Canllaw ar dreth ar ôl ymddeol

Daw llawer o newid wrth ymddeol: newid i’ch arferion, i’ch incwm a newidiadau o ran faint o dreth fydd yn rhaid i chi ei thalu. Dysgwch sut y trethir eich pensiynau a pha bryd y telir llog ar eich cynilion yn ddi-dreth.

Cyfraniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol

Mae’n rhaid i chi barhau i dalu Treth Incwm ar ôl i chi ymddeol. Mae’n berthnasol i’ch holl incwm pensiwn, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth. Mae llawer o bobl yn tybio y bydd incwm eu pensiwn – yn enwedig Pensiwn y Wladwriaeth – yn ddi-dreth, ond nid yw hynny’n wir.

Mae rhywfaint o’r incwm, gan gynnwys eich Pensiwn y Wladwriaeth, yn cael ei dalu heb dreth wedi’i didynnu ymlaen llaw. Ond os oes treth yn ddyledus, yn aml caiff ei chasglu drwy ddidyniad o unrhyw daliadau pensiwn cwmni neu pan dynnwch arian allan o bensiwn gwaith neu bersonol.

Lwfansau personol Treth Incwm

Cewch ennill neu gael hyd at £11,500 ym mlwyddyn dreth 2017/18 (6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn ganlynol) a thalu dim treth. Lwfans Personol yw’r enw a roddir ar hyn. Os enillwch neu gael llai na hyn yna nid ydych yn drethdalwr.

Yn ogystal, o 6 Ebrill 2016, ni fydd y lwfans cysylltiedig ag oed yn bodoli mwyach.

Sut y trethir eich pensiwn

Fel arfer gallwch gymryd hyd at chwarter (25%) o’ch cronfa bensiwn yn ddi-dreth.

Defnyddir gweddill y gronfa i ddarparu incwm neu gellir ei dynnu allan hefyd; yn y ddau achos mae treth yn daladwy.

Golyga hyn y bydd unrhyw arian a gewch uwchben eich Lwfans Personol yn cael ei drethu.

Pensiynau buddion wedi’u diffinio

Os oes gennych chi bensiwn buddion wedi’u diffinio (a elwir hefyd yn gyflog terfynol neu bensiwn gyrfa cyfartalog), gallwch gymryd hyd at 25% o’ch pensiwn yn ddi-dreth, ond telir y gweddill fel incwm, sydd yn drethadwy.

Pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio

O fis Ebrill 2015, gallwch dynnu cymaint ag a fynnwch allan o’ch pensiwn.

Fodd bynnag, y 25% cyntaf fydd yn ddi-dreth yn unig. Bydd y gweddill yn drethadwy.

Golyga hyn, po fwyaf o arian a dynnwch allan, po uchaf allai’ch bil treth fod.

Deall eich codau treth

Pan fyddwch yn ymddeol, os cewch chi incwm gan amryw o wahanol ffynonellau; er enghraifft, mwy nag un pensiwn, incwm o gynilion ac enillion o swydd, efallai y rhoddir mwy nag un cod treth i chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r cod(au) treth er mwyn i chi wybod y didynnir y swm cywir o dreth.

Yn ansicr a yw eich cod treth yn gywir? Mae gan y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel wybodaeth am Wirio eich cod treth.

Llog di-dreth ar eich cynilion

Y Lwfans Cynilion Personol, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016, yw’r swm o incwm cynilion y cewch ei dderbyn yn ddi-dreth. Ar gyfer 2017-18 saif hyn ar £1,000 ar gyfer trethdalwyr cyfradd sylfaenol a £500 ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch.

Os cwblhaoch y ffurflen R85 yn flaenorol er mwyn cael llog heb golli’r dreth, ni fyddwch yn medru gwneud hynny mwyach o Ebrill 2016 ymlaen gan nad yw’r opsiwn o gael eich llog yn ddi-dreth ar gael mwyach.

O fis Ebrill 2016, ni fydd banciau a chymdeithasau adeiladu yn didynnu’r dreth cyfradd sylfaenol o’r llog ar eich cynilion mwyach. Yn hytrach, os bydd eich incwm cynilion dros £1,000 ar gyfer trethdalwr cyfradd sylfaenol a £500 ar gyfer trethdalwr cyfradd uwch, bydd HMRC yn casglu unrhyw dreth sy’n ddyledus drwy eich cod PAYE. Os ydych fel arfer yn datgan incwm cynilion drwy ffurflen dreth hunanasesu dylech barhau i wneud hynny.

Gallwch, fodd bynnag, hawlio’n ôl unrhyw dreth y gallech fod wedi’i thalu’n ddiangen ar eich cynilion yn y gorffennol.

Gallwch, fodd bynnag, hawlio’n ôl unrhyw dreth y gallech fod wedi’i thalu’n ddiangen ar eich cynilion yn y gorffennol. Defnyddiwch ffurflen R40opens in new window i wneud hyn.

Telir llog a gewch o gyfrifon cynilo di-dreth, fel ISAs arian parod, yn ddi-dreth pa un ai’ch bod yn drethdalwr neu beidio.

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Os parhewch i weithio dros oed Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol mwyach ar eich enillion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?