Treth a chynhyrchion yswiriant bywyd cymwys

Os ydych wedi defnyddio eich lwfans ISA a’ch bod yn chwilio am opsiynau cynilo a buddsoddi eraill sy’n effeithlon o ran treth, dylech ystyried yswiriant bywyd. Mae opsiynau polisi sy’n gwneud mwy na thalu allan pan fyddwch yn marw. Gallwch eu defnyddio fel lleoedd effeithlon o ran treth i storio a thyfu eich arian.

Yswiriant bywyd fel buddsoddiad

Mae rhai cynhyrchion yswiriant bywyd wedi’u cynllunio i weithredu fel buddsoddiad yn ogystal â math o ddiogelwch.

Fe’u gelwir yn waddolion neu’n gynlluniau buddsoddi (os byddwch yn talu premiymau rheolaidd) neu’n fondiau buddsoddi neu fondiau premiwm sengl (os byddwch yn talu un cyfandaliad neu fwy).

Treth ar fuddsoddiadau yswiriant bywyd

Gair o gyngor

Pennir triniaeth treth polisi bywyd yn ôl p’un a yw’n bolisi cymhwysol neu’n bolisi nad yw’n gymhwysol. Os oes gennych unrhyw amheuon siaradwch â chynghorydd ariannol annibynnol.

Mae gan bob math o yswiriant bywyd reolau treth cymhleth, ond os ydych yn defnyddio yswiriant o’r fath fel buddsoddiad, y cwestiwn pwysicaf i’w ofyn yw pa un a yw eich polisi yn bolisi cymwys.

Beth yw polisi yswiriant bywyd cymwys?

Mae’r rheolau cymhwysol yn amrywio ychydig yn ôl y math o bolisi ac maent yn eithaf cymhleth.

Ceir rhagor o wybodaeth ar amodau polisi cymhwysol ar wefan HMRC.

Manteision treth polisi cymwys

Wyddech chi?

Rhaid i ddarparwyr cynhyrchion roi’r ‘ffeithiau allweddol’ i chi y gallwch eu deall, gan gynnwys: beth yw’r buddsoddiad a sut mae’n gweithio, y risgiau allweddol, taliadau a phryd y bydd gennych yr hawl i ddefnyddio gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol a Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.

Yn gyffredinol, nid yw unrhyw elw ar bolisi cymhwysol yn drethadwy. Gallai unrhyw enillion ar bolisi nad yw’n gymwys fod yn amodol i gyfraddau Treth Incwm uwch ac atodol.

Mae cyfrifiad unrhyw enillion yn seiliedig ar werth ildio neu aeddfedu’r polisi. Felly mae’r statws cymhwysol yn berthnasol ar gyfer polisïau sy’n gallu caffael gwerth ildio neu aeddfedu.

Roedd defnyddio statws cymhwyso yn bennaf i fanteisio ar fanteision treth y rheolau polisi cymhwysol. Ond wedi cyflwyno’r terfyn premiwm £3,600 ar gyfer polisïau cymhwysol, yn effeithiol o 6 Ebrill 2013, gwelwyd y nifer fwyaf erioed o ddarparwyr yn eu tynnu o’r farchnad.

Ffioedd a chostau

Fel y rhan fwyaf o becynnau buddsoddi, mae ffioedd rheoli, ffioedd buddsoddi a chostau eraill yn gysylltiedig â buddsoddiadau polisi yswiriant bywyd. Os bydd y ffioedd a’r taliadau yn rhy uchel, gallant orbwyso unrhyw fanteision treth, felly dylech bob amser gadarnhau’r ffioedd a’r taliadau ac edrych ar wahanol opsiynau cyn i chi fuddsoddi.

Polisiau yswiriant bywyd nad ydynt yn gymwys

Gall manteision treth fod yn gysylltiedig â pholisïau yswiriant bywyd nad ydynt yn gymwys hefyd.

Ymhob blwyddyn cyn i’r polisi aeddfedu, gallwch godi hyd at 5% o’r swm y gwnaethoch ei fuddsoddi heb wynebu rhwymedigaeth dreth uniongyrchol. Mae hyn yn caniatáu mwynhau di-dreth dros dro unrhyw dwf yng ngwerth y polisi. Mae hyn oherwydd bod unrhyw Dreth Incwm sy’n daladwy yn codi wrth a phryd y bydd y polisi yn aeddfedu neu’n cael ei ildio.

Dim ond ar ddiwedd y polisi y caiff treth ar symiau o’r fath ei thalu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?