Taliadau Credyd Cynhwysol ar y cyd i gyplau

Os ydych yn byw fel cwpl ac yn hawlio Credyd Cynhwysol, cewch daliad misol sengl ar gyfer eich cartref felly gallech orfod gwneud rhai newidiadau i’r ffordd yr ydych yn cyllidebu. Mae’r dudalen hon yn egluro rhagor i chi am hawliadau Credyd Cynhwysol.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar gyplau?

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Credyd Cynhwysol yn raddol yn disodli rhai budd-daliadau a chredydau treth presennol i bobl o oed gwaith sydd un ai’n ddi-waith neu ar incwm isel.

Gallwch gyflwyno hawliad ar wahân neu gyda’ch gilydd. Os byddwch yn cwblhau’r ffurflen ar-lein ar ran eich priod neu bartner bydd angen i chi roi ei fanylion ef neu hi.

Mae’n bosibl y gofynnir ichi hawlio Credyd Cynhwysol fel cwpl os ydych chi’n byw yn yr un aelwyd ac yn:

 • briod
 • partneriaid sifil
 • cyd-fyw fel petaech yn briod.
Dysgwch ragor am ba fudd-daliadau sy’n cael eu disodli a sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio yn ein canllaw Egluro Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn gweithio

Sut i Hawlio

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Cyngor ar Bopeth wasanaeth penodol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 neu 0800 024 1220 yng Nghymru.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Canolfan Cyngor Ar Bopeth yn

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we yn neu cysylltwch â’ch cangen leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Nid oes terfynau i’r oriau rydych chi’n gallu gweithio os ydych chi ar Gredyd Cynhwysol. Os yw’r naill neu’r llall ohonoch neu’r ddau ohonoch yn gweithio, a bod gennych.

 • blant sy’n ddibynnol, a/neu
 • rydych chi’n sâl neu’n anabl (mae gennych chi allu cyfyngedig i weithio).

rydych chi’n gallu ennill swm penodol cyn i’ch Credyd Cynhwysol gael ei ostwng o 63c am bob £1 rydych chi’n ei hennill. Mae hyn yn cael ei alw’n lwfans gwaith.

Am y flwyddyn dreth 2021/22 y lwfans gwaith yw:

 • £293 y mis os yw costau tai yn gynwysedig yn eich taliad
 • £515 y mis os nad oes costau tai yn gynwysedig yn eich taliad.

Os nad yw’r naill sefyllfa na’r llall yn gymwys, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y lwfans gwaith.

Os bydd un ohonoch yn hawlio budd-daliadau

Ar hyn o bryd, os oes un ohonoch eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau fydd yn cael eu hamnewid gan Gredyd Cynhwysol, bydd y budd-daliadau hyn yn stopio gan y bydd yn rhaid i chi wneud hawliad newydd fel cwpl.

Os bydd un ohonoch yn hawlio credydau treth

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn dechrau byw gyda phartner sy’n hawlio credydau treth, ni fydd yn medru parhau i’w cael mwyach.

Y rheswm am hyn yw bod Credyd Cynhwysol yn seiliedig ar incwm y cartref ac ni allwch hawlio Credyd Cynhwysol a chredydau treth ar yr un pryd.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900 neu ysgrifennwch i’r Swyddfa Credyd Treth i ddweud wrthynt eich bod bellach yn hawlio Credyd Cynhwysol.

Yn hytrach bydd angen i’r ddau ohonoch wneud cais ar y cyd am Gredyd Cynhwysol.

Unwaith y byddwch yn cyflwyno’r hawliad, bydd y credydau treth yn dod i ben ac efallai y bydd angen i chi feddwl am sut y byddwch yn ymdopi’n ariannol hyd nes i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ar y cyd.

Sut y telir Credyd Cynhwysol i gyplau

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol ar y cyd gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

I dderbyn taliadau Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi gael cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu neu undeb credyd a all wneud taliadau neu eu derbyn.

Bydd angen i chi enwebu i ba gyfrif y dylid talu’ch arian a gall hyn fod naill ai:

 • yn gyfrif sengl yn eich enw chi neu yn enw eich partner
 • yn gyfrif ar y cyd yn enw’r ddau ohonoch.

Os oes gennych blant, your bydd eich hyfforddwr gwaith yn dweud wrthych y dylai’ch taliad Credyd Cynhwysol fynd i mewn i gyfrif banc y prif ofalwr.

Dewis cyfrif sy’n addas ar gyfer Credyd Cynhwysol

Pa un ai’ch bod yn mynd am gyfrif ar y cyd neu gadw’ch arian ar wahân, bydd angen i chi sicrhau bod y cyfrif a ddewiswch yn addas i chi a’ch taliadau Credyd Cynhwysol.

Dysgwch pa gyfrifon sy’n iawn ar gyfer Credyd Cynhwysol yn ein canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliadau budd-dal.

A ddylech chi agor cyfrif ar y cyd?

Gall cael cyfrif ar y cyd ei gwneud hi’n llawer haws i chi gyllidebu. Mae’n rhoi rheolaeth gyfartal i chi dros yr arian, ond mae yna ambell beth fydd angen i chi ei ystyried cyn i chi fwrw ymlaen i agor un.

Pan mae cyfrif ar y cyd yn syniad da

 • rydych eich dau yn debyg iawn o ran syniadau am arian ac mae gennych batrymau gwario, arferion ac ymddygiad tebyg.
 • gallwch gytuno ar gyllideb a chynllun gwario.
 • gallwch drafod arian gyda’ch partner heb ffraeo.
 • gallwch gytuno ar y rheolau sylfaenol ar gyfer gwario, er enghraifft, pryd fydd hi’n iawn i fwrw ymlaen a phrynu rhywbeth a phryd fydd angen i chi ei drafod gyda’ch partner yn gyntaf.

Pan nad yw cyfrif ar y cyd yn syniad da

 • os oes gan un ohonoch broblem gyda gorwario ac yn ei chael hi’n anodd cadw at gyllideb.
 • os oes gan eich partner hanes credyd gwael.

Gall cyfrifon ar y cyd effeithio ar eich statws credyd

Ni fydd byw gyda rhywun yn unig, neu fod yn briod ag ef neu hi, yn effeithio ar eich sgôr credyd ond cyn gynted ag yr agorwch chi gyfrif banc ar y cyd, cewch eich ‘sgorio ar y cyd’. Gallai hyn effeithio ar eich statws credyd.

Rydych yn atebol ar y cyd am unrhyw ddyledion a gymerir yn enw’r ddau ohonoch. Felly, os bydd eich partner yn mynd i orddrafft ar gyfrif banc ar y cyd, byddwch chithau hefyd yn gyfrifol am ei glirio.

Am ragor o bethau i chi eu hystyried pan fyddwch yn penderfynu a ydych am reoli’ch arian gyda’ch gilydd neu beidio, gweler ein canllaw A ddylech reoli arian ar y cyd neu ar wahân?

Rheoli arian fel cwpl ar Gredyd Cynhwysol

Gall fod yna rai pethau y bydd angen i chi eu gwneud yn wahanol pan fyddwch yn cael Credyd Cynhwysol a gallech orfod gwneud rhai newidiadau.

Efallai’ch bod yn cael eich talu’n wythnosol neu’n cyllidebu’n wythnosol. Dan y system newydd, efallai y bydd angen i chi ddod i arfer â chael taliad misol yn hytrach os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr.

Os ydych yn byw yn yr Alban gallwch ddewis gael eich talu ddwywaith y mis

Yng Ngogledd Iwerddon, rydych yn cael eich talu ddwywaith y mis yn awtomatig.

Talu’ch rhent

Yng Nghymru a Lloegr, os cewch help gyda’ch rhent, cewch swm am gostau tai yn eich taliad misol sengl.

Chi fydd yn gyfrifol am dalu’ch landlord eich hun.

Yn yr Alban, gallwch ddewis os ydych yn talu rhent i’ch landlord eich hun neu’n ei dalu’n uniongyrchol.

Yng Ngogledd Iwerddon, telir eich rhent yn awtomatig i’ch landlord ond gallwch ddewis ei dalu eich hun.

Os ydych chi nawr yn mynd i fod yn gyfrifol am ei dalu eich hun, mae’n syniad da ystyried sefydlu taliadau awtomatig (fel archebion sefydlog neu Ddebydau Uniongyrchol) ar gyfer eich holl filiau rheolaidd ar ôl i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Cynllunydd cyllideb

Lluniwch gyllideb y cartref gyda’ch gilydd os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes. Ewch i’n Cynllunydd cyllideb.

Lluniwch gyllideb y cartref gyda’ch gilydd os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.

Bydd hyn yn eich helpu i gyfrifo:

 • faint sydd arnoch ei angen ar gyfer taliadau hanfodol
 • pwy fydd yn gyfrifol am dalu’r biliau, rhent neu forgais
 • faint fydd ar ôl i’w rannu rhyngoch ar gyfer gwariant personol.

Siarad am arian fel cwpl

Gall siarad am arian gyda’n partneriaid fod yn beth anodd ei gael yn iawn. Ac i rai ohonom, gall hyd yn oed fod yn sail i ddadleuon a rhwystredigaeth.

Ond os byddwch yn mynd ati’r ffordd iawn, ac yn dilyn ychydig awgrymau ar beth i’w wneud a beth i’w osgoi, buan iawn y gwelwch cymaint gwell ydych chi’n teimlo pan fydd cyllid eich teulu mewn trefn ac unrhyw faterion yn yr agored.

Os ydych yn pryderu am daliadau Credyd Cynhwysol

Gall dibynnu ar un taliad ar y cyd achosi problemau i rai cyplau.

Os ydych chi’n poeni ynglŷn â’ch partner yn cymryd rheolaeth o’r arian a’ch gadael heb unrhyw fynediad at arian, mae’n bwysig gwybod fod hyn yn fath o gamdriniaeth ariannol.

Does dim rhaid i chi ei ddioddef na chadw’n dawel. Mae yna swyddogion cymorth camdriniaeth ddomestig ym mhob Canolfan Byd Gwaith yn y DU. Maent wedi’u hyfforddi i’ch helpu i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn ac yn cynnig cymorth ymarferol os oes angen hynny arnoch.

Os oes gan eich partner broblemau iechyd meddwl neu’n camdrin cyffuriau neu alcohol, gallai hyn hefyd arwain ato ef neu hi’n cymryd arian a roesoch i un ochr ar gyfer pethau hanfodol neu at orwario’n anghyfrifol.

Os ydych yn poeni am unrhyw un o’r materion hyn, siaradwch â’ch hyfforddwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol a gofyn am Drefniant Talu Amgenach.

Gallai hyn fod un ai’n:

 • daliad a Rennir – rhennir eich taliad Credyd Cynhwysol rhyngoch a’i dalu i mewn i gyfrifon banc ar wahân
 • taliad ar wahân – mae’r cyfan o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn mynd i mewn i’ch cyfrif chi.

Llinell gymorth credyd cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch hawliad, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

Darllenwch fwy yn y canllaw Credyd Cynhwysol: rhagor o wybodaeth i gyplau ar y wefan GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?