Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol

Ddim yn siŵr am Dreth Incwm ac Yswiriant Gwladol? Ddim yn gwybod beth yw trothwy Yswiriant Gwladol? Rydym yn esbonio sut mae’r system dreth yn gweithio a beth i’w wneud os ydych chi’n credu eich bod yn gordalu.

A ddylwn i dalu Treth Incwm?

Treth ar eich incwm yw Treth Incwm, fel yr awgryma’r enw. Ewch yn syth i ‘Faint o Dreth Incwm fydda i’n ei dalu?’ i ganfod beth yw’ch swm dyledus.

Beth yw Lwfans Personol?

Mae gan bawb, gan gynnwys myfyrwyr, rhywbeth o’r enw Lwfans Personol – y swm o arian y cewch ennill pob blwyddyn dreth cyn i chi dalu Treth Incwm.

Eleni mae’r flwyddyn dreth yn rhedeg o 6 Ebrill i 5 Ebrill, ac ar gyfer blwyddyn dreth 2016-17 y Lwfans Personol safonol yw £11,000. Os ydych chi’n ennill llai na hyn, ni ddylech orfod talu unrhyw Dreth Incwm. O fis Ebrill 2017, bydd hyn yn codi i £11,500.

Sefydlir y swm o Lwfans Personol a dderbyniwch gan y llywodraeth a gall newid o un flwyddyn dreth i’r nesaf.

Os ydych chi’n credu y didynnwyd Treth Incwm ar gam o’ch enillion, cwblhewch y ffurflen gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i gael ei dalu’n ôl i chi.

lwfans priodas

Gall cyplau priod a rhai mewn partneriaethau sifil drosglwyddo hyd at £1,150 o lwfans personol (10% o’r lwfans personol o £11,500 ar gyfer 2017/18) i’w partner ar gyfer 2017/18 ac weithiau fe elwir hyn yn Lwfans Treth Priodas.

Lwfans Pâr Priod

Os cawsoch chi neu eich partner eich geni cyn 6 Ebrill 1935 gallech fod yn gymwys i gael Lwfans Pâr Priod, a allai leihau eich bil treth yn fwy na’r Lwfans Priodas.

Ar gyfer priodasau cyn 5 Rhagfyr 2005, defnyddir incwm y gŵr i gyfrifo’r Lwfans Pâr Priod, er y gellir ei drosglwyddo i’r wraig. Ar gyfer priodas a phartneriaethau sifil wedi’r dyddiad hwn, incwm yr un sy’n ennill y mwyaf sy’n cyfrif.

Rhoddir gostyngiad ar y dreth ar gyfer y Lwfans Pâr Priod ar y gyfradd o 10%. Mae hyn yn golygu y rhoddir 10% o’r lwfans fel didyniad o’r atebolrwydd treth unigol.

Dysgwch ragor ar GOV.UK.

Ar gyfer beth y defnyddir Treth Incwm?

Cofiwch

Cymerir eich Lwfans Personol oddi ar eich enillion cyn i chi ddechrau talu Treth Incwm.

Cesglir Treth Incwm gan HMRC ar ran y llywodraeth. Fe’i defnyddir i helpu darparu cyllid ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus megis y GIG, y system addysg a lles, a buddsoddi mewn prosiectau cyhoeddus, megis ffyrdd, rheilffyrdd a thai.

Faint o Dreth Incwm fydda i’n talu?

O fis Ebrill 2018, bydd y lwfans personol safonol yn codi i £11,850, a bydd y trothwy treth cyfradd uwch yn codi i £46,350.

Mae Treth Incwm yn cynnwys sawl band gwahanol. Mae hyn yn golygu wrth i’ch lwfans gynyddu, felly hefyd mae’r swm o Dreth Incwm fyddwch yn ei thalu.

Mae’n gais i wneud talu Treth Incwm mor deg â phosibl, fel bod y rhai sy’n ennill y mwyaf yn cyfrannu’r mwyaf.

Mae’r tabl isod yn dangos y gyfradd o Dreth Incwm fyddwch yn ei thalu ar unrhyw beth dros eich Lwfans Personol.

Cyfradd 2017-18
Cyfradd sylfaenol: 20% £0 i £33,500
Mae pobl sydd â’r Lwfans Personol safonol yn cychwyn talu’r gyfradd hon ar incwm dros £11,500
Cyfradd uwch: 40% £33,501 i £150,000
Mae pobl sydd â’r Lwfans Personol safonol yn cychwyn talu’r gyfradd hon ar incwm dros £45,000
*Cyfradd atodol: 45% Dros £150,000

*Ar gyfer trethdalwyr o’r Alban, y gyfradd sylfaenol yw £31,500.

Os ydych chi’n credu y didynnwyd Treth Incwm ar gam o’ch enillion, cwblhewch y ffurflen gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i gael ei dalu’n ôl i chi.

Yswiriant Gwladol

Mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn helpu cronni eich hawl i fuddion penodol gan y wladwriaeth, megis Pensiwn y Wladwriaeth a Lwfans Mamolaeth. Byddwch yn dechrau talu Yswiriant Gwladol unwaith y byddwch yn ennill mwy na £157 yr wythnos (dyma’r ffigwr ar gyfer blwyddyn dreth 2017-18).

Bydd cyfradd yr Yswiriant Gwladol a dalwch yn dibynnu ar faint yr ydych yn ei ennill:

  • 12% o’ch enillion wythnosol rhwng £157 a £866
  • 2% o’ch enillion wythnosol dros £866

Bydd eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn cael eu casglu ar yr un pryd â’r Dreth Incwm cyn i’ch cyflogwr dalu’ch cyflog.

Darganfyddwch ragor am eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y wefan GOV.UKopens in new window.

Ar gyfer beth mae taliadau Yswiriant Gwladol?

Mae eich taliadau Yswiriant Gwladol yn mynd tuag at fudd-daliadau a gwasanaethau’r wladwriaeth, gan gynnwys:

  • Y GIG
  • Budd-daliadau diweithdra
  • Lwfansau salwch ac anabledd
  • Pensiwn y Wladwriaeth

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?