Sut y gall cael ysgariad effeithio ar fy mhensiwn a’m hincwm ymddeoliad?

Os ydych wedi ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, neu os ydych yn y broses o wneud hynny, efallai y byddwch yn gweld bod gennych lai i ymddeol arno nag yr oeddech yn disgwyl. Darganfyddwch sut i gynyddu eich pensiwn wrth i chi nesáu at eich ymddeoliad a sut y gall gwahanu ar ôl ymddeol effeithio arnoch.

Os ydych eisoes wedi ysgaru neu fod eich partneriaeth sifil wedi dod i ben

Pan wnaethoch ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, dylai unrhyw bensiwn gweithle neu breifat oedd gennych chi neu eich partner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) fod wedi cael eu hystyried wrth rannu’r asedau.

Yn yr Alban, dim ond y pensiwn a grynhowyd yn ystod y briodas neu bartneriaeth sifil sy’n cael ei ystyried.

Ni ellir rhannu Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth cyn-Ebrill 2016 wrth ysgaru neu ddiddymu, ond gellir rhannu Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth (SERPS a/neu Ail Bensiwn y Wladwriaeth), y gallai cyflogeion ei gronni dan yr hen system.

Sesiwn Canllawiau Pensiynau ac Ysgariad

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) yn cynnig sesiwn Canllawiau Pensiynau ac Ysgariad i unrhyw un sydd ar fin dechrau’r broses o ysgaru. Mae’n esbonio’r opsiynau a’r broses i chi. Os hoffech gael sesiwn Canllawiau Pensiynau ac Ysgariad, e-bostiwch eu gwasanaeth trefnu yn virtual.appointments@maps.org.uk.

Ni ellir rhannu’r buddion a gronnwyd ar gyfer Pensiwn newydd y Wladwriaeth sy’n weithredol o 6 Ebrill 2016, ond gellir rhannu unrhyw ‘daliad a ddiogelwyd’ sydd wedi ei gario drosodd o’r buddion rydych wedi’u cronni dan yr hen Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth.

Efallai bod y pensiwn(pensiynau) wedi cael eu rhannu adeg yr ysgariad neu’r diddymiad, gallai rhan o’r pensiwn(pensiynau) fod wedi’i neilltuo i gael ei dalu i un partner ar ymddeoliad neu gallai ei/eu gwerth fod wedi’i wrthbwyso yn erbyn gwerth asedau eraill, fel cartref y teulu.

Gallwch gael gwybod am eich dewisiadau ar gyfer rhannu pensiynau yn ein canllaw Rhannu pensiynau wrth ysgaru neu ddiddymu.

Adolygu eich pensiynau cyn i chi ymddeol

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Pensiwn i amcangyfrif eich incwm mewn ymddeoliad.

Os oedd y pensiwn(pensiynau) wedi eu rhannu pan gawsoch ysgariad neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, gwiriwch faint yw gwerth eich pensiwn(pensiynau) erbyn hyn a chyfrifo faint fydd gennych i ymddeol arno.

Os oedd y pensiwn yn rhan o ‘orchymyn atodi’, gwiriwch delerau’r gorchymyn i weld beth fyddwch yn ei gael a phryd.

Os na rannwyd y pensiwn(pensiynau) oherwydd eich bod wedi cael cyfran fwy o’r tŷ neu asedau eraill yn lle hynny, dylech gyfrifo faint yw gwerth unrhyw gynilion pensiwn rydych wedi eu crynhoi ar wahân.

Os ydych yn annhebygol o gael digon o arian i ymddeol, cyfrifwch a allwch chi gynilo mwy.

Ysgariad neu ddiddymiad ar ôl i chi ymddeol

Os ydych yn cael ysgariad neu yn diddymu eich partneriaeth sifil neu eich bod yn ystyried hyn ar ôl i chi ymddeol, bydd unrhyw bensiynau sydd gennych chi a’ch cyn bartner yn cael eu trin ychydig yn wahanol na phetaech yn gwahanu cyn ymddeol.

Gyda’r newidiadau ynglŷn â chael mynediad at eich cronfa bensiwn a gyflwynwyd yn Ebrill 2015, mae’n well gofyn am gyngor ariannol gan fod hwn yn faes cymhleth iawn.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad.

Os ydych yn ystyried cael ysgariad neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, mae’n syniad da cael cyngor gan gyfreithiwr (ac weithiau gan gynghorydd ariannol neu actiwari hefyd) i wneud yn siŵr bod y pensiwn yn cael ei brisio a’i rannu’n gywir.

Gallwch gael gwybod mwy am ba help proffesiynol sydd ar gael os ydych yn cael ysgariad neu yn diddymu eich partneriaeth sifil yn Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol ar ysgariad neu ddiddymiad.

Ni ddylech wneud unrhyw ragdybiaethau am yr hyn y bydd gennych hawl iddo. Mae’r Grŵp Cynghori ar Bensiwn wedi cynhyrchu crynodeb sy’n mynd i rywfaint o fanylion technegol ar sut mae pensiwn yn cael ei drin mewn ysgariad, sydd ar gael ar-leinopens in new window.

Eich Pensiwn y Wladwriaeth ac ysgaru neu ddiddymu

Yn Ebrill 2016 daeth Pensiwn newydd y Wladwriaeth sy’n seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol i rym.

Ni ellir rhannu’ch Pensiwn newydd y Wladwriaeth os daw eich priodas neu bartneriaeth sifil i ben.

Fodd bynnag, efallai y bydd rhai pobl eisoes wedi cronni swm sy’n uwch na’r Pensiwn newydd y Wladwriaeth (£179.60 yr wythnos ar gyfer y flwyddyn dreth 2021-22) oherwydd yr hawl i gael Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth, a oedd yn berthnasol i rai cyflogeion dan yr hen system.

Gelwir hyn yn ‘daliad a ddiogelir’ a gallai llys roi gorchymyn bod y taliad hwn yn gymwys i’w rannu.

Gallwch gwblhau ffurflen BR20 i gael gwybod gwerth eich Pensiynau’r Wladwriaeth a fydd yn helpu’r llys i wneud penderfyniad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?