Trosglwyddo pensiynau cyfraniadau diffiniedig

Gall trosglwyddiadau pensiwn fod yn gymhleth ac mae llawer o bethau i’w hystyried cyn mynd ati. Mae angen i chi ystyried eich sefyllfa eich hun yn ofalus ac mewn rhai achosion gofyn am gymorth gan gynghorydd ariannol rheoledig.

A yw trosglwyddo pensiwn yn syniad da?

Os ydych yn ystyried trosglwyddo pensiwn cyfredol i bensiwn gweithle neu bensiwn personol, pensiwn cyfranddeiliaid (stakeholder) neu bensiwn buddsoddi personol (SIPP) newydd, rydym wedi nodi rhywfaint o gwestiynnau allweddol i chi eu hystyried.

Ond cofiwch, bydd a yw trosglwyddiad yn addas ai peidio yn dibynnu’n fawr ar eich amgylchiadau a’ch amcanion unigol.

Ni all y wybodaeth hon gynnwys popeth y bydd angen i chi ei ystyried ond gall eich helpu i gychwyn arni.

Mae’r canllaw hwn yn ymwneud â throsglwyddo allan o gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig (DC). Cynllun pensiwn DC (a elwir hefyd yn gynllun pensiwn prynu arian) yw’r math o gynllun lle rydych yn cronni cronfa bensiwn o gynilion y gallwch eu defnyddio mewn amrywiol ffyrdd i ddarparu incwm pan fyddwch yn penderfynu rhoi’r gorau i weithio. Bydd y swm a fydd gennych yn eich cronfa bensiwn yn dibynnu ar faint rydych chi (a’ch cyflogwr os ydych chi’n gyflogedig) yn ei dalu i mewn, y ffioedd rydych yn eu talu a pha mor dda mae’r buddsoddiadau yn eich cronfa bensiwn yn perfformio.

Fodd bynnag, os yw’r cynllun rydych yn ystyried ei drosglwyddo allan yn gynllun pensiwn buddion diffiniedig eich gweithle (a elwir hefyd yn gynllun ‘cyflog terfynol’ neu ‘gyfartaledd gyrfa’) a bod gwerth trosglwyddo eich pensiwn yn fwy na £30,000, bydd yn rhaid i chi gael cyngor proffesiynol gan gynghorydd ariannol rheoledig.

Darllenwch fwy am y materion sy’n gysylltiedig â Throsglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion diffiniedig

Cwestiynnau allweddol i’w gofyn cyn i chi drosglwyddo

1. A fydd y pensiwn newydd yn ddrytach na’r pensiwn sydd gen i eisoes?

Os bydd y pensiwn newydd yn costio mwy, sicrhewch eich bod yn fodlon bod rheswm da am y costau ychwanegol.

Er enghraifft, os bydd y pensiwn newydd yn cynnig mynediad at ragor o gyllid buddsoddi na’ch pensiwn/pensiynau cyfredol, gofynnwch i’ch hun a oes ei angen arnoch.

Ni fyddech yn trefnu morgais neu bolisi yswiriant drytach heb reswm da, felly pam gwneud hynny gyda’ch pensiwn?

Byddwch yn cael gwybodaeth am gostau’r pensiwn newydd gan ddarparwr y pensiwn neu eich cynghorydd.

Mae angen i chi ddarllen yr holl ddogfennau a roddir i chi fel y gallwch gael esboniad o unrhyw faterion nad ydych yn siŵr amdanynt.

2. A yw trosglwyddo fy holl gronfeydd pensiwn i un pensiwn newydd sengl yn syniad da?

Nid oes ateb cywir nac anghywir i’r cwestiwn hwn – mae’n dibynnu pam eich bod am wneud hyn.

Mae’n well gan rai pobl gael eu holl gynilion pensiwn mewn un lle fel ei fod yn haws cadw golwg arnynt. Mae hyn yn rheswm digon dilys dros eu cyfuno.

Serch hynny, mae’r costau’n allweddol bwysig. Meddyliwch yn ofalus am drosglwyddo allan o gynllun sydd â ffioedd isel i gynllun sy’n codi ffioedd uwch dim ond er mwyn cadw pethau’n syml.

Wedi dweud hynny, os ydych chi’n dynesu at eich ymddeoliad ac nid yw eich cynllun presennol yn cynnig yr opsiwn incwm ymddeol o’ch dewis, yna byddai cyfuno eich cronfeydd pensiwn i un cynllun hyblyg yn syniad da.

Mae pawb yn wahanol. Felly os nad ydych chi’n hollol siŵr eich bod yn deall goblygiadau trosglwyddo, mae’n syniad da i siarad ag arbenigwyr pensiwn di-duedd am ddim all fynd trwy’r manteision a’r anfanteision gyda chi. Gallwch weld y ffyrdd y gallwch gysylltu â ni ar waelod y dudalen.

3. A fyddaf yn colli unrhyw fuddion?

Mae’n bosibl bod eich pensiwn cyfredol yn cynnwys buddion gwerthfawr y byddech yn eu colli pe baech yn trosglwyddo ohono, fel buddion marwolaeth ychwanegol, lwmp swm di-dreth uwch, pensiwn ar gyfer eich partner os ydych chi’n marw, neu opsiwn Cyfradd Blwydd-dal Gwarantedig (GAR).

Mae opsiwn GAR yn golygu y bydd darparwr y pensiwn yn talu incwm gwarantedig am oes i chi (a elwir hefyd yn flwydd-dal) ar gyfradd benodol, a allai fod yn llawer uwch na’r cyfraddau sydd ar gael ar y farchnad flwydd-daliadau cyffredinol pan fyddwch yn ymddeol.

Hyd yn oed os nad oeddech wedi ystyried prynu incwm gwarantedig gyda’ch cronfa bensiwn, efallai byddwch yn newid eich meddwl os ydych yn gwybod bod gennych hawl i gyfradd gwarantedig uchel, felly mae’n bwysig deall y manteision a’r anfanteision ynghylch trosglwyddo os oes gennych chi Gyfradd Blwydd-dal Gwarantedig.

Os yw eich gwerth trosglwyddo yn fwy na £30,000 a bod gennych chi Gyfradd Blwydd-dal Gwarantedig neu fuddion eraill wedi’u diogelu, bydd rhaid i gynghorydd ariannol rheoledig gymeradwyo’r trosglwyddiad cyn bydd eich cynllun pensiwn yn rhyddhau’r arian.

Mae’r rheol hon yna i’ch gwarchod chi er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod yn iawn beth fyddwch chi’n ei ildio.

4. A oes unrhyw gostau os bydda i’n trosglwyddo?

Efallai y bydd rhai cynlluniau yn codi ffi pan fyddwch yn trosglwyddo allan. Dylech hefyd gymryd i ystyriaeth unrhyw ffioedd sefydlu a ffioedd parhaus ar y cynllun pensiwn newydd.

Gall y rhain fod yn sylweddol – miloedd o bunnoedd weithiau (yn dibynnu ar faint eich cronfa) felly mae’n bwysig gwirio a fydd ffi yn eich achos chi.

5. A fydd y buddsoddiadau yn y pensiwn newydd yn cyfateb i’r risg rwy’n barod i’w gymryd?

Efallai y byddwch am benderfynu sut i fuddsoddi eich arian drosoch eich hun, neu gallwch ofyn i gynghorydd ariannol wneud argymhellion ar eich rhan.

Y naill ffordd neu’r llall, mae’n bwysig bod y buddsoddiadau a ddewisir yn briodol i faint o risg rydych yn barod i’w gymryd gyda’ch arian – a hefyd pryd rydych yn bwriadu cael gafael ar eich arian. Er enghraifft, os ydych yn bwriadu cymryd eich arian ymhen pum mlynedd i brynu incwm, gall eich strategaeth fuddsoddi fod yn wahanol i rywun sydd am adael y cronfa bensiwn wedi’i fuddsoddi a thynnu incwm ohono yn ystod eu hymddeoliad.

6. A fydd angen cyngor parhaus arnaf?

P’un ai a fyddwch chi’n penderfynu trosglwyddo eich cronfeydd neu beidio, mae’n bwysig eich bod yn adolygu eich cynilion pensiwn yn rheolaidd.

Er enghraifft, mae’n bosibl y gallai faint o risg rydych yn barod i’w gymryd newid dros amser os bydd eich sefyllfa ariannol yn newid, neu wrth i chi ddynesu at eich ymddeoliad.

Os nad ydych chi’n siŵr beth i’w wneud, mae’n syniad da i chi siarad â chynghorydd ariannol rheoledig a fydd yn gallu gwirio i weld a ydych chi’n buddsoddi yn y cronfeydd sy’n addas i’ch amgylchiadau a’u bod yn perfformio’n dda i chi.

Os ydych chi’n derbyn cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig wrth drosglwyddo (os ydych chi’n trosglwyddo), yna bydd eich cynghorydd yn esbonio unrhyw wasanaethau parhaus y gall eu cynnig a faint fyddai hyn yn ei gostio.

Gofynnwch i’ch hun a oes gennych ddigon o wybodaeth am fuddsoddi a digon o brofiad ohono heb fod angen cynghorydd i wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar eich incwm ar ôl ymddeol.

A oes angen cyngor ariannol arnoch?

Os oes gennych yr hyn a elwir yn ‘fuddiannau wedi’u diogelu’ – yn enwedig os ydych chi mewn cynllun pensiwn buddion diffiniedig neu os oes gennych gyfradd blwydd-dal gwarantedig – a bod eich gwerth trosglwyddo yn fwy na £30,000, bydd rhaid i chi gael cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig cyn y gallwch drosglwyddo.

Mae’r rheol hon yna i’ch gwarchod chi er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r holl fanteision ac anfanteision o drosglwyddo.

Mae’r cynghorydd ariannol yn atebol am y cyngor, felly os ydych yn dilyn eu hargymhelliad ac mae hyn yn troi allan i fod yn anaddas i chi, bydd y gyfraith yn eich gwarchod.

Hyd yn oed os nad oes rhaid i chi gael cyngor ariannol, gall fod yn anodd gwneud y penderfyniadau cywir ar eich pen eich hun er efallai bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Felly oni bai eich bod yn gwbl sicr, dylech ofyn am gyngor ariannol proffesiynol gan gynghorydd ariannol rheoledig. Ond siaradwch ag un o’n arbenigwyr pensiwn di-duedd am ddim cyn i chi wneud. Mae pob ffordd i gysylltu â ni ar waelod y dudalen.

Os byddwch yn penderfynu cael cyngor, sicrhewch fod eich cynghorydd yn rhoi atebion llawn i bob un o’r cwestiynau a godir uchod.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i argraffu’r canllaw hwn a mynd ag ef gyda chi i unrhyw gyfarfodydd gyda chynghorydd a’i ddefnyddio fel rhestr wirio i gyfeirio ato wrth ddarllen unrhyw un o’i argymhellion ysgrifenedig.

Os byddwch yn penderfynu peidio â chael cyngor, gofalwch eich bod yn deall yn llawn y risgiau a’r buddion sy’n gysylltiedig â throsglwyddo eich pensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?