Beth yw'r dreth ystafell wely?

Os oes gennych ystafell wely sbâr a’ch bod yn rhentu eiddo gan y cyngor neu gymdeithas dai, yna gall eich Budd-dal Tai, neu elfen costau tai’r Credyd Cynhwysol gael ei ostwng. Yn aml cyfeirir at hyn fel y ‘Dreth Ystafell Wely’, y ‘gosb danfeddiannu’ neu ‘gael gwared ar y cymhorthdal ystafell sbâr’.

Ar bwy mae’n effeithio?

Bydd y gosb yn effeithio arnoch os:

 • ydych rhwng 16 oed a’r Oedran Pensiwn Gwladol
 • ydych yn rhentu eich eiddo gan awdurdod lleol, cymdeithas dai neu landlord cymdeithasol cofrestredig
 • ydych yn cael Budd-dal Tai (neu elfen tai Credyd Cynhwysol)
 • ydych yn cael eich gweld fel rhywun sydd ag ystafell wely sbâr.

Defnyddir y rheolau dilynol wrth benderfynu a oes gennych ystafell wely sbâr:

 • caniateir un ystafell wely ichi ar gyfer pob person dros 16 oed neu gwpl mewn cartref
 • disgwylir y bydd dau blentyn dan 16 oed o’r un rhyw yn rhannu
 • disgwylir y bydd dau blentyn dan 10 yn rhannu waeth beth yw eu rhyw.
Darganfyddwch faint o ystafelloedd gwely y mae gennych chi hawl i’w cael trwy ddefnyddio’r wefan Cyngor ar Bopeth.

Os ydych yn byw yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon

Yn yr Alban, dylai unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan y dreth ystafell wely ymgeisio am Daliad Tai Dewisol (DHP) gan y bydd llywodraeth yr Alban yn gwarantu taliadau i sicrhau nad ydych yn waeth eich byd.

Mae llywodraeth Gogledd Iwerddon yn darparu cyllid i helpu pobl sydd wedi eu heffeithio gan y dreth ystafell wely i sicrhau nad ydynt yn waeth eu byd.

Dysgwch fwy am y dreth ystafell wely yng Ngogledd Iwerddon ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Pwy sy’n cael ei eithrio?

Mae nifer o eithriadau.

 • Os ydych chi – neu’ch partner – dros yr oedran cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn ni fydd yn effeithio arnoch. (Ond, dan Gredyd Cynhwysol, bydd raid i chi eich dau fod dros yr oedran Credyd Pensiwn i gael eich eithrio).
 • Os ydych yn ofalwr maeth cymeradwy caniateir ystafell wely ychwanegol ichi. Mae hyn yn gymwys hyd yn oed os ydych rhwng lleoliadau, cyhyd ag eich bod wedi maethu plentyn, neu wedi dod yn ofalwr maeth cymeradwy yn ystod y 12 mis diwethaf.
 • Os oes gennych blentyn sy’n oedolyn yn byw gartref ac sydd yn y Lluoedd Arfog bydd yn cael ei drin fel ei fod yn dal i fyw gartref, hyd yn oed pan y’i lleolir ar ymgyrchoedd.
 • Os oes gennych blentyn sy’n oedolyn sy’n fyfyriwr a’ch cartref chi yw ei brif breswylfa, ni fydd ei ystafell yn cael ei hystyried yn un ‘sbâr’ cyn belled nad yw’n mynd mwy na 52 wythnos heb ddychwelyd adref. ((Os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol mae hyn am chwe mis. Ni fydd myfyrwyr llawn amser chwaith yn cael eu heithrio rhag y ‘Cyfraniad Cost Tai’, o dan Credyd Cynhwysol sy’n daladwy ar £75.53 y mis ar gyfer pob oedolyn sydd ddim yn ddibynnol dros 21 oed).
 • Os byddwch yn derbyn gofal, cymorth neu oruchwyliaeth gan eich landlord mewn llety â chymorth sydd wedi’i eithrio ni fydd effaith ar eich Budd-dal Tai.
 • Os yw eich cyngor wedi’ch rhoi mewn llety dros dro oherwydd eich bod yn ddigartref efallai na fydd effaith ar eich Budd-dal Tai.
 • Os oes gennych ystafell sbâr o ganlyniad i farwolaeth yn eich cartref, ni fydd y gostyngiad yn eich Budd-dal Tai’n gymwys am 52 o wythnosau. (Os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol bydd hyn am dri mis).

Eithriadau ar gyfer pobl anabl

 • Os ydych chi neu’ch partner yn derbyn gofal aml gan ofalwr dros nos (neu grŵp o ofalwyr), caniateir ichi gael ystafell wely ychwanegol ar gyfer y gofalwr.
 • Caniateir ystafell wely ychwanegol ar gyfer plentyn sydd ag anabledd difrifol sydd un ai’n cael y gyfradd ganolig neu uwch o Lwfans Byw i’r Anabl, ac oherwydd natur yr anabledd ag anallu i rannu ystafell.

Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?

Os ydych yn cael eich effeithio, mae’ch Budd-dal Tai (neu’r elfen Tai o Gredyd Cynhwysol) yn cael ei dorri yn ôl y canrannau dilynol:

 • 14% ar gyfer un ystafell wely ychwanegol
 • 25% ar gyfer dwy neu ragor o ystafelloedd gwely ychwanegol.

Felly, er enghraifft, os yw’ch rhent yn £380 y mis ar hyn o bryd, torrir eich budd-dal o:

 • £53.20 y mis ar gyfer un ystafell wely ychwanegol
 • £95 y mis ar gyfer dwy ystafell wely ychwanegol.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Cysylltwch â’ch landlord

Os ydych yn poeni am ddod o hyd i’r arian i dalu’ch rhent, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â’ch cymdeithas dai neu gyngor i weld a oes unrhyw ddewisiadau ar gael ichi.

Efallai y byddant yn siarad â chi am drosglwyddo i gartref llai (os oes rhai ar gael) a gallant eich cynghori ynghylch unrhyw gymorth ariannol ychwanegol a allai fod ar gael ichi.

Hawliwch Daliad Tai Dewisol gan eich cyngor

Bob blwyddyn mae eich cyngor yn cael cronfa o arian i helpu pobl sydd angen rhagor o gymorth gyda chostau tai. Efallai y byddwch yn medru ymgeisio am y taliad ychwanegol hwn os ydych yn cael yr elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol neu Fudd-dal Tai.

Y cyngor sy’n penderfynu pwy ddylai gael yr hyn maent yn ei alw yn ‘Daliadau Tai Dewisol’.

Cewch wybod mwy am y Taliadau Tai Dewisol ar wefan Turn2Us.

Lluniwch gyllideb

Os nad oes gennych gyllideb i’ch aelwyd eisoes (rhestr o’ch holl incwm a thaliadau) yna dyma’r adeg i lunio un.

Ac os oes gennych gyllideb, bydd angen i chi weld a allwch chi gael dau ben llinyn ynghyd ar ôl i’r Budd-dal Tai gael ei ostwng.

Ewch i’n Cynllunydd cyllideb i lunio cyllideb o holl incwm ac all-daliadau eich cartref.

Edrychwch ar ffyrdd i gwtogi ar gostau

Hefyd efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi ddarllen rhai o’n tudalennau ar arbed arian ar filiau’r cartref.

Edrychwch a allwch gynyddu eich incwm

Mae bob amser yn werth edrych a oes ffordd i chi roi hwb i’ch incwm, hyd yn oed os yw’n fater o wirio a ydych yn cael yr help y mae gennych hawl i’w gael i gyd.

Darganfyddwch ragor yn ein canllaw Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr hawliadau cywir.
Darganfyddwch ffyrdd eraill o roi hwb i’ch incwm ar wefan MoneySavingExpert.

Ystyriwch gael lojar

Efallai bod rhentu eich ystafell sbâr yn bosibilrwydd. Os penderfynwch chi fynd i lawr y llwybr hwn, mae rhai pethau y dylech wybod:

 • O gael lojar ni fyddech yn cael eich ystyried fel rhywun ag ystafell sbâr pan ddaw yn fater o asesu eich Budd-dal Tai.
 • Ond, heblaw am yr £20 yr wythnos cyntaf, mae’r arian ychwanegol yr ydych yn debygol o’i gael mewn rhent yn debygol o gael ei dynnu, bunt am bunt, o’ch budd-daliadau.
 • Os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol, mae’r ffordd y bydd lletywyr yn cael eu hasesu yn wahanol. Byddwch chi’n cael eich ystyried fel un ag ystafell wely sbâr – felly bydd elfen dai eich Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng – ond bydd y rhent rydych chi’n ei dderbyn yn cael ei anwybyddu’n llwyr a byddwch chi’n gallu cael incwm di-dreth o hyd at £7,500 y flwyddyn.
 • Efallai na fydd eich yswiriant cynnwys yn ddilys os byddwch yn cymryd lojar. Gwnewch yn siŵr eich bod yn holi’ch yswiriwr os ydych yn dal wedi’ch yswirio.
 • Lawrlwythwch daflen ffeithiau am osod ystafell yn eich cartref o’r wefan GOV.UK.
I gael gwybod mwy, gweler ein canllaw i rentu ystafell

Herio penderfyniad ar ‘dreth ystafell wely’

Mae hawl gennych i herio penderfyniad ar dreth ystafell wely. Y rheswm mwyaf cyffredin dros apelio yw oherwydd eich bod angen yr ystafell wely ychwanegol gan fod gennych chi, eich partner, eich plentyn neu oedolyn an-ddibynnol, anghenion gofal dros nos.

Os ydych yn cael Budd-dal Tai bydd angen i chi ysgrifennu at eich cyngor lleol cyn pen mis i ddyddiad y penderfyniad.

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol bydd yn rhaid i chi yn gyntaf ofyn am ailystyriaeth orfodol cyn i chi apelio cyn pen mis i ddyddiad y penderfyniad.

Dysgwch ragor am apelio yn erbyn penderfyniad ar dreth ystafell wely os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, ar wefan Shelteropens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?