Egluro diogelwch cardiau credyd a debyd

Gall talu gyda cherdyn credyd fod yn gyfleus a rhoi diogelwch cyfreithiol gwerthfawr hefyd i chi os bydd y cwmni yr ydych chi’n prynu oddi wrtho yn mynd yn fethdalwr neu’n methu gwireddu ar ei addewid, gan y gallech chi hawlio o’r cwmni cerdyn credyd. Efallai y byddwch hefyd yn cael rhywfaint o ddiogelwch wrth dalu gyda cherdyn debyd dan gynllun gwirfoddol o’r enw chargeback. Gyda chardiau tâl, nid ydych yn cael unrhyw ddiogelwch fel arfer. Yma edrychwn ar sut y cewch eich diogelu wrth ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, y cyfyngiadau ar ddiogelwch a sut i gyflwyno hawliad.

Sicrwydd taliadau cerdyn credyd

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Os ydych yn defnyddio eich cerdyn credyd i brynu rhywbeth, megis nwyddau neu wyliau yn costio mwy na £100 a hyd at £30,000, cewch eich diogelu gan ‘adran 75’ y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Mae hyn yn golygu bod gan y cwmni cerdyn credyd gyfrifoldeb cyfartal (neu ‘atebolrwydd’) â’r gwerthwr os bydd problem gyda’r pethau yr ydych chi wedi’u prynu neu os yw’r cwmni yr ydych chi wedi prynu oddi wrtho yn methu.

Problemau sydd wedi’u cynnwys

 • Mae’r cwmni wedi methu cyflenwi’r nwyddau neu’r gwasanaethau neu wedi cyflenwi nwyddau nad ydynt yn cyrraedd y safon, neu
 • Mae’r cwmni wedi cam-gynrychioli’r hyn mae’n ei gyflenwi - er enghraifft, cyflenwr meddalwedd sy’n dweud y bydd pecyn meddalwedd yr ydych chi’n ei brynu yn gweithio gyda chyfrifiadur penodol pan nad ydyw mewn gwirionedd.

Terfynau gwario isaf ac uchaf

Er mwyn cymhwyso ar gyfer amddiffyniad o dan adran 75, rhaid i chi wario rhwng £100 a £30,000. Mae’r swm gwario isaf o £100 yn gymwys i bob eitem neu set o eitemau yr ydych chi’n eu prynu, yn hytrach na chyfanswm y bil.

Er enghraifft, os ydych chi wedi prynu ffrog a siaced nad oeddynt yn rhan o siwt, gyda phob un yn costio llai na £100, ni fyddech chi’n gymwys.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-leinopens in new window neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Enghraifft arall fyddai prynu tocynnau ar gyfer digwyddiad, neu docynnau hedfan. Byddai ‘tocyn teulu’ yn cyfrif fel un eitem ond ni fyddai tocynnau unigol ar gyfer aelodau o’r teulu.

Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gallu gwneud hawliad yn erbyn cwmni eich cerdyn credyd o dan gynllun gwirfoddol o’r enw ‘gwrthdroi taliad’ y byddwn yn ei esbonio yn yr adran Deall gwrthdroi taliad isod.

Talu blaendal gyda cherdyn credyd

Nid oes yn rhaid i chi dalu’r pris llawn ar gerdyn credyd gan fod talu blaendal yn ddigon i roi’r amddiffyniad cyfreithiol i chi.

Er enghraifft, os wnaethoch chi brynu rhywbeth sy’n costio £200 ond wedi talu blaendal o £20 ar eich cerdyn credyd a’r gweddill trwy ddull arall byddech chi’n dal i dderbyn y sicrwydd ac fe fyddech chi’n gallu hawlio’r £200 cyfan (ac nid dim ond y blaendal) o’ch cwmni cerdyn credyd pe na bai’r nwyddau yn cyrraedd neu os oeddynt yn ddiffygiol.

Nid ydych chi chwaith wedi’ch cyfyngu i bris ariannol yr eitemau. Fe allech chi hawlio oddi wrth y cyflenwr am dreuliau ychwanegol (e.e. postio) neu golledion ôl-ddilynol (e.e. difrod a achosir trwy eitem ddiffygiol), gallwch hawlio yn yr un modd yn erbyn y cwmni cerdyn credyd.

Ail ddeiliaid cardiau

Os ydych yn ail ddeiliad cerdyn, efallai oherwydd bod eich gŵr, gwraig neu bartner yn brif ddeiliad cyfrif, gallai fod gennych yr un hawl cyfreithiol am Mae’r sefyllfa ychydig yn fwy cymhleth os yw’r pryniant yn cael ei wneud gan ail ddeiliad cerdyn, megis gŵr, gwraig neu bartner.

Rhaid i unrhyw hawliad gael ei wneud gan y prif ddeiliad cerdyn (gan mai hwy a lofnododd y cytundeb credyd), ac fe allai’r cwmni cerdyn credyd wrthod hawliad os nad oedd yn bryniant ar y cyd (megis gwyliau teuluol) neu rywbeth ar gyfer y prif ddeiliad cerdyn (megis anrheg pen-blwydd).

Mae braidd yn annelwig felly mae’n werth gwirio gyda chyhoeddwr y cerdyn o’r cychwyn cyntaf.

Talu am wyliau ar gerdyn credyd

Awgrym Da

Nid oes gwahaniaeth p’un a ydych yn defnyddio’ch cerdyn i brynu rhywbeth yn y DU neu dramor, rydych wedi’ch cynnwys yn yr un ffordd yn union.

Os wnaethoch chi archebu gwyliau sy’n costio rhwng £100 a £30,000, a’ch bod chi wedi talu naill ai’r blaen-dal neu’r pris llawn ar eich cerdyn credyd, fe allech chi hawlio pe bai’r cwmni awyrennau neu’r cwmni gwyliau yn mynd yn fethdalwr neu os nad yw’r gwyliau fel y disgrifiwyd. Ond nid yw pob sefyllfa wedi’i chynnwys.

Dyma a gynhwysir:

 • Cost eich teithiau os aiff y cwmni awyrennau i’r wal
 • Cost eich gwyliau os aiff y cwmni gwyliau i’r wal
 • Treuliau ychwanegol neu golledion ôl-ddilynol - er enghraifft, os oedd yn rhaid i chi brynu tocynnau hedfan drutach i deithio adref ar ôl i gwmni awyrennau fethu.

Beth nad yw wedi’i gynnwys:

 • Mewn rhai achosion, os byddwch yn prynu taith awyren gan drydydd parti, fel asiant teithio, efallai na fyddwch yn gallu gwneud cais oherwydd bod y trydydd parti wedi’i gontractio i ddarparu tocynnau’n unig, ac nid ar yr awyren.
 • Unrhyw gostau nad oedd rhaid i chi eu talu - er enghraifft, os penderfynoch ymestyn eich gwyliau ar ôl i’r cwmni awyrennau fynd i’r wal (yn hwy na’r oedd rhaid i chi) byddech yn annhebygol o allu hawlio am gostau ychwanegol.

Sut i hawlio arian yn ôl ar gerdyn credyd

Os fyddwch chi’n talu am rywbeth ar eich cerdyn credyd a bod problem, eich cam cyntaf ddylai fod cysylltu â’r cwmni y gwnaethoch bryno oddi wrtho, i roi cyfle iddynt wneud iawn.

Serch hynny, os nad ydynt yn ymateb, neu’n gwrthod rhoi ad-daliad i chi, neu os yw’n amlwg nad oes pwynt cysylltu â hwy (gan eu bod wedi diflannu neu wedi’i ddiddymu), gallwch hawlio yn erbyn eich cwmni cerdyn credyd. Dylech:

 • Ysgrifennu at y cwmni cerdyn credyd, yn datgan beth a brynoch chi, ble a phryd y prynoch chi ef a faint a daloch chi. Dylech gynnwys copïau o dderbynebau os oes gennych chi rai (os na, byddwch chi angen prawf prynu arall).
 • Dywedwch wrthynt eich bod chi wedi ceisio cysylltu â’r cwmni y gwnaethoch chi brynu nwyddau neu wasanaethau ganddynt a beth oedd yr ymateb - os o gwbl.
 • Esboniwch beth yr hoffech chi i’r cwmni cerdyn credyd ei wneud, fel arfer ad-dalu’r pris prynu i’ch cyfrif cerdyn credyd - cofiwch ddatgan: “Rwyf yn gwneud hawliad dan Adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr”.
 • Cadwch gofnod o’r llythyr neu’r e-bost rydych wedi’i anfon

Lawrlwythwch lythyr templed oddi ar wefan Money Saving Expert

Diogelwch taliadau cerdyn credyd a chargeback

Nid yw cardiau debyd yn rhan o adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr, er eu bod yn cynnig cynllun gwirfoddol. Ond efallai y gallech wneud hawliad am ad-daliad dan gynllun gwirfoddol o’r enw ‘chargeback’.

Gall hyn roi yswiriant i chi ar bryniant o unrhyw werth a wneir ar gardiau debyd, credyd neu ragdaledig.

Fodd bynnag, os oedd eich pryniant dros £100 a defnyddiwyd cerdyn credyd, mae’n fwy buddiol i chi hawlio dan adran 75, gan fod hynny’n cynnwys gwell diogelwch cyfreithiol.

Sut mae chargeback yn gweithio

Nid yw gwrthdroi taliad yn amddiffyniad cyfreithiol fel adran 75. Mae’n gytundeb y mae Visa, Mastercard, Maestro ac American Express wedi ymrwymo iddo. Mae’r cynllun hwn yn galluogi ichi hawlio ad-daliad gan eich darparwr cerdyn os nad yw pryniant yn cyrraedd neu os yw’n ddiffygiol.

Mae’n gweithio gyda chwmni’r cerdyn yn ceisio hawlio eich arian yn ôl gan y cwmni rydych wedi’i dalu drwy wrthdroi trafodyn.

Nid oes gwariant gofynnol fel arfer er mwyn cael yswiriant drwy chargeback, ond mae cyfyngiadau amser yn berthnasol wrth hawlio - fel arfer hyd at naill ai 45 neu 120 diwrnod o wneud y pryniant, gan ddibynnu ar y math o gerdyn.

Gall hawliadau gwrthdroi taliad gymryd peth amser i’w prosesu oherwydd bod cwmni’r cerdyn yn gorfod cael yr arian wedi’i ad-dalu cyn y gall ei drosglwyddo i chi.

Sut i wneud cwyn

Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb a gewch gan gwmni eich cerdyn, darllenwch ein canllaw isod i weld y camau nesaf.

Datrys problem ariannol neu gwyno

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?