Canllaw ar dreth ar ôl ymddeol

Daw llawer o newid wrth ymddeol: newid i’ch arferion, i’ch incwm a newidiadau o ran faint o dreth fydd yn rhaid i chi ei thalu. Dysgwch sut y trethir eich pensiynau a pha bryd y telir llog ar eich cynilion yn ddi-dreth.

Cyfraniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol

Mae’n rhaid i chi barhau i dalu Treth Incwm ar ôl i chi ymddeol. Mae’n berthnasol i’ch holl incwm pensiwn, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth. Mae llawer o bobl yn tybio y bydd incwm eu pensiwn – yn enwedig Pensiwn y Wladwriaeth – yn ddi-dreth, ond nid yw hynny’n wir.

Mae rhywfaint o’r incwm, gan gynnwys eich Pensiwn y Wladwriaeth, yn cael ei dalu heb dreth wedi’i didynnu ymlaen llaw. Ond os oes treth yn ddyledus, yn aml caiff ei chasglu drwy ddidyniad o unrhyw daliadau pensiwn cwmni neu pan dynnwch arian allan o bensiwn gwaith neu bersonol.

Lwfansau personol Treth Incwm

Cewch ennill neu gael hyd at £11,000 ym mlwyddyn dreth 2016/17 (6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn ganlynol) a thalu dim treth. Lwfans Personol yw’r enw a roddir ar hyn. Os enillwch neu gael llai na hyn yna nid ydych yn drethdalwr.

O fis Ebrill 2017, bydd hyn yn codi i £11,500.

Yn ogystal, o 6 Ebrill 2016, ni fydd y lwfans cysylltiedig ag oed yn bodoli mwyach.

Sut y trethir eich pensiwn

Yr egwyddor sylfaenol yw y cewch gymryd 25% allan o’ch cronfa bensiwn yn ddi-dreth. Defnyddir gweddill y gronfa i ddarparu incwm neu gellir ei dynnu allan hefyd; yn y ddau achos mae treth yn daladwy. Golyga hyn y bydd unrhyw arian a gewch uwchben eich Lwfans Personol, yn cael ei drethu.

Pensiynau buddion wedi’u diffinio

Os oes gennych chi bensiwn buddion wedi’u diffinio (a elwir hefyd yn gyflog terfynol neu bensiwn gyrfa cyfartalog), gallwch gymryd hyd at 25% o’ch pensiwn yn ddi-dreth, ond telir y gweddill fel incwm, sydd yn drethadwy.

Pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio

O fis Ebrill, efallai y byddwch yn medru tynnu cymaint ag a fynnwch allan o’ch pensiwn. Fodd bynnag, y 25% cyntaf fydd yn ddi-dreth yn unig a bydd y gweddill yn drethadwy. Golyga hyn, po fwyaf o arian a dynnwch allan, po uchaf allai’ch bil treth fod.

Er enghraifft, os oes gennych chi £100,000 o bensiwn ac yn dymuno tynnu’r cwbl allan fel un cyfanswm, bydd chwarter (25%) neu £25,000 ohono’n ddi-dreth. Bydd y £75,000 sy’n weddill yn drethadwy. Efallai na fydd yn ofynnol i chi dalu treth ar y £75,000 i gyd gan fod gennych chi’ch Lwfans Personol (yn unol â’r hyn a ddisgrifiwyd uchod). Fodd bynnag, gallech orfod talu cryn dipyn o dreth. Telir eich arian pensiwn fel arfer gyda’r dreth wedi’i didynnu eisoes.

Deall eich codau treth

Pan fyddwch yn ymddeol, os cewch chi incwm gan amryw o wahanol ffynonellau; er enghraifft, mwy nag un pensiwn, incwm o gynilion ac enillion o swydd, efallai y rhoddir mwy nag un cod treth i chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r cod(au) treth er mwyn i chi wybod y didynnir y swm cywir o dreth.

Os nad ydych yn siŵr a yw’ch cod treth yn gywir neu beidio, mae gan y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel wybodaeth am Wirio eich cod treth.

Llog di-dreth ar eich cynilion

Golyga dyfodiad lwfans Cynilion Personol newydd o Ebrill 2016, na fydd trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol yn gorfod talu treth ar y £1,000 cyntaf o’u hincwm cynilion. Ac ni fydd pobl sydd ar y gyfradd uwch yn gorfod talu treth ar eu £500 o incwm cynilion.

Os cwblhaoch y ffurflen R85 yn flaenorol er mwyn cael llog heb golli’r dreth, ni fyddwch yn medru gwneud hynny mwyach o Ebrill 2016 ymlaen. Nid yw’r opsiwn i gael eich llog yn ddi-dreth ar gael mwyach.Y rheswm am hyn yw o fis Ebrill 2016, ni fydd banciau a chymdeithasau adeiladu yn didynnu’r dreth cyfradd sylfaenol o’r llog ar eich cynilion mwyach.

Gallwch, fodd bynnag, hawlio’n ôl unrhyw dreth y gallech fod wedi’i thalu’n ddiangen ar eich cynilion yn y gorffennol. Defnyddiwch ffurflen R40 i wneud hyn.

Telir llog a gewch o gyfrifon cynilo di-dreth, fel ISAs arian parod, yn ddi-dreth pa un ai’ch bod yn drethdalwr neu beidio.

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Os parhewch i weithio dros oed Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol mwyach ar eich enillion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?