Talu eich cardiau credyd

Gall defnyddio cerdyn credyd ar gyfer eich gwariant fod yn fanteisiol iawn, gan gynnig gwarchodaeth gyfreithiol ychwanegol, arian yn ôl, neu gyfle i gasglu pwyntiau teyrngarwch yn eich hoff siop. Fodd bynnag, gall dyledion cardiau credyd a chardiau siop gynyddu’n gyflym os nad ydych chi’n talu eich cerdyn yn llawn bob mis. Dyma sut mae atal hynny rhag digwydd.

Lleihau cost eich dyledion cerdyn credyd

Coronafeirws

Os ydych yn cael trafferthion ariannol, efallai y gallech gael gwyliau talu, a elwir hefyd yn rhewi taliad, am dri mis ar gardiau credyd, cardiau siop a rhai benthyciadau personol.

Mae dyledion cardiau credyd yn ddrud.

Mae cyfraddau sylfaenol y banciau yn is nag erioed ar 0.5%, ond serch hynny, mae’r gyfradd llog gyfartalog a godir ar gerdyn credyd yn 18% APR.

Bydd trosglwyddo’ch balans i gerdyn credyd arall gyda chynnig 0% ar drosglwyddo balans neu un sy’n codi cyfradd llog is, yn lleihau eich taliadau misol.

Trosglwyddo balans eich cerdyn credyd presennol

Gair i gall

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu eich dyled yn llawn cyn i’r gyfradd llog 0% ddod i ben, neu efallai y bydd yn rhaid ichi dalu cyfradd llog uchel ar y ddyled sy’n weddill.

Un opsiwn ar gyfer benthycwyr gyda dyledion cardiau credyd yw eu symud i gerdyn credyd trosglwyddo balans 0%.

Mae’r cardiau hyn yn cynnig cyfnod lle na fydd llog yn cael ei godi ar y ddyled honno, gan olygu bod pob ceiniog o’ch ad-daliadau yn mynd yn syth tuag at leihau maint eich dyled wreiddiol. (Mae hyn yn cymryd nad ydych yn defnyddio’r cerdyn ar gyfer pryniant newydd – mae fel arfer yn well defnyddio cerdyn arall am hyn.)

Fel arfer bydd angen i chi dalu ffi i drosglwyddo eich dyled, sef oddeutu 3% o’r balans sy’n cael ei drosglwyddo (yn amodol ar isafswm ffi), felly os yw’r balans sydd gennych yn weddill yn £1,000 bydd yn costio £30 i chi newid.

Fel rheol, dim ond os ydych chi’n gwybod bod eich sgôr credyd yn dda y mae’r cardiau hyn yn opsiwn.

Peidiwch â chadw at yr isafswm taliadau

Mae’r isafswm i’w ad-dalu’n fisol yn dueddol o gael ei osod ar lefelau isel iawn, mor isel â 2% weithiau.

Os mai dim ond yr isafswm y byddwch yn ei ad-dalu gallech gymryd degawdau i dalu eich dyled, ac yn y cyfnod hwnnw gallech dalu miloedd o bunnoedd mewn llog.

  • Dylech anelu at dalu’r bil yn ei gyfanrwydd bob mis fel na fyddwch yn talu unrhyw log o gwbl. Gyda cherdyn credyd safonol, os byddwch bob amser yn talu eich bil misol yn llawn, gallwch gael rhwng 45 a 59 diwrnod o gredyd di-log.
  • Os nad yw hynny’n bosibl, talwch gymaint ag y gallwch a pharatoi cynllun ad-dalu. Peidiwch â chodi arian gyda’ch cardiau.

Gosodwch gyllideb

Defnyddiwch ein Cynlluniwr cyllideb i reoli eich cyllid yn well

Mae rhoi cyllideb ar waith yn eich galluogi i reoli eich arian.

Mae’n gofnod o’r arian sy’n dod i mewn a’r arian sydd gennych chi ar ôl i’w wario bob mis.

Pan fyddwch chi wedi gwneud hyn, dylech weld ar beth y gallwch chi leihau eich gwariant.

Yna, gellir defnyddio’r arian y byddwch chi’n ei arbed i ad-dalu’r ddyled ar eich cerdyn credyd.

Blaenoriaethwch eich dyledion

Os oes gennych ddyledion ar fwy nag un cerdyn credyd, bydd angen ichi edrych arnynt i weld pa un y dylech chi ei thalu gyntaf.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Darganfyddwch gyngor cyfrinachol nawr drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Dylech ganolbwyntio ar y ddyled cerdyn credyd ddrutaf yn gyntaf.

Er enghraifft, os oes arnoch chi £1,000 ar gerdyn sy’n codi llog blynyddol o 19%, a £1,000 arall ar gerdyn sy’n codi llog blynyddol o 34%, canolbwyntiwch ar y cerdyn sy’n codi 34% o log yn gyntaf a thalu cymaint ag y gallwch chi.

Pan fydd y ddyled ar y cerdyn hwnnw wedi cael ei thalu, gallwch wedyn fynd ati i dalu’r ddyled ar y cerdyn credyd sy’n codi 19%.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i dalu’r isafswm o leiaf ar y bob cerdyn.

Fel arall bydd methu taliadau yn arwain at ffioedd ychwanegol a gallai niweidio eich statws credyd, gan ei wneud yn fwy anodd i chi gael credyd yn y dyfodol.

Os oes gennych ddyled wedi’i sicrhau yn erbyn eich cartref neu ar rent neu filiau cyfleustodau, gwnewch yn siwr eich bod yn talu’r rhain yn gyntaf, gan y gall y goblygiadau o beidio eu talu fod yn llawer gwaeth.

Rwy’n poeni efallai na fyddaf yn gallu cadw i fyny gyda fy ad-daliadau. Beth ddylwn ei wneud?

Os cymeroch chi wyliau talu coronafeirws, efallai y bydd yn dod i ben yn fuan. Y dyddiad cau i wneud cais am wyliau talu oedd 31 Mawrth 2021.

Gallwch ddysgu rhagor am beth i’w wneud pan ddaw i ben yn ein canllaw gwyliau talu coronafeirwsopens in new window.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os gallwch fforddio dechrau gwneud ad-daliadau llawn neu rannol, mae’n fuddiol i chi wneud hynny.

Efallai y bydd darparwr eich cerdyn credyd hefyd yn trafod help a allai gynnwys:

  • llunio cynllun talu realistig
  • newid dyddiadau mae eich taliad yn ddyledus
  • gostwng y gyfradd llog ar eich cardiau
  • ymestyn y tymor ad-dalu.

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallai’r help hwn effeithio ar eich ffeil gredyd a’ch gallu i gael credyd yn y dyfodol.

Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol

Bydd trefnu Debyd Uniongyrchol ar gyfer taliadau eich cerdyn credyd yn sicrhau nad ydych chi byth yn anghofio talu.

Bydd hefyd yn golygu na fyddwch yn cael ffi talu’n hwyr neu fod mewn perygl o golli’r budd o gyfradd cyflwyno 0%.

Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol nawr, ac yn ddelfrydol talu’r swm llawn bob mis yn awtomatig.

Os na allwch fforddio hyn, talwch gyn gymaint ag y gallwch – mae cwmnïau cardiau wedi gadael i chi sefydlu taliad awtomatig am unrhyw swm rydych yn ei ddewis.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?