Canllaw ar dreth ar ôl ymddeol

Daw llawer o newid wrth ymddeol: newid i’ch arferion, i’ch incwm a newidiadau o ran faint o dreth fydd yn rhaid i chi ei thalu. Dysgwch sut y trethir eich pensiynau a pha bryd y telir llog ar eich cynilion yn ddi-dreth.

Cyfraniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol

Mae’n rhaid i chi barhau i dalu Treth Incwm ar unrhyw incwm dros eich lwfans personol ar ôl i chi ymddeol. Gallwch gael mwy o wybodaeth am eich lwfans personol yn yr adran isod.

Mae hyn yn berthnasol i’ch holl incwm pensiwn, yn cynnwys Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae llawer o bobl yn tybio y bydd incwm eu pensiwn – yn enwedig Pensiwn y Wladwriaeth – yn ddi-dreth, ond nid yw hynny’n wir.

Telir rhywfaint o incwm, gan gynnwys eich Pensiwn y Wladwriaeth, heb i unrhyw dreth gael ei dynnu i ffwrdd ond nid yw hynny’n golygu nad yw treth yn ddyledus. Os bydd yn rhaid i chi dalu treth ar eich Pensiwn y Wladwriaeth, cesglir hyn trwy unrhyw bensiwn gweithle arall a allai fod gennych.

Lwfansau personol Treth Incwm

Cewch ennill neu gael hyd at £12,570 ym mlwyddyn dreth 2021/22 (6 Ebrill i 5 Ebrill) a thalu dim treth.

Lwfans personol yw’r enw a roddir ar hyn. Os enillwch neu gael llai na hyn yna nid ydych yn drethdalwr.

Efallai y gallwch hawlio mwy na hyn os ydych yn gymwys i hawlio lwfans priodas neu lwfans person dall.

Sut y trethir eich pensiwn

Fel arfer gallwch gymryd hyd at chwarter (25%) o’ch cronfa bensiwn yn ddi-dreth.

Defnyddir gweddill y gronfa i ddarparu incwm neu gellir ei dynnu allan hefyd; yn y ddau achos mae treth yn daladwy.

Golyga hyn y bydd unrhyw arian a gewch uwchben eich lwfans personol yn cael ei drethu.

Pensiynau buddion wedi’u diffinio

Os oes gennych chi bensiwn buddion wedi’u diffinio (a elwir hefyd yn gyflog terfynol neu bensiwn gyrfa cyfartalog), gallwch gymryd hyd at 25% o’ch pensiwn yn ddi-dreth, ond telir y gweddill fel incwm, sydd yn drethadwy.

Pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio

Fe newidiodd y rheolau yn Ebrill 2015, a nawr gallwch dynnu cymaint ag a fynnwch allan o’ch pensiwn.

Fodd bynnag, fel arfer dim ond y 25% cyntaf fydd yn ddi-dreth. Bydd y gweddill yn drethadwy. Mae faint o gyfradd dreth fyddwch chi’n talu yn cynyddu pan fydd eich incwm yn mynd dros drothwyon penodol.

Golyga hyn, po fwyaf o arian a dynnwch allan o’ch cronfa bensiwn, po uchaf allai’ch bil treth fod.

Dysgwch fwy am faint o dreth fyddwch chi’n ei dalu ar eich cronfa bensiwn yn defnyddio cyfrifianellau Pension Wise.

Incwm o fwy nag un ffynhonnell

Yn hwyrach mewn bywyd mae’n eithaf cyffredin i gael incwm o wahanol ffynonellau. Er enghraifft, efallai eich bod yn dal i weithio rhan amser ac yn cael incwm o’ch pensiwn gweithle ac o rai cynilion.

Os byddwch yn cael incwm o fwy nag un ffynhonnell, gwnewch yn siŵr bod HMRC yn gwybod hyn fel eich bod yn talu’r swm cywir o dreth yn erbyn pob incwm.

Fel arfer bydd eich lwfans personol yn cael ei neilltuo yn erbyn eich prif swydd neu bensiwn – fel rheol yr incwm sy’n fwy na’r lwfans personol.

Os yw hyn yn wir, bydd unrhyw incwm arall a dderbyniwch yn cael ei drethu naill ai ar 20%, 40% neu 45%, yn ddibynnol ar ym mha fand treth mae’r incwm arall. Bydd gan eich cod TWE lythrennau yn ei erbyn sy’n rhoi gwybod i chi faint o dreth fydd yn cael ei ddidynnu o bob ffynhonnell incwm.

Fodd bynnag, os oes gennych chi incwm o wahanol ffynonellau islaw’r lwfans personol (£12,570 ar gyfer 2021/22) dylech ofyn i HMRC ledaenu eich lwfans personol rhwng y gwahanol ffynonellau incwm i sicrhau nad ydych chi’n talu gormod o dreth.

Os byddwch yn gordalu treth, gallwch ei hawlio’n ôl ar ddiwedd y flwyddyn dreth.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r cod(au) treth er mwyn i chi wybod y didynnir y swm cywir o dreth.

Yn ansicr a yw eich cod treth yn gywir? Mae gan yr elusen Grŵp Diwygio Trethi Incwm Isel wybodaeth am Wirio eich cod trethopens in new window.

Llog di-dreth ar eich cynilion

Y Lwfans Cynilion Personol, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016, yw’r swm o incwm cynilion y cewch ei dderbyn yn ddi dreth.

Ar gyfer 2021/22 saif hyn ar £1,000 ar gyfer trethdalwyr cyfradd sylfaenol a £500 ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch.

Nid yw’r dewis blaenorol i gwblhau ffurflen R85 er mwyn derbyn llog heb i dreth gael ei ddidynnu ar gael mwyach.

Yn yr un modd, o fis Ebrill 2016, nid yw banciau a chymdeithasau adeiladu yn didynnu treth ar y gyfradd sylfaenol o’r llog ar eich cynilion mwyach.

Yn hytrach, os bydd eich incwm cynilion dros £1,000 ar gyfer trethdalwr cyfradd sylfaenol a £500 ar gyfer trethdalwr cyfradd uwch, bydd HMRC yn casglu unrhyw dreth sy’n ddyledus drwy eich cod PAYE. Os ydych fel arfer yn datgan incwm cynilion drwy ffurflen dreth hunanasesu dylech barhau i wneud hynny.

Os yw’ch incwm cyffredinol yn is na’r lwfans personol (£12,570 ar gyfer 2021/22) mae gennych chi hefyd hawl i £5,000 o ‘gyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion’ o 0%, ar ben y £1,000 o Lwfans Cynilion Personol.

Gallwch, fodd bynnag, hawlio’n ôl unrhyw dreth y gallech fod wedi’i thalu’n ddiangen ar eich cynilion yn y gorffennol.

Telir llog a gewch o gyfrifon cynilo di-dreth, fel ISAs arian parod, yn ddi-dreth pa un ai’ch bod yn drethdalwr neu beidio.

Dysgwch fwy am y gyfradd gychwynnol ar gyfer cynilwyr a’r Lwfans Cynilion Personol yn Treth ar gynilion a buddsoddiadau – sut mae’n gweithio.

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Os parhewch i weithio dros oed Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol mwyach ar eich enillion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?