedd â hawl i gael y premiwm anabledd difrifol ac na chafodd y taliad hwnnw. Mewn rhai achosion, gallai pobl fod ag £20,000 yn ddyledus iddynt.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) nawr yn gwneud ôl-daliadau i’r cwsmeriaid a effeithiwyd. Bydd y taliadau’n mynd yn ôl i ddyddiad yr hawliad gwreiddiol.

Os credwch fod iawndal yn ddyledus i chi, nid oes raid i chi wneud dim. Bydd y DWP yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?