Trafod arian gyda chi’ch hun 

Mae ymchwil wedi dangos y bydd rhannu eich nodau a gwerthoedd ariannol gydag eraill yn eich bywyd yn gwella boddhad ariannol ac yn eich cael at eich targed yn gyflymach nag os byddwch yn eu cadw’n dawel.

Fodd bynnag, efallai nad ydych yn barod i siarad ag eraill am arian. Mae hynny’n iawn. Yn hytrach, beth am gael sgwrs onest am arian gyda chi’ch hun?

Defnyddiwch ein rhestr wirio i nodi popeth yr ydych chi’n feddwl am arian a beth hoffech chi newid.

Beth yw fy nodau a dyheadau yn y tymor hir?

Fel arfer, bydd y pethau rydych eu heisiau yn galw am arian, felly meddyliwch am faint fyddwch chi angen a sut allwch chi ei gael. Bydd ein cynllunydd cyllideb yn eich helpu i gael rheolaeth o’ch gwariant er mwyn i chi allu cyflawni’r nodau a restrwyd gennych.

Oes yna unrhyw broblemau uniongyrchol mae angen i mi fynd i’r afael â nhw?

Poeni bod gennych chi ddyled neu efallai y byddwch yn mynd i ddyled? Poeni am eich problemau ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl? Ydych chi’n poeni am eich perthnasau? Mae yna bethau y gallwch wneud cyn bod rhaid i chi siarad â’ch anwyliaid.

Sut ydw i’n gallu cyflawni fy nodau?

Beth yw’r camau bach cyntaf allech chi gymryd tuag at gyflawni eich nodau? Er enghraifft, beth am edrych ar ffyrdd i gwtogi neu arbed arian, neu roi ychydig yn ychwanegol yn eich pensiwn?

Beth sy’n fy stopio rhag cyflawni fy nodau ariannol?

A yw’n anodd siarad gyda’ch teulu am arian? Neu a ydych chi’n poeni y byddwch chi’n dweud neu wneud y peth anghywir. Os yw unrhyw un o’r rhain yn broblem, nid chi yw’r unig un. Mae llawer o bobl yn ei chael yn anodd siarad am arian ac yn aml mae hyn oherwydd nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau. Ond, gall siarad â rhywun proffesiynol, fel y Gwasanaeth Cynghori Ariannol fod yn gam cyntaf gwych.

Gall trafod bwriadau ariannol gyda ffrindiau a theulu ein gwneud yn fwy tebygol o gadw ein haddewidion. Os ydych chi eisiau cyrraedd targed cynilo, gall gwneud ymroddiad cyhoeddus i’ch ffrindiau neu deulu ac adrodd yn ôl ar gynnydd eich cael yno’n gynt na dal ati eich hun.

Mae ein hasiantau hyfforddedig yno i’ch helpu i drechu unrhyw rwystrau ac i’ch rhoi ar y llwybr iawn i wneud i bethau ddigwydd. Ac maent yn trafod bron i bob pwnc ariannol y gallwch feddwl amdano, yn cynnwys cynilion, benthyca, morgeisi, pensiynau a dyled.

Unwaith y byddwch wedi llunio’ch rhestr, gallwch hyd yn oed gymryd hyn gam ymhellach a dangos beth ydych chi wedi ei ysgrifennu i lawr i’r bobl sy’n bwysig. Bydd hyn yn eu helpu i ddeall sut ydych chi’n teimlo.

Efallai y byddant eisiau llenwi eu fersiwn eu hunain o’r rhestr wirio. Gallwch ddefnyddio atebion eich gilydd fel man cychwyn ar gyfer sgyrsiau mwy ystyrlon.

Sut i siarad am arian

Os ydych chi’n poeni am sut y bydd y person yr hoffech chi siarad â nhw yn ymateb ac eisiau help ar sut i siarad am arian yn dda, darllenwch ein canllaw Sut i siarad am arian

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?