Trefnu angladd eich hun (heb drefnydd angladdau)

Er bod y rhan fwyaf o angladdau yn y DU yn cael eu trefnu trwy drefnydd angladdau, mae’n bosibl trefnu angladd eich hun heb ddefnyddio trefnydd angladdau.

Fe allech chi arbed dros £1,000 trwy drefnu’r angladd eich hun. Ond bydd yn galw am fwy o ymdrech gennych chi.

Bydd cyfanswm cost yr angladd yn dibynnu ar ffioedd trydydd parti (alldaliadau) a’r ychwanegion dewisol y byddwch chi’n eu dewis. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ein herthygl ‘Faint y mae angladd yn ei gostio?

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu chi i drefnu amlosgiad syml, heb ddefnyddio trefnydd angladdau.

1. Gofalu am yr ymadawedig

Os bu farw’r person yn yr ysbyty neu mewn hosbis, byddant yn cadw ac yn gofalu am y corff am swm rhesymol o amser.

Byddant fel arfer yn trefnu tystysgrif feddygol hefyd gydag achos y farwolaeth.

Ond os bu farw’r unigolyn adref, rhaid i chi ffonio am feddyg neu ambiwlans i gael y dystysgrif feddygol.

Os nad oes angen cyfeirio’r farwolaeth at y crwner, gallwch ofalu am yr ymadawedig yn y cartref.

Gallwch eu rhoi i orwedd mewn lle heb fod yn gynnes, yn ddelfrydol am lai nag wythnos, wrth i chi brynu arch a threfnu’r seremoni.

2. Cofrestru’r farwolaeth

Coronafirws

Yng Nghymru a Lloegr, ni fyddwch chi angen tystysgrif feddygol gadarnhau i awdurdodi amlosgiad. Mae’r rheolau yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ychydig yn wahanol. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA).

Rhaid i chi gofrestru’r farwolaeth mewn swyddfa gofrestru o fewn pum diwrnod (neu wyth diwrnod yn yr Alban).

Ni allwch wneud trefniadau pellach hyd nes i chi wneud hyn.

Bydd angen i chi fynd â’r dystysgrif farwolaeth, sydd wedi ei llofnodi gan feddyg, pan fyddwch yn cofrestru’r farwolaeth.

Ewch i’r wefan GOV.UK am ragor o wybodaeth ar sut i gofrestru marwolaeth.

Wedi i chi gofrestru’r farwolaeth, byddwch yn cael Tystysgrif ar gyfer Claddu neu Amlosgi (y ‘ffurflen werdd’), a Thystysgrif Cofrestru Marwolaeth (ffurflen BD8).

Byddwch chi angen y ‘ffurflen werdd’ i gael lle yn yr amlosgfa.

3. Dewis arch neu amdo

Yn gyfreithlon, nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio arch ar gyfer angladd - mae amdo yn ddewis addas a fforddiadwy.

Gall yr amlosgfa neu’r fynwent eich cynghori chi ar ba eitemau personol y gallwch chi eu gosod ar y corff os ydych chi’n ystyried defnyddio amdo.

Weithiau fe allech chi ganfod eirch ac amdoau mwy fforddiadwy ar-lein.

Mae’r achos o goronafeirws wedi gosod cyfyngiadau difrifol ar angladdau, sydd yn gwneud trefnu seremoni ystyrlon ymddangos yn anodd. Gallwch ddod o hyd i fwy am beth allwch chi ei wneud ar wefan Quaker Social Actionopens in new window.

4. Cael lle yn yr amlosgfa

I gadw lle yn yr amlosgfa, bydd angen i chi lanw ffurflen yn yr amlosgfa, fel arfer o dan y teitl ‘Awdurdod ar gyfer ymadael â gweddillion wedi’u hamlosgi’.

Efallai y byddant yn gofyn i chi lanw ‘ffurflen cyfarwyddyd angladd’ hefyd.

Bydd angen i chi lanw manylion yr unigolyn sydd wedi marw, a’ch dewisiadau ar gyfer amseriadau a cherddoriaeth yn ystod y seremoni.

5. Dewiswch pwy fydd yn arwain seremoni os ydych chi eisiau un

Mae cael seremoni yn benderfyniad personol iawn.

Ond os ydych chi neu’r person sydd wedi marw eisiau un, fe allwch chi gynllunio a’i arwain eich hun.

Mae gan wefan y Good Funeral Guide gyngor ar arwain y seremoni.

Neu, gallech ofyn i ‘weinydd angladdau annibynnol’ neu aelod o’r glerigiaeth i wneud hyn.

I ddod o hyd i rywun i arwain y gwasanaeth, gofynnwch i’r amlosgfa neu fynwent am restr o gysylltiadau lleol, neu ewch i wefan Funeral Celebrants.

Os nad ydych chi eisiau seremoni, fe allech chi ddewis amlosgiad uniongyrchol. Bydd y corff yn cael ei amlosgi ar amser cyfleus heb unrhyw seremoni na galarwyr yn mynychu.

Mae rhagor o wybodaeth am amlosgi uniongyrchol yn ein herthygl ‘Faint y mae angladd yn ei gostio?

6. Cludo’r corff

Bydd angen i chi drefnu cludiant i’r amlosgfa. Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio hers i wneud hyn.

Gallwch gludo’r arch neu amdo mewn car ystâd neu fan.

Gallwch gael rhagor o gyngor ar drefnu’r angladd eich hun ar y gwefannau Good Funeral Guide a Natural Death Centre.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?

Mwy yn 'Marwolaethau'