Taliadau i mewn i’ch cyfrif banc

Ceir sawl ffordd o dalu arian parod a sieciau i mewn i’ch cyfrif banc – a hefyd mae pobl yn gallu trosglwyddo arian yn uniongyrchol i chi. Mae’r canllaw yma’n egluro’r opsiynau amrywiol a sut mae eu defnyddio.

Ffyrdd o roi arian yn eich cyfrif

Talu arian parod a sieciau sydd wedi’u gwneud i chi i mewn i’ch cyfrif

Gallwch dalu arian parod a sieciau i’ch cyfrif banc dros y cownter yn eich cangen leol. Llenwch ffurflen talu i mewn a’i rhoi i’r ariannwr ynghyd â’r siec neu’r arian parod. Mae gan rai canghennau beiriannau y gallwch eu defnyddio ar gyfer hyn hefyd.

Er y bydd peiriannau talu mewn cangen modern yn rhoi derbynneb i chi, byddwch yn wyliadwrus nad yw rhai peiriannau hyn yn ei wneud. Gallai hyn fod yn broblem os oes anghydfod ynghylch faint y gwnaethoch dalu i mewn. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch yn y gangen a gewch dderbynneb.

Os ydych chi’n talu siec, mae angen ei gwneud yn eich enw chi.

Ni ddylech fyth anfon arian parod yn y post, ond bydd rhai banciau yn caniatáu i chi dalu sieciau trwy’r post. Bydd angen i chi amgáu ffurflen talu i mewn, y gallwch ei chael gan eich banc. Weithiau mae’r ffurflenni hyn hefyd yn cael eu cynnwys yng nghefn eich llyfr siec.

Os ydych chi’n talu sieciau trwy’r post, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael y cyfeiriad cywir gan eich banc. Bydd gan lawer o fanciau gyfeiriadau arbennig ar gyfer anfon sieciau.

Talu mewn arian parod a sieciau yn Swyddfa’r Post

Mae llawer o fanciau yn y DU yn caniatáu i chi dalu arian parod a sieciau yng nghanghennau Swyddfa’r Post, am ddim. Oherwydd y bydd angen iddynt anfon y siec i’ch banc, gallai gymryd ychydig mwy o amser iddo gael ei dalu i’ch cyfrif.

Darganfyddwch pa wasanaethau bancio y gallwch eu defnyddio ar wefan Swyddfa’r Post.

Talu sieciau i mewn trwy eich ap bancio (delweddu siec)

Mae rhai banciau yn gwneud bywyd yn haws trwy adael i chi dalu sieciau i mewn gan ddefnyddio eu app bancio symudol. Os yw’ch banc yn cynnig y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi dynnu llun o’r siec ar eich ffôn a llenwi ffurflen ar-lein.

Derbyn arian i mewn i’ch cyfrif yn awtomatig

Os ydych chi’n disgwyl i gwmni, neu berson arall, dalu arian i’ch cyfrif, bydd pa mor gyflym y mae’n cyrraedd yn dibynnu ar ba system dalu sy’n cael ei defnyddio.

Taliadau cyflymach

Mae’r mwyafrif o daliadau ar-lein yn y DU yn defnyddio’r system Taliadau Cyflymach, sy’n golygu y bydd arian yn cyrraedd eich cyfrif cyn pen dwy awr ar ôl ei dalu - ac yn aml ar unwaith.

BACS

Os gwneir taliadau trwy System Clirio Awtomataidd y Bancwyr (BACS), maent yn cymryd tri diwrnod gwaith i’w clirio.

CHAPS

Os na ddefnyddiwyd BACS neu Daliadau Cyflymach, gellir gwneud taliadau ar yr un diwrnod gan ddefnyddio System Taliadau Awtomataidd y Tŷ Clirio (CHAPS). Er na chodir tâl arnoch am dderbyn taliad CHAPS, bydd cost i’r sawl sy’n gwneud y taliad - £25 yn arferol.

Bydd angen i bwy bynnag sy’n talu arian i’ch cyfrif wybod eich cod didoli a’ch rhif cyfrif.

Paym

Gellir gwneud taliadau heb y manylion hyn gan ddefnyddio’r system taliadau symudol Paym.
Os yw rhywun yn talu arian i chi gan ddefnyddio Paym, dim ond eich rhif ffôn symudol fydd ei angen arnyn nhw.

Bydd angen i chi fod wedi’ch cofrestru i ddefnyddio’r system gyda’ch banc cyn y gallwch dderbyn taliadau. Dim ond 15 o fanciau’r DU sy’n cynnig y system Paym - ond mae hyn yn cynnwys yr holl o’r rhai mwyaf.

Talu arian o dramor - SWIFT, BIC ac IBAN

Os yw rhywun yn talu arian i chi o dramor, bydd angen iddo wybod eich Cod Adnabod Banc SWIFT (BIC) a’ch Rhif Cyfrif Banc Rhyngwladol (IBAN).

Fel rheol, gallwch ddod o hyd i’r holl fanylion hyn ar eich cyfriflen banc. Gofynnwch i’ch banc os nad ydych chi’n siŵr.

Pryd gallwch chi ddefnyddio’r arian?

Arian parod

Os byddwch chi’n talu arian parod i mewn i’ch cyfrif mae ar gael i chi ei wario ar yr un diwrnod., Efallai bod gan eich banc amser torri i ffwrdd am hyn – gofynnwch iddynt i gael gwybod.

Taliadau awtomatig

Mae taliadau awtomatig ar gael ar y diwrnod rydych chi’n eu derbyn.

Gall hyn fod hyd at dri diwrnod busnes ar ôl i rywun eu hanfon atoch chi, neu’n gynt yn aml gyda’r Gwasanaeth Taliadau Cyflymach.

Sieciau

Mae’r arian fel arfer yn clirio ar y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun i ddydd Gwener, heb gynnwys gwyliau cyhoeddus).

Os ydych chi’n ei dalu i mewn cyn amser terfyn hysbysebu banc a all helpu i arbed diwrnod ychwanegol. Os oes angen i chi ddibynnu ar arian yn cael ei dalu i’ch cyfrif gyda siec, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gofyn i’ch banc pryd fydd yr arian yn clirio.

Beth fydd eich banc yn ei wneud pan fyddwch chi’n derbyn taliad

Gyda’r rhan fwyaf o fanciau neu gymdeithasau adeiladu does dim ffi am dderbyn taliadau – os ydynt yn codi ffi, mae’n rhaid iddyn nhw ddweud wrthych chi.

Bydd eich banc yn rhoi manylion y taliad i chi, ar eich datganiad neu yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd hyn yn cynnwys:

  • swm y taliad
  • y dyddiad pryd cafodd y taliad ei gredydu i’r cyfrif
  • unrhyw ffioedd neu log sy’n ddyledus gennych chi neu sy’n ddyledus i chi
  • enw’r talwr ac unrhyw fanylion y mae wedi’u darparu (fel cyfeirnod talu)
  • os oedd y taliad mewn arian gwahanol yn wreiddiol, y swm gwreiddiol a’r gyfradd gyfnewid.

Pethau i gadw llygad amdanynt ar y taliadau i mewn i’ch cyfrif

  • Efallai na fydd rhai sieciau sydd wedi’u talu i mewn yn hwyr yn y dydd yn cael eu prosesu tan y diwrnod gwaith nesaf.
  • Os bydd arian yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif chi drwy gamgymeriad, gall y banc neu’r gymdeithas adeiladu ei gymryd yn ôl eto – does gennych chi ddim hawl i’w gadw. Gallwch ddysgu rhagor yn Money.co.uk. Mae’n werth cysylltu â nhw i adael iddynt wybod.
Os ydych chi’n cael problem gyda’ch banc, darllenwch ein canllaw Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am wneud taliadau allan o’ch cyfrif neu am ofalu am eich cyfrif banc, dewiswch un o’r dolenni isod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?