Sut i wella'ch sgôr credyd

Dylai pawb roi amser i wirio a rheoli ei sgôr credyd, gan y gall effeithio ar eich gallu i fenthyca arian neu gael cynhyrchion fel cardiau credyd, morgeisi, benthyciadau car neu yswiriant. Gallwch wirio eich sgôr am ddim ac os nad yw yn y cyflwr gorau, gallwch fod yn sicr bod pethau y gallwch eu gwneud i’w gwella eto. Fe wnawn ni ddangos rhai ffyrdd rhad ac am ddim i chi wella eich sgôr credyd heddiw.

Beth yw Sgôr credyd?

Rhif yw eich sgôr credyd sy’n dangos y tebygolrwydd y byddwch yn talu’r arian yn ôl.

Mae’n cael ei chreu gyda gwybodaeth sy’n cael ei chadw ar eich adroddiad credyd a elwir hefyd yn ffeil credyd.

Ar sail y wybodaeth hon, a gwybodaeth o’r gorffennol y mae ganddynt fynediad ati bydd darparwyr benthyciadau ariannol yn penderfynu:

● Faint o log i’w godi arnoch.

● A ydynt am roi benthyciad i chi;

● Faint y maent am i chi ei fenthyca; a

Y wybodaeth ddiweddaraf ar eich adroddiad yw’r wybodaeth bwysicaf, gan fod gan ddarparwyr benthyciadau fwy o ddiddordeb yn eich sefyllfa bresennol.

Os bydd eich adroddiad credyd yn dangos eich bod wedi methu rhai taliadau, efallai y codir llog uwch arnoch gan ddarparwyr benthyciadau neu efallai na fyddwch yn gymwys ar gyfer rhai benthyciadau.

Mae hyn yn wir oherwydd bod y darparwyr benthyciadau yn derbyn mwy o risg wrth roi benthyg arian i chi.

Gall effeithio ar eich gallu i gael contractau ffôn symudol ac yswiriant car.

Mae gwirio eich adroddiad yn gyson yn syniad gwych, gan y gall eich helpu i ganfod unrhyw weithgaredd twyllodrus neu gamgymeriadau ar eich adroddiad.

Sut ydw i’n gwirio fy sgôr credyd?

Mae tair prif asiantaeth sgôr credyd yn y DU: Experian, Equifax a TransUnion.

Gallwch ofyn am fanylion llawn eich ffeil credyd am ddim neu’n syml cewch eich sgôr ar-lein, sydd hefyd am ddim. Y prif wahaniaeth rhwng y ffeil gredyd lawn a’r fersiynau am ddim yw bod y fersiynau ffeil credyd yn gadael i chi gael copi papur wedi’i anfon i’ch cyfeiriad, tra mai ar-lein yn unig y mae’r llall ar gael.

Maent oll yn codi tâl am gael defnyddio eu gwasanaethau, er ei bod yn bosibl cael eu gweld am ddim trwy eu safleoedd partner.

Asiantech sgorio Credyd Mynediad am ddim gyda
Equifax ClearScore
Experian MSEs Credit club
TransUnion Credit Karma

Adroddiad credyd statudol llawn

Mae gennych hawl gyfreithiol i weld copi o’ch adroddiad credyd am ddim.

Gallwch ofyn am hyn gan unrhyw un o’r asiantaethau uchod, gall y tair asiantaeth ddal gwybodaeth ychydig yn wahanol amdanoch.

Bydd eich adroddiad statudol yn rhoi’r wybodaeth fwyaf cyfredol i chi.

Pa wybodaeth sydd mewn adroddiad credyd?

Mae pob asiantaeth yn cadw gwybodaeth ychydig yn wahanol amdanoch felly gall fod yn werth i chi wirio’r tair.

Yn gyffredinol, y prif bethau y maent yn eu cynnwys yw:

 • Olion chwiliadau ar eich ffeil;
 • Dyfarniadau Llys Sirol (CCJ);
 • Ech enw, cyfeiriad, a dyddiad geni;
 • Eich cysylltiadau ariannol â phobl eraill;
 • Unrhyw daliadau hwyr, a gollwyd neu fethianna;
 • Faint o arian sydd arnoch i ddarparwyr benthyciadau;
 • A ydych ar y gofrestr etholwyr yn eich cyfeiriad presennol;
 • A ydych wedi cael eich datgan yn fethdalwr neu wedi llunio trefniant gwirfoddol unigol (IVA).

Ni fydd yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Eich cyflog
 • Cofnod troseddol
 • Hanes meddygol
 • Benthyciadau myfyrwyr
 • Dirwyon parcio neu yrru
 • Ôl-ddyledion y Dreth Gyngor
 • Y swm o arian sydd yn eich cyfrifon cyfredol a chynilo

Ond, efallai y gofynnir i chi am y wybodaeth hon wrth ymgeisio am fenthyciad neu gontract.

Gallant wedyn ddewis defnyddio’r wybodaeth hon ochr yn ochr â’ch adroddiad credyd i’ch asesu.

Beth sy’n sgôr credyd dda?

Mae gan ddarparwyr benthyciadau gwahanol eu safonau eu hunain ar gyfer barnu ar sgoriau credyd.

Ond, os oes gennych sgôr dda gydag un o’r prif asiantaethau cofnodi credyd mae’n fwy tebygol y bydd gennych sgôr credyd dda gyda’ch darparwr benthyciad.

Sgôr credyd dda gyda:

 • Call Credit yw sgorio 781 allan o 850
 • Equifax yw sgorio dros 420 allan o 700
 • Experian yw sgorio dros 880 allan o 999.

Ond cofiwch: nid yw eich sgôr credyd yn gwarantu y byddwch yn cael eich cymeradwyo am gredyd na chael cynnig y cyfraddau llog isaf.

Mae hyn yn wir gan nad yw penderfyniad y darparwr benthyciad yn cael ei wneud ar sail sgôr yn unig.

Faint o amser y bydd hi’n ei gymryd i wella fy sgôr credyd?

Yn gyffredinol mae hanes credyd yn cael ei lunio yn araf dros amser, wrth i chi gynyddu’r taliadau ar amser y byddwch yn eu gwneud yn raddol.

Hwyaf yn y byd y bydd y bil heb ei dalu’r mwyaf tebygol yw o effeithio ar eich sgôr credyd. Cadwch lygad barcud ar eich sgôr credyd i helpu i ganfod problemau.

Ar ôl chwe blynedd, bydd y rhan fwyaf o nodau negyddol ar y ffeil, fel taliadau hwyr a CCJ yn cael eu tynnu o’ch adroddiad credyd.

Ond, efallai bod rhai dulliau cyflym i wella eich sgôr credyd, gweler ein hawgrymiadau isod.

Sut gallaf wella fy sgôr credyd?

Os oes gennych sgôr credyd wael neu os nad oes gennych unrhyw hanes benthyca i ddarparwyr benthyciadau ei weld, mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i wella eich sgôr:

 • Cael eich enw ar y gofrestr etholiadol: os nad yw eich enw yno, fe fyddwch yn ei chael hi’n llawer anos i gael credyd. Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein neu trwy’r post.
 • Chwiliwch am gamgymeriadau ar eich ffeil: bydd camgymeriad bychan yn eich cyfeiriad hyd yn oed yn gallu cael effaith ar eich sgôr. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r holl fanylion a rhoi gwybod am unrhyw wybodaeth anghywir ar unwaith.
 • Creu arwyddion o sefydlogrwydd: bydd agor a thalu mewn pryd am linell ffôn arferol neu gontract rhyngrwyd, yn ffordd wych o brofi i ddarparwyr benthyciadau eich bod yn gallu rheoli eich arian yn effeithiol.
 • Cau cyfrifon cerdyn credyd nad ydych yn eu defnyddio: i wella eich cyfle o gael benthyciad neu gredyd. Os oes gennych gyfrifon yn agored yn barod gyda therfynau credyd uchel nad ydych yn eu defnyddio, gall darparwyr benthyciadau yn y dyfodol eich ystyried yn rhywun risg uchel.
 • Gwiriwch a ydych wedi eich cysylltu ag unigolyn arall: gan y bydd cael statws credyd partner, ffrind neu aelod o’r teulu wedi ei gysylltu â’ch un chi trwy gyfrif ar y cyd, yn gallu effeithio ar eich statws personol os oes ganddo ef neu hi sgôr wael.
 • Gwiriwch am weithgaredd twyllodrus: os bydd rhywbeth ar eich adroddiad credyd yn anghywir neu nad yw’n berthnasol i chi – h.y. petai rhywun yn gwneud cais am gredyd yn eich enw heb i chi wybod, cysylltwch â’r asiantaeth gredyd ar unwaith i ddiweddaru’r ffeil.
 • Dyfarniadau Llys Sirol (CCJ): bydd derbyn unrhyw ddyfarniad llys am ddyled, yn cael effaith ddifrifol ar eich sgôr credyd. Felly, cyn i ddyled fynd yn CCJ cysylltwch â’ch darparwr benthyciad i drefnu ad-daliadau y gallwch eu fforddio.
 • Dyled yn fawr yn barod: diddymwch unrhyw ddyled sy’n bodoli cyn gwneud cais am gredyd o’r newydd. Gan y gall banciau, cymdeithasau adeiladu a chwmnïau cardiau credyd fod yn betrus am fenthyca rhagor o arian i chi os oes gennych lawer o ddyledion yn barod.
 • Newid cartref yn aml: mae darparwyr benthyciadau yn teimlo yn fwy cyfforddus os byddant yn gweld tystiolaeth eich bod wedi byw yn un cyfeiriad am gyfnod sylweddol. Cofiwch gadw hyn mewn cof.
 • Cadwch eich defnydd o’ch credyd yn isel: Eich defnydd credyd yw faint o’ch terfyn credyd sydd ar gael a ddefnyddiwch. Er enghraifft, os oes gennych derfyn credyd o £2,000 a’ch bod wedi defnyddio £1,000 ohono, eich defnydd credyd yw 50%, felly rydych wedi defnyddio hanner eich terfyn credyd. Fel arfer, bydd darparwyr benthyciadau yn edrych yn ffafriol arnoch os defnyddiwch lai o’ch credyd sydd ar gael a bydd hynny’n codi’ch sgôr credyd o ganlyniad. Os yw’n bosib, ceisiwch gadw’ch defnydd credyd ar tua 25% neu lai.

Os byddwch yn ei chael hi’n anodd penderfynu sut i wella eich sgôr, efallai y byddai o werth i chi ymuno ag aelodaeth brawf am ddim am fis o un o’r prif asiantaethau adroddiadau credyd.

Gyda rhai cynlluniau aelodaeth cewch gyswllt ag asiantau a all eich helpu i edrych ar eich ffeil.

Ond cofiwch sefydlu nodyn atgoffa i ganslo eich aelodaeth cyn iddo gychwyn costio gormod i chi.

Ystyriwch gael cerdyn Datblygu credyd

Os oes gennych hanes credyd gwael, mae cardiau credyd datblygu credyd y gallwch wneud cais amdanynt.

Cofiwch bod y cyfraddau llog a godir yn llawer uwch na chardiau credyd arferol.

Yn nodweddiadol byddwch yn talu dros 30% mewn llogau’r flwyddyn, felly mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn talu unrhyw weddill yn llawn bob mis, os yn bosibl.

Fel arall gallwch fod mewn perygl o fynd i ddyled y gallwch gael trafferth dod allan ohoni. Gall hynny niweidio eich sgôr credyd yn waeth eto.

Mae terfynau credyd ar y mathau hyn o gardiau fel arfer yn nodweddiadol isel.

Cardiau Rhagdaledig

Mae gan rai cardiau rhagdaledig opsiwn datblygu credyd sy’n gallu gwella eich sgôr credyd.

Mae’n gweithio trwy fod y cwmni cerdyn rhagdaledig yn ‘benthyca’ swm i chi, £60 fel arfer.

Rydych yn llofnodi cytundeb credyd ac yn cytuno i dalu ffi fisol i’r cwmni cardiau. Er enghraifft, £5 y mis i ad-dalu eich ‘benthyciad’ £60.

Ar ddiwedd y flwyddyn bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich adroddiad credyd fel 12 mis o ad-daliadau llwyddiannus, os na fyddwch wedi peidio â thalu unrhyw ffi.

Cofiwch fod pob cerdyn rhagdaledig yn codi ffioedd.

Darllenwch ein canllaw am ragor o wybodaeth am Gardiau rhagdaledig.

Osgowch gwmnïau gwella credyd drud

Does dim un rheswm pam na allwch wella’ch statws credyd eich hun, felly peidiwch â thalu i rywun arall am wneud hynny.

Gallwch weld hysbysebion gan gwmnïau sy’n honni eu bod yn gwella eich sgôr credyd.

Mae cwmnïau eraill yn honni eu bod yn gallu gwneud pethau na allant, ac mae’n bosibl y bydd rhai hyn yn oed yn eich annog i ddweud celwydd wrth yr asiantaethau gwirio credyd.

Ceisiwch ystyried pob dewis posibl arall cyn defnyddio cwmnïau o’r fath.

Darllenwch ein canllaw i gael gwybod Ble i fynd i gael cyngor am ddim ynghylch dyled.

Sut i roi adroddiad am unrhyw gamgymeriadau ar eich ffeil a’u datrys

Os ydych chi yn gweld unrhyw gamgymeriadau ar eich adroddiad hanes credyd, gallwch eu herio trwy roi adroddiad i’r asiantaeth wirio credyd.

Mae ganddynt 28 diwrnod i ddileu’r wybodaeth neu i ddweud wrthych pam nad ydynt yn cytuno â chi.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd y ‘camgymeriad’ yn cael ei nodi fel ‘gwybodaeth ddadleuol’ ac nid oes gan ddarparwyr benthyciadau hawl gyfreithiol i’w ystyried wrth edrych ar eich ffeil gredyd.

Os oes gwybodaeth ar eich ffeil sy’n gywir ond nad yw’n adlewyrchu eich sefyllfa bresennol, cysylltwch â’r asiantaeth gredyd i’w diweddaru.

Er enghraifft, os byddwch wedi bod mewn trafferthion dyled ar ôl colli eich swydd ond eich bod yn awr yn ôl mewn gwaith - gallwch ychwanegu ‘hysbysiad o gywiriad’ at eich adroddiad.

Nid yw gwirio eich ffeil yn gyson yn cael unrhyw effaith ar eich sgôr credyd a gall eich helpu i’w gwella.

Cewch ragor o wybodaeth am gywiro gwybodaeth bersonol ar eich ffeil ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Myfyrwyr a benthycwyr ifanc

Gallech feddwl mai’r adroddiad credyd cryfaf fyddai’r un yn dangos eich manylion personol yn unig a dim cofnod o unrhyw fenthyciadau neu daliadau a fethwyd.

Ond, gall peidio â chael hanes credyd fod yr un mor ddrwg â chael hanes credyd gwael.

Mae hyn yn wir oherwydd nad oes gan ddarparwyr benthyciadau unrhyw wybodaeth hanesyddol am sut i reoli eich arian, gan ei gwneud yn anos i asesu eich lefel o risg.

Bydd methu taliadau eich bil ffôn neu gyfleustodau yn effeithio ar eich sgôr credyd, ond mae rhai pethau na fydd, fel

 • Deiliaid blaenorol eich cyfeiriad;
 • Nid yw’r ffaith eich bod yn byw gyda rhywun yn golygu bod cysylltiad rhyngoch; neu
 • Ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr (ac eithrio myfyrwyr a gychwynnodd yn y brifysgol cyn 1998 dan y system fenthyciadau wreiddiol a pheidio â thalu).

Ond, gallwch fod yn sicr bod sgôr credyd dda o fewn cyrraedd i’r rhan fwyaf o oedolion ifanc trwy ymddygiad ariannol da wrth ymgeisio am gredyd a’i reoli.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein canllaw Rheoli eich cyfrif cerdyn credyd.

Pam ddylwn i boeni am fy Sgôr credyd yn awr?

Gall cael statws credyd da fod yn allweddol os byddwch chi am wneud cais am bethau fel:

● Prynu cartref;

● Gael contract ffôn symudol;

● Cael swydd eich breuddwydion.

Felly, yr allwedd yw dechrau gwella eich sgôr credyd a hynny gorau po gyntaf.

Gan y bydd sgôr credyd da o fudd i chi mewn ffyrdd di-rif ar hyd eich oes.

Er enghraifft, os byddwch yn gwneud cais am gyfrif banc myfyriwr, bydd eich adroddiad credyd yn cael effaith ar y gorddrafft di-log sydd ar gael i chi.

Neu os byddwch yn penderfynu gwneud cais am gerdyn credyd myfyriwr, bydd eich adroddiad credyd yn cael ei ddefnyddio gan ddarparwyr benthyciadau i benderfynu ar derfyn credyd addas i chi.

Pan fyddwch yn gwneud cais am gredyd, bydd darparwyr benthyciadau yn gwirio eich enw a’ch cyfeiriad mewn cymhariaeth â’r gofrestr etholiadol.

Os ydych yn unigolyn ifanc yn sefydlu eich cartref, gallwch barhau i gofrestru i bleidleisio yn eich:

 • Cartref teuluol, neu
 • Fel myfyriwr yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor.

Bydd darparwyr benthyciadau yn gwirio eich enw a’ch cyfeiriad gyda’r gofrestr etholiadol, felly mae cofrestru lle’r ydych yn byw yn gallu helpu i roi hwb i’ch sgôr. Beth bynnag a wnewch, mae’n bwysig cofrestru i bleidleisio.

Os cawsoch eich gwrthod mae’n well gwirio eich sgôr, oherwydd os cewch eich gwrthod o hyd, gall eich sgôr fynd i lawr yn gyflym.

Dysgwch Sut mae datblygu eich hanes credyd er mwyn llwyddo i gael credyd am y tro cyntaf

Adfer yn sgil twyll credyd

Os buoch yn ddioddefwr efelychiad hunaniaeth neu dwyll credyd, efallai bod eich sgôr credyd wedi dioddef hefyd yn sgil hynny. I wella’ch sgôr credyd ar ôl i chi fod yn ddioddefwr, mae angen cymryd amryw o’r camau tebyg uchod.

Pan fyddwch yn gwirio’ch ffeil gredyd, cadwch lygad am y nodyn Cifas a elwir yn rhybudd ‘Dioddefwr efelychiad’. Mae cael y nodyn hwn ar eich ffeil yn rhybuddio darparwyr benthyciadau i’r dyfodol y buoch yn ddioddefwr, neu eich bod yn agored i fod yn ddioddefwr twyll.

Darparwr benthyciadau sy’n rhoi nodyn Cifas ar eich ffeil, sydd o’r farn y bu ymgais dwyllodrus i ddefnyddio’ch hunaniaeth. Mae’n gyfreithiol ofynnol iddo adrodd hyn.

Bydd y nodyn yn aros ar eich ffeil am 13 mis.

Nid yw cael nodyn CIFAS yn effeithio ar eich sgôr credyd ac nid yw’n eich atal rhag cael credyd. Fodd bynnag, gallai olygu y cewch rai problemau wrth ymgeisio am gredyd a brosesir yn awtomatig, fel trefniant cyllid mewn siop. Y rheswm am hyn yw y byddai angen i unigolyn adolygu a gwirio eich ffeil.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?