Taliadau Credyd Cynhwysol ar y cyd i gyplau

Pan ddaw Credyd Cynhwysol i rym cewch un taliad ar gyfer eich cartref yn hytrach na thaliadau unigol ar gyfer pob un ohonoch. Felly gallech orfod gwneud rhai newidiadau i’r ffordd yr ydych yn cyllidebu, yn enwedig os ydych yn rheoli’ch arian ar wahân. Bydd angen i chi benderfynu hefyd a ddylech chi agor cyfrif ar y cyd.

Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?

Mae’r Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno’n raddol a bydd yn cymryd lle budd-daliadau a chredydau treth presennol i bobl o oed gwaith ac sydd naill ai yn ddi-waith neu ar incwm isel.

Os ydych chi a’ch partner eich dau yn gymwys i gael y budd-daliadau a fydd yn dod i ben, bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol ar y cyd. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cyfrifo faint mae gennych hawl i’w gael a byddwch yn cael taliad misol sengl ar gyfer eich cartref.

Taliadau Credyd Cynhwysol

I dderbyn taliadau Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi gael cyfrif banc, gymdeithas adeiladu neu undeb credyd. Bydd angen i chi enwebu i ba gyfrif y dylid talu’ch arian a gall hyn fod naill ai:

 • Yn gyfrif sengl naill ai yn eich enw chi neu enw’ch partner, neu
 • Cyfrif ar y cyd yn enw’r ddau ohonoch

A ddylech chi agor cyfrif ar y cyd?

Gall cael cyfrif ar y cyd ei gwneud yn llawer haws i chi gyllidebu. Mae’n rhoi rheolaeth gyfartal i chi dros yr arian, ond mae yna ambell beth fydd angen i chi ystyried cyn i chi fwrw ymlaen i agor un.

Pryd fydd cyfrif ar y cyd yn syniad da

 • Rydych eich dau yn debyg iawn o ran syniadau am arian ac mae gennych batrymau gwario, arferion ac ymddygiad tebyg
 • Gallwch gytuno ar gyllideb neu gynllun gwariant
 • Gallwch drafod arian gyda’ch partner heb iddo achosi drwgdeimlad rhyngoch
 • Gallwch gytuno ar y rheolau sylfaenol ar gyfer gwario, er enghraifft, pryd fydd hi’n iawn i fwrw ymlaen a phrynu rhywbeth a phryd fydd angen i chi ei drafod gyda’ch partner

Pryd na fydd cyfrif ar y cyd yn syniad da

 • Os oes gan un ohonoch broblem gyda gorwario ac yn ei chael yn anodd cadw at gyllideb, mae’n debygol na fydd yn syniad da i dalu eich Credyd Cynhwysol i mewn i gyfrif ar y cyd
 • Os oes gan eich partner hanes credyd gwael, dylech ystyried yn ofalus cyn agor cyfrif ar y cyd gyda nhw. Ni fydd byw gyda rhywun yn unig, neu fod yn briod â nhw, yn effeithio ar eich sgôr credyd ond cyn gynted ag yr agorwch chi gyfrif banc ar y cyd, cewch eich ‘sgorio ar y cyd’

Am ragor o bethau i chi eu hystyried pan fyddwch yn penderfynu a ydych am reoli’ch arian gyda’ch gilydd neu beidio, gweler ein canllaw A ddylech reoli arian ar y cyd neu ar wahân?

Dewis cyfrif sy’n addas ar gyfer Credyd Cynhwysol

Beth bynnag fyddwch yn penderfynu ei wneud - p’un a yw hynny i fynd am gyfrif ar y cyd neu gadw’ch arian ar wahân - bydd angen i chi sicrhau fod y cyfrif a enwebwch ar gyfer eich taliadau Credyd Cynhwysol yn addas.

Dysgwch pa gyfrifon sy’n iawn ar gyfer Credyd Cynhwysol yn ein canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi’n rheoli’ch arian ar wahân

Os ydych chi’n rheoli’ch arian ar wahân ar hyn o bryd, bydd angen i chi wneud rhai newidiadau i sut ydych chi’n trefnu pethau.

Er nad oes rhaid i chi ddefnyddio cyfrif ar y cyd, byddwch yn dal angen llunio cyllideb i’r cartref gyda’ch gilydd.

 • Bydd angen i chi gyfrifo popeth sydd gennych yn dod i mewn pob mis, gan gynnwys taliadau budd-daliadau ac incwm arall y gallech gael fel cyflogau os ydych yn gweithio
 • Yna bydd angen i chi lunio rhestr o’ch holl gostau, yn cynnwys rhent, biliau, bwyd a chostau eraill. Mae’n syniad da i sefydlu taliadau awtomatig (fel archebion sefydlog neu Ddebydau Uniongyrchol) ar gyfer eich holl filiau rheolaidd

Unwaith y byddwch wedi cymryd gofal o’r hanfodion, gallwch benderfynu sut ydych eisiau rhannu beth bynnag sydd dros ben i’w wario.

Os ydych chi’n rheoli’ch arian gyda’ch gilydd

Hyd yn oed os ydych wedi arfer cronni’ch arian a chyfrifo cyllideb gyda’ch gilydd, mae’n debygol y byddwch yn dal i fod angen gwneud rhai pethau’n wahanol pan ddaw Credyd Cynhwysol i mewn.

 • Efallai’ch bod yn cael eich talu’n wythnosol ac/neu yn cyllidebu’n wythnosol. Dan y system newydd, bydd angen i chi ddod i arfer â chael taliad misol yn ei le
 • Os ydych yn cael cymorth gyda’ch rhent, gyda Chredyd Cynhwysol byddwch yn dechrau ei gael yn eich taliad misol a byddwch yn gyfrifol am dalu’ch landlord eich hun

Gallwch ddefnyddio ein hofferyn cynllunydd cyllideb i gael trefn ar eich cyllid a llunio cyllideb fisol.

Siarad am arian

Gall siarad am arian gyda’n partneriaid fod yn beth anodd ei gael yn iawn. Ac i rai ohonom, gall hyd yn oed fod yn sail i ddadleuon a rhwystredigaeth.

Ond os byddwch yn mynd ati’r ffordd iawn, ac yn dilyn ychydig awgrymau ar beth i’w wneud ac i osgoi gwneud, buan iawn y gwelwch cymaint gwell ydych chi’n teimlo pan fydd cyllid eich teulu mewn trefn ac unrhyw faterion yn yr agored.

Poeni am eich annibyniaeth ariannol?

Os ydych chi’n poeni ynglŷn â’ch partner yn cymryd rheolaeth o’r arian a’ch gadael heb unrhyw fynediad at arian, mae’n bwysig gwybod fod hyn yn fath o gamdriniaeth ariannol mewn gwirionedd. Does dim rhaid i chi ei ddioddef na chadw’n dawel.

Gallwch siarad â’ch Canolfan Byd Gwaith - neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon - am rannu eich taliadau Credyd Cynhwysol. Mewn geiriau eraill, gellir eich talu ar wahân mewn achosion arbennig, er enghraifft, os oes risg o gam-drin domestig neu ariannol i chi neu’ch partner, neu os oes gan un ohonoch hanes o ddibyniaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?