Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad

Mae Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn fudd-dal sy’n help tuag at rai o’r costau ychwanegol a allech eu hwynebu yn sgil cyflwr iechyd neu anabledd hirdymor. Yn raddol mae’n disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer pobl rhwng 16 a 64 oed.

Sut fydd y Taliad Annibyniaeth Bersonol yn effeithio arnoch chi?

Dim ond os oeddech chi rhwng 16 a 64 oed ar 8 Ebrill 2013, neu os cewch eich pen-blwydd yn 16 oed ar ôl y dyddiad hwnnw, y mae’r newid i PIP yn berthnasol.

Nid effeithir ar bobl 65 oed neu’n hŷn (ar 8 Ebrill 2013) sydd eisoes yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl.

Os ydych yn hawlio am y tro cyntaf

Dim ond y Taliad Annibyniaeth Bersonol fyddwch chi’n gallu ei hawlio.

Dysgwch ragor am y Taliad Annibyniaeth Bersonol a sut i’w hawlio ar wefan GOV.UK.

Os ydych yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl eisoes

Os ydych yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl eisoes byddwch yn cael llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (neu’r Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon) yn eich gwahodd i wneud hawliad am y Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Bydd hyn yn digwydd hyd yn oed os oes gennych ddyfarniad amhenodol neu gydol oes o Lwfans Byw i’r Anabl. Ni chysylltir â’r mwyafrif o bobl tan Hydref 2015 ar y cynharaf.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn disgwyl y bydd y mwyafrif o bobl sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl yn gymwys am y Taliad Annibyniaeth Bersonol. Fodd bynnag, mae gan y ddau fudd-daliad amodau cymhwyso gwahanol, felly mae’n bosibl y byddai gennych hawl i gyfradd uwch neu is o daliad, neu na fyddai gennych hawl i unrhyw daliad.

Plant dan 16

Gallwch barhau i hawlio Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer plentyn dan 16 oed sy’n cael anhawster cerdded neu sydd angen mwy o ofal na phlentyn o’r un oed nad yw’n anabl.

Dysgwch ragor am y Lwfans Byw i’r Anabl i blant ar wefan GOV.UK.

Pa bryd fydd y Taliad Annibyniaeth Bersonol yn effeithio arnoch chi?

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol yn cael ei gyflwyno mewn camau. Eich dyddiad geni a chyfeiriad eich cartref fydd yn penderfynu pa bryd fydd y taliad yn effeithio arnoch chi.

Nodwch eich dyddiad geni ar wefan GOV.UK i gael gwybod pryd y cewch eich effeithio gan y Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Faint o’r Taliad Annibyniaeth Bersonol a gewch chi?

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol yn cynnwys dwy gydran. Gall pob cydran gael ei thalu naill ai ar y gyfradd safonol neu’r un uwch.

Mae’r cwestiwn a fyddwch yn derbyn un gydran neu’r ddwy, ac a fyddwch yn derbyn y gyfradd safonol neu uwch yn dibynnu ar sut mae’ch cyflwr yn effeithio arnoch. Cyfrifir hyn yn eich asesiad.

  Cyfradd wythnosol safonol (2015-16) Cyfradd wythnosol uwch (2015-16)
Cydran fyw ddyddiol £55.10 £82.30
Elfen Symudedd £21.80 £57.45

Asesiadau ar gyfer Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Fel rhan o’r broses hawlio cewch eich asesu’n unigol er mwyn cyfrifo’ch cymhwysedd am y budd-dal newydd.

  • Cynllunnir yr asesiad newydd i benderfynu ar eich angen unigol. Bydd yn canolbwyntio ar eich gallu i gyflawni amrediad o weithgareddau sy’n angenrheidiol i fywyd beunyddiol.
  • Bydd yn cynnwys casglu gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol gofal iechyd ac eraill sy’n gweithio gyda chi a’ch cynorthwyo.
  • Fel arfer byddwch yn cael ymgynghoriad wyneb yn wyneb gyda gweithiwr iechyd proffesiynol, annibynnol, hyfforddedig.
  • Caiff eich dyfarniad ei ailasesu’n rheolaidd i sicrhau eich bod yn derbyn y cymorth cywir.
Lawrlwythwch ddalen ffeithiau oddi ar y wefan GOV.UK yn egluro’r meini prawf asesu ar gyfer Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Cael rhagor o wybodaeth

Dysgwch ragor am y Taliad Annibyniaeth Bersonol ar wefan GOV.UK neu ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, dysgwch ragor am y Taliad Annibyniaeth Bersonol ar wefan niDirectyn agor mewn ffenestr newydd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?