Sut mae rhoi prawf gyrru a gwirio car newydd

Mae dewis car newydd yn gyffrous, ond mae’n bwysig peidio â gwirioni. Cyn gwneud penderfyniad, rhowch brawf gyrru trwyadl i’r car i sicrhau ei fod yn teimlo’n iawn i chi a’ch anghenion gyrru. Darllenwch ein hawgrymiadau prawf gyrru isod, a rhestr wirio o’r hyn y dylech ei wneud yr eiliad y bydd eich car newydd yn cyrraedd.

Awgrymiadau wrth brofi car newydd

Awgrym da

Cymerwch eich amser – efallai y bydd y gwerthwr yn gadael i chi gadw’r car dros nos neu dros y penwythnos.

Byddwch yn canolbwyntio yn well yn ystod y prawf gyrru os na fydd pwysau arnoch oherwydd bod y gwerthwr wrth eich ochr.

Os byddwch yn bwriadu prynu car newydd neu gar ail-law, mae’n hanfodol rhoi prawf gyrru trwyadl iddo. Dyma eich cyfle i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus yn y car ac yn mwynhau ei yrru – cyn gwneud penderfyniad y gallech fod yn edifar amdano.

Dyma sut i wneud y gorau o’ch prawf gyrru:

 • Rhowch awr o leiaf i’ch prawf gyrru – yn y dref, ar y ffordd agored ac ar draffordd os yn bosibl.
 • Os byddwch ar draffordd neu ffordd ddeuol, ceisiwch oddiweddyd – gan wirio am allu i gyflymu yn dda ac unrhyw fannau na allwch eu gweld.
 • Peidiwch ag anghofio rhiwiau – gall y modd y bydd car yn mynd i fyny rhiw ddatgelu llawer iawn.
 • Rhowch gynnig ar ffordd heriol i weld pa mor dda y mae’r car yn cadw at y ffordd wrth gornelu.
 • Cofiwch geisio brecio yn galed i brofi sefydlogrwydd y car mewn argyfwng.
 • Ewch â theithiwr i ganfod sut mae’r car yn teimlo iddo ef neu hi.
 • Os yw’r car gennych am amser hir, ceisiwch ei yrru â’r cefn yn llawn hefyd.
 • Os oes sat nav yn rhan o’r car, gofynnwch i’r gwerthwr roi gwers fer i chi. A yw’n syml?
 • Byddwch yn bendant, ond yn gwrtais os bydd y gwerthwr yn ceisio defnyddio’r prawf gyrru i werthu’r car i chi.
 • Hyd yn oed os byddwch chi’n meddwl eich bod wedi penderfynu, rhowch gynnig ar gar tebyg i gymharu – efallai y cewch chi eich synnu.

Pwyntiau eraill i’w gwirio

 • A yw’n hawdd mynd i mewn ac allan o’r car?
 • A yw’n gyfforddus y tu mewn? Ceisiwch addasu’r seddi a’r llyw.
 • A ydych yn gallu gweld yn dda? Chwiliwch am fannau na allwch eu gweld a cheisiwch facio’r car.
 • Gwiriwch fod digon o le yn y cefn. Cofiwch, os oes gennych blant, maen nhw’n tyfu’n gyflym!
 • Os yw’r seddi ôl yn plygu i lawr - a yw hynny’n hawdd?
 • A oes digon o le yn y gist? A yw’r sil yn ddigon isel i lwytho – neu ar gyfer eich ci!

Cynllunio ar gyfer derbyn eich car

Awgrym da

I gael cymorth wrth gyfrifo holl gostau rhedeg eich car newydd, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Maen annhebygol y byddwch yn medru gyrru o’r modurdy yn eich car newydd ar y diwrnod y byddwch yn ei brynu. Os yw’n cael ei adeiladu yn ôl eich manyleb chi, efallai y bydd raid aros am wythnosau, misoedd hyd yn oed. Mae’r un peth yn wir os byddwch ar restr aros.

Cytunwch ar ddiwrnod dosbarthu gyda’r gwerthwr, yna cadwch mewn cysylltiad i sicrhau eu bod yn cadw ato.

Yn y cyfamser, bydd raid i chi sicrhau fod eich car wedi ei yswirio cyn ei dderbyn. Os oes gennych yswiriant yn barod, fe allech fanteisio ar y cyfle i chwilio am fargen rhag ofn y gallech chi gael yswiriant am bris gwell.

Beth i’w wirio ar y diwrnod y bydd y car yn cyrraedd

Dyma restr wirio o’r hyn y dylech ei wneud yr eiliad y bydd eich car newydd yn cyrraedd. Os byddwch yn darganfod unrhyw wendidau neu fod rhywbeth ar goll, cysylltwch â’r gwerthwr cyn gynted ag sy’n bosibl.

 1. Gwiriwch fod gennych chi holl lawlyfrau’r car, y llyfryn hanes gwasanaeth a’r ddogfen gofrestru cerbyd V5C (llyfr log).
 2. Gwiriwch y car y tu mewn a’r tu allan, gan nodi unrhyw beth nad yw’n iawn ar bapur – hyd at y sgriffiadau lleiaf.
 3. Gwiriwch y paent, yna edrychwch ar y llinellau a’r bylchau o gwmpas y paneli i sicrhau eu bod wedi eu gosod yn iawn.
 4. Pan fyddwch yn gwirio tu mewn y car, cofiwch edrych ar bob manylyn – o’r semau ar y seddi i’r modd y mae’r fascia wedi ei osod.
 5. Cadwch gofnod o’r milltiroedd. Dylai unrhyw beth mwy na 25 milltir ar y cloc fod yn rhybudd, oni bai fod eich car wedi cael ei yrru at y gwerthwr.
 6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall amserlen gwasanaeth y car, fel eich bod yn gwneud yr hyn sy’n angenrheidiol i’w gadw o fewn y warant ac i gael hanes gwasanaeth llawn pan fyddwch yn ei werthu.
 7. Os oes gan eich car ychwanegion dewisol technegol, mae’n syniad da cael y gwerthwr i ddangos i chi sut y maen nhw’n gweithio.
 8. Cofiwch ddweud wrth y gwerthwr am unrhyw ddiffygion yn syth.

Eich cam nesaf

Holwch am warantau i geir newydd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?