Sut mae dewis y cyfrif banc cywir

Mae’r canllaw yma ar gyfer dewis y cyfrif banc cywir i chi os ydych chi’n ceisio penderfynu pa fath o gyfrif sydd fwyaf addas i’ch anghenion chi neu os oes arnoch chi angen gwybod pa nodweddion ddylech chi eu cymharu mewn cyfrif. Gall helpu hefyd os ydych chi’n meddwl newid eich cyfrif banc.

Dewiswch y math o gyfrif sy’n addas i’ch anghenion

Cyfrifon cyfredol

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio cyfrif cyfredol gyda banc neu gymdeithas adeiladu i reoli eu harian o ddydd i ddydd. Mae’n galluogi i chi wneud y canlynol:

 • Dalu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog
 • Derbyn taliadau awtomataidd fel salari, cyflog, neu fudd-daliadau
 • Talu am bethau gyda cherdyn debyd a chodi arian o beiriannau arian parod
 • Cael mynediad i orddrafft, er y bydd angen i’r banc awdurdodi hyn

Cyfrifon pecyn

Mae rhai cyfrifon cyfredol yn cynnig nodweddion ychwanegol ac maent yn codi ffi am hynny (rhwng £10 a £15 y mis yn aml). Yr enw ar y rhain yw cyfrifon pecyn. Mae’r ychwanegiadau’n cynnwys:

 • Cynigion arbennig (ee cyfraddau llog ffafriol ar orddrafft)
 • Yswiriant rhag i’ch car dorri i lawr
 • Sicrwydd yswiriant (e.e. yswiriant teithio neu ffôn symudol)
 • Gwasanaethau ychwanegol

Os ydych chi’n meddwl agor cyfrif pecyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio faint o’r manteision ychwanegol y mae arnoch eu hangen mewn gwirionedd ac a allwch eu cael yn rhatach rywle arall.

Cyfrifon banc sylfaenol

Mae’r rhain yn cael eu defnyddio’n aml fel carreg gamu at gyfrif cyfredol. Fel arfer nid oes gan gyfrif banc sylfaenol gyfleuster gorddrafft ond mae’n caniatáu ichi:

 • Dalu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog
 • Derbyn taliadau fel salari, cyflog, neu fudd-daliadau

Gall cyfrif banc sylfaenol fod yn briodol i chi os yw’r canlynol yn wir:

 • Mae gennych chi record credyd gwael neu rydych ar incwm isel
 • Nid oes arnoch angen y pethau ychwanegol y mae cyfrif cyfredol yn eu cynnig, er enghraifft, cyfleuster gorddrafft

Cyfrifon jar jam

Weithiau gelwir y cyfrifon hyn yn gyfrifon cyllidebu neu gyfrifon rhent ac fe’u cynllunir i’ch helpu i gyllidebu. Maent yn caniatáu ichi rannu’ch arian yn ‘botiau’ neu ‘jariau’ gwahanol. Byddwch chi’n penderfynu faint o arian sy’n mynd i bob pot trwy gyfrif faint y bydd arnoch ei angen ar gyfer eich biliau a faint sydd yn weddill i’w wario neu i gynilo.

Hefyd maent yn caniatáu ichi:

 • Dalu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog
 • Derbyn taliadau fel salari, cyflog, neu fudd-daliadau

Un anfantais i’r cyfrifon hyn yw eu bod yn codi ffi fisol.

Gall cyfrif jar jam fod yn addas ar eich cyfer chi os:

 • Rydych eisiau cyfrif sy’n eich helpu i gyllidebu
 • Rydych am osgoi taliadau am Ddebydau Uniongyrchol a wrthodir
 • Rydych yn rhentu eiddo cyngor neu gymdeithas adeiladu - ac os hynny efallai y bydd eich landlord yn talu’r ffi fisol drostoch

Cyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion

Bydd y rhan fwyaf o fanciau’n cynnig cyfrifon penodol i fyfyrwyr, gyda gorddrafft di-log fel rheol hyd at swm y cytunwyd arno.

Hefyd mae banciau’n cynnig cyfrifon atyniadol yn aml i raddedigion, er mwyn ceisio eu cadw fel cwsmeriaid tymor hir.

Penderfynwch pa ffioedd a nodweddion rydych eisiau eu cymharu

Ffioedd, taliadau a chostau gorddrafft

Gall ffioedd amrywio llawer o fanc i fanc ac o gyfrif i gyfrif, ac un o’r ffioedd uchaf a godir yw’r un am fynd dros y cyfyngiad gorddrafft yr ydych chi wedi cytuno arno.

Os ydych chi’n gwario mwy na sydd gennych chi yn eich cyfrif yn rheolaidd, dewiswch un a fydd yn rhoi gorddrafft i chi hyd at gyfyngiad y cytunwyd arno heb godi ffioedd a/neu gyda chyfradd llog isel.

Cyfraddau llog ar falans credyd

Os ydych yn ofalus ynghylch eich gwariant heb godi gormod o’ch cyfrif byth, edrychwch ar y cyfrifon sy’n talu llog ar eich balans credyd. Fodd bynnag, os yw’ch enillion braidd yn isel ac rydych yn defnyddio’ch gorddrafft ar brydiau, peidiwch â thalu gormod o sylw i’r llog cedyd - canolbwyntiwch fwy ar y ffioedd yn lle.

Cymhelliant

Mae llawer o fanciau’n cynnig cynigion arbennig i ddenu cwsmeriaid newydd, ond cofiwch ddarllen y print mân. Edrychwch y tu hwnt i unrhyw gynnig byrdymor a gwnewch yn siŵr mai’r cyfrif fydd yr un gorau i chi wedi i’r cynnig ddod i ben. Ymhlith y cynigion mae:

 • Cymhelliant ariannol
 • Llog uwch am gyfnod
 • Credyd misol o oddeutu £5 fel arfer

Penderfynwch sut rydych chi am ddelio gyda’ch banc

Ydych chi’n hoffi delio wyneb yn wyneb mewn cangen neu ydi’n well gennych chi hwylustod bancio dros y ffôn neu ar y Rhyngrwyd?

Nid yw pob banc yn darparu bancio dros y ffôn, ar y Rhyngrwyd, bancio symudol, gwasanaethau post a changen, felly gwnewch yn siŵr y byddwch chi’n gallu bancio fel rydych chi’n dymuno.

Os ydych chi’n hoffi mynd i mewn i gangen, dewis banc sydd o fewn cyrraedd hwylus i chi fydd y ffactor bwysicaf.

Sicrhewch fod peiriant arian parod y gallwch ei ddefnyddio am ddim yn agos i le rydych yn byw neu’n gweithio. Fel arall mae’n bosibl y codir rhwng 75c a £10 arnoch am godi arian.

Cymharwch wahanol gyfrifon gan ddefnyddio safleoedd cymharu

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

 • Go Compare – Mae hyn yn eich galluogi i ddefnyddio teclyn midata a gefnogir gan y llywodraeth i lanlwytho’ch trafodion blaenorol yn ddiogel ar gyfer argymhellion personol ar gyfrif cyfredol.
 • Moneyfacts
 • Money Saving Expertopens in new window
 • Which?{:target=”_blank”}

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar y Offeryn Cymharu Cyngor Defnyddwyr{:target=”_blank”}.

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Oes pwrpas newid eich cyfrif banc?

Os ydych chi’n anhapus gyda’r gwasanaeth rydych chi’n ei gael gan eich banc presennol yna mae’n hawdd newid. Bydd eich banc newydd yn gwneud y gwaith drostoch, ac nid oes angen i chi ddelio â’ch hen fanc.

Mae’n werth gwirio bob blwyddyn bod eich banc yn cynnig popeth y mae arnoch ei angen. Os nad ydyw, meddyliwch am newid.

Saith diwrnod gwaith yn unig y mae hi’n ei gymryd i newid eich cyfrif dan y Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol. Rydych chi’n dewis y dyddiad rydych am newid, a chytuno hyn gyda’ch banc newydd. Byddant yn trefnu i’ch holl daliadau sy’n dod i mewn a mynd allan gael eu symud i’ch cyfrif newydd.

Canfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am newid cyfrif banc ar wefan Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Os ydych yn paratoi ar gyfer gweld Credyd Cynhwysol, dilynwch y ddolen isod i weld beth yw eich dewisiadau o ran cyfrifon a manteision ac anfanteision pob un ohonynt.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?