Sut mae gweld eich adroddiad credyd

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae banc neu ddarparwr benthyciadau yn penderfynu a yw’n mynd i roi credyd ichi ai peidio? Un o’r adnoddau y maent yn ei ddefnyddio yw eich adroddiad (neu’ch ffeil) credyd. Mae hwn yn rhoi eich hanes credyd iddynt, ac yn eu helpu i asesu faint o risg fyddai rhoi benthyg arian i chi.

Pwy sy’n llunio adroddiadau credyd?

Yn y Deyrnas Unedig, mae tri phrif gwmni yn casglu gwybodaeth am ba mor dda rydych chi’n rheoli credyd ac yn gwneud eich taliadau, sef:

 • Experian
 • Equifax
 • Callcredit

Beth sydd yn eich adroddiad credyd?

Fel arfer, mae’ch adroddiad credyd yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol.

 • Rhestr o’ch holl gyfrifon credyd a fydd yn cynnwys cyfrifon banc a chardiau credyd gan gynnwys trefniadau credyd eraill fel cytundebau benthyciad sy’n weddill neu’r rhai hynny gyda’ch cwmni cyfleustod. Byddant yn dangos a ydych wedi gwneud ad-daliadau yn brydlon ac yn llawn. Bydd eitemau fel taliadau a fethwyd neu a oedd yn hwyr yn aros ar eich adroddiad credyd am o leiaf chwe mlynedd, fel y mae dyfarniadau llys am beidio â thalu dyledion, methdaliadau a threfniadau gwirfoddol unigol.
 • Manylion unrhyw bobl sydd â chysylltiad ariannol â chi, sy’n golygu eich bod wedi cymryd credyd ar y cyd.
 • Gwybodaeth o gofnodion cyhoeddus fel Dyfarniadau Llys Sirol (a elwir yn ‘Archddyfarniadau’ yn yr Alban), achosion o feddiannu tŷ a methdaliad am chwe blynedd ar ôl iddynt ddigwydd.
 • Darparwr eich cyfrif cyfredol, ond dim ond manylion gorddrafftiau.
 • A ydych ar y gofrestr etholwyr.
 • Eich enw a’ch dyddiad geni.
 • Eich cyfeiriad presennol a chyfeiriadau blaenorol.
 • Os ydych wedi cyflawni twyll (neu mae rhywun wedi dwyn eich hunaniaeth a chyflawni twyll) cedwir hyn ar eich ffeil dan yr adran CIFAS.

Nid yw’ch adroddiad credyd yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol arall fel eich cyflog, crefydd nac unrhyw gofnod troseddol.

Pwy sy’n edrych ar eich adroddiad credyd?

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am gredyd, fel arfer mae’r broses yn gofyn ichi roi caniatâd i’r benthyciwr edrych ar eich adroddiad credyd. Mae’r term ‘darparwr credyd’ yn golygu mwy na dim ond banciau, cymdeithasau adeiladu a chwmnïau cerdyn credyd – mae hefyd yn golygu cwmnïau archebu drwy’r post ac, er enghraifft, darparwyr gwasanaethau ffôn symudol os oes gennych gontract ffôn (ond ddim os mai cytundeb talu wrth ddefnyddio sydd gennych).

Mae cyflogwyr a landlordiaid hefyd yn gallu gweld eich adroddiad credyd, ond dim ond gwybodaeth o gofnodion cyhoeddus fel gwybodaeth ar gofrestr etholwyr fyddan nhw’n ei gweld fel arfer, ac a oes unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol (neu Archddyfarniadau yn yr Alban) neu gofnodion ansolfedd yn eich erbyn.

Ble gallwch weld eich adroddiad credyd

Mae gan y tair asiantaeth credyd ddyletswydd statudol i ddarparu’ch adroddiad credyd ichi am £2, a gallwch weld eich adroddiad ar-lein neu drwy ofyn am gopi ysgrifenedig. Mae’ch adroddiad credyd statudol yn rhoi cipolwg o’ch hanes credyd cyfredol.

Mae Callcredit, (dan yr enw brand Noddle) a ClearScore (sydd yn seilio’u gwasanaeth ar ddata Equifax) hefyd yn cynnig mynediad am ddim i’ch adroddiad credyd am oes. Felly gall fod yn werth gwneud cais am hyn yn hytrach na thalu am adroddiad statudol.

Os nad ydych wedi gwneud cais am gael gweld eich adroddiad credyd o’r blaen neu os nad ydych wedi’i weld ers tro, yn aml mae’n werth cael copi gan y tair asiantaeth gwirio credyd. Y rheswm am hynny yw oherwydd ei bod yn bosibl bod asiantaethau gwirio credyd gwahanol yn cael gwybodaeth credyd gan wahanol fenthycwyr (ond bydd ganddynt lawer o’r un wybodaeth).

Gwasanaethau adroddiad credyd llawn

Cofiwch

Byddwch yn ymwybodol fod gwneud cais am gredyd dro ar ôl tro yn gallu niweidio’ch gobaith o gael credyd, oherwydd gall chwiliadau credyd niferus edrych fel petaech chi mewn trafferthion.

Gallwch gael cyfnod prawf o 30 diwrnod yn ddi-dâl am wasanaethau gwirio credyd cynhwysfawr gan Experian ac Equifax, sy’n cynnwys eich adroddiad credyd llawn. Ond bydd rhaid ichi roi manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd fel arfer pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cyfnod prawf di-dâl, a bydd arian yn cael ei dynnu o’ch cyfrif os na fyddwch chi’n canslo mewn da bryd.

Gallwch edrych ar eich adroddiad faint bynnag o weithiau am ddim yn ystod y cyfnod prawf di-dâl hwn.

Beth yw sgôr credyd?

Sgôr credyd yw asesiad gan fenthyciwr penodol neu gwmni gwirio credyd o faint o risg credyd ydych chi, ar sail ei feini prawf ei hun. Nid yw sgôr dda yn sicrhau y byddwch chi’n gallu cael benthyg arian, gan fod gan wahanol fenthycwyr wahanol feini prawf ar gyfer dewis cwsmeriaid.

Sut mae benthycwyr yn defnyddio adroddiadau credyd

Cofiwch fod gwahanol fenthycwyr yn chwilio am bethau gwahanol pan fyddant yn edrych ar eich adroddiad credyd ac yn penderfynu a ydynt am roi benthyciad ichi ai peidio.

Pryd ddylech chi edrych ar eich adroddiad credyd?

Wyddech chi?

Bydd rhai cwmnïau’n dewis peidio â benthyca arian i chi os nad ydych bob amser wedi rheoli eich credyd yn dda ac os nad oes gennych statws credyd da, tra bydd cwmnïau eraill yn codi cyfradd llog uwch arnoch neu’n cynnig llai o gredyd i chi.

Os ydych chi’n gwneud cais am fenthyciad, morgais, cerdyn credyd neu fenthyciad arall, dylech edrych ar eich adroddiad credyd. Os nad ydych chi’n gwneud hynny, mae’n syniad da edrych arno o dro i dro er mwyn gwneud yn siŵr nad oes camgymeriadau ac nad ydych wedi methu unrhyw daliadau heb sylweddoli.

Gallwch edrych ar eich adroddiad credyd mor aml ag ydych chi’n dymuno, ac ni fydd yn effeithio ar eich statws credyd na’ch sgôr credyd.

Fel arfer, dim ond pan fyddwch chi’n gwneud cais am gredyd ac y bydd benthycwyr yn chwilio drwy’ch adroddiad credyd y bydd cofnod yn cael ei adael ar eich adroddiad credyd. Ond mewn rhai achosion os byddwch chi’n ceisio cael pris am rywbeth fel benthyciad neu gerdyn credyd, mae’n bosibl y bydd gennych rywbeth a elwir yn ‘ôl troed’ ar eich ffeil. Edrychwch a allwch ganfod pa fath o broses chwilio drwy ffeiliau credyd y bydd darpar fenthyciwr yn ei chynnal.

Gwella eich sgôr credyd a chywiro eich adroddiad credyd

Mae’n bosibl gwella eich sgôr credyd, weithiau dim ond drwy ganslo cardiau credyd nad ydych yn eu defnyddio. Gallwch gymryd camau eraill hefyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?