Treth Dir y Dreth Stamp: trosglwyddo perchnogaeth tir neu eiddo yn Lloegr a Gogledd Iwerddon

Efallai y tybiwch mai un taliad unwaith ac am byth yw Treth Dir y Doll Stamp (SDLT) pan brynwch gartref ac ni fydd angen ei dalu fyth eto ar yr eiddo hwnnw. Fodd bynnag, os bydd y perchennog yn trosglwyddo rhan neu’r cyfan o’r eiddo, yna gall SDLT fod yn daladwy. Yn y canllaw hwn, fe gewch wybod pa bryd y gallai SDLT fod yn daladwy, neu beidio.

Ym mha sefyllfa y gallai Treth Stamp fod yn daladwy?

Pwysig

Os ydych yn prynu eiddo preswyl yn Lloegr neu Gogledd Iwerddon a bod gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am Dreth Stamp pan brynwch gartref, darllenwch ein canllaw ar bopeth sy’n berthnasol i chi am Dreth Stamp.

Ar wahân i drafodion masnachol, gallai Treth Dir y Doll Stamp (SDLT) fod yn daladwy:

  • os trosglwyddir rhan neu’r cyfan o eiddo i chi, a
  • bod gwerth yr hyn a drosglwyddir dros y trothwy SDLT o £500,000.

Bydd faint o SDLT a dalwch yn dibynnu ar yr hyn a elwir yn ystyriaeth daladwy.

Y pris a dalwyd am yr eiddo yw’r ystyriaeth daladwy. Taliad mewn arian parod oedd hyn fel rheol, gan ysgwyddo’r cyfrifoldeb am ran neu’r cyfan o weddill y morgais neu gyfuniad o’r ddau.

Fodd bynnag, gall gynnwys unrhyw beth o werth ariannol, fel cynnig i dalu ffioedd cyfreithiol neu drosglwyddo asedau eraill, fel tir neu eiddo eraill, fel rhan o’r cytundeb.

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o ba bryd y gallai SDLT fod yn daladwy neu beidio wrth drosglwyddo tir ac eiddo yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Pan fydd Treth Stamp yn daladwy

Pwysig

O’r 1 Mawrth 2019, bydd gennych 14 diwrnod i gyflwyno cofnod Treth Dir y Dreth Stamp, a thalu unrhyw swm sy’n ddyledus. Mae hyn wedi’i ostwng o 30 diwrnod.

Efallai bydd Treth Dir y Doll Stamp (SDLT) yn daladwy os yw’r ystyriaeth daladwy dros y trothwy o £500,000.

Ar gyfer eich prif eiddo, codir SDLT ar gyfradd o 5% o’r hyn sydd rhwng £500,001 a £925,000 a 10% rhwng £925,001 a £1.5 miliwn a 12% ar unrhyw beth uwchben £1.5 miliwn.

Os mai ail eiddo yw hwn, neu eiddo prynu i osod, yna fe dalwch 3% ychwanegol ar yr holl fandiau perthnasol os yw’n werth mwy na £40,000.

Os bydd angen i chi dalu SDLT, yna bydd angen i chi gwblhau ffurflen dreth SDLT.

Dysgwch fwy am gyflwyno’ch ffurflen dreth SDLT ar-lein yn Gov.uk.

Trosglwyddo’r morgais sy’n weddill

Pwysig

Dim ond pan nad oes cytundeb cyfreithiol neu orchymyn llys mae hyn yn berthnasol, fel ysgariad, diddymiad, gwahanu cyfreithiol neu ddirymiad.

Efallai y bydd cyd-berchnogion yn cytuno i drosglwyddo perchnogaeth eiddo sydd ganddynt i un ohonynt yn unig. Er enghraifft, pâr dibriod sy’n gwahanu.

Os ydych yn cymryd perchnogaeth lwyr bydd angen i chi dalu SDLT ar gyfanswm yr ystyriaeth daladwy.

Er enghraifft, rhoddwyd gwerth o £400,000 ar dŷ, gyda £100,000 yn weddill ar y morgais a £300,00 mewn ecwiti.

Mae’r sawl sy’n cymryd y berchnogaeth:

  • yn talu £150,000 i’r llall am hanner arall y £300,000 o ecwiti yn yr eiddo a
  • daw’n gyfrifol am hanner arall y morgais sy’n weddill, sef £50,000.

Mae hyn yn creu ystyriaeth daladwy o £200,000.

Dan yr amgylchiadau hyn, a gan dybio nad ail eiddo ydyw, ni fyddwch yn talu dim SDLT a ni fydd angen i chi gyflwyno ffurflen SDLT.

Pan fo unigolyn wedi cymryd perchnogaeth o ecwiti mewn eiddo sydd â morgais, yna dim ond os yw’r ystyriaeth y codir tâl arno yn uwch na’r trothwy cyfredol o £500,000 y bydd treth stamp yn daladwy.

Bydd angen i chi hysbysu HMRC hefyd drwy gwblhau ffurflen dreth SDLT.

Mae’r trosglwyddiad dros y trothwy

Mae perchennog eiddo sy’n werth £500,000, gyda morgais yn weddill o £400,000, yn priodi.

Mae’n trosglwyddo hanner yr eiddo i’w bartner, sy’n cymryd cyfrifoldeb am hanner y morgais.

Mae gan yr unigolyn sy’n derbyn y trosglwyddiad ystyriaeth daladwy o £200,000, ond ni fyddant yn talu SDLT (gan dybio mai hwn yw ei hunig eiddo).

Os oes rhaniad anghyfartal

Os bydd cyd-berchnogion yn rhannu eiddo’n anghyfartal a bod y sawl sydd â’r gyfran fwyaf yn digolledu’r llall, gallai’r iawndal hwnnw fod yn destun SDLT os yw’n uwch na’r trothwy £500,000.

Er enghraifft, rhennir tŷ deulawr yn ddwy fflat, ond mae gan y fflat ar y llawr gwaelod, a dim ond y fflat honno, fynediad i’r ardd. Yn sgil hynny, mae’r fflat llawr gwaelod yn werth mwy o arian ac mae perchennog rhan hon o’r eiddo’n digolledu’r llall yn ariannol.

Os yw’r iawndal yn uwch na £125,000 bydd yn rhaid i’r sawl sy’n cael ei ddigolledu dalu SDLT ar y swm sydd dros y trothwy a chyflwyno ffurflen dreth SDLT.

Fodd bynnag, os bydd y perchennog yn penderfynu peidio â digolledu’r llall, neu caiff ei roi fel rhodd, nid oes ystyriaeth na SDLT i’w dalu.

Trosglwyddo tir neu eiddo i gwmni ac oddi wrtho

Pan gaiff eiddo ei drosglwyddo i gwmni, gallai SDLT fod yn daladwy ar ei werth ar y farchnad yn hytrach na’r ystyriaeth a roddir.

Er enghraifft, os oes gan eiddo werth ar y farchnad o £600,000 ond bod y cwmni ond yn talu ystyriaeth o £300,000, bydd yr SDLT yn daladwy ar £600,000.

Mae hyn yn berthnasol i’r sefyllfaoedd canlynol:

  • Mae’r unigolyn sy’n trosglwyddo’r eiddo yn ‘gysylltiedig’ â’r cwmni - mae’r diffiniad o unigolion cysylltiedig yn cynnwys perthnasau a phobl sydd ynghlwm â’r cwmni mewn rhyw ffordd.
  • Mae’r cwmni’n talu am yr eiddo gyda chyfranddaliadau yn y cwmni (yn rhannol neu’n llawn) i’r unigolyn sy’n gwneud y trosglwyddiad, gyda’r unigolyn hwnnw’n gysylltiedig â’r cwmni (ond nid y cwmni sy’n caffael o reidrwydd).

Pan na fydd Treth Stamp yn daladwy

Dan amryw o amgylchiadau, gellir trosglwyddo rhan neu’r cyfan o eiddo heb orfod talu Treth Stamp, er enghraifft os yw’r swm a drosglwyddir yn is na’r trothwy Treth Dir y Doll Stamp (SDLT) o £500,000.

Er enghraifft, mae eiddo’n werth £200,00, gydag ecwiti o £100,000 a morgais sy’n weddill o £100,000. Mae’r perchennog yn trosglwyddo hanner yr eiddo ac fe dalwch chi £50,000 mewn arian parod am yr ecwiti ac yn cymryd cyfrifoldeb am hanner gweddill y morgais.

Byddai hyn yn rhoi ystyriaeth daladwy o £100,000, sydd yn is na’r trothwy SDLT o £125,000.

Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi hysbysu Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) serch hynny a chwblhau ffurflen dreth Treth Dir y Doll Stamp (SDLT).

Os mai rhodd yw’r trosglwyddiad

Os mai rhodd yw’r trosglwyddiad ac nid oes ystyriaeth, nid yw SDLT yn berthnasol gan amlaf.

Mae rhodd yn wahanol i drosglwyddiad gan nad oes trosglwyddiad o werth ariannol. Golyga hyn nad yw’r unigolyn sy’n cael yr eiddo’n talu unrhyw arian parod am ei gyfran, nid yw’n cymryd cyfrifoldeb am y morgais ac nid yw’n cynnig unrhyw ased yn gyfnewid, felly nid oes ystyriaeth daladwy.

Er enghraifft, mae perchennog tŷ yn priodi, yn cael partneriaeth sifil neu’n symud i mewn gyda’i bartner ac yn penderfynu trosglwyddo hanner yr eiddo i’w bartner. Os nad yw’r partner yn talu unrhyw beth mewn arian parod am hyn ac nid yw’n ysgwyddo’r cyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw forgais sy’n weddill, yna ystyrir hynny’n rhodd ac nid yw’n destun SDLT.

Dysgwch fwy am drosglwyddo eiddo fel rhodd ymaopens in new window.

Os etifeddwch yr eiddo mewn ewyllys

Os byddwch chi’n etifeddu tir neu eiddo dan delerau ewyllys, nid oes angen hysbysu HMRC ac ni fyddwch yn talu SDLT. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os byddwch chi’n ysgwyddo morgais sy’n weddill ar yr eiddo ar y dyddiad y bu farw’r person.

Os byddwch yn trosglwyddo eiddo yn sgil ysgariad, gwahanu neu ddiweddu partneriaeth sifil

Nid oes angen i chi dalu SDLT os ydych yn trosglwyddo budd mewn tir neu eiddo i’ch partner fel rhan o gytundeb neu orchymyn llys yn sgil un ai:

  • ysgariad
  • diddymu partneriaeth sifil

Mae hyn yn berthnasol hefyd os yw’r partneriaid un ai:

  • yn dirymu eu priodas
  • yn gwahanu’n gyfreithiol

Yn yr achosion hyn, nid oes angen hysbysu HMRC ynglŷn â’r trosglwyddiad, hyd yn oed os yw’r gwerth yn uwch na’r trothwy SDLT.

Os bydd cyd-berchnogion yn ddibriod ac nid mewn partneriaeth sifil pan fyddant yn trosglwyddo budd mewn tir neu eiddo o un cyd-berchennog i’r llall, efallai y bydd angen i chi dalu SDLT.

Os ydych yn rhannu eiddo sydd â chyd-berchnogaeth

Ceir sefyllfa fwy cymhleth os yw dau neu fwy o bobl yn cyd-berchnogion ar eiddo, un ai fel cyd-denantiaid neu denantiaid cydradd.

Os caiff yr eiddo ei rannu’n ffisegol (yn ddau gartref cwbl ar wahân) ac yn gyfartal (rhwng y cyd-berchnogion), yna ni fydd unrhyw Dreth Stamp yn daladwy.

Os na fydd yr eiddo’n cael ei rannu’n gyfartal rhwng y cyd-berchnogion, fe allech orfod talu SDLT.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?