Yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol

Os oes gennych gyflwr meddygol, neu os ydych erioed wedi cael salwch difrifol, gall fod yn anodd cael yswiriant teithio. Darganfyddwch sut i gael y gorchudd rydych ei angen am y pris iawn.

Yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau chwilio am yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol. Mae gan ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio fanylion cyswllt darparwyr sy’n arbenigo mewn darparu yswiriant teithio i bobl â chyflyrau meddygol difrifol.

Beth sy’n cael ei ystyried yn gyflwr meddygol ar gyfer yswiriant teithio?

Yn cael ei alw’n gyffredinol yn ‘cyflwr meddygol sydd eisoes yn bodoli’, mae’r term hwn yn cwmpasu llawer - o alergeddau i esgyrn wedi torri.

Dros 65?

Darllenwch ein canllaw ar ddod o hyd i yswiriant teithio os ydych dros 65 oed.

Mae gan wahanol gwmnïau yswiriant ddiffiniadau gwahanol, ond mae’n debyg y bydd eich yswiriwr yn ystyried unrhyw un o’r canlynol fel cyflwr meddygol sydd eisoes yn bodoli:

  • Unrhyw gyflwr rydych yn aros am lawdriniaeth arno
  • Unrhyw gyflwr rydych yn aros am ganlyniadau profion amdano ar hyn o bryd
  • Unrhyw gyflwr, hyd yn oed un bach, rydych wedi gweld meddyg amdano yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
  • Unrhyw gyflwr difrifol - canser, trafferthion y galon, problemau anadlu - rydych erioed wedi’i gael

Byddant hefyd eisiau gwybod a ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth ar hyn o bryd.

Byddwch angen datgan yr holl gyflyrau meddygol presennol wrth brynu yswiriant teithio.

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddatgan, peidiwch â chymryd yn ganiataol ei fod wedi’i gwmpasu, gofynnwch i’ch darparwr yswiriant bob amser, fel arall rydych mewn perygl o gael unrhyw gais y byddwch angen ei wneud wedi’i wrthod.

Ni fydd rhai polisïau neu yswirwyr yn rhoi gorchudd ar gyfer eich cyflwr meddygol, tra bydd eraill yn rhoi gorchudd i chi ond yn eithrio eich cyflwr penodol neu’n codi tâl ychwanegol amdano.

Ble i gael yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol

Mae gan ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio fanylion cyswllt cwmnïau sy’n arbenigo mewn darparu yswiriant teithio i bobl â chyflyrau meddygol difrifol.

Beth yw ‘cyflwr difrifol’ ar gyfer yswiriant teithio?

Wrth ddweud ‘ddifrifol’ rydym yn golygu cyflyrau sydd â risg uchel o fod angen rhyw fath o driniaeth feddygol tra byddwch ar eich taith, neu a allai waethygu cyn i chi deithio gan olygu bod yn rhaid i chi ganslo.

Os ydych wedi cael problemau i gael yswiriant teithio am bris fforddiadwy yn y gorffennol, mae hynny’n arwydd y gallech fod angen ymgynghori ag arbenigwr.

Fodd bynnag, mae gan wahanol gwmnïau farn wahanol ar ba gyflyrau sy’n ‘risg uchel’ ac mae’n werth rhoi cynnig ar fwy nag un.

Enghraifft o gyflyrau lle gallai fod angen yswiriwr teithio arbenigol arnoch yw canser (yn enwedig os ydych yn dal i gael triniaeth), strôc neu gyflwr difrifol ar y galon, cyflyrau anadlol neu gyflyrau sy’n salwch terfynol.

Beth yw ‘cyflwr llai difrifol’ ar gyfer yswiriant teithio?

Fel rheol dylid datgan cyflyrau llai difrifol neu cyflyrau a reolir yn dda gan feddyginiaeth (er enghraifft asthma ysgafn) ond ni ddylent effeithio ar eich gallu i gael yswiriant.

Fodd bynnag, hyd yn oed os ydych yn teimlo nad yw’ch cyflwr meddygol yn un difrifol, mae’n werth rhoi cynnig ar ddarparwr ar ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio yn ogystal â chwmni prif ffrwd i gymharu prisiau.

Allwch chi fforddio yswiriant teithio?

Gall yswiriant sy’n darparu gorchudd llawn pan fydd gennych gyflwr meddygol fod yn ddrud, ond dyna pam ei bod yn werth holi ychydig o gwmnïau i ddod o hyd i’r fargen orau.

Os yw siopa o gwmpas yn rhy flinedig, gallwch ofyn i frocer yswiriant wneud hyn ar eich rhan. Dim ond unwaith y bydd yn rhaid i chi roi eich manylion a bydd y brocer yn eu hanfon at sawl yswiriwr gwahanol.

Gall brocer yswiriant hefyd eich cefnogi os oes rhaid i chi wneud cais.

Gallwch ddod o hyd i frocer yswiriant trwy wefan y ‘British Insurance Brokers’ Association’opens in new window.

Yswiriant teithio os ydych yn teithio yn y DU

Hyd yn oed os nad ydych yn teithio dramor, mae’n dal yn syniad da cael yswiriant teithio.

Mae’r mwyafrif o bolisïau’n cynnwys yswiriant ar gyfer:

  • bagiau yn cael eu colli neu eu dwyn
  • costau meddygol brys
  • costau canslo, gohirio neu dorri’ch taith yn fyr (bydd rhai polisïau’n talu os yw’n gysylltiedig â choronafeirws)
  • atebolrwydd personol, rhag ofn eich bod wedi cael eich siwio am niweidio eiddo neu achosi anaf
Darganfyddwch fwy am bopeth y dylai polisi yswiriant teithio da ei gwmpasu yn ein canllaw.

A yw yswiriant teithio yn werth chweil?

Gallai teithio heb yswiriant, yn enwedig os oes gennych gyflwr meddygol difrifol, fod yn llawer mwy costus na chost polisi.

Gallai olygu peidio â chael y driniaeth rydych ei hangen yn gyflym neu wynebu biliau meddygol enfawr neu gostau uchel i’ch cael adref.

Felly, peidiwch â mentro teithio heb yswiriant.

Beth ddylwn i ei wneud os na allaf gael yswiriant teithio?

Efallai na fydd yn bosibl cael yswiriant ar gyfer y daith roeddech wir wedi edrych ymlaen iddi, naill ai oherwydd oedran neu resymau meddygol.

Fodd bynnag, os byddwch yn newid i leoliad arall – yn agosach i gartref efallai - neu o bolisi aml-leoliad i un lleoliad - efallai y bydd gennych chi fwy o siawns.

Mae’n werth dyfalbarhau gan nad yw’r risgiau o deithio heb yswiriant - yn enwedig os oes gennych gyflwr meddygol - yn werth chweil.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwirio ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio sydd â manylion cyswllt cwmnïau sy’n arbenigo mewn darparu yswiriant teithio i bobl â chyflyrau meddygol difrifol.

Yswiriant teithio a choronafeirws

Mae’r pandemig presennol wedi newid polisïau yswiriant teithio a’r hyn a fydd ac na fydd yn cael gorchudd.

Bydd gan y mwyafrif o bolisïau yswiriant teithio sy’n cael eu cyhoeddi nawr ryw fath o yswiriant coronafeirws ond, fel bob amser, darllenwch delerau’r polisi yn ofalus iawn.

Er enghraifft, os yw gorchudd canslo coronafeirws wedi’i gynnwys yn y polisi, fel arfer dim ond os yw’r deiliad polisi’n profi’n bositif am y feirws y bydd hyn yn berthnasol. Os oes rhaid i chi ganslo oherwydd bod yn rhaid i chi hunan-ynysu neu fod mewn cwarantin, yna ar hyn o bryd nid yw’r mwyafrif o bolisïau’n talu allan.

Os oes gennych bolisi yswiriant teithio yn barod, gwiriwch y telerau’n ofalus i weld a oes gennych yswiriant os ydych yn profi’n bositif am goronafeirws cyn i chi deithio, neu tra’ch bod ar eich taith.

Darllenwch ein canllaw llawn ar yswiriant teithio a choronafeirws.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?