Taliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog

Cyn rhoi benthyciad, fe allai darparwyr benthyciadau diwrnod cyflog ofyn i chi gytuno i daliad cylchol (a elwir hefyd yn ‘awdurdod talu parhaus’, CPA). Felly mae’n bwysig sicrhau eich bod yn deall sut mae’r rhain yn gweithio cyn cytuno i un.

Sut mae taliadau cylchol yn gweithio

Mae taliadau cylchol yn daliadau y gall cwmnïau eu tynnu yn uniongyrchol o’ch cerdyn debyd neu gerdyn credyd i dalu tanysgrifiadau neu filiau parhaus. Fe’u defnyddir hefyd gan rai darparwyr benthyciadau diwrnod cyflog i gymryd ad-daliadau benthyciad.

Rhaid i chi sicrhau bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif pan fydd y taliad yn cael ei gasglu, fel arall fe allai hyn fynd â chi dros eich gorddrafft neu gyfyngiad cerdyn credyd, gan arwain at gostau ychwanegol.

A hyd yn oed os bydd y taliad yn mynd trwodd, fe allech chi fod yn brin pan fydd Debydau Uniongyrchol neu ddidyniadau eraill yn cael eu tynnu, gan achosi iddynt fethu (ac eto yn achosi costau banc). Felly rhaid i chi reoli faint o arian sy’n mynd i mewn ac allan o’ch cyfrif unrhyw bryd.

O 1 Gorffennaf 2014 o dan reolau newydd a osodir gan y rheolydd ariannol, ni chaniateir i ddarparwr benthyciadau diwrnod cyflog ymgeisio mwy na dwywaith i fynd ag arian o’ch cyfrif gan ddefnyddio CPA, neu i fynd â rhan daliadau oni bai eich bod chi’n cytuno ar y pryd.

Opsiynau eraill i ad-dalu

Cyn i chi drefnu taliad cylchol ar gyfer benthyciad diwrnod cyflog, cofiwch sicrhau’ch bod yn deall beth yw’ch opsiynau eraill a sut y maen nhw’n gweithio.

Debyd Uniongyrchol: rydych yn rhoi awdurdod i barti arall gasglu arian o’ch cyfrif banc drwy arwyddo Mandad Debyd Uniongyrchol. Rydych chi’n elwa o’r Cynllun Gwarant Debyd Uniongyrchol sydd yn eich amddiffyn chi os bydd gwall gyda’r taliad.

Archeb sefydlog: rydych yn rhoi awdurdod i’ch banc neu gymdeithas adeiladu wneud taliadau rheolaidd i barti arall trwy lofnodi ffurflen yn nodi symiau a dyddiadau ar gyfer y taliadau.

Darllenwch ein canllaw ar Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Sut i ganslo taliad rheolaidd

Debyd Uniongyrchol – canslwch drwy hysbysu’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu. Os nad ydych chi eisiau’r nwyddau neu’r gwasanaethau mwyach, y peth gorau yw dweud wrth y sefydliad sydd yn eu cyflenwi i chi hefyd. Os ydych am barhau i’w cael, cysylltwch â’r cyflenwr cyn gynted â phosibl i drefnu ffordd wahanol o dalu.

Defnyddiwch y llythyr hwn ar wefan Which? i ofyn i’ch banc ganslo Debyd Uniongyrchol

Archeb sefydlog – gallwch ganslo archeb sefydlog, neu newid swm, dyddiad neu amlder, trwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu.

Taliad cylchol - canslwch drwy gysylltu â’ch banc neu gyhoeddwr cerdyn a dweud wrthynt eich bod wedi atal caniatâd ar gyfer y taliad cylchol. Rhaid iddynt wedyn atal y taliad cylchol. Os byddant yn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar ôl i chi atal eich caniatâd, rhaid iddynt ad-dalu’r arian i chi ynghyd ag unrhyw gostau cysylltiedig. Ond rhaid i chi roi gwybod iddynt erbyn diwedd y diwrnod gwaith cyn y mae’r taliad yn ddyledus.

Defnyddiwch y llythyr hwn ar wefan Y Llinell Ddyled Genedlaethol i ofyn i’ch banc ganslo awdurdod o daliad parhaus

Wrth gwrs, nid yw canslo’r taliad cylchol yn newid y ffaith eich bod chi dal mewn dyled i’r darparwr benthyciadau. Os ydych chi’n canslo oherwydd anawsterau wrth ad-dalu’r arian, dywedwch wrth y darparwr benthyciadau cyn gynted â phosibl, a gofynnwch a allant roi amser i chi dalu. Ystyriwch hefyd dderbyn cyngor ar ddyledion am ddim i’ch helpu i ddelio â’ch dyledion.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?