Tâl dileu swydd

Os ydych chi wedi bod yn yr un swydd am o leiaf dwy flynedd mae’n rhaid i’ch cyflogwr dalu arian dileu swydd i chi. Gelwir y lleiafswm cyfreithiol yn ‘dâl dileu swydd statudol’, ond edrychwch ar eich cytundeb – fe allech gael rhagor.

A oes gennych hawl i unrhyw beth?

Os ydych wedi gweithio’n barhaol i’ch cyflogwr am ddwy flynedd neu fwy ac maent yn dileu eich swydd, mae gennych chi’r hawl i dâl dileu swydd.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell Tâl dileu swydd i weithio allan faint o arian allech chi ei gael

Edrychwch ar eich cytundeb

Y lleiafswm cyfreithiol yw tâl dileu swydd statudol. Ni chaiff eich cyflogwr dalu llai na hyn i chi.

Ond efallai bydd yn rhaid iddynt dalu rhagor i chi os yw cytundeb eich cyflogaeth yn dweud hynny.

Gallai hyn olygu cyfandaliad mwy neu gael taliad hyd yn oed os ydych wedi gweithio yno am lai na dwy flynedd.

Os nad oes unrhyw sôn am dâl dileu swydd yn eich cytundeb neu lyfryn staff, dylech gymryd yn ganiataol y byddwch yn cael y lleiafswm cyfreithiol.

Edrychwch ar eich contract cyflogaeth neu eich llawlyfr staff i gael gwybodaeth am eich ‘tâl dileu swydd cytundebol’.

Felly beth yw’r lleiafswm cyfreithiol?

Gweithwyr ar ffyrlo

Mae eich tâl diswyddo yn cael ei weithio allan drwy ddefnyddio eich cyflog arferol, nid y swm rydych wedi bod yn ei gael tra ar ffyrlo.

Mae’r hyn a gewch o ran tâl dileu swydd statudol yn dibynnu ar:

  • Faint yr ydych wedi bod yn y swydd
  • Yr oedran yr oeddech ym mhob blwyddyn y buoch yn gweithio yno, a hefyd
  • Eich cyflog presennol – hyd at fwyafswm o £544 yr wythnos yn 2021/22 (£566 yng Ngogledd Iwerddon 2021/22)

Mae yna uchafswm cyffredinol o dâl diswyddo a gewch sydd wedi’i gapio ar £16,320 yn 2021/22 (£16,980 yng Ngogledd Iwerddon 2021/22), hyd yn oed os yw’ch gwir enillion yn uwch neu hyd eich gwasanaeth yn hirach na hynny.

Dim ond blynyddoedd llawn o wasanaeth sy’n cyfrif, ac mae’n rhaid i wasanaeth fod yn ddi-dor.

Dyma beth y dylech ei gael:

Eich oedran Tâl dileu swydd
O dan 22 mlwydd oed Hanner wythnos o dâl am bob blwyddyn o wasanaeth
22 a 40 Wythnos o dâl am bob blwyddyn o wasanaeth
Dros 41 mlwydd oed Wythnos a hanner o dâl am bob blwyddyn o wasanaeth

Enghraifft

Mae Sally (31 mlwydd oed) wedi gweithio’n rhan-amser fel dynes trin gwallt i ‘Kurl Up and Dye’ am ddeng mlynedd a dau fis gan ennill £200 yr wythnos.

Mae ei swydd hi newydd gael ei dileu.

Mae hi’n cael:

  • Hanner wythnos o dâl am y flwyddyn yr oedd hi’n gweithio pan oedd hi dan 22 = £100
  • Naw wythnos o dâl am y naw mlynedd y bu’n gweithio rhwng 22 a 40 = £1,800

Felly y cyfanswm mae hi’n ei gael yw £1,900.

Tâl yn lle rhybudd a thâl gwyliau

Tâl yn lle rhybudd

Pan gollwch eich swydd, yn statudol mae’n rhaid i’ch cyflogwr roi o leiaf un wythnos o rybudd i chi am hyd at 2 flynedd o wasanaeth ac wythnos o rybudd am bob blwyddyn a weithioch iddynt (hyd at uchafswm o 12 wythnos o rybudd). Ond edrychwch ar eich cytundeb cyflogaeth oherwydd efallai bod cyfnod hirach o rybudd wedi ei gynnwys ynddo y gallwch ei hawlio.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Efallai bydd disgwyl i chi barhau i weithio yn ystod eich cyfnod o rybudd, ond efallai y caniateir i chi adael yn gynt, weithiau yn syth. Os felly, fe gewch dâl yn lle rhybudd (PILON). Iawndal gan eich cyflogwr yw hyn mewn gwirionedd am ddod â‘ch cytundeb i ben yn gynnar.

Bellach, mae pob taliad PILON, yn gontractiol neu ddim, yn destun didyniadau treth ac yswiriant gwladol.

Golyga hyn, os gweithioch yn ystod eich cyfnod o rybudd neu beidio, trethir unrhyw dâl sylfaenol yr ystyrir i chi ei gael yn yr un modd.

Byddai taliadau diswyddo uwchben yr hyn a ystyrir yn PILONs yn parhau i elwa o’r eithriad £30,000 o ran treth a chyfraniadau yswiriant gwladol.

Tâl gwyliau

Peidiwch ag anghofio tâl gwyliau! Os oes gennych wyliau’n ddyledus i chi mae’n rhaid i’ch cyflogwr eich talu amdano neu adael i chi ei gymryd cyn gadael.

Edrychwch a oes gennych wyliau’n ddyledus i chi.

£30,000 yn ddi-dreth

Pan fydd eich swydd yn cael ei dileu, byddwch yn debygol o dderbyn cymysgedd o dâl dileu swydd (sydd yn iawndal am i chi golli eich swydd) a symiau eraill sy’n ddyledus i chi.

Mae’r £30,000 cyntaf o’ch tâl dileu swydd yn ddi-dreth – pa un a ydych yn cael y lleiafswm cyfreithiol neu dâl mwy hael gan eich cyflogwr.

Ni fydd raid i chi dalu Yswiriant Cenedlaethol arno ychwaith.

Ond mae tâl gwyliau, tâl yn lle rhybudd ac unrhyw swm sy’n dâl am eich gwaith yn hytrach na iawndal am golli eich swydd yn cael eu trethu fel tâl.

Dilynwch y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth am dreth pan fydd eich swydd yn cael ei dileu.

Beth os yw’r hwch wedi mynd drwy’r siop o ran eich cyflogwr?

Os bydd busnes eich cyflogwr yn mynd i’r wal yna byddwch yn parhau i gael tâl diswyddo statudol ac unrhyw dâl gwyliau sy’n daladwy i chi, ond bydd yn rhaid i chi eu hawlio o’r Wladwriaeth yn hytrach na gan eich cyflogwr. Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os oes gennych daliad diswyddo’n ddyledus i chi gan eich cyflogwr neu arian arall fel cyflog, tâl gwyliau neu gomisiwn. Rhaid i’ch cyflogwr fod â’r anallu i’ch talu chi, os yw’n ansolfent er enghraifft. Bydd y Rheolwyr Arbennig yn rhoi manylion i chi ar sut i ymgeisio a rhoi rhif cyfeirnod achos i chi (er enghraifft CN12345678). Bydd angen hwn arnoch cyn i chi fedru cychwyn ar eich hawliad.

Yna gallwch gyflwyno’ch hawliad ar-lein yn GOV.UK redundancy page.

I ddarganfod mwy, gan gynnwys manylion am sut i wneud cais, edrychwch ar ganllawiau diweddaraf y Gwasanaeth Ansolfedd. Neu e-bostiwch redundancypaymentsonline@insolvency.gov.uk.

Ni allwch ymgeisio i’r Gwasanaeth Ansolfedd os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon. Dysgwch am eich hawliau yng Ngogledd Iwerddon os yw’ch cyflogwr yn ansolfent.

Nid yw eich cyflogwr am dalu i chi – beth allwch chi wneud?

Os ydych chi’n meddwl bod eich cyflogwr yn talu’r swm tâl dileu swydd anghywir i chi neu os ydych chi’n anhapus ynglŷn â’r ffordd rydych chi’n cael eich trin, dechreuwch trwy siarad â nhw amdano.

Gallech hefyd siarad â’ch cynrychiolydd undeb llafur os oes gennych chi un.

Os na fydd hyn yn gweithio, gallwch wneud cwyn gan ddefnyddio trefn gwyno’ch cyflogwr.

Fel arall, mae Acas (y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu) a’r Asiantaeth Cysylltiadau Llafur yn cynnig cyngor diduedd a chyfrinachol rhad ac am ddim.

Os na ellir datrys y materion dylech ystyried gwneud cais i’r tribiwnlys cyflogaeth.

Siaradwch â’ch cyflogwr yn gyntaf ynglŷn ag unrhyw broblemau.

Ewch i wefan Acas (Cymru, Lloegr a’r Alban) neu ffoniwch hwy ar 0300 123 1100.
Ewch i wefan yr Asiantaeth Cysylltiadau Llafur (Gogledd Iwerddon)opens in new window neu ffoniwch hwy ar 028 9032 1442.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?