Trosglwyddo pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio

Gall trosglwyddiadau pensiwn fod yn gymhleth ac mae llawer o bethau i’w hystyried cyn mynd ati. Mae angen i chi ystyried eich sefyllfa eich hun yn ofalus.

A yw trosglwyddo pensiwn yn syniad da?

Os ydych yn ystyried trosglwyddo pensiwn cyfredol i gynllun pensiwn personol newydd neu bensiwn buddsoddi personol (SIPP), rydym wedi nodi saith cwestiwn allweddol i chi eu hystyried. Ond cofiwch, bydd a yw trosglwyddiad yn addas ai peidio yn dibynnu’n fawr ar eich amgylchiadau a’ch amcanion unigol. Ni all y wybodaeth hon gynnwys popeth y bydd angen i chi ei ystyried ond gall eich helpu i gychwyn arni.

Os bydd y cynllun rydych yn ystyried ei drosglwyddo allan yn gynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio man gwaith, yna mae rhai risgiau penodol y dylech fod yn ymwybodol ohonynt.

Darganfyddwch fwy am y materion sy’n gysylltiedig â Throsglwyddo allan o gynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio

Saith cwestiwn allweddol am bensiynau

1. A fydd y pensiwn newydd yn ddrytach na’r pensiwn sydd gen i eisoes?

Os bydd y pensiwn newydd yn costio mwy, sicrhewch eich bod yn fodlon bod rheswm da am y costau ychwanegol. Er enghraifft, os bydd y pensiwn newydd yn cynnig mynediad at ragor o gyllid na’ch pensiwn/ynau cyfredol, gofynnwch i’ch hun a oes ei angen arnoch. Ni fyddech yn trefnu morgais neu bolisi yswiriant drytach heb reswm da, felly pam gwneud hynny gyda’ch pensiwn?

Byddwch yn derbyn gwybodaeth am gostau’r pensiwn newydd yn y Ddogfen Nodweddion Allweddol y dylai darparwr eich pensiwn neu eich cynghorydd ei roi i chi. Byddwch yn derbyn gwybodaeth am gostau’r pensiwn newydd gan ddarparwr y pensiwn neu eich cynghorydd. Mae angen i chi ddarllen yr holl ddogfennau a roddir i chi fel y gallwch gael esboniad o unrhyw faterion nad ydych yn siŵr amdanynt.

2. A fyddai pensiwn cyfranddeiliaid yn diwallu fy anghenion ac yn bodloni fy amcanion?

Gall pensiynau cyfranddeiliaid fod yn rhatach na phensiynau personol eraill, felly os oes gennych gynghorydd, gwnewch yn siŵr eu fod yn trafod yr opsiwn hwn gyda chi. Mae rhai pensiynau cyfranddeiliaid yn cynnig mynediad at amrywiaeth weddol eang o gronfeydd bellach. Felly mae’n bosibl y bydd pensiwn cyfranddeiliaid sy’n addas ar eich cyfer chi, hyd yn oed os byddwch yn chwilio am rywfaint o hyblygrwydd yn eich dewisiadau buddsoddi.

Darganfyddwch fwy am bensiynau cyfranddeiliaid

3. A yw trosglwyddo fy holl gronfeydd pensiwn i un pensiwn newydd sengl yn syniad da?

Os oes gennych sawl cronfa bensiwn ar hyn o bryd ac am eu rhoi mewn un gronfa bensiwn, sicrhewch eich bod yn ymwybodol o unrhyw gostau. Os byddwch yn derbyn cyngor, dylai eich cynghorydd allu eu hesbonio i chi.

Efallai na fydd angen pensiwn newydd arnoch i roi eich holl potiau bensiynau at ei gilydd. Os bydd un o’ch pensiynau cyfredol yn diwallu eich anghenion ac yn bodloni eich amcanion eisoes, efallai y bydd yn bosibl trosglwyddo eich holl bensiynau eraill i’r pensiwn hwnnw.

4. A fyddaf yn colli unrhyw fuddion?

Mae’n bosibl bod eich pensiwn cyfredol yn cynnwys buddion gwerthfawr y byddech yn eu colli pe baech yn trosglwyddo ohono, fel buddion marwolaeth ychwanegol neu ddewis Cyfradd Blwydd-dal Gwarantedig (GAR). Mae opsiwn GAR yn golygu y bydd y cwmni yswiriant yn talu eich pensiwn ar gyfradd benodol, a allai fod yn llawer uwch na’r cyfraddau sydd ar gael ar y farchnad flwydd-daliadau pan fyddwch yn ymddeol. Nid yw’n ofynnol i chi ddefnyddio’ch pensiwn i brynu blwydd-dal, ond bydd prynu blwydd-dal yn dal i fod yn opsiwn felly mae’n bwysig deall y manteision a’r anfanteision ynghylch trosglwyddo os oes gennych chi Gyfradd Blwydd-dal Gwarantedig.

5. A oes unrhyw gostau os trosglwyddaf?

Efallai y bydd rhai pensiynau yn codi ffi pan fyddwch yn trosglwyddo allan. Gall y rhain fod yn sylweddol – llawer o filoedd o bunnoedd weithiau (yn ddibynnol ar faint eich cronfa) felly mae’n bwysig gwirio a oes un yn berthnasol yn eich achos chi.

6. A fydd y buddsoddiadau yn y pensiwn newydd yn gywir ar gyfer faint o risg rwy’n barod i’w gymryd?

Efallai y byddwch am benderfynu sut i fuddsoddi eich arian drosoch eich hun, neu efallai y bydd eich cynghorydd yn gwneud argymhellion ar eich rhan. Y naill ffordd neu’r llall, mae’n bwysig bod y buddsoddiadau a ddewisir yn briodol i faint o risg rydych yn barod i’w gymryd gyda’ch arian – cofiwch, gall buddsoddiadau godi neu ostwng.

Gall cynghorydd eich helpu i benderfynu faint o risg rydych yn barod i’w gymryd os nad ydych yn siŵr, a gall esbonio’r risgiau a’r buddion posibl sy’n gysylltiedig â gwahanol gronfeydd a buddsoddiadau i chi.

Os defnyddiwch gynghorydd bydd angen iddo fod yn glir ynghylch y bydd yn ei godi, p’un ai a ydyw ar gyfer cyngor un-tro neu barhaol - canfyddwch ragor isod.

7. A fydd angen cyngor parhaus arnaf?

Efallai y bydd yn bwysig i chi gael adolygiadau parhaus, yn dibynnu ar y pensiwn newydd y byddwch yn ei ddewis. Mae angen adolygu rhai dewisiadau o gronfeydd o dro i dro er mwyn cynnal cydbwysedd eich portffolio.

Mae’n bosibl hefyd y gallai faint o risg rydych yn barod i’w gymryd newid dros amser, er enghraifft os bydd eich sefyllfa ariannol yn newid, neu wrth i chi ddynesu eich ymddeoliad.

Cofiwch ei bod yn bosibl y bydd rhaid i chi dalu costau ychwanegol am hyn, a fydd yn cynyddu cost y cynllun newydd os y’u telir drwy’r pensiwn. Gofynnwch i’ch hun a oes gennych ddigon o wybodaeth am fuddsoddi a digon o brofiad ohono i wneud penderfyniadau heb fod angen cynghorydd.

A oes arnoch angen cyngor ariannol?

Gall fod yn anodd gwneud penderfyniadau addas heb gyngor, hyd yn oed pan fyddwch yn meddu ar yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Felly dylech ofyn am gyngor ariannol proffesiynol oni bai eich bod yn gwbl sicr.

Os byddwch yn penderfynu cael cyngor, sicrhewch fod eich cynghorydd yn rhoi atebion llawn i bob un o’r cwestiynau a godir uchod i chi.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i argraffu’r canllaw hwn a mynd ag ef gyda chi i unrhyw gyfarfodydd gyda chynghorydd a’i ddefnyddio fel rhestr wirio i gyfeirio ato wrth ddarllen unrhyw un o’i argymhellion ysgrifenedig. Os byddwch yn penderfynu peidio â chael cyngor, gofalwch eich bod yn deall yn llawn y risgiau a’r buddion sy’n gysylltiedig â throsglwyddo eich pensiwn.

Cyngor ariannol - taliadau

Bydd yn rhaid i chi dalu ffi i’ch cynghorydd am unrhyw wasanaeth cyngor unwaith ac am byth neu barhaol – a bydd yn rhaid iddo gytuno ar hyn gyda chi ymlaen llaw. Mae rheolau newydd a gyflwynwyd ar ddechrau 2013 yn golygu na all cynghorwyr gymryd comisiwn o gynnyrch pensiwn a argymhellir ganddynt ar eich cyfer chi – dysgwch ragor isod. Bydd eu ffioedd yn seiliedig ar y cyngor a gewch ganddynt. Gallwch dalu’r ffioedd yn uniongyrchol, neu fel rheol gellir eu tynnu o’ch cynllun pensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?