Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad

Mae Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn fudd-dal sy’n help tuag at rai o’r costau ychwanegol y gallech eu hwynebu yn sgil cyflwr iechyd neu anabledd hirdymor ar gyfer pobl rhwng 16 a 64 oed. Yn raddol mae’n disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA). Mae’r dudalen hon yn egluro rhagor am PIP, gan gynnwys sut i’w hawlio, sut yr effeithir arnoch os ydych eisoes yn cael DLA a faint allech chi ei gael.

Beth yw Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)?

Mae Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn helpu tuag at gostau ychwanegol yn sgil cyflyrau iechyd neu anabledd hirdymor ar gyfer pobl rhwng 16 a 64 oed. Yn raddol mae’n disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA).

Mae’n fudd-dal nad yw’n seiliedig ar brawf modd. Felly nid yw ei gael yn dibynnu ar eich enillion neu a oes gennych chi gynilion neu gyfalaf.

Plant dan 16

Ni allwch wneud hawliad am PIP ar gyfer plant dan 16 oed.

Yn hytrach, gallwch barhau i hawlio Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer plentyn dan 16 oed sy’n cael anhawster cerdded neu sydd angen mwy o ofal na phlentyn o’r un oed nad yw’n anabl.

Dysgwch ragor am y Lwfans Byw i’r Anabl i blant ar wefan GOV.UK.

Os ydych yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl eisoes

Os ydych yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) eisoes a rhwng 16 a 64 oed, byddwch yn cael llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (neu’r Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon) yn eich gwahodd i wneud hawliad am y Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Bydd hyn yn digwydd hyd yn oed os oes gennych ddyfarniad amhenodol neu gydol oes o DLA.

Gallwch ddefnyddio’r gwiriwr PIP i ddysgu pa bryd ddaw eich hawliad DLA i ben a pha bryd y gallech gael eich gwahodd i gyflwyno hawliad newydd am PIP.

Os ydych yn 65 oed neu’n hŷn ac yn cael DLA

Os ydych yn 65 neu’n hŷn ac eisoes yn cael Lwfans Byw i’r Anabl, yna ni chewch eich effeithio gan y newidiadau a byddwch yn parhau i gael DLA.

Yng Ngogledd Iwerddon, os oeddech chi’n 65 oed neu’n hŷn ar 20 Mehefin 2016, byddwch yn parhau i gael DLA cyn belled â’ch bod yn gymwys ar ei gyfer. Ni chewch eich gwahodd i hawlio PIP.

Symud o DLA i PIP

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn disgwyl y bydd y mwyafrif o bobl sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl yn gymwys am PIP.

Fodd bynnag, mae gan y ddau fudd-daliad amodau cymhwyso gwahanol, felly mae’n bosibl y byddai gennych hawl i gyfradd uwch neu is o daliad, neu na fyddai gennych hawl i unrhyw daliad. Dysgwch ragor yn ein canllawiau am beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn newid:

Symud o DLA i PIP os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Gallech fod yn gymwys i gael taliadau atodol am hyd at flwyddyn os cwtogir neu terfynir eich dyfarniad, i’ch helpu i arfer â’r newid mewn incwm.

Dysgwch ragor am symud o DLA i PIP ar wefan nidirect

Faint yw Taliad Annibyniaeth Bersonol?

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol yn cynnwys dwy gydran.

  • Gellir talu’r elfen Byw Dyddiol os ydych angen help gyda’ch tasgau beunyddiol, fel ymolchi a gwisgo amdanoch.
  • Gellir talu’r elfen symudedd os bydd angen cymorth arnoch i symud o gwmpas.

Gall pob elfen gael ei thalu naill ai ar y gyfradd safonol neu un uwch.

Yn ddibynnol ar sut fydd eich cyflwr yn effeithio arnoch, mae’n bosibl cael un elfen neu’r ddwy, ac un ai’r gyfradd safonol neu’r un uwch

Cyfrifir hyn drwy ddefnyddio canlyniadau asesiad.

  Cyfradd wythnosol safonol (2017-18) Cyfradd wythnosol uwch (2017-18)
Elfen byw ddyddiol £55.65 £83.10
Elfen Symudedd £22.00 £58.00

Hawlio Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

I gychwyn hawliad am PIP, yn gyntaf rhaid i chi gysylltu â’r DWP a fydd yn gwirio’ch cymhwysedd i hawlio.

Os byddwch yn gymwys, bydd y DWP yn anfon ffurflen atoch o’r enw Sut mae’ch Anabledd yn Effeithio Arnoch Chi. Mae’n bwysig iawn eich bod yn cwblhau’r ffurflen hon yn ofalus a rhoi cymaint o fanylion â phosibl am eich cyflwr.

Pan gaiff y DWP y ffurflen hon byddant yn penderfynu a ydych angen asesiad meddygol neu beidio Ymgynghoriad wyneb yn wyneb yw hyn fel arfer gyda swyddog iechyd proffesiynol annibynnol hyfforddedig.

Nod yr asesiad yw canfod beth yw’ch anghenion personol. Bydd yn canolbwyntio ar eich gallu i gyflawni amrediad o weithgareddau sy’n angenrheidiol i fywyd beunyddiol.

Yn dilyn eich asesiad, bydd rhywun yn penderfynu a ydych yn gymwys i gael PIP neu beidio.

Os cewch PIP, caiff eich dyfarniad i asesu’n barhaus i weld a yw’ch cyflwr wedi newid.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar sut i gwblhau’r ffurflen ar wefan Cyngor ar Bopeth.
Dysgwch ragor am hawlio PIP ar wefan GOV.UK
Lawrlwythwch ragor o wybodaeth o GOV.UK yn egluro’r meini prawf asesu ar gyfer Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Os ydych yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl eisoes

Os ydych yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) eisoes a rhwng 16 a 64 oed, byddwch yn cael llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (neu’r Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon) yn eich gwahodd i wneud hawliad am y Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Bydd hyn yn digwydd hyd yn oed os oes gennych ddyfarniad amhenodol neu gydol oes o DLA.

Gallwch ddefnyddio’r gwiriwr PIP i ddysgu pa bryd ddaw eich hawliad DLA i ben a pha bryd y gallech gael eich gwahodd i gyflwyno hawliad newydd am PIP.

Os ydych yn 65 oed neu’n hŷn ac yn cael DLA

Os ydych yn 65 neu’n hŷn ac eisoes yn cael Lwfans Byw i’r Anabl, yna ni chewch eich effeithio gan y newidiadau a byddwch yn parhau i gael DLA.

Yng Ngogledd Iwerddon, os oeddech chi’n 65 oed neu’n hŷn ar 20 Mehefin 2016, byddwch yn parhau i gael DLA cyn belled â’ch bod yn gymwys ar ei gyfer. Ni chewch eich gwahodd i hawlio PIP.

Symud o DLA i PIP

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn disgwyl y bydd y mwyafrif o bobl sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl yn gymwys am PIP.

Fodd bynnag, mae gan y ddau fudd-daliad amodau cymhwyso gwahanol, felly mae’n bosibl y byddai gennych hawl i gyfradd uwch neu is o daliad, neu na fyddai gennych hawl i unrhyw daliad. Dysgwch ragor yn ein canllawiau am beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn newid:

Symud o DLA i PIP os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Gallech fod yn gymwys i gael taliadau atodol am hyd at flwyddyn os cwtogir neu terfynir eich dyfarniad, i’ch helpu i arfer â’r newid mewn incwm.

Dysgwch ragor am symud o DLA i PIP ar wefan nidirect

Cael rhagor o wybodaeth

Dysgwch ragor am y Taliad Annibyniaeth Bersonol ar wefan Cyngor ar Bopeth
Cyflwynwyd PIP yng Ngogledd Iwerddon ym mis Mehefin 2016. Dysgwch ragor ar wefan nidirectopens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?