Sut mae dod o hyd i'r car iawn ar gyfer eich cyllideb

Mae prynu car ymhlith y pethau mwyaf costus a brynwch yn eich bywyd. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi prynu’ch car, rhaid i chi dalu i’w gadw ar y ffordd. Mae’n bwysig eich bod yn ystyried beth fydd cost hyn yn yr hirdymor. I roi cymorth i chi gadw trefn ar eich cyllideb, gallwch ddefnyddio ein hoffer syml ar-lein i gyfrifo faint allwch chi fforddio ei wario ar brynu’r car a’r costau rhedeg.

Cyfrifwch eich cyllideb ar gyfer prynu car

Bydd eich cyllideb yn penderfynu a allwch brynu car newydd neu ail-law a faint y gallwch ei fforddio o ran costau rhedeg.

Mae’n allweddol eich bod yn realistig am eich cyllideb. Gall gor-ymestyn eich hun arwain at broblemau yn y pen draw – yn arbennig os mai prin iawn yw’ch cynilion neu ddim cynilion o gwbl.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb syml i gyfrifo faint y gallwch fforddio ei wario wrth brynu car. Mae’n cymryd ychydig o funudau’n unig.

Defnyddiwch ein hofferyn Canfod arian parod yn gyflym i ganfod faint y gallech ddechrau ei gynilo tuag at eich car newydd. Mae’n cymryd pum munud yn unig.

Cyfrifwch y costau rhedeg

Unwaith eich bod wedi cyfrifo faint y gallwch fforddio ei wario wrth brynu car, gwnewch yn siŵr y gallwch fforddio ei redeg hefyd. Mae’n werth cofio bod modurwyr y DU yn gwario £3,500 y flwyddyn ar gyfartaledd ar gostau rhedeg. (Ffynhonnell: arolwg gan Webuyanycar.com, Tachwedd 2013.)

I gael cymorth wrth gyfrifo costau rhedeg car, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Os gwyddoch am y gwahanol fathau o gostau rhedeg y dylech ganiatáu amdanynt ac rydych ond angen cymorth i’w cyfrifo, ceisiwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ar y wefan This is Money.

Yn aml gall ceir ail-law gostio mwy i’w rhedeg na cheir newydd os na fyddwch yn ystyried dibrisiant.

Fel cymhariaeth sylfaenol, dyma enghreifftiau o gostau rhedeg ar gyfer car ail-law a char newydd ym Mlwyddyn 1 ar ôl ei brynu:

Costau rhedeg car ail-law, Blwyddyn 1

£281 y mis neu £3,374 y flwyddyn, yn cynnwys:

£1,954 – tanwydd yn seiliedig ar 10,000 o filltiroedd y flwyddyn ar 1.29 y litr a 30 myg

£600 – yswiriant y flwyddyn

£600 – cynhaliaeth/MOT y flwyddyn

£220 – treth gerbyd y flwyddyn

Costau rhedeg car newydd, Blwyddyn 1

£178 y mis neu £2,140 y flwyddyn, yn cynnwys:

£1,172 – tanwydd yn seiliedig ar 10,000 o filltiroedd y flwyddyn ar 1.29 y litr a 50 myg

£600 – yswiriant y flwyddyn

£300 – cynhaliaeth/MOT y flwyddyn

£68 – treth gerbyd y flwyddyn

Ond cofiwch, er fod y car ail-law yn costio mwy i’w redeg, bydd y car newydd yn colli mwy o’i werth yn ystod y flwyddyn. Felly petaem wedi ychwanegu’r costau dibrisiant at y costau rhedeg sylfaenol, mae’n debygol iawn mai’r car ail-law fyddai’r dewis ariannol gorau.

Darllenwch ragor am sut y mae dibrisiant ceir yn gweithio.

Ymchwiliwch i’ch helpu i ddod o hyd i’r car cywir

Awgrym da

Peidiwch â gadael i’ch calon reoli’ch pen. Os na allwch fforddio car newydd eich breuddwydion, ystyriwch gar sydd bron yn newydd neu gar ail-law. Darllenwch ragor am geir bron yn newydd ar wefan Which? Car.

Oni bai fod car ar eich meddwl eisoes, dechreuwch edrych ar geir ar y ffyrdd, gyda’ch delwyr ceir lleol, a mewn cylchgronau ceir a gwefannau moduro (gweler isod). Hefyd gallech ofyn i ffrindiau, teulu a chydweithwyr am argymhellion.

Y 10 cwestiwn pwysicaf i ofyn i chi’ch hun

Nawr eich bod wedi sicrhau y gallwch fforddio car, mae’n amser i ganfod beth y gallwch ei brynu o fewn eich cyllideb.

Ond yn gyntaf, gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi’ch hun fel nad ydych yn diystyru unrhyw un o’ch anghenion ymarferol hanfodol wrth ddewis eich car:

  • A oes angen imi gadw costau rhedeg fel treth, yswiriant, a thanwydd at isafswm?
  • A ydw i eisiau car a fydd yn cadw ei werth yn dda?
  • Faint o ofod sydd arnaf ei angen ar gyfer teithwyr, gan gynnwys ci efallai?
  • A hoffwn i brynu un o’r ceir mwyaf dibynadwy?
  • Fel arfer a fyddaf yn gyrru pellteroedd byr neu deithiau hwy?
  • A ydw i eisiau i fy nghar fod yn ecogyfeillgar ac rhad i’w redeg?
  • A ydw i eisiau un o’r ceir diogelaf ar y ffyrdd?
  • A oes angen imi fod yn siŵr y bydd y car yn mynd i mewn i’m garej?
  • Pa hyd ar y warant ydw i’n chwilio amdano?
  • A oes angen i’m car allu tynnu carafán?

Cymharu ceir

I’ch helpu i benderfynu pa gar fyddai orau i chi, mae’r gwefannau dilynol yn cyhoeddi adolygiadau rheolaidd o:

Eich cam nesaf

Dysgwch am y ffyrdd gwahanol y gallwch dalu am gar

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?