Talu eich cardiau credyd a’ch cardiau siop

Gall defnyddio cerdyn credyd ar gyfer eich gwariant fod yn fanteisiol iawn, gan gynnig gwarchodaeth gyfreithiol ychwanegol, arian yn ôl, neu gyfle i gasglu pwyntiau teyrngarwch yn eich hoff siop. Fodd bynnag, gall dyledion cardiau credyd a chardiau siop gynyddu’n gyflym os nad ydych chi’n talu eich cerdyn yn llawn bob mis. Dyma sut mae atal hynny rhag digwydd.

Lleihau cost eich dyledion cerdyn credyd

Coronafeirws

Os ydych yn cael trafferthion ariannol, efallai y gallech gael gwyliau talu, a elwir hefyd yn rhewi taliad, am dri mis ar gardiau credyd, cardiau siop a rhai benthyciadau personol.

Mae dyledion cardiau credyd yn ddrud. Mae cyfraddau sylfaenol y banciau yn is nag erioed ar 0.5%, ond serch hynny, mae’r gyfradd llog gyfartalog a godir ar gerdyn credyd yn 18% APR (cyfradd ganrannol flynyddol). Gall trosglwyddo’ch balans i gerdyn credyd arall sy’n codi cyfradd llog is fod o gymorth i chi leihau eich taliadau misol.

Cardiau credyd trosglwyddo balans

Gair i gall

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu eich dyled yn llawn cyn i’r gyfradd llog 0% ddod i ben, neu efallai y bydd yn rhaid ichi dalu cyfradd llog uchel ar y ddyled sy’n weddill.

Un opsiwn ar gyfer benthycwyr gyda dyledion cardiau credyd yw eu symud i gerdyn credyd trosglwyddo balans. Mae’r cardiau hyn yn cynnig cyfnod lle na fydd llog yn cael ei godi ar y ddyled honno, gan olygu bod pob ceiniog o’ch ad-daliadau yn mynd yn syth tuag at leihau maint eich dyled wreiddiol.

Bydd angen ichi dalu ffi i drosglwyddo eich dyled, sef oddeutu 3% o’r balans sy’n cael ei drosglwyddo (yn amodol ar isafswm ffi), felly os yw’r balans sydd gennych yn weddill yn £1,000 bydd yn costio £30 ichi newid.

Fel rheol, dim ond os ydych chi’n gwybod bod eich sgôr credyd yn dda y mae’r cardiau hyn yn opsiwn.

Defnyddio cardiau APR isel i dalu eich dyled cerdyn credyd

Os ydych chi’n teimlo y bydd arnoch chi angen mwy o amser na’r cyfnod di-log sy’n cael ei gynnig gan gardiau trosglwyddo balans er mwyn talu eich dyled, mae cerdyn â chyfradd llog isel (neu gerdyn â chyfradd safonol isel) yn opsiwn arall. Mae’r cardiau hyn yn cynnig cyfradd llog is o lawer na’r rhan fwyaf o gardiau credyd, gan eich galluogi i dalu eich dyledion yn gyflymach. Yn ogystal, ni fydd rhai cardiau â chyfradd llog isel yn codi ffi arnoch am drosglwyddo eich balans.

Rhowch “cardiau credyd â chyfradd safonol isel” yn Google i ddod o hyd i’r cerdyn â’r APR isaf.

Ewch at wefan Which? i gymharu cyfraddau cardiau credydopens in new window

Peidiwch â gadael i’r ffaith bod eich taliadau llog wedi gostwng eich atal rhag ceisio talu eich dyledion mor gyflym ag y bo modd. Yn wir, os byddwch chi’n cynnal eich ad-daliadau presennol a bod eich cyfradd llog yn is nag yr oedd, bydd y balans yn cael ei dalu’n gynt.

Peidiwch â chadw at yr isafswm

Talwch y swm i gyd bob mis

Ymunwch â’r 60% o bobl sy’n talu’r balans ar eu cerdyn credyd yn llawn bob mis.

Ffynhonnell: Ymchwil gan Money Supermarket (2012)

Mae’r isafswm i’w ad-dalu’n fisol yn dueddol o gael ei osod ar lefelau isel iawn, mor isel â 2% weithiau (er, ar gyfer cardiau a gymerwyd ar ôl 1af Ionawr 2011, mae’n rhaid i’r isafswm bob amser dalu am y ffioedd, y llog a’r taliadau yn ogystal ag 1% o’r swm sy’n ddyledus gennych chi). Os mai dim ond yr isafswm y byddwch chi’n ei ad-dalu bob mis, gallech gymryd degawdau i dalu eich dyled, ac yn y cyfnod hwnnw gallech dalu miloedd o bunnoedd mewn llog.

  • Dylech anelu at dalu’r bil yn ei gyfanrwydd bob mis fel na fyddwch chi’n talu unrhyw log o gwbl. Gyda cherdyn credyd safonol, os byddwch chi bob amser yn talu eich bil misol yn llawn, gallwch gael rhwng 45 a 59 diwrnod o gredyd di-log.
  • Os nad yw hynny’n bosibl, talwch cymaint ag y gallwch a pharatoi cynllun ad-dalu. Peidiwch â chodi arian gyda’ch cardiau.

Gosodwch gyllideb

Mae rhoi cyllideb ar waith yn eich galluogi i reoli eich arian. Yr unig beth ydyw yw cofnod o’r arian sy’n dod i mewn a’r arian sydd gennych chi ar ôl i’w wario bob mis.

Pan fyddwch chi wedi gwneud hyn, dylech weld ar beth y gallwch chi leihau eich gwariant.

Yna, gellir defnyddio’r arian y byddwch chi’n ei arbed i ad-dalu’r ddyled ar eich cerdyn credyd.

Blaenoriaethwch eich dyledion

Os oes gennych chi ddyledion ar fwy nag un cerdyn credyd, bydd angen ichi edrych arnynt i weld pa un y dylech chi ei thalu gyntaf.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Dylech ganolbwyntio ar y ddyled ddrutaf ar eich cerdyn credyd neu’ch cerdyn siop yn gyntaf. Er enghraifft, os oes arnoch chi £1,000 ar gerdyn sy’n codi llog blynyddol o 19%, a £1,000 arall ar gerdyn sy’n codi llog blynyddol o 34%, canolbwyntiwch ar y cerdyn sy’n codi 34% o log yn gyntaf a thalu cymaint ag y gallwch chi.

Pan fydd y ddyled ar y cerdyn hwnnw wedi cael ei thalu, gallwch wedyn fynd ati i dalu’r ddyled ar y cerdyn credyd sy’n codi 19%.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i dalu’r isafswm o leiaf ar y cerdyn neu’r cardiau rhataf drwy gydol yr amser. Fel arall, os byddwch chi’n methu taliadau, byddwch yn niweidio eich statws credyd ac mae’n debygol y bydd yn rhaid ichi dalu ffioedd ychwanegol.

Peidiwch â rhoi’r gorau i dalu, na lleihau eich taliadau, ar unrhyw ymrwymiad credyd neu fenthyciad a warantwyd yn erbyn eich tŷ, nac ar filiau rhent a chyfleustodau gan ei bod yn rhaid i’r rhain gael blaenoriaeth dros ddyledion cardiau credyd a chardiau siop.

Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol

Bydd trefnu Debyd Uniongyrchol ar gyfer taliadau eich cerdyn credyd yn sicrhau nad ydych chi byth yn anghofio talu. Bydd hefyd yn golygu na fyddwch yn cael ffi talu’n hwyr ac na fydd eich cyfnod di-log yn dod i ben os oes gennych chi gerdyn di-log.

Trefnwch dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol nawr, a thalu’r swm llawn bob mis yn awtomatig os oes modd. Os na allwch chi fforddio hyn, gallwch drefnu bod swm uwch na’r isafswm yn cael ei dalu’n awtomatig.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?