Sut i wirio eich adroddiad credyd

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae banc neu ddarparwr arall yn penderfynu a yw’n mynd i roi credyd i chi ai peidio? Un o’r adnoddau y maent yn ei ddefnyddio yw eich adroddiad credyd. Mae hwn yn rhoi eich hanes credyd iddynt, ac yn eu helpu i asesu faint o risg fyddai benthyca arian i chi, yn ddibynnol ar ansawdd eich sgôr credyd.

Pwy sy’n llunio adroddiadau credyd?

Yn y Deyrnas Unedig, mae cwmnïau a elwir yn ‘asiantaethau gwirio credyd’ (CRAs) yn casglu gwybodaeth am ba mor dda rydych chi’n rheoli credyd ac yn gwneud eich taliadau.

Y tri phrif CRA yw:

 • Experian
 • Equifax
 • TransUnion.

Mae pob un ohonynt yn cadw ffeil amdanoch, a elwir yn adroddiad credyd (neu ffeil credyd), er y gall yr wybodaeth amrywio rhwng gwahanol CRAs.

Beth sydd yn eich adroddiad credyd?

Fel arfer, mae’ch adroddiad credyd yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol.

 • Rhestr o’ch holl gyfrifon credyd a fydd yn cynnwys cyfrifon banc a chardiau credyd gan gynnwys trefniadau credyd eraill fel cytundebau benthyciad sy’n weddill neu’r rhai hynny gyda’ch cwmni cyfleustod. Byddant yn dangos a ydych wedi gwneud ad-daliadau yn brydlon ac yn llawn. Bydd eitemau fel taliadau a fethwyd neu a oedd yn hwyr yn aros ar eich adroddiad credyd am o leiaf chwe mlynedd, fel y mae dyfarniadau llys am beidio â thalu dyledion, methdaliadau a threfniadau gwirfoddol unigol.
 • Manylion unrhyw bobl sydd â chysylltiad ariannol â chi, sy’n golygu eich bod wedi cymryd credyd ar y cyd.
 • Gwybodaeth o gofnodion cyhoeddus fel Dyfarniadau Llys Sirol (a elwir yn ‘Archddyfarniadau’ yn yr Alban), achosion o feddiannu tŷ a methdaliad am chwe blynedd ar ôl iddynt ddigwydd.
 • Darparwr eich cyfrif cyfredol, ond dim ond manylion gorddrafftiau.
 • A ydych ar y gofrestr etholwyr.
 • Eich enw a’ch dyddiad geni.
 • Eich cyfeiriad presennol a chyfeiriadau blaenorol.
 • Os ydych wedi cyflawni twyll, neu mae rhywun wedi dwyn eich hunaniaeth a chyflawni twyll, cedwir hyn ar eich ffeil dan yr adran CIFAS.

Nid yw’ch adroddiad credyd yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol arall fel eich cyflog, crefydd nac unrhyw gofnod troseddol.

Pwy sy’n edrych ar eich adroddiad credyd?

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am gredyd, fel arfer mae’r broses yn gofyn ichi roi caniatâd i’r darparwr credyd edrych ar eich adroddiad credyd.

Mae’r term ‘darparwr credyd’ yn golygu mwy na dim ond banciau a chwmnïau cerdyn credyd, mae hefyd yn golygu cwmnïau archebu drwy’r post ac, er enghraifft, darparwyr gwasanaethau ffôn symudol os oes gennych gytundeb ffôn, ond ddim os mai cytundeb talu wrth ddefnyddio sydd gennych.

Mae cyflogwyr a landlordiaid hefyd yn gallu gweld eich adroddiad credyd, ond dim ond gwybodaeth o gofnodion cyhoeddus a welant fel arfer, fel:

 • os ydych chi ar y gofrestr etholwyr.
 • cofnodion ansolfedd.
 • Dyfarniadau Llys Sirol (neu Archddyfarniadau yn yr Alban).

Sut mae darparwyr yn defnyddio adroddiadau credyd

Cofiwch fod gwahanol ddarparwyr yn chwilio am bethau gwahanol pan fyddant yn edrych ar eich adroddiad credyd ac yn penderfynu a ydynt am roi benthyciad i chi ai peidio.

Sut i wirio eich sgôr credyd a’ch adroddiad credyd

Mae gan bob CRAs ddyletswydd statudol i’ch darparu â chopi o’ch adroddiad credyd am ddim.

Gallwch gael mynediad at yr adroddiad ar-lein neu trwy ofyn am gopi ysgrifenedig.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar sut i gael copi ysgrifenedig o’ch adroddiad credyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Mae TransUnion (dan yr enw brand Credit Karma) a ClearScore, sy’n seilio eu gwasanaeth ar ddata Equifax, hefyd yn cynnig mynediad am ddim i’ch adroddiad credyd am oes.

Felly gallai fod werth ymgeisio am hyn yn hytrach na thalu am adroddiad statudol.

Os nad ydych wedi gwneud cais am gael gweld eich adroddiad credyd o’r blaen neu os nad ydych wedi’i weld ers tro, yn aml mae’n werth cael copi gan y tri phrif CRAs.

Y rheswm am hynny yw oherwydd ei bod yn bosibl bod ganddynt wybodaeth gredyd wahanol gan wahanol ddarparwyr credyd, ond rhyngddynt bydd ganddynt lawer o’r un wybodaeth.

Gwasanaethau adroddiad credyd llawn

Cofiwch

Byddwch yn ymwybodol fod gwneud cais am gredyd dro ar ôl tro yn gallu niweidio’ch gobaith o gael credyd, oherwydd gall chwiliadau credyd niferus edrych fel petaech chi mewn trafferthion. Fodd bynnag, gallwch ymgeisio am eich cofnod credyd mor aml ag y dymunwch.

Gallwch gael cyfnod prawf o 30 diwrnod yn ddi-dâl am wasanaethau gwirio credyd cynhwysfawr gan Experian ac Equifax, sy’n cynnwys eich adroddiad credyd llawn.

Ond bydd rhaid ichi roi manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd fel arfer pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cyfnod prawf di-dâl, a bydd arian yn cael ei dynnu o’ch cyfrif os na fyddwch chi’n canslo mewn da bryd.

Beth yw sgôr credyd?

Sgôr credyd yw asesiad gan ddarparwr penodol o faint o risg credyd ydych chi, ar sail ei feini prawf ei hun ac fel arfer yn cynnwys gwybodaeth CRA.

Gallai CRA hefyd ddarparu eich ‘sgôr credyd’ am ffi, ond awgrym yn unig yw hyn yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ganddynt ac nid yw’r un peth â sgôr darparwr unigol.

Nid yw sgôr credyd da yn sicrhau y byddwch chi’n gallu cael benthyg arian, gan fod gan wahanol ddarparwyr wahanol feini prawf ar gyfer dewis cwsmeriaid.

Pryd ddylech chi edrych ar eich adroddiad credyd?

A Wyddech chi?

Bydd nifer o gwmnïau’n dewis peidio â benthyca arian i chi os nad ydych bob amser wedi rheoli eich credyd yn dda ac os nad oes gennych statws credyd da, tra bydd cwmnïau eraill yn codi cyfradd llog uwch arnoch neu’n cynnig llai o gredyd i chi.

Os ydych chi’n gwneud cais am fenthyciad, morgais, cerdyn credyd neu fenthyciad arall, yna gall fod yn syniad da gwirio eich adroddiad credyd yn gyntaf, os nad ydych chi wedi edrych arno ers peth amser.

Beth bynnag, mae’n gwneud synnwyr edrych arno o dro i dro er mwyn gwneud yn siŵr nad oes camgymeriadau ac nad ydych wedi methu unrhyw daliadau heb sylweddoli.

Gallwch edrych ar eich adroddiad credyd mor aml ag ydych chi’n dymuno, ac ni fydd yn effeithio ar eich statws credyd na’ch sgôr credyd.

Fel arfer, dim ond pan fyddwch chi’n gwneud cais am gredyd ac y bydd darparwyr yn chwilio drwy’ch adroddiad credyd y bydd cofnod yn cael ei adael ar eich adroddiad credyd.

Os ydych chi’n chwilio am y fargen orau, ac nad ydych yn barod i ymgeisio eto, esboniwch hynny a gofyn am ddyfynbris, ‘chwiliad dyfynbris’ neu ‘gwiriad credyd chwiliad ysgafn’. Dyma ble bydd darparwr yn chwilio eich cofnod credyd, i benderfynu a ydych yn gymwys neu i ddarparu dyfynbris, ond heb adael ‘ôl troed’ ar eich ffeil. Trwy wneud hyn, ni fydd eich cofnod credyd wedi ei effeithio. Holwch y darparwr a yw’n cynnig hyn.

Beth mae nodyn Cifas ar fy adroddiad credyd yn ei olygu?

Gwasanaeth cenedlaethol i atal twyll yw Cifas. Gall osod rhybuddion o ‘Gofrestriad diogel’ a ‘Dioddefwr efelychiad’ ar eich ffeil gredyd.

Gwasanaeth a delir amdano yw Cofrestriad diogel sy’n diogelu’ch hunaniaeth rhag cael ei chamddefnyddio. Bydd yn aros ar eich adroddiad credyd am ddwy flynedd. Gallwch ymgeisio ar wefan Cifas.

Caiff Dioddefwr efelychiad ei ffeilio gan eich darparwr benthyciad er eich diogelwch chi os buoch yn ddioddefwr twyll hunaniaeth. Bydd yn aros ar eich adroddiad am 13 mis o ddyddiad y cofnodi.

Os bydd un o’r rhain ar eich adroddiad credyd, bydd yn rhoi rhybudd i ddarparwyr benthyciadau posib, gan ddweud wrthynt y buoch yn ddioddefwr twyll yn y gorffennol, neu y gallech fod yn neilltuol o fregus o ran cael eich twyllo yn y dyfodol.

Beth mae hyn yn ei olygu pan ymgeisiaf am gredyd?

Gall unrhyw gais am gredyd fod yn destun gwiriadau pellach er mwyn profi’ch hunaniaeth. Gan mai gwiriad maniwal yw hwn fel arfer, os ydych yn ymgeisio am gredyd gallai’ch cais gael ei oedi.

Ni fydd cael nodyn dan yr adran hon yn golygu y caiff eich cais ei wrthod fel mater o drefn. Mae yno i’ch gwarchod rhag bod yn ddioddefwr twyll.

Beth os yw’r nodyn Cifas yno mewn camgymeriad?

Os ydych o’r farn bod rhybudd Cifas ar eich ffeil gredyd mewn camgymeriad, gallwch gysylltu â’r darparwr benthyciadau i weld a ydynt yn fodlon ei dynnu oddi yno.

Serch hynny, cofiwch y byddant yn anhebygol o dynnu unrhyw wybodaeth sydd ar eich adroddiad os ydynt o’r farn bod cyfiawnhad dros roi’r nodyn ar eich ffeil gredyd yn y lle cyntaf. Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ddarparwyr benthyciadau adrodd unrhyw ymgais dwyllodrus a wnaed ar eich cyfrif, i’r asiantaethau cyfeirio credyd.

Gwella eich statws credyd a chywiro eich adroddiad credyd

Mae’n bosibl gwella eich statws credyd, weithiau dim ond drwy ganslo cardiau credyd nad ydych yn eu defnyddio. Gallwch gymryd camau eraill hefyd.

Dylech hefyd gywiro unrhyw wallau ffeithiol a nodwch ar eich ffeil credyd – siaradwch gyda’r CRA neu holwch y darparwr yn uniongyrchol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?