Sut y gall cael ysgariad effeithio ar fy mhensiwn a’m hincwm ymddeoliad?

Os ydych wedi ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, neu os ydych yn y broses o wneud hynny, efallai y byddwch yn gweld bod gennych lai i ymddeol arno nag yr oeddech yn disgwyl. Canfyddwch sut i gynyddu eich pensiwn wrth i chi nesáu at eich ymddeoliad a sut y gall gwahanu ar ôl ymddeol effeithio arnoch.

Os ydych eisoes wedi ysgaru neu fod eich partneriaeth sifil wedi dod i ben

Pan fyddwch wedi ysgaru neu ddwyn eich partneriaeth sifil i ben, dylai unrhyw bensiwn gweithle neu breifat oedd gennych chi neu eich partner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) fod wedi cael eu hystyried wrth rannu’r asedau. Yn yr Alban, dim ond y pensiwn a grynhowyd yn ystod y briodas neu bartneriaeth sifil sy’n cael ei ystyried.

Ni ellir rhannu Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth cyn-Ebrill 2016 wrth ysgaru neu ddiddymu, ond gellir rhannu Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth (SERPS a/neu Ail Bensiwn y Wladwriaeth), y gallai cyflogeion ei gronni dan yr hen system.

Ni ellir rhannu’r Pensiwn newydd y Wladwriaeth sy’n weithredol o 6 Ebrill 2016.

Ni ellir rhannu’r buddion a gronnwyd ar gyfer y Pensiwn y Wladwriaeth newydd sy’n weithredol o 6 Ebrill 2016, ond gellir rhannu unrhyw ‘daliad a ddiogelwyd’ sydd wedi ei ddwyn ymlaen o’r buddion rydych wedi cronni dan yr hen Bensiwn y Wladwriaeth Ychwanegol (gweler isod).

Gallwch gael gwybod am eich dewisiadau ar gyfer rhannu pensiynau yn ein canllaw Rhannu pensiynau wrth ysgaru neu ddiddymu.

Adolygu eich pensiynau cyn i chi ymddeol

Os oedd y pensiwn/pensiynau wedi eu rhannu pan gawsoch ysgariad neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, gwiriwch faint yw gwerth eich pensiwn/pensiynau erbyn hyn a chyfrifo faint fydd gennych i ymddeol arno. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell pensiwn i amcangyfrif eich incwm ymddeol.

Os na rannwyd y pensiwn/pensiynau oherwydd eich bod wedi cael rhan fwy o’r tŷ neu asedau eraill yn lle hynny, dylech gyfrifo faint yw gwerth unrhyw gynilion pensiwn yr ydych wedi eu crynhoi ar wahân. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell pensiwn i amcangyfrif eich incwm ymddeol.

Os ydych yn annhebygol o gael digon o arian i ymddeol, cyfrifwch a allwch chi gynilo mwy.

Darllenwch ragor yn ein canllaw Cronni eich cynilion ymddeoliad wedi ysgariad neu ddiddymu

Ysgariad neu ddiddymiad ar ôl ymddeol

Os ydych yn cael ysgariad neu yn diddymu eich partneriaeth sifil neu eich bod yn ystyried hyn ar ôl ymddeol, bydd unrhyw bensiynau sydd gennych chi a’ch cyn bartner yn cael eu trin ychydig yn wahanol na phetaech yn gwahanu cyn ymddeol. Gyda’r newidiadau ynglŷn â chael mynediad at eich cronfa bensiwn a gyflwynwyd yn Ebrill 2015, mae’n well gofyn am gyngor ariannol gan fod hwn yn faes cymhleth iawn. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol yn ein Cyfeirlyfr Cynghorwyr Ymddeoliad.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad.

Os ydych yn ystyried cael ysgariad neu ddiddymu eich partneriaeth sifil, mae’n syniad da cael cyngor gan gyfreithiwr (ac weithiau gan gynghorydd ariannol neu actiwari hefyd) i wneud yn siŵr bod y pensiwn yn cael ei brisio a’i rannu’n gywir.

Gallwch gael gwybod mwy am ba help proffesiynol sydd ar gael os ydych yn cael ysgariad neu yn diddymu eich partneriaeth sifil yn Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol ar ysgariad neu ddiddymiad.

Eich Pensiwn y Wladwriaeth wrth ysgaru neu ddiddymu

O fis Ebrill 2016 mae Pensiwn y Wladwriaeth newydd sy’n seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. Ni ellir rhannu’ch Pensiwn y Wladwriaeth newydd os daw eich priodas neu bartneriaeth sifil i ben.

Fodd bynnag, efallai y bydd rhai pobl eisoes wedi cronni swm sy’n uwch na’r Pensiwn newydd y Wladwriaeth (£159.55 yr wythnos ar gyfer y flwyddyn dreth 2017-18) oherwydd yr hawl i gael Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth, a oedd yn berthnasol i rai cyflogeion dan yr hen system. Gelwir hyn yn ‘daliad a ddiogelir’ a gallai llys orchymyn bod y taliad hwn yn gymwys i’w rannu.

Gallwch ddarllen rhagor yn Pensiwn newydd y Wladwriaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?