Sut i wella'ch statws credyd

Gall eich statws credyd effeithio ar eich gallu i gael benthyg arian wrth ddefnyddio cynnyrch fel cardiau credyd, benthyciadau a morgeisi. Os nad yw’ch statws credyd yn dda iawn, gallwch wneud pethau i’w wella eto ac i ddatrys unrhyw broblemau. Dyma sut mae gwneud y ddau beth hynny.

Pam mae eich statws credyd yn bwysig

Defnyddir eich statws credyd i helpu benthycwyr i benderfynu a ydynt am roi benthyg arian ichi, faint o arian i roi benthyg ichi ac, mewn rhai achosion, faint o log i’w godi arnoch chi.

Dilynwch y ddolen isod i gael mwy o wybodaeth ynghylch pam mae eich sgôr credyd mor bwysig:

Beth sy’n niweidio’ch statws credyd?

Yn amlwg mae’n well osgoi niweidio’ch statws credyd yn y lle cyntaf. Dyma rai o’r pethau a allai effeithio arno. Edrychwch i weld a oes unrhyw un yn berthnasol i chi.

 • Lefelau uchel o ddyled ar hyn o bryd – bydd cwmnïau cerdyn credyd a banciau yn nerfus am roi benthyg mwy o arian ichi.
 • Bydd colli neu wneud taliadau hwyr ar unrhyw beth o’ch morgais, cerdyn credyd, benthyciad personol, biliau nwy neu drydan yn aros ar eich ffeil credyd am 6 mlynedd.
 • Os byddwch chi’n cael dyfarniad llys sirol (a elwir yn archddyfarniad yn yr Alban) am fil heb ei dalu, bydd hyn yn cael effaith ddifrifol ar eich sgôr credyd. Mae dyfarniadau llys sirol yn aros ar eich ffeil am chwe blynedd.
 • Gwneud cais am lawer o gynhyrchion ar yr un pryd. Pan fyddwch chi’n gwneud cais am gredyd, mae’n bosibl y bydd hynny’n ymddangos fel cofnod ar eich adroddiad credyd. Os ydych chi’n awyddus i gymharu cyfraddau, holwch i weld a all y benthyciwr gofrestru ‘chwilio am bris’ yn hytrach na ‘chwilio ar gyfer cais am gredyd’ ar eich adroddiad credyd. Mae benthycwyr yn gwybod nad yw chwilio am bris yn geisiadau go iawn am gredyd, felly ni fyddant yn effeithio ar eich statws credyd yn y dyfodol.
 • Bod yn berchen ar gardiau credyd nad ydych chi byth yn eu defnyddio, oherwydd efallai y bydd benthycwyr yn edrych ar faint o gredyd sydd ar gael ichi, nid dim ond faint rydych chi’n ei ddefnyddio.
 • Camgymeriadau ar eich adroddiad credyd, ac mae benthycwyr yn edrych ar hynny fel rhan o’r broses sgôr credyd.
 • Peidio ag ymddangos ar y gofrestr etholwyr, gan fod benthycwyr yn defnyddio’r gofrestr hon i wneud yn siŵr eich bod yn dweud y gwir am bwy ydych chi.
 • Symud tŷ yn aml, gan fod benthycwyr yn teimlo’n fwy cyfforddus wrth weld sefydlogrwydd.
 • Cysylltiad ag unrhyw gredyd ar y cyd fel cyfrifon banc, benthyciadau neu forgeisi gyda rhywun sydd â hanes o ddrwgddyled, gan y bydd gorffennol y person hwnnw’n effeithio ar eich statws credyd chi.

Edrychwch ar eich adroddiad credyd a chywiro unrhyw gamgymeriadau

Dylech edrych ar eich adroddiad credyd i weld a oes unrhyw gamgymeriadau neu a oes rhywun wedi dwyn eich manylion. Mae gennych hawl gyfreithiol i weld copi o’ch adroddiad credyd am £2. Mae angen ichi weld eich adroddiad credyd gan dair prif asiantaeth gwirio credyd:

Mae Experian ac Equifax yn cynnig cyfnod prawf 30 diwrnod am ddim ar gyfer eu gwasanaeth adroddiad credyd, ond mae’n rhaid ichi roi manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn canslo cyn i’r cyfnod prawf 30 diwrnod ddod i ben, neu mae’n bosibl y bydd yn rhaid ichi dalu. Mae’r gwasanaeth Noddle yn cynnig mynediad am ddim i’ch adroddiad credyd am oes.

I gael gwybod mwy am sut mae benthycwyr yn defnyddio adroddiadau credyd a sut mae gweld eich adroddiad eich hun, dilynwch y ddolen isod:

Sut mae cywiro camgymeriadau yn eich adroddiad credyd

Os byddwch chi’n sylwi ar unrhyw gamgymeriadau, dylech eu herio drwy gwyno wrth yr asiantaeth gwirio credyd. Mae gan yr asiantaeth 28 diwrnod i ddileu’r wybodaeth neu i ddweud wrthych pam nad yw’n cytuno â chi. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd y ‘camgymeriad’ yn cael ei nodi fel ‘gwybodaeth ddadleuol’ ac nid yw benthycwyr yn cael dibynnu arno wrth asesu eich statws credyd.

Cewch siarad hefyd yn uniongyrchol â’r darparwr benthyciadau y credwch sy’n gyfrifol am y cofnod anghywir. Mae asiantaethau cyfeirio credyd yn dibynnu ar wybodaeth a ddarperir gan ddarparwyr benthyciadau ac yn aml y darparwyr hyn sydd â’r gallu gorau i ddatrys hynny.

Os oes gwybodaeth ar eich ffeil sy’n gywir ond nad yw’n adlewyrchu eich sefyllfa bresennol – er enghraifft, cawsoch broblemau dyled ar ôl colli eich swydd ond rydych wedi ailddechrau gweithio erbyn hyn – gallwch ychwanegu ‘hysbysiad cywiro’ at eich adroddiad credyd. Mae hwn yn ddatganiad sy’n cynnwys hyd at 200 gair am yr hyn ddigwyddodd.

Cewch wybod mwy ynghylch sut mae cywiro gwybodaeth bersonol ar eich ffeil ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Sut mae gwella eich statws credyd – pethau y gallwch eu gwneud nawr

Os oes gennych sgôr credyd gwael neu os nad oes gennych unrhyw hanes benthyca i fenthycwyr ei weld, gallwch gymryd camau yn syth i wella eich sgôr credyd.

 • Dylech roi’r gorau i wneud cais am gredyd nes y byddwch wedi datrys unrhyw broblemau ar eich ffeil credyd ac wedi gwella eich sgôr credyd.
 • Ymunwch â’r gofrestr etholwyr. Os nad yw’ch enw’n ymddangos ar y gofrestr, mae’n debygol na chewch chi unrhyw gredyd. Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein neu drwy’r post.
 • Canslwch gardiau credyd nad ydych chi’n eu defnyddio. Mae hyn hefyd yn lleihau’r siawns y byddai rhywun yn dwyn eich manylion petai’r cardiau’n cael eu dwyn.
Darllenwch ein canllaw Rheoli cyfrif eich cerdyn credyd.

Sut mae gwella eich statws credyd yn y tymor hwy

Os ydych wedi cael llawer o ddyledion, bydd angen ichi ddangos i fenthycwyr eich bod yn gallu bod yn gyfrifol wrth fenthyg arian. Ymhen amser, bydd hyn yn gwella’ch sgôr credyd.

Talwch yn brydlon

Gwnewch eich ad-daliadau’n brydlon, a thalu’ch cyfrifon yn ôl cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn dangos eich bod yn fenthyciwr call. Os ydych chi’n defnyddio cynilion i dalu dyledion yn ôl, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw digon o arian mewn cyfrif cynilo y gallwch gael mynediad ato’n hawdd ar gyfer argyfyngau.

Defnyddiwch gerdyn rhagdalu sy’n datblygu credyd

Mae gan rai cardiau rhagdalu opsiwn datblygu credyd sy’n gallu gwella eich sgôr credyd. Byddwch yn cael ‘benthyg’ swm, £60 fel arfer, gan y cwmni cerdyn rhagdalu. Byddwch yn llofnodi cytundeb credyd ac yn cytuno i dalu ffi fisol o £5 y mis i’r cwmni cerdyn i ad-dalu’ch ‘benthyciad’ o £60.

Ar ddiwedd y flwyddyn, ar yr amod nad ydych wedi methu unrhyw daliadau ffi, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich adroddiad credyd fel 12 mis o ad-daliadau llwyddiannus.

Ond cofiwch fod pob cerdyn rhagdalu yn codi ffioedd. Er enghraifft, efallai y byddech yn talu £5 i gael y cerdyn yn y lle cyntaf, 2.5% ar bopeth y byddwch chi’n ei wario a £1 ychwanegol o ffi bob tro y byddwch yn ychwanegu arian at eich cerdyn. Chwiliwch o gwmpas i weld a allwch chi ddod o hyd i un â llai o ffioedd.

Darllenwch ein canllaw ynghylch cardiau rhagdalu.

Cardiau credyd datblygu credyd

Os oes gennych hanes credyd gwael, gallwch wneud cais am gardiau credyd datblygu credyd.

Cofiwch fod y cyfraddau llog a godir yn uwch o lawer na’r rhai ar gyfer cardiau credyd safonol. Fel arfer, byddwch yn talu dros 30% o APR, felly mae’n rhaid ichi wneud yn siŵr eich bod yn talu unrhyw falans yn llawn bob mis. Fel arall byddwch yn mynd i ddyled a allai fod yn anodd dod ohoni, ac a allai wneud fwy byth o niwed i’ch sgôr credyd. Mae terfynau credyd ar y mathau hyn o gardiau fel arfer yn nodweddiadol isel.

Ewch i weld argymhellion ar y cardiau gorau ar gyfer ailddatblygu eich sgôr credyd ar wefan Money Saving Expertopens in new window.

Osgowch gwmniau gwella credyd drud

Efallai y byddwch chi’n gweld hysbysebion gan gwmnïau sy’n honni eu bod yn gwella eich statws credyd. Yn syml iawn, dylech geisio dod i gytundeb ag unrhyw gwmnïau sydd wedi dod â Dyfarniadau Llys Sirol (neu archddyfarniadau yn yr Alban) yn eich erbyn. Mae cwmnïau eraill yn honni eu bod yn gallu gwneud pethau nad yw’n gyfreithlon iddynt eu gwneud, ac mae’n bosibl y bydd rhai hyn yn oed yn eich annog i ddweud celwydd wrth yr asiantaethau gwirio credyd. Peidiwch â hyd yn oed ystyried defnyddio’r cwmnïau hynny.

Does dim un rheswm pam na allwch wella’ch statws credyd eich hun, felly does dim pwrpas talu rhywun arall i wneud hynny.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?