Trosglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion diffiniedig

Mae trosglwyddo pensiwn o bensiwn buddion diffiniedig (yn gysylltiedig â chyflog) yn golygu ildio eich buddion yn y cynllun a’u cyfnewid am werth arian parod, a fuddsoddir mewn cynllun pensiwn arall. Nid yw’n syniad da fel rheol.

Cipolwg

Gan amlaf, rydych yn debygol o fod mewn sefyllfa ariannol waeth os byddwch yn trosglwyddo allan o gynllun buddion diffiniedig, hyd yn oed os bydd eich cyflogwr yn cynnig cymhelliad i chi adael.

Cyn i chi symud ymlaen, dylech gael cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig. Mewn rhai achosion bydd rhaid i chi wneud hynny.

Darllenwch fwy am gyngor ynghylch ymddeol.

Beth allwch chi ei drosglwyddo a beth allwch chi ddim

Os oes gennych chi gynllun pensiwn sector cyhoeddus ‘nad yw’n cael ei ariannu’, ni fyddwch yn gallu trosglwyddo eich pensiwn. Mae cynlluniau pensiwn sector cyhoeddus nad ydynt yn cael eu hariannu yn cynnwys y Cynllun Athrawon a Chynllun y GIG.

Byddwch chi’n gallu trosglwyddo’ch pensiwn os ydych chi mewn:

 • cynllun pensiwn sector cyhoeddus sy’n cael ei ariannu (megis pensiwn llywodraeth leol)
 • cynllun buddion diffiniedig y sector preifat

Mae rhai amddiffyniadau wedi’u sefydlu ar gyfer y cynlluniau hyn.

Gwyliwch rhag twyll trosglwyddo pensiwn

Gallwch drosglwyddo eich cronfa bensiwn i gytundeb pensiwn newydd i gael arian parod ohono os byddwch yn 55 oed neu’n hŷn.

Ond mae honiadau y gallwch drosglwyddo i gael arian parod cyn eich bod yn 55 oed neu gael mwy o arian na’r hyn a gewch dan eich cynllun cyfredol yn beryglus ar y gorau ac yn dwyll ar ei waethaf.

Sut mae’n gweithio

Os byddwch chi’n penderfynu trosglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion diffiniedig eich gweithle, mae’r ymddiriedolwyr sy’n rhedeg y cynllun yn trosi’r buddion yr ydych chi wedi’u cronni yn swm arian parod.

Gelwir hyn yn ‘gwerth trosglwyddo’ (a elwir hefyd yn ‘gwerth trosglwyddo sy’n gyfwerth ag arian parod’ neu ‘CETV’).

Mae’n rhaid i chi fuddsoddi hwn wedyn mewn:

 • Cynllun pensiwn gyda chyflogwr arall
 • Pensiwn personol neu gyfranddeiliaid
 • Pensiwn buddsoddi personol (SIPP)

Nid yw pob cynllun pensiwn cyflogwr, pensiwn personol neu SIPP yn derbyn trosglwyddiadau, felly holwch yn gyntaf.

Cymhellion i drosglwyddo

Mae cymhelliad i drosglwyddo’n gymhelliad ariannol a gynigir gan eich cyflogwr i drosglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion diffiniedig.

Gallai hwn fod ar ffurf:

 • cynnydd yng ngwerth trosglwyddo cyfrifedig eich buddion yn y cynllun (gwerth trosglwyddo uwch)
 • taliad arian parod sy’n ychwanegol i’r gwerth trosglwyddo

Byddwch yn ofalus oherwydd efallai na fydd hwn mor ddeniadol ag y mae’n edrych.

Efallai y cewch ddewis a ydych am drosglwyddo’r holl werth uwch i gynllun pensiwn arall neu gymryd y cymhelliad trosglwyddo fel arian parod.

Os byddwch yn gwneud hyn:

 • efallai y bydd rhaid i chi dalu Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol arno
 • byddwch yn derbyn llai o bensiwn na phe baech yn derbyn y cymhelliad fel rhan o’r gwerth trosglwyddo

Cymhellion eraill

Mae cymhellion i newid buddion cynllun yn dod yn fwy cyffredin hefyd.

Er enghraifft, efallai y gofynnir i chi ildio cynnydd uwchben yr isafswm statudol ar ôl i chi ymddeol yn gyfnewid am bensiwn cyfradd safonol uwch o fewn y cynllun.

Gelwir hyn yn gyfnewid cynnydd pensiwn neu arnewid cynnydd pensiwn.

Cael cyngor am gynigion cymhelliad

Dylech geisio cyngor ariannol mewn cysylltiad ag unrhyw gynnig.

Os ydych chi’n gallu trosglwyddo allan o’ch cynllun buddion diffiniedig a bod hyn yn cynnwys gwerth trosglwyddo cyfwerth ag arian parod o fwy £30,000, bydd rhaid i chi gael cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig yn gyntaf.

Ni chaiff Ymddiriedolwyr y cynllun drosglwyddo unrhyw werth dros £30,000 oni bai bod cynghorydd ariannol rheoledig gyda’r arbenigedd penodol wedi cymeradwyo hyn.

Bydd cynghorydd ariannol yn ystyried y taliad arian parod neu’r gwerth trosglwyddo uwch wrth gymharu’r buddion rydych chi’n eu hildio.

Mae’n arfer da i’ch cyflogwr gynnig gwasanaeth cynghorydd ariannol rheoledig am ddim, ond nid yw pob cyflogwr yn gwneud hyn. Gallwch chi ddewis eich cynghorydd ariannol eich hun ond bydd rhaid i chi dalu am y cyngor.

Peryglon trosglwyddo i gynllun cyfraniadau diffiniedig

Yn aml bydd unrhyw fanteision posibl o drosglwyddo o gynllun pensiwn buddion diffiniedig i gynllun cyfraniadau diffiniedig yn cael eu dadwneud gan y costau a’r risgiau a’r buddion a gollir.

Ni ellir rhagweld eich incwm pensiwn yn y dyfodol gydag unrhyw sicrwydd os byddwch yn trosglwyddo i gynllun cyfraniadau diffiniedig, waeth a yw’n cael ei redeg gan eich cyflogwr neu’n bensiwn personol neu gyfranddeiliaid ai peidio.

Gyda phensiwn personol neu gyfranddeiliaid, byddwch yn ildio unrhyw fuddion a oedd gennych yn y cynllun cyflogwr blaenorol.

Peryglon aros yn eich cynllun buddion diffiniedig

Nid yw aros mewn cynllun pensiwn buddion diffiniedig yn rhydd o risg chwaith.

Os bydd eich cyflogwr yn dal i fod mewn busnes, mae’n rhaid iddo sicrhau fel rheol bod gan y cynllun ddigon o gyllid i ddarparu’r hawl llawn i aelodau. Ond mae rhai o’r cyflogwyr sy’n noddi’r cynlluniau hyn wedi mynd i’r wal heb adael digon o arian i dalu’r pensiynau a addawyd.

Os bydd cyflogwr yn mynd i’r wal heb ddigon o gyllid yn ei gynllun pensiwn, efallai y bydd y Gronfa Diogelu Pensiynau yn gallu darparu iawndal, ond gall hyn fod yn llai na’r cyfanswm llawn o bensiwn yr ydych wedi ei gronni.

Cael help

Os yw gwerth eich cynllun buddion diffiniedig yn fwy £30,000, bydd rhaid i chi gael cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig cyn y gallwch drosglwyddo. Mae’r rheol hon yna i’ch gwarchod chi ac i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r holl fanteision ac anfanteision o drosglwyddo.

Hyd yn oed oes yw gwerth eich cynllun o dan £30,000, mae’n syniad da i gael cyngor, oni bai eich bod yn hollol sicr mai dyma beth rydych chi am ei wneud a’ch bod yn gwybod yn union beth fydd y canlyniadau.

Os ydych chi’n cael cyngor gan gynghorydd rheoledig a bod pethau’n mynd o chwith neu os yw’r hyn a ddewiswyd ar eich cyfer yn anghywir, byddwch yn gallu defnyddio’r trefniadau cwynion ac iawndal sydd ar gael.

Darllenwch fwy am ddelio â phroblemau pensiwn a gwneud cwyn.

Pan fyddwch yn gofyn i ymddiriedolwyr eich cynllun pensiwn am drosglwyddiadau pensiwn, bydd y wybodaeth a gewch yn ymwneud â throsglwyddiadau pensiwn yn gyffredinol ac ni fydd yn benodol i’ch anghenion a’ch amgylchiadau.

Rhaid i gwmnïau sy’n eich cynghori ar drosglwyddo’ch pensiwn buddion diffiniedig i bensiwn cyfraniadau diffiniedig feddu ar wybodaeth arbenigol yn y maes hwn. Gallwch ofyn iddynt a ydynt yn gymwys yn y maes hwn.

Yr hyn i’w ddisgwyl gan gynghorydd ariannol

Bydd y cynghorydd yn trafod eich amgylchiadau personol a’ch sefyllfa ariannol gyda chi, gan gynnwys y lefel o risg rydych yn teimlo’n gyfforddus â hi.

Dylai hefyd:

 • cymharu’r buddion y gallwch eu hildio os byddwch yn trosglwyddo allan o gynllun eich cyflogwr gyda’r buddion y gallwch eu cael os byddwch yn trosglwyddo i gynllun cyflogwr newydd neu bensiwn personol/cyfranddeiliaid
 • asesu i ba lefel y mae cynllun pensiwn eich cyflogwr wedi’i ariannu, y risg y gallai buddion gael eu lleihau a’r effaith ar unrhyw werth trosglwyddo a gynigir
 • gwirio’r gwahaniaeth rhwng trefniadau buddion diffiniedig a chyfraniadau diffiniedig
 • rhoi crynodeb i chi o fanteision ac anfanteision ei argymhelliad
 • gofyn a ydych wedi trafod eich penderfyniad gyda’ch priod neu bartner sifil gan ei bod yn debygol y bydd yn effeithio arno ef/arni hi hefyd
 • gwirio eich holl ddewisiadau

Mae bob amser yn syniad da i siarad â mwy nag un cynghorydd, oherwydd efallai bydd eu costau a’r gwasanaethau a gynigant yn wahanol. Serch hynny, mae’n hanfodol eich bod yn delio â chynghorwyr ariannol sy’n cael eu rheoleiddio a’u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (y rheoleiddiwr gwasanaethau ariannol).

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gyfeirlyfr o gynghorwyr ymddeoliad i chi lunio rhestr fer. Mae pob cynghorydd a chwmni a restrir yn y cyfeirlyfr yn cael eu rheoleiddio. Bydd y Cyfeirlyfr hefyd yn dangos a oes ganddynt gynghorwyr sy’n gymwys i ddelio â throsglwyddo allan o gynlluniau buddion diffiniedig.

Mae’n syniad da i chi gysylltu ag o leiaf dri chwmni er mwyn dod o hyd i’r un sy’n gweddu orau i chi. Mae’r Cyfeirlyfr yn gwahaniaethu rhwng y cwmnïau hynny sy’n fodlon cyfarfod â chi wyneb yn wyneb a’r rheini sy’n gweithio dros y ffôn neu ar-lein yn unig. Mae’n bosib y bydd ffioedd y cwmnïau hynny sydd dim ond yn delio â chwsmeriaid dros y ffôn yn is. Mae’n syniad da i gynnwys o leiaf un cwmni sy’n cynnig cyngor dros y ffôn yn eich rhestr fer fel y gallwch gymharu’r costau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?