Taliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog

Cyn cytuno i roi benthyciad, bydd llawer o ddarparwyr benthyciad diwrnod cyflog yn gofyn ichi gytuno i daliad cylchol (a elwir hefyd yn ‘awdurdod talu parhaus’). Felly mae’n bwysig sicrhau eich bod yn deall sut mae’r rhain yn gweithio cyn cytuno i un.

Sut mae taliadau cylchol yn gweithio

Mae taliadau cylchol yn daliadau rheolaidd y mae cwmnïau’n eu cymryd o’ch cerdyn credyd neu ddebyd i dalu tanysgrifiadau parhaus, biliau neu fenthyciadau diwrnod cyflog. Mae angen ichi sicrhau bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif pan gesglir y taliad.

Mae taliad cylchol yn gadael i ddarparwr benthyciadau diwrnod cyflog gymryd yr hyn sydd arnoch yn uniongyrchol o’ch cyfrif. Felly, os nad oes gennych ddigon o arian ynddo ar y ddyddiad ad-dalu i dalu’r benthyciad yn llawn, yn y pendraw gallech fethu taliadau am filiau hanfodol neu fynd dros eich terfyn gorddrafft a gorfod talu ffioedd banc.

O 1 Gorffennaf 2014 dan reolau newydd a osodwyd gan y rheoleiddiwr ariannol, ni chaniateir i’r darparwr benthyciadau wneud mwy na dwy ymgais i gymryd arian o’ch cyfrif na chymryd taliadau rhannol oni bai eich bod yn cytuno i hyn ar y pryd.

Opsiynau eraill i ad-dalu

Cyn eich bod yn sefydlu unrhyw daliad cylchol ar gyfer benthyciad diwrnod cyflog, sicrhewch eich bod yn deall beth yw’ch opsiynau a sut maent yn gweithio.

Debyd Uniongyrchol rydych yn rhoi awdurdod i barti arall gasglu arian o’ch cyfrif banc drwy arwyddo Mandad Debyd Uniongyrchol. Rydych yn elwa hefyd o’r Cynllun Gwarantu Debyd Uniongyrchol sy’n eich diogelu os oes gwall wrth dalu’ch Debyd Uniongyrchol.

Mae debyd uniongyrchol yn cymryd mwy o amser i’w sefydlu a gallent oedi’r benthyciad, felly nid yw’r mwyafrif o ddarparwyr benthyciadau diwrnod cyflog yn eu cynnig. Os yw debyd uniongyrchol yn methu mae’n debygol y bydd eich banc yn codi ffi.

Archeb sefydlog: rydych yn rhoi awdurdod i’ch banc neu gymdeithas adeiladu wneud taliadau rheolaidd i barti arall trwy lofnodi ffurflen yn sefydlu’r symiau a dyddiadau ar gyfer y taliadau.

Darllenwch ein canllaw ar Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Sut i ganslo taliad rheolaidd

Debyd Uniongyrchol – canslwch drwy hysbysu’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu. Os nad ydych eisiau’r nwyddau neu wasanaethau hyn bellach, dywedwch wrth y sefydliad sy’n eu cyflenwi ichi. Os ydych am barhau i’w cael, cysylltwch â’r cyflenwr cyn gynted â phosibl i drefnu ffordd wahanol o dalu.

Defnyddiwch y llythyr hwn ar wefan Which? i ofyn i’ch banc ganslo Debyd Uniongyrchol

Archeb sefydlog – gallwch ganslo neu newid y swm, dyddiad neu amlder trwy gysylltu â’ch banc.

Taliad cylchol – canslwch drwy gysylltu â’ch banc a dywedwch wrthynt eich bod wedi stopio’r caniatâd am y taliad cylchol. Yna mae’n rhaid i’ch banc stopio’r taliad cylchol. Os bydd eich banc yn caniatáu i daliadau gael eu cymryd wedi i chi stopio’r caniatâd, rhaid iddo ad-dalu’r arian i chi ynghyd ag unrhyw ffioedd cysylltiedig.

Defnyddiwch y llythyr hwn ar wefan y Llinell Ddyled Genedlaethol i ofyn i’ch banc ganslo awdurdod o daliad parhaus

Sicrhewch eich bod yn hysbysu’r darparwr benthyciad eich bod wedi canslo’r taliad cylchol oherwydd anawsterau ynghylch ad-dalu’r arian. Bydd y ddyled yn parhau’n ddyledus a gall y darparwr benthyciadau barhau i godi llog a ffioedd eraill felly mae’n hanfodol eich bod yn cael cyngor am ddim ar ddyledion i’ch helpu i ymdopi â’r benthyciad.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?