Trafod telerau wrth werthu car

Pa un a ydych yn gwerthu eich car yn breifat ynteu i werthwr, mae’r prynwr yn debygol o fod eisiau bargeinio ynghylch y pris. Felly peidiwch â chael eich dal ar awr wan – darllenwch ein cynghorion trafod isod fel eich bod yn gwybod pa dechnegau i’w defnyddio er mwyn mwyhau gwerth eich car heb golli’r gwerthiant.

Byddwch yn barod i fargeinio

Mae rhai pobl wrth eu boddau’n bargeinio; mae eraill yn casau gwneud hynny. Ond bydd eich prynwr yn disgwyl rhyw gymaint o drafod telerau, felly cofiwch beidio ag ildio i’w gynnig cyntaf.

Hyd yn oed os yw bargeinio ond yn cael £50 yn ychwanegol i chi am eich car, gallai hynny fod yn gyfwerth â’r hyn y buasech chi’n ei ennill am ychydig oriau o waith.

Cyn mynd ati i drafod unrhyw delerau ynghylch pris, sicrhewch eich bod yn gwybod beth yw gwerth ‘marchnadol’ eich car. Gallwch ddod o hyd i hyn trwy ddefnyddio safleoedd prisio ceir, megis CAP, What Car? a Parkers. Mae hefyd yn syniad da i edrych ar y prisiau a ofynnir am geir tebyg i’ch un chi mewn mân hysbysebion mewn papurau lleol ac ar safleoedd gwerthu ceir, megis Auto Trader a Gumtreeopens in new window.

Unwaith rydych chi’n gwybod gwerth eich car, fe allwch osod ffiniau bob ochr iddo i adael lle i fargeinio. Fel hyn, fe fyddwch chi a’r prynwr yn taro bargen fodlon.

Cofiwch, yn y diwedd, gwerth car yw’r hyn mae rhywun yn fodlon talu amdano!

Trafod pris wrth werthu’n breifat

I’ch helpu i ddod i delerau’n llwyddiannus â phrynwyr preifat, dilynwch y cynghorion sylfaenol hyn:

  • Prysurwch ymlaen cyn gynted ag y mae prynwyr posibl yn dechrau cysylltu â chi. Gadewch iddynt wybod bod gan bobl eraill ddiddordeb a’ch bod wedi trefnu iddynt ddod i fwrw golwg.
  • Gwnewch eich gorau i fod yn hyblyg – rhowch yr argraff i’r prynwr eich bod yn cynnig iddo ddod i gael golwg yn gynt.
  • Cyn y bwrw golwg, cynlluniwch sut y byddwch yn ymateb pan fydd y prynwr yn ceisio gostwng eich pris.
  • Byddwch yn onest ynglŷn ag unrhyw ddifrod i’r car ond peidiwch â thynnu sylw at ddiffygion.
  • Byddwch yn gadarn ynghylch y pris ond ddim yn afresymol. Meddyliwch am isafbris wrth hysbysebu’r car ond peidiwch â dweud wrth y prynwr beth ydyw!
  • Os nad ydych ar frys i werthu eich car, peidiwch â bod ofn gwrthod cynigion.
  • Peidiwch â digio os bydd rhywun yn gwneud cynnig gwirion – eglurwch sut y gwnaethoch benderfynu ar eich pris.
  • Os yw eich prynwr yn dweud “Rwy’n hoffi’r car, ond…,” ac yna ceir distawrwydd, atebwch hyn trwy ofyn: “Faint fuasech chi’n fodlon talu?”
  • Os yw eich prynwr yn dweud “Beth yw eich pris gorau?” peidiwch â bod yn rhy barod i ostwng eich pris.
  • Peidiwch â gadael i chi eich hun gael eich dychryn gan y prynwr na chan fecanydd. Gostyngwch y pris os ydynt yn enwi problemau rhesymol ond cerddwch i ffwrdd os ydych yn meddwl eu bod yn ‘ceisio eich twyllo’.

Trafod pris wrth werthu i werthwr ceir

Bydd gwerthu eich car i werthwr ceir yn arbed amser ac egni i chi gan nad ydych yn gorfod hysbysebu eich car na chyfarfod prynwyr ond byddwch yn cael llai o arian nag a gewch trwy werthu’n breifat.

Hefyd, fe fydd llai o gyfle i fargeinio gan y bydd ar y gwerthwr ceir eisiau cadw at werth masnachol eich car. (Gallwch ddod o hyd i werth masnachol eich car trwy ddefnyddio un o’r safleoedd prisio a ddangosir uchod.)

Mae’n bosibl y bydd gennych fwy o gyfle i fedru trafod pris os ydych yn rhan-gyfnewid eich car am un o geir newydd neu geir ail-law y gwerthwr.

Os yw eich car mewn cyflwr da, gyda hanes llawn o’r gwaith cynnal arno a’r MOT wedi ei adnewyddu’n ddiweddar, pwysleisiwch y pwyntiau hyn i gyd wedi i’r deliwr cerbydau roi ei gynnig cyntaf. Mae hyn yn berthnasol pa un a ydych yn gwerthu eich car iddo yn gyfan gwbl ynteu trwy ran-gyfnewid.

A yw eich car yn cyrraedd diwedd ei oes? Chwiliwch Sut i gael gwared â hen gar.

Eich cam nesaf

Sut i ddod o hyd i’r car sy’n iawn ar gyfer eich cyllideb

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?