Taliadau i mewn i’ch cyfrif banc

Ceir sawl ffordd o dalu arian parod a sieciau i mewn i’ch cyfrif banc – a hefyd mae pobl yn gallu trosglwyddo arian yn uniongyrchol i chi. Mae’r canllaw yma’n egluro’r opsiynau amrywiol a sut mae eu defnyddio.

Ffyrdd o roi arian yn eich cyfrif

Talu arian parod a sieciau sydd wedi’u gwneud i chi i mewn i’ch cyfrif

 • Dros y cownter yn eich cangen leol. Llenwch ffurflen talu-i-mewn a’i rhoi i’r ariannydd, ynghyd â’r siec neu’r arian parod.
 • Peiriannau talu-i-mewn yn eich cangen leol. Mae’r peiriannau hyn yn rhoi derbynneb i chi.
 • Y blwch talu-i-mewn hunanwasanaeth yn eich cangen leol – llenwch ffurflen talu-i-mewn a’i rhoi mewn amlen ac yna yn y blwch. Byddwch yn ofalus – dydych chi ddim yn cael derbynneb wrth wneud hyn felly os oes anghydfod am y swm a dalwyd i mewn, gall fod yn anodd datrys y broblem.
 • Drwy’r post – sieciau yn unig. Anfonwch eich sieciau drwy’r post gan ddefnyddio ffurflen talu-i-mewn, sydd i’w chael o’ch banc – weithiau maent wedi’u cynnwys yng nghefn eich llyfr siec hefyd.
 • Mae rhai banciau yn gadael i chi dalu sieciau i mewn drwy ddefnyddio eu hap bancio symudol.

Cyngor diogelwch

 • Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn cael derbynneb bob amser, os yw hynny’n bosib, a’i chadw yn rhywle diogel.
 • Peidiwch byth ag anfon arian parod drwy’r post.

Derbyn arian i mewn i’ch cyfrif yn awtomatig

Fel rheol mae cyflogau, budd-daliadau a thaliadau eraill yn cael eu talu i mewn i’ch cyfrif yn awtomatig, o dan system o’r enw

 • BACS (Gwasanaethau Clirio Awtomatig i Fancwyr) neu
 • CHAPS (Clearing House Automated Payment System).

Bydd eich cyflogwr, neu bwy bynnag sy’n talu arian i mewn i’ch cyfrif angen y manylion banc canlynol:

 • Eich cod didoli
 • Rhif eich cyfrif

Nodyn: i dderbyn taliad nid oes angen i chi rannu’r rhif hir ar draws tu blaen eich cerdyn debyd.

Os daw’r taliad o dramor, bydd angen i chi ddarparu:

 • Eich IBAN (International Bank Account Number)
 • BIC (Bank Identification Code)

Fel arfer bydd y manylion hynny ar eich cyfriflen banc, neu gallwch ofyn i’ch banc.

Taliadau ar-lein, dros y ffôn a symudol

Gallwch hefyd wneud a derbyn taliadau dros y ffôn ac ar-lein.

Lansiwyd gwasanaeth o’r enw Paym yn 2014, sy’n caniatáu i chi wneud taliadau i rifau symudol cofrestredig, heb orfod gwybod beth yw eu rhif cyfrif banc.

Dysgwch ragor ar wefan Paym.

Delweddu sieciau

Mae rhai banciau yn gadael i chi dalu siec i mewn yn defnyddio eu hap symudol trwy dynnu llun o’r siec a chyflwyno rhai manylion. Mae arian fel arfer yn clirio ar y diwrnod nesaf, dydd Llun i ddydd Gwener, ond gall gymryd mwy o amser dros y penwythnos neu ar wyliau cyhoeddus.

Byddai talu siec i mewn yn y ffordd arferol yn cymryd hyd at chwe diwrnod, felly mae ei wneud yn ddigidol ar ap yn llawer cyflymach.

Pryd gallwch chi ddefnyddio’r arian?

Arian parod

Os byddwch chi’n talu arian parod i mewn i’ch cyfrif mae ar gael i chi ei wario ar yr un diwrnod, cyn belled â’ch bod chi’n ei dalu i mewn ar ddiwrnod gwaith cyn yr amser penodol a nodir gan eich banc, er enghraifft 3.30pm.

Taliadau awtomatig

Mae taliadau awtomatig ar gael ar y diwrnod rydych chi’n eu derbyn. Gall hyn fod hyd at dri diwrnod busnes ar ôl i rywun eu hanfon atoch chi, neu’n gynt yn aml gyda’r Gwasanaeth Taliadau Cyflymach.

Sieciau

Os byddwch chi’n talu siec i mewn i’ch cyfrif, byddwch yn gallu defnyddio’r arian bedwar diwrnod gwaith yn ddiweddarach – ond ni fyddwch yn siŵr bod y siec wedi clirio (yr arian yn eiddo i chi) tan chwe diwrnod gwaith ar ôl i chi ei thalu i mewn. Os byddwch yn defnyddio’r arian yn y cyfamser, efallai bydd rhaid i chi ei dalu yn ôl.

Er enghraifft:

 • Rydych yn talu’r siec i mewn ar ddydd Llun
 • Gallwch ddefnyddio’r arian ar y dydd Gwener
 • Rydych chi’n siŵr nad yw’r siec wedi cael ei gwrthod ar y dydd Mawrth nesaf

Beth fydd eich banc yn ei wneud pan fyddwch chi’n derbyn taliad

Gyda’r rhan fwyaf o fanciau neu gymdeithasau adeiladu does dim ffi am dderbyn taliadau – os ydyn nhw’n codi ffi, mae’n rhaid iddyn nhw ddweud wrthych chi.

Most banks or building societies don’t charge for receiving payments – if they do they have to tell you.

Bydd eich banc yn rhoi manylion y taliad i chi, ar eich datganiad neu yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd hyn yn cynnwys:

 • swm y taliad
 • y dyddiad pryd cafodd y taliad ei gredydu i’r cyfrif
 • unrhyw ffioedd neu log sy’n ddyledus gennych chi neu sy’n ddyledus i chi
 • enw’r talwr ac unrhyw fanylion y mae wedi’u darparu (fel cyfeirnod talu)
 • os oedd y taliad mewn arian gwahanol yn wreiddiol, y swm gwreiddiol a’r gyfradd gyfnewid.

Pethau i gadw llygad amdanynt ar y taliadau i mewn i’ch cyfrif

 • Efallai na fydd rhai sieciau sydd wedi’u talu i mewn yn hwyr yn y dydd yn cael eu prosesu tan y diwrnod gwaith nesaf.
 • Os bydd arian yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif chi drwy gamgymeriad, gall y banc neu’r gymdeithas adeiladu ei gymryd yn ôl eto – does gennych chi ddim hawl i’w gadw. Gallwch ddysgu rhagor yn Money.co.uk. Mae’n werth cysylltu â nhw i adael iddynt wybod.
Os ydych chi’n cael problem gyda’ch banc, darllenwch ein canllaw Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am wneud taliadau allan o’ch cyfrif neu am ofalu am eich cyfrif banc, dewiswch un o’r dolenni isod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?