Sut mae dewis y cyfrif banc cywir

Mae’r canllaw yma ar gyfer dewis y cyfrif banc cywir i chi os ydych chi’n ceisio penderfynu pa fath o gyfrif sydd fwyaf addas i’ch anghenion chi neu os oes arnoch chi angen gwybod pa nodweddion ddylech chi eu cymharu mewn cyfrif. Gall helpu hefyd os ydych chi’n meddwl newid eich cyfrif banc.

Dewiswch y math o gyfrif sy’n addas i’ch anghenion

Cyfrifon cyfredol

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio cyfrif cyfredol gyda banc neu gymdeithas adeiladu i reoli eu harian o ddydd i ddydd. Mae’n galluogi i chi wneud y canlynol:

 • Dalu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog
 • Derbyn taliadau awtomataidd fel salari, cyflog, neu fudd-daliadau
 • Talu am bethau gyda cherdyn debyd a chodi arian o beiriannau arian parod
 • Cael mynediad i orddrafft, er y bydd angen i’r banc awdurdodi hyn

I’ch helpu i reoli eich arian gallwch:

 • Ddefnyddio’r ap bancio diogel, i wirio ac i wneud taliadau.
 • Sefydlu negeseuon testun sy’n eich rhybuddio os yw’ch balans yn isel.

Os ydych wedi gorfod defnyddio’ch gorddrafft yn y gorffennol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r ffioedd a’r costau am fynd i orddrafft. Darllenwch ein canllaw i gael mwy o wybodaeth ar ddod o hyd i’r cyfrifon cyfredol gorau a’u hagor.

Cyfrifon pecyn

Mae rhai cyfrifon cyfredol yn cynnig nodweddion ychwanegol ac maent yn codi ffi am hynny (rhwng £10 a £15 y mis yn aml). Yr enw ar y rhain yw cyfrifon pecyn. Mae’r ychwanegiadau’n cynnwys:

 • Cynigion arbennig (ee cyfraddau llog ffafriol ar orddrafft)
 • Yswiriant rhag i’ch car dorri i lawr
 • Sicrwydd yswiriant (e.e. yswiriant teithio neu ffôn symudol)
 • Gwasanaethau ychwanegol

Os ydych chi’n meddwl agor cyfrif pecyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio faint o’r manteision ychwanegol y mae arnoch eu hangen mewn gwirionedd ac a allwch eu cael yn rhatach rywle arall.

Cyfrifon banc sylfaenol

Gall cyfrif banc sylfaenol heb ffi fod yn werth ei ystyried os na allwch chi agor cyfrif cyfredol arferol, o bosib gan fod eich sgôr credyd yn isel neu os nad oes gennych chi hanes credyd. Wedi i chi gael un am gyfnod o amser efallai y cewch gynnig cyfrif cyfredol gan fanc.

Nid oes gan gyfrif banc sylfaenol gyfleuster gorddrafft ond mae’n caniatáu ichi:

 • Dalu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog.
 • Derbyn taliadau fel cyflog, tâl, neu fudd-daliadau.

Yn dymuno cael mwy o wybodaeth am gyfrifon banc sylfaenol heb ffi? Rydym wedi crynhoi casgliad o ganllawiau, awgrymiadau da a dolenni defnyddiol i sicrhau y cewch y fargen orau.

Cyfrifon jar jam

Weithiau gelwir y cyfrifon hyn yn gyfrifon cyllidebu neu gyfrifon rhent ac fe’u cynllunir i’ch helpu i gyllidebu. Maent yn caniatáu ichi rannu’ch arian yn ‘botiau’ neu ‘jariau’ gwahanol. Byddwch chi’n penderfynu faint o arian sy’n mynd i bob pot trwy gyfrif faint y bydd arnoch ei angen ar gyfer eich biliau a faint sydd yn weddill i’w wario neu i gynilo.

Hefyd maent yn caniatáu ichi:

 • Dalu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog
 • Derbyn taliadau fel salari, cyflog, neu fudd-daliadau

Un anfantais i’r cyfrifon hyn yw eu bod yn codi ffi fisol. Yn aml bydd yn rhaid ichi hefyd fynd trwy Undeb Credyd neu gymdeithas dai, ond efallai y byddant yn talu’r ffioedd ar eich rhan.

Gall cyfrif jar jam fod yn addas ar eich cyfer chi os:

 • Rydych eisiau cyfrif sy’n eich helpu i gyllidebu
 • Rydych am osgoi taliadau am Ddebydau Uniongyrchol a wrthodir
 • Rydych yn rhentu eiddo cyngor neu gymdeithas adeiladu - ac os hynny efallai y bydd eich landlord yn talu’r ffi fisol drostoch

Cyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion

Bydd y rhan fwyaf o fanciau’n cynnig cyfrifon penodol i fyfyrwyr, gyda gorddrafft di-log fel rheol hyd at swm y cytunwyd arno.

Hefyd mae banciau’n cynnig cyfrifon atyniadol yn aml i raddedigion, er mwyn ceisio eu cadw fel cwsmeriaid tymor hir.

Cyfrifon banc i garcharorion neu bobl sydd â chollfarnau yn eu herbyn

Os ydych yn y carchar neu os oes gennych chi gollfarn yn eich erbyn, efallai y gallech gael cyfrif banc sylfaenol. Nid oes gan fanciau fynediad at gofnodion troseddol, ond mae ganddynt systemau i adnabod ceisiadau gan bobl sydd â hanes o dwyll neu weithgareddau anghyfreithlon cysylltiedig.

Gall pob banc a chymdeithas adeiladu wrthod ceisiadau gan bobl sydd â hanes o dwyll.

Gallant eich gwrthod hefyd os ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau, sef rhywun sydd wrthi’n mynd drwy’r broses o ddod yn fethdalwr.

Rhagor o wybodaeth am fancio os ydych yn y carchar neu os oes gennych gollfarn yn eich erbyn ar wefan theInformationHub.

Cymharu costau a nodweddion cyfrifon

Ffioedd, taliadau a chostau gorddrafft

Defnyddiwch ein Hofferyn cymharu ffioedd a chostau cyfrif banc i weld yr holl ffioedd a chostau sy’n berthnasol i gyfrifon banc – mae’n dangos popeth o ffioedd gorddrafft i gostau am dynnu arian parod mewn arian tramor.

Gall ffioedd amrywio llawer o fanc i fanc ac o gyfrif i gyfrif, ac un o’r ffioedd uchaf a godir yw’r un am fynd dros y cyfyngiad gorddrafft yr ydych chi wedi cytuno arno. A wyddech chi y gallech arbed cannoedd o bunnoedd gyda chyfrif sy’n fwy addas i’ch anghenion?

Os ydych chi’n gwario mwy na sydd gennych chi yn eich cyfrif yn rheolaidd, dewiswch un a fydd yn rhoi gorddrafft i chi hyd at gyfyngiad y cytunwyd arno heb godi ffioedd a/neu gyda chyfradd llog isel.

Darllenwch ein tudalen Egluro gorddrafftiau i ddeall sut maent yn gweithio a sut i gwtogi costau ac osgoi taliadau.

Cyfraddau llog ar falans credyd

Os ydych yn ofalus ynghylch eich gwariant heb godi gormod o’ch cyfrif byth, edrychwch ar y cyfrifon sy’n talu llog ar eich balans credyd. Fodd bynnag, os yw’ch enillion braidd yn isel ac rydych yn defnyddio’ch gorddrafft ar brydiau, peidiwch â thalu gormod o sylw i’r llog cedyd - canolbwyntiwch fwy ar y ffioedd yn lle.

Cymhelliant

Mae llawer o fanciau’n cynnig cynigion arbennig i ddenu cwsmeriaid newydd, ond cofiwch ddarllen y print mân.

Edrychwch y tu hwnt i unrhyw gynnig byrdymor a gwnewch yn siŵr mai’r cyfrif fydd yr un gorau i chi wedi i’r cynnig ddod i ben.

Ymhlith y cynigion mae:

 • Cymhelliant ariannol.
 • Llog uwch am gyfnod.
 • Credyd misol o oddeutu £5 fel arfer.

Cymharu’ch cyfrifon

Gall banciau gynnig dangosfyrddau cyfrifon hefyd, sy’n eich galluogi i weld cyfrifon o amryw o fanciau a chymdeithasau adeiladu ochr yn ochr ar-lein. Mae hyn yn eich galluogi i weld gwahaniaethau mewn pethau fel costau a ffioedd.

Gwasanaeth cwsmer

Gallwch ddefnyddio sgôr ansawdd Which? i gwsmeriaid i weld pa fanciau sy’n cynnig y sgôr orau i gwsmeriaid. Mae’r sgôr yn ystyried pethau fel perfformiad gwasanaeth a delio â chwynion er mwyn ichi fedru dod o hyd i fanc sy’n addas ichi.

Penderfynwch sut hoffech chi ddelio â’ch banc

Ydych chi’n hoffi delio wyneb yn wyneb mewn cangen neu a fyddai’n well gennych chi hwylustod bancio dros y ffôn neu ar y rhyngrwyd? Ni fydd gan bob banc gangen yn lleol ichi nac yn gadael ichi gael mynediad i’ch cyfrif ar y rhyngrwyd, er enghraifft.

Wrth chwilio am eich cyfrif, gwiriwch sut mae’r banc yn gadael ichi gael mynediad ato a pha ddulliau sydd bwysicaf ichi:

 • Bancio dros y ffôn.
 • Bancio ar y rhyngrwyd neu symudol.
 • Peiriant codi arian yn lleol ichi sydd ar gael am ddim.
 • Drwy’r post.
 • Gwasanaeth cangen - os ydych chi’n hoffi mynd i mewn i gangen, dewis banc sydd o fewn cyrraedd yn hwylus i chi fydd y ffactor bwysicaf.

Cymharwch wahanol gyfrifon gan ddefnyddio safleoedd cymharu

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

Defnyddiwch ein Hofferyn cymharu ffioedd a chostau cyfrif banc i weld yr holl ffioedd a chostau sy’n berthnasol i gyfrifon banc – mae’n dangos popeth o ffioedd gorddrafft i gostau am dynnu arian parod mewn arian tramor.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar y Offeryn Cymharu Cyngor Defnyddwyr.

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oes pwrpas newid eich cyfrif banc?

Os ydych chi’n anfodlon gyda’r gwasanaeth rydych chi’n ei gael gan eich banc neu gymdeithas adeiladu presennol, yna mae’n hawdd newid.

Bydd eich banc newydd yn gwneud y gwaith drostoch, ac nid oes angen i chi ddelio â’ch hen fanc.

Mae’n werth gwirio bob blwyddyn bod eich banc yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch. Os nad ydyw, ystyriwch newid.

Saith diwrnod gwaith yn unig a gymerir i newid eich cyfrif dan y Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol, ac mae bron pob banc a chymdeithas adeiladu yn cynnig hyn.

Chi sy’n dewis y dyddiad y dymunwch newid, a chytuno hyn gyda’ch banc newydd.

Bydd yn trefnu i’ch holl daliadau sy’n dod i mewn ac yn mynd allan gael eu symud i’ch cyfrif newydd.

Fe’i cefnogir gan warant sy’n golygu y cewch ad-daliad o unrhyw log a chostau ar eich cyfrifon hen a newydd os aiff pethau o chwith.

Canfyddwch bopeth sydd angen ichi ei wybod am newid cyfrif banc ar wefan y Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredolopens in new window.

Os nad ydych yn dymuno newid banc, efallai y bydd camau ar gael ichi gyda’ch banc presennol i leihau ffioedd a chostau. Darllenwch ein tudalen ar wneud y mwyaf o’ch cyfrif banc.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol

Os ydych yn paratoi ar gyfer gweld Credyd Cynhwysol, dilynwch y ddolen isod i weld beth yw eich dewisiadau o ran cyfrifon a manteision ac anfanteision pob un ohonynt.

Gwyliwch ein fideo

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?