Sut rydych wedi'ch gwarchod pan fyddwch yn talu gyda cherdyn

Gall talu gyda cherdyn credyd roi diogelwch cyfreithiol gwerthfawr os bydd y cwmni rydych yn ei brynu’n mynd i’r wal, neu os nad yw’n cyflawni’r hyn yr addawodd, ac efallai y gallwch hawlio ad-daliad gan gwmni’r cerdyn credyd. Efallai y byddwch hefyd yn cael rhywfaint o amddiffyniad wrth dalu gyda cherdyn debyd o dan gynllun gwirfoddol. Gyda chardiau tâl, nid ydych yn cael eich amddiffyn fel arfer.

Eich hawliau wrth brynu gyda cherdyn credyd

Os ydych yn defnyddio eich cerdyn credyd i brynu rhywbeth, megis nwyddau neu wyliau yn costio mwy na £100 a hyd at £30,000, cewch eich diogelu gan ‘adran 75’ y Ddeddf Credyd Defnyddwyr. Mae’n golygu bod gan gwmni’r cerdyn credyd gyfrifoldeb (neu ‘atebolrwydd’) cyfartal gyda’r gwerthwr os bydd problem gyda’r pethau rydych wedi’u prynu neu os bydd y cwmni rydych chi wedi’u prynu ganddynt yn methu.

Problemau sydd wedi’u cynnwys

 • Mae’r cwmni wedi methu â darparu’r nwyddau neu wedi darparu nwyddau nad ydynt yn cyrraedd y safon gofynnol, neu
 • Rhaid bod y cwmni wedi cam-gynrychioli’r hyn roedd yn ei gyflenwi neu werthu; er enghraifft, cyflenwr meddalwedd yn dweud y bydd pecyn meddalwedd a brynoch yn gweithio gyda chyfrifiadur penodol pan nad yw’n gwneud hynny.

Terfynau gwario isaf ac uchaf

Er mwyn bod yn gymwys am amddiffyniad gan gwmni eich cerdyn credyd, rhaid i chi wario rhwng £100 a £30,000 – ac mae’r swm lleiaf o £100 yn berthnasol i bob eitem neu set o eitemau rydych yn eu prynu, yn hytrach na’r bil cyfan. Er enghraifft, os prynoch chi ffrog a siaced nad oeddent yn rhan o siwt, gyda’r ddau’n llai na £100, ni fyddech yn gymwys am amddiffyniad defnyddwyr o dan adran 75.

Enghraifft eraill fyddai prynu tocynnau ar gyfer digwyddiad. Byddai ‘tocyn teulu’ yn cyfrif fel un eitem ond ni fyddai tocynnau unigol ar gyfer aelodau o’r teulu. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gallu gwneud hawliad yn erbyn cwmni eich cerdyn credyd o dan gynllun gwirfoddol o’r enw ‘gwrthdroi taliad’ y byddwn yn ei esbonio yn yr adran Deall gwrthdroi taliad isod.

Talu’r blaendal gyda cherdyn credyd

Nid oes rhaid i chi dalu’r pris llawn gyda cherdyn credyd gan fod talu’r blaendal yn ddigon i chi gael y diogelwch cyfreithiol. Er enghraifft, os ydych wedi prynu rhywbeth sy’n costio £200, ond wedi talu blaendal o 10% ar eich cerdyn credyd a’r gweddill mewn ffordd arall, byddech yn dal i gael eich cynnwys ac yn gallu hawlio’r £200 cyfan (ac nid y blaendal yn unig) yn ôl gan gwmni eich cerdyn credyd os na fyddai’r nwyddau’n cyrraedd neu os oeddent yn ddiffygiol.

Ail ddeiliaid cardiau

Os ydych yn ail ddeiliad cerdyn, efallai oherwydd bod eich gŵr, gwraig neu bartner yn brif ddeiliad cyfrif, gallai fod gennych yr un hawl cyfreithiol am amddiffyniad gan ddarparwr eich cerdyn credyd. Mae’r cyfan ychydig yn niwlog felly mae’n werth i chi wirio gyda darparwr eich cerdyn ar y dechrau, ond yn fras rydych yn debygol o fod wedi’ch diogelu os:

 • Rydych wedi prynu rhywbeth a oedd ar gyfer y ddau ohonoch neu ar gyfer prif ddeiliad y cerdyn, megis gwyliau teulu neu anrheg pen-blwydd, a
 • Prif ddeiliad y cerdyn sy’n gwneud y cais – prif ddeiliad y cerdyn sy’n llofnodi’r cytundeb credyd, felly nhw sydd wedi’u cynnwys yn yr amddiffyniad.

Sut y mae gwyliau wedi’u cynnwys

Awgrym Da

Nid oes gwahaniaeth p’un a ydych yn defnyddio’ch cerdyn i brynu rhywbeth yn y DU neu dramor, rydych wedi’ch diogelu yn yr un ffordd yn union.

Os ydych wedi trefnu gwyliau ac wedi talu’r blaendal neu’r pris llawn ar eich cerdyn credyd a’i fod yn costio rhwng £100 a £30,000, efallai y gallwch wneud hawliad os bydd y cwmni awyrennau neu’r cwmni gwyliau yn mynd i’r wal neu os nad yw’r gwyliau fel a ddisgrifiwyd. Ond nid yw pob sefyllfa wedi’i chynnwys.

Dyma a gynhwysir:

 • Cost eich teithiau os aiff y cwmni awyrennau i’r wal.
 • Cost eich gwyliau os aiff y cwmni gwyliau i’r wal.
 • Costau ychwanegol neu golled fel canlyniad felly nid ydych yn gyfyngedig i hawlio cost yr eitem. Gallech fod â hawl i fwy; er enghraifft, pe byddai raid i chi brynu teithiau drutach i ddod adre ar ôl i gwmni awyrennau fethu.

Beth nad yw wedi’i gynnwys:

 • Mewn rhai achosion, os byddwch yn prynu taith awyren gan drydydd parti, fel asiant teithio, efallai na fyddwch yn gallu gwneud cais oherwydd bod y trydydd parti wedi’i gontractio i ddarparu tocynnau’n unig, ac nid ar yr awyren.
 • Unrhyw gostau nad oedd rhaid i chi eu talu – er enghraifft, os penderfynoch ymestyn eich gwyliau ar ôl i’r cwmni awyrennau fynd i’r wal (yn hwy na’r oedd rhaid i chi) byddech yn annhebygol o allu hawlio am gostau ychwanegol.

Sut i wneud cais os taloch gyda cherdyn credyd

Os byddwch yn talu am rywbeth ar eich cerdyn credyd a bod problem, eich cam cyntaf ddylai fod cysylltu â’r cwmni y prynoch ef ganddo. Fodd bynnag, os na fyddwch yn cael ateb ganddynt, neu os na fyddant yn rhoi ad-daliad i chi, gallwch wneud hawliad yn erbyn cwmni eich cerdyn credyd. Dylech:

 • Ysgrifennu at gwmni’r cerdyn credyd, yn datgan yr hyn a brynoch, ble a phryd y prynoch ef, a faint a daloch, gan gynnwys copïau o dderbynebau.
 • Dweud wrthynt eich bod wedi ceisio cysylltu â’r cwmni y prynoch y nwyddau ganddynt a beth oedd yr ymateb – os oedd un o gwbl.
 • Esbonio beth yr hoffech i gwmni’r cerdyn credyd ei wneud, sef ad-dalu’r pris prynu i gyfrif eich cerdyn credyd – gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan: “Rwyf yn gwneud hawliad dan Adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr”.
 • Cadw cofnod o’r llythyr neu’r e-bost rydych wedi’u hanfon.

Lawrlwytho llythyr templed oddi ar wefan Money Saving Expert

Deall chargeback

Nid yw cardiau debyd wedi’u cynnwys yn ‘adran 75’ Deddf Credyd Defnyddwyr, ond maent yn cynnig cynllun tebyg, gwirfoddol, o’r enw ‘chargeback’, y gallwch hefyd ei ddefnyddio i wneud cais os ydych yn defnyddio’ch cerdyn credyd i brynu rhywbeth sy’n costio llai na £100.

Sut mae chargeback yn gweithio

Nid yw gwrthdroi taliad yn amddiffyniad cyfreithiol fel adran 75. Mae’n gytundeb y mae Visa, Mastercard, Maestro ac American Express wedi ymrwymo iddo. Mae’r cynllun yn eich galluogi i hawlio ad-daliad gan ddarparwr eich cerdyn debyd os:

 • Nad yw pryniad yn cyrraedd neu os yw’n ddiffygiol
 • Byddwch yn prynu rhywbeth sy’n costio llai na £100 gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd lle nad yw adran 75 yn berthnasol.

Mae’n gweithio gyda chwmni’r cerdyn yn ceisio hawlio eich arian yn ôl gan y cwmni rydych wedi’i dalu drwy wrthdroi trafodiad.

Does dim isafswm gwariant er mwyn cael eich cynnwys yn chargeback, ond mae terfynau amser i wneud cais – a allai fod hyd at 45 a 120 o ddiwrnodau ers y pryniad, gan ddibynnu ar y math o gerdyn.

Gall hawliadau chargeback gymryd peth amser i’w prosesu oherwydd bod cwmni’r cerdyn yn gorfod cael yr arian wedi’i ad-dalu cyn y gall ei drosglwyddo i chi.

Sut i wneud cwyn

Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb a gewch gan gwmni eich cerdyn, darllenwch ein canllaw isod i weld y camau nesaf.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?