Trosglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio

Mae trosglwyddo pensiwn o bensiwn buddion diffiniedig (yn gysylltiedig â chyflog) yn golygu ildio eich buddion yn y cynllun a’u cyfnewid am werth arian parod, a fuddsoddir mewn cynllun pensiwn arall. Nid yw’n syniad da fel rheol.

Cipolwg

Gan amlaf, rydych yn debygol o fod mewn sefyllfa ariannol waeth os byddwch yn trosglwyddo allan o gynllun â buddion wedi’u diffinio, hyd yn oed os bydd eich cyflogwr yn cynnig cymhelliad i chi adael.

Cyn i chi symud ymlaen, dylech gael cyngor gan gynghorydd ariannol proffesiynol.

Rhagor am gyngor ymddeol.

Beth y gallwch chi, ac na ellwch chi, ei drosglwyddo

Os ydych yn yr hyn a elwir yn gynllun pensiwn sector cyhoeddus ‘nad yw’n cael ei ariannu’, ni fyddwch yn gallu trosglwyddo eich pensiwn.

Byddwch chi’n gallu trosglwyddo’ch pensiwn os ydych chi mewn:

 • cynllun pensiwn sector cyhoeddus sy’n cael ei ariannu (megis pensiwn llywodraeth leol)
 • cynllun â buddion wedi’u diffinio y sector preifat

Mae rhai amddiffyniadau wedi’u sefydlu ar gyfer y cynlluniau hyn.

Osgowch dwyll trosglwyddo pensiwn

Gallwch drosglwyddo eich cronfa pensiwn i gytundeb pensiwn newydd i gael arian parod ohono os byddwch yn 55 oed neu’n hŷn.

Ond mae honiadau y gallwch drosglwyddo i gael arian parod cyn eich bod yn 55 oed neu gael mwy o arian na’r hyn a gewch dan eich cynllun cyfredol yn beryglus ar y gorau ac yn dwyll ar ei waethaf.

Sut mae’n gweithio

Os byddwch chi’n penderfynu trosglwyddo allan o’ch cynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio eich gweithle, mae’r ymddiriedolwyr sy’n rhedeg y cynllun yn trosi’r buddion yr ydych chi wedi’u cronni yn swm arian parod.

Gelwir hyn yn ‘gwerth trosglwyddo’ (a elwir hefyd yn ‘gwerth trosglwyddo sy’n gyfwerth ag arian parod’ neu ‘CETV’).

Mae’n rhaid i chi fuddsoddi hwn wedyn mewn:

 • cynllun pensiwn gyda chyflogwr arall
 • pensiwn personol neu gyfranddeiliaid
 • neu gontract prynu cyfran (a adnabyddir fel contract adran 32 hefyd weithiau)

Nid yw pob cynllun pensiwn cyflogwr, pensiynau personol neu gontractau prynu allan yn derbyn y trosglwyddiadau, felly gwiriwch yn gyntaf.

Cymhellion i drosglwyddo

Cymhelliad ariannol a gynigir gan eich cyflogwr i drosglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio yw cymhelliad i drosglwyddo.

Efallai y bydd hwn yn:

 • gynnydd yng ngwerth trosglwyddo cyfrifedig eich buddion yn y cynllun (gwerth trosglwyddo uwch)
 • daliad arian parod sy’n ychwanegol i’r gwerth trosglwyddo

Byddwch yn ofalus gan efallai na fydd hwn mor ddeniadol ag y mae’n edrych.

Efallai y cewch ddewis a ydych am drosglwyddo’r holl werth uwch i gynllun pensiwn arall neu gymryd y cymhelliad trosglwyddo fel arian parod.

Os byddwch yn gwneud hyn:

 • efallai y bydd rhaid i chi dalu Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol arno
 • byddwch yn derbyn llai o bensiwn na phe baech yn derbyn y cymhelliad fel rhan o’r gwerth trosglwyddo

Felly os byddwch yn penderfynu trosglwyddo, mae’n werth trosglwyddo’r gwerth uwch llawn fel rheol.

Cymhellion eraill

Mae cymhellion i newid buddion cynllun yn dod yn fwy cyffredin hefyd.

Er enghraifft, efallai y gofynnir i chi ildio cynnydd uwchben yr isafswm statudol ar ôl i chi ymddeol yn gyfnewid am bensiwn cyfradd safonol uwch o fewn y cynllun.

Cyfnewid cynnydd pensiwn neu arnewid cynnydd pensiwn yw’r enw ar hyn.

Peryglon trosglwyddo i gynllun cyfraniadau diffiniedig

Yn aml bydd unrhyw fanteision posibl o drosglwyddo o gynllun pensiwn buddion diffiniedig i gynllun cyfraniadau diffiniedig yn cael eu dadwneud gan y costau, risgiau a cholli buddion fydd yn digwydd.

Ni ellir rhagweld eich incwm pensiwn yn y dyfodol gydag unrhyw sicrwydd os byddwch yn trosglwyddo i gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio, waeth a yw’n cael ei redeg gan eich cyflogwr neu’n bensiwn personol neu gyfranddeiliaid ai peidio. Mae hyn yn wir gyda rhai contractau prynu cyfran hefyd.

Gyda phensiwn personol neu gyfranddeiliaid, byddwch yn ildio unrhyw fuddion a oedd gennych yn y cynllun cyflogwr blaenorol.

Peryglon aros yn eich cynllun buddion diffiniedig

Nid yw aros mewn cynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio yn rhydd o risg.

Os bydd eich cyflogwr yn dal i fod mewn busnes, mae’n rhaid iddo sicrhau fel rheol bod gan y cynllun ddigon o gyllid i ddarparu’r hawl llawn i aelodau. Ond mae rhai o’r cyflogwyr sy’n noddi’r cynlluniau hyn wedi mynd i’r gwellt heb adael digon o arian i dalu’r pensiynau a addawyd.

Os bydd cyflogwr yn mynd i’r gwellt heb ddigon o gyllid yn ei gynllun pensiwn, efallai y bydd y Gronfa Diogelu Pensiynau yn gallu darparu iawndal, ond gall hyn fod yn llai na’r cyfanswm llawn o bensiwn yr ydych wedi ei gronni.

Cael help

Sicrhewch eich bod yn derbyn cyngor gan gynghorydd ariannol.

Os fyddwch chi ac y bydd pethau’n mynd o’i le, byddwch yn gallu defnyddio’r cynlluniau cwynion ac iawndal sydd ar gael.

Canfyddwch ragor am ddelio â phroblemau pensiwn a gwneud cwyn.

Pan fyddwch yn gofyn i ymddiriedolwyr eich cynllun pensiwn am drosglwyddiadau pensiwn, bydd y wybodaeth y byddwch yn ei derbyn yn ymwneud â throsglwyddiadau pensiwn yn gyffredinol ac ni fydd yn benodol i’ch anghenion a’ch amgylchiadau.

Fel arfer rhaid bod gan gwmnïau sy’n cynghori ar drosglwyddo’ch pensiwn buddion wedi’u diffinio i bensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio neu gytundeb swm am adael wybodaeth arbenigol yn y maes hwn. Gallwch ofyn iddynt a ydynt yn gymwys yn y maes hwn.

Yr hyn i’w ddisgwyl gan gynghorydd

Bydd y cynghorydd yn trafod eich amgylchiadau personol a’ch sefyllfa ariannol gyda chi, gan gynnwys y lefel o risg rydych yn teimlo’n gyfforddus â hi.

Dylai hefyd:

 • gymharu’r buddion y gallwch eu hildio os byddwch yn trosglwyddo allan o gynllun eich cyflogwr gyda’r buddion y gallwch eu cael os byddwch yn trosglwyddo i gynllun cyflogwr newydd neu bensiwn personol/cyfranddeiliaid
 • asesu i ba lefel y mae cynllun pensiwn eich cyflogwr wedi’i ariannu, y risg y gallai buddion gael eu lleihau a’r effaith ar unrhyw werth trosglwyddo a gynigir
 • wirio’r gwahaniaeth rhwng trefniadau buddion diffiniedig a chyfraniadau diffiniedig
 • roi crynodeb i chi o fanteision ac anfanteision ei argymhelliad
 • ofyn a ydych wedi trafod eich penderfyniad gyda’ch priod neu bartner sifil gan ei bod yn debygol y bydd yn effeithio arno ef/arni hi hefyd
 • wirio eich holl ddewisiadau

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?