Trosglwyddo pensiynau cyfraniadau diffiniedig

Gall trosglwyddiadau pensiwn fod yn gymhleth ac mae llawer o bethau i’w hystyried cyn mynd ati. Mae angen i chi ystyried eich sefyllfa eich hun yn ofalus ac mewn rhai achosion gofyn am gymorth gan gynghorydd ariannol rheoledig.

A yw trosglwyddo pensiwn yn syniad da?

Os ydych yn ystyried trosglwyddo pensiwn cyfredol i bensiwn personol, pensiwn cyfranddeiliaid (stakeholder) neu bensiwn buddsoddi personol (SIPP) newydd, rydym wedi nodi saith cwestiwn allweddol i chi eu hystyried. Ond cofiwch, bydd a yw trosglwyddiad yn addas ai peidio yn dibynnu’n fawr ar eich amgylchiadau a’ch amcanion unigol. Ni all y wybodaeth hon gynnwys popeth y bydd angen i chi ei ystyried ond gall eich helpu i gychwyn arni.

Os yw’r cynllun rydych yn ystyried ei drosglwyddo allan yn gynllun pensiwn buddion diffiniedig eich gweithle a bod gwerth eich budd pensiwn yn fwy na £30,000, yna bydd angen i chi gael cyngor proffesiynol gan gynghorydd ariannol rheoledig.

Darllenwch fwy am y materion sy’n gysylltiedig â Throsglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion diffiniedig

Saith cwestiwn allweddol am bensiynau

1. A fydd y pensiwn newydd yn ddrytach na’r pensiwn sydd gen i eisoes?

Os bydd y pensiwn newydd yn costio mwy, sicrhewch eich bod yn fodlon bod rheswm da am y costau ychwanegol. Er enghraifft, os bydd y pensiwn newydd yn cynnig mynediad at ragor o gyllid na’ch pensiwn/pensiynau cyfredol, gofynnwch i’ch hun a oes ei angen arnoch. Ni fyddech yn trefnu morgais neu bolisi yswiriant drytach heb reswm da, felly pam gwneud hynny gyda’ch pensiwn?

Byddwch yn cael gwybodaeth am gostau’r pensiwn newydd gan ddarparwr y pensiwn neu eich cynghorydd. Mae angen i chi ddarllen yr holl ddogfennau a roddir i chi fel y gallwch gael esboniad o unrhyw faterion nad ydych yn siŵr amdanynt.

2. A fyddai pensiwn cyfranddeiliaid yn diwallu fy anghenion ac yn bodloni fy amcanion?

Gall pensiynau cyfranddeiliaid fod yn rhatach na phensiynau personol eraill ac mae’n bosib y bydd cap ar y ffi rheoli blynyddol - felly os oes gennych gynghorydd, gwnewch yn siŵr ei fod yn trafod yr opsiwn hwn gyda chi. Os nad yw eich cynghorydd yn credu bod pensiwn cyfranddeiliaid yn addas i chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall pam.

Mae’r rhan fwyaf o bensiynau cyfranddeiliaid yn cynnig mynediad at amrywiaeth eang o gronfeydd bellach. Felly hyd yn oed os byddwch yn chwilio am rywfaint o hyblygrwydd yn eich dewisiadau buddsoddi, mae’n debyg iawn y bydd pensiwn cyfranddeiliaid sy’n addas ar eich cyfer chi.

Darganfyddwch fwy am bensiynau cyfranddeiliaid

3. A yw trosglwyddo fy holl gronfeydd pensiwn i un pensiwn newydd sengl yn syniad da?

Nid oes ateb cywir nac anghywir i’r cwestiwn hwn – mae’n dibynnu pam eich bod am wneud hyn. Mae’n well gan rai pobl gael eu holl gynilion pensiwn mewn un lle fel ei fod yn haws cadw golwg arnynt. Mae hyn yn rheswm digon dilys dros eu cyfuno. Serch hynny, mae’r costau’n allweddol bwysig. Nid oes pwynt eu trosglwyddo allan o gynllun sydd â ffioedd isel i gynllun sy’n codi ffioedd uwch dim ond er mwyn cadw pethau’n syml.

Wedi dweud hynny, os ydych chi’n dynesu at eich ymddeoliad ac nid yw eich cynllun presennol yn cynnig yr opsiwn incwm ymddeol o’ch dewis, yna byddai cyfuno eich cronfeydd pensiwn i un cynllun hyblyg yn syniad da.

Mae pawb yn wahanol. Felly os nad ydych chi’n hollol siŵr eich bod yn deall goblygiadau trosglwyddo, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â chynghorydd ariannol rheoledig a fydd yn trafod y manteision a’r anfanteision gyda chi.

4. A fyddaf yn colli unrhyw fuddion?

Mae’n bosibl bod eich pensiwn cyfredol yn cynnwys buddion gwerthfawr y byddech yn eu colli pe baech yn trosglwyddo ohono, fel buddion marwolaeth ychwanegol, pensiwn ar gyfer eich partner os ydych chi’n marw, neu opsiwn Cyfradd Blwydd-dal Gwarantedig (GAR). Mae opsiwn GAR yn golygu y bydd darparwr y pensiwn yn talu eich pensiwn ar gyfradd benodol, a allai fod yn llawer uwch na’r cyfraddau sydd ar gael ar y farchnad flwydd-daliadau pan fyddwch yn ymddeol. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio’ch pensiwn i brynu blwydd-dal, ond bydd prynu blwydd-dal yn dal i fod yn opsiwn felly mae’n bwysig deall y manteision a’r anfanteision ynghylch trosglwyddo os oes gennych chi Gyfradd Blwydd-dal Gwarantedig. Os yw eich buddion yn werth mwy na £30,000 a bod gennych chi Gyfradd Blwydd-dal Gwarantedig, bydd rhaid i gynghorydd ariannol rheoledig gymeradwyo’r trosglwyddiad cyn bydd eich cynllun pensiwn yn rhyddhau’r arian. Mae’r rheol hon yna i’ch gwarchod chi er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod yn iawn beth fyddwch chi’n ei ildio.

5. A oes unrhyw gostau os bydda i’n trosglwyddo?

Efallai y bydd rhai pensiynau yn codi ffi pan fyddwch yn trosglwyddo allan. Gall y rhain fod yn sylweddol – miloedd o bunnoedd weithiau (yn dibynnu ar faint eich cronfa) felly mae’n bwysig gwirio a fydd ffi yn eich achos chi.

6. A fydd y buddsoddiadau yn y pensiwn newydd yn cyfateb i’r risg rwy’n barod i’w gymryd?

Efallai y byddwch am benderfynu sut i fuddsoddi eich arian drosoch eich hun, neu gallwch ofyn i gynghorydd ariannol wneud argymhellion ar eich rhan. Y naill ffordd neu’r llall, mae’n bwysig bod y buddsoddiadau a ddewisir yn briodol i faint o risg rydych yn barod i’w gymryd gyda’ch arian – cofiwch, gall buddsoddiadau gynyddu neu ostwng mewn gwerth.

Os ydych chi’n defnyddio cynghorydd, bydd angen iddo fod yn glir ynghylch y ffi y bydd yn ei godi ac a yw’r ffi hwnnw ar gyfer cyngor un-tro neu barhaus - ceir rhagor o wybodaeth am hyn isod.

7. A fydd angen cyngor parhaus arnaf?

P’un ai a fyddwch chi’n penderfynu trosglwyddo eich cronfeydd neu beidio, mae’n bwysig eich bod yn adolygu eich cynilion pensiwn yn rheolaidd.

Er enghraifft, mae’n bosibl y gallai faint o risg rydych yn barod i’w gymryd newid dros amser os bydd eich sefyllfa ariannol yn newid, neu wrth i chi ddynesu at eich ymddeoliad.

Os nad ydych chi’n siŵr beth i’w wneud, mae’n syniad da i chi siarad â chynghorydd ariannol rheoledig a fydd yn gallu gwirio i weld a ydych chi’n buddsoddi yn y cronfeydd sy’n addas i’ch amgylchiadau a’u bod yn perfformio’n dda i chi.

Os ydych chi’n derbyn cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig wrth drosglwyddo (os ydych chi’n trosglwyddo), yna bydd eich cynghorydd yn esbonio unrhyw wasanaethau parhaus y gall eu cynnig a faint fyddai hyn yn ei gostio.

Gofynnwch i’ch hun a oes gennych ddigon o wybodaeth am fuddsoddi a digon o brofiad ohono heb fod angen cynghorydd i wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar eich incwm ar ôl ymddeol.

A oes angen cyngor ariannol arnoch?

Os oes gennych yr hyn a elwir yn ‘fuddiannau wedi’u diogelu’ – yn enwedig os ydych chi mewn cynllun pensiwn buddion diffiniedig neu os oes gennych gyfradd blwydd-dal gwarantedig – a bod eich buddion yn werth £30,000 neu fwy, bydd rhaid i chi gael cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig cyn y gallwch drosglwyddo. Mae’r rheol hon yna i’ch gwarchod chi er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r holl fanteision ac anfanteision o drosglwyddo. Mae’r cynghorydd ariannol yn atebol am y cyngor a roddir ganddo, felly os ydych chi’n dilyn ei argymhelliad ac wedyn bod pethau’n mynd o chwith bydd y gyfraith yn eich gwarchod.

Hyd yn oed os nad oes rhaid i chi gael cyngor ariannol, gall fod yn anodd gwneud y penderfyniadau cywir ar eich pen eich hun er efallai bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Felly oni bai eich bod yn gwbl sicr, dylech ofyn am gyngor ariannol proffesiynol gan gynghorydd ariannol rheoledig. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd rheoledig ar y Cyfeirlyfr o Gynghorwyr Ymddeoliad.

Os byddwch yn penderfynu cael cyngor, sicrhewch fod eich cynghorydd yn rhoi atebion llawn i bob un o’r cwestiynau a godir uchod.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i argraffu’r canllaw hwn a mynd ag ef gyda chi i unrhyw gyfarfodydd gyda chynghorydd a’i ddefnyddio fel rhestr wirio i gyfeirio ato wrth ddarllen unrhyw un o’i argymhellion ysgrifenedig. Os byddwch yn penderfynu peidio â chael cyngor, gofalwch eich bod yn deall yn llawn y risgiau a’r buddion sy’n gysylltiedig â throsglwyddo eich pensiwn.

Cyngor ariannol - taliadau

Bydd yn rhaid i chi dalu ffi i’ch cynghorydd am unrhyw wasanaeth cyngor un-tro neu barhaus – a bydd yn rhaid iddo gytuno ar hyn gyda chi ymlaen llaw. Mae rheolau newydd a gyflwynwyd ar ddechrau 2013 yn golygu na all cynghorwyr gymryd comisiwn o gynnyrch pensiwn a argymhellir ganddynt ar eich cyfer chi – ac mae hynny’n cynnwys trosglwyddo pensiwn ar eich rhan o un darparwr i un arall. Bydd eu ffioedd yn seiliedig ar y cyngor a gewch ganddynt. Gallwch dalu’r ffioedd yn uniongyrchol neu gellir eu tynnu o’ch cynllun pensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?