Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol

Ddim yn siŵr am Dreth Incwm ac Yswiriant Gwladol? Ddim yn gwybod beth yw trothwy Yswiriant Gwladol? Rydym yn esbonio sut mae’r system dreth yn gweithio a beth i’w wneud os ydych chi’n credu eich bod yn gordalu.

A ddylwn i dalu Treth Incwm?

Treth ar eich incwm yw Treth Incwm, fel yr awgryma’r enw. Ewch yn syth i ‘Faint o Dreth Incwm fydda i’n ei dalu?’ i ganfod beth yw’ch swm dyledus.

Beth yw Lwfans Personol?

Mae gan bawb, gan gynnwys myfyrwyr, rhywbeth o’r enw Lwfans Personol – y swm o arian y cewch ennill pob blwyddyn dreth cyn i chi dalu Treth Incwm.

Eleni mae’r flwyddyn dreth yn rhedeg o 6 Ebrill i 5 Ebrill, ac ar gyfer blwyddyn dreth 2017-18 y Lwfans Personol safonol yw £11,500. Os ydych chi’n ennill llai na hyn, ni ddylech orfod talu unrhyw Dreth Incwm.

Sefydlir y swm o Lwfans Personol a dderbyniwch gan y llywodraeth a gall newid o un flwyddyn dreth i’r nesaf.

Os ydych chi’n credu y didynnwyd Treth Incwm ar gam o’ch enillion, cwblhewch y ffurflen gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i gael ei dalu’n ôl i chi.

Ar gyfer beth y defnyddir Treth Incwm?

Cesglir Treth Incwm gan HMRC ar ran y llywodraeth. Fe’i defnyddir i helpu darparu cyllid ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus megis y GIG, y system addysg a lles, a buddsoddi mewn prosiectau cyhoeddus, megis ffyrdd, rheilffyrdd a thai.

Faint o Dreth Incwm fydda i’n talu?

Cofiwch

Cymerir eich Lwfans Personol oddi ar eich enillion cyn i chi ddechrau talu Treth Incwm.

Mae Treth Incwm yn cynnwys sawl band gwahanol. Mae hyn yn golygu wrth i’ch lwfans gynyddu, felly hefyd mae’r swm o Dreth Incwm fyddwch yn ei thalu.

Mae’n gais i wneud talu Treth Incwm mor deg â phosibl, fel bod y rhai sy’n ennill y mwyaf yn cyfrannu’r mwyaf.

Mae’r tabl isod yn dangos y gyfradd o Dreth Incwm fyddwch yn ei thalu ar unrhyw beth dros eich Lwfans Personol.

Cyfradd 2016-17
Cyfradd sylfaenol: 20% £0 i £32,000
Mae pobl sydd â’r Lwfans Personol safonol yn cychwyn talu’r gyfradd hon ar incwm dros £11,000
Cyfradd uwch: 40% £32,001 i £150,000
Mae pobl sydd â’r Lwfans Personol safonol yn cychwyn talu’r gyfradd hon ar incwm dros £43,000
Cyfradd atodol: 45% Dros £150,000

Yn 2017-18 bydd trothwy’r gyfradd dreth uwch yn codi i £45,000.

Os ydych chi’n credu y didynnwyd Treth Incwm ar gam o’ch enillion, cwblhewch y ffurflen gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i gael ei dalu’n ôl i chi.

Yswiriant Gwladol

Mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn helpu cronni eich hawl i fuddion penodol gan y wladwriaeth, megis Pensiwn y Wladwriaeth a Lwfans Mamolaeth. Byddwch yn dechrau talu Yswiriant Gwladol unwaith y byddwch yn ennill mwy na £155 yr wythnos (dyma’r ffigwr ar gyfer blwyddyn dreth 2016-17).

Bydd cyfradd yr Yswiriant Gwladol a dalwch yn dibynnu ar faint yr ydych yn ei ennill:

  • 12% o’ch enillion wythnosol rhwng £155 a £827
  • 2% o’ch enillion wythnosol dros £827

Bydd eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn cael eu casglu ar yr un pryd â’r Dreth Incwm cyn i’ch cyflogwr dalu’ch cyflog.

Darganfyddwch ragor am eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y wefan GOV.UKopens in new window.

Ar gyfer beth mae taliadau Yswiriant Gwladol?

Mae eich taliadau Yswiriant Gwladol yn mynd tuag at fudd-daliadau a gwasanaethau’r wladwriaeth, gan gynnwys:

  • Y GIG
  • Budd-daliadau diweithdra
  • Lwfansau salwch ac anabledd
  • Pensiwn y Wladwriaeth

Mae lwfansau cysylltiedig i oed wedi dod i ben

Fe rewodd y llywodraeth lwfansau personol cysylltiedig i oed yn Ebrill 2013.

Ym mlwyddyn dreth 2015/16 cafodd hyn ei gyfyngu i unigolion a aned cyn 6 Ebrill 1938. Roedd gan unigolion a aned ar neu wedi’r dyddiad hwn hawl i’r lwfans personol sylfaenol yn lle hyn.

Fodd bynnag, oherwydd cynnydd mewn lwfansau personol sylfaenol, mae hyn nawr yr un peth i bawb, heb ystyried pryd y cawsant eu geni l

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?