Twyllau Brexit a data personol

Pan fydd y Deyrnas Unedig (DU) yn gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE), fe fydd yna newid i’r modd y rhennir data o’r AEE i’r Deyrnas Unedig, fel y sefydlwyd ar wefan y Llywodraeth. Mae yna hefyd rai twyllau posibl y bydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt. Dyma’r hyn yr ydych angen ei wybod.

Dwi wedi bod yn derbyn negeseuon e-bost yn ymwneud â Brexit gan y llywodraeth yn gofyn am fy manylion personol?

Mae sawl neges e-bost twyllodrus yn ymwneud â Brexit. Yn aml byddant yn esgus eu bod gan y llywodraeth ac yn gofyn am fanylion personol.

Dydy’r llywodraeth ddim yn anfon unrhyw negeseuon e-bost ynghylch Brexit yn y ffordd yma, ac os byddwch chi’n derbyn e-bost yn gofyn i chi glicio ar ddolen neu’n gofyn am eich manylion personol, dilëwch hi neu ei hanwybyddu, mae bron yn sicr o fod yn dwyll

Beth am amddiffyn data personol wedi Brexit?

Mae data personol yn cyfeirio at unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod unigolyn byw, gan gynnwys ei enw, cyfeiriad corfforol neu IP, neu swyddogaethau AD fel oriau gwaith staff a manylion cyflogres.

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda chytundeb

Ni fyddai yna unrhyw newidiadau i gyfundrefn diogelu data’r Deyrnas Unedig ar unwaith os bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd gyda chytundeb. Mae hyn oherwydd y byddai rheolau cyffredin yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i fod yn berthnasol yn y Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod gweithredu.

Fodd bynnag, o 31 Rhagfyr 2020, byddai’n ddibynnol ar unrhyw drefniadau newydd o ran pa newidiadau allai ddigwydd ynghylch anfon data i sefydliadau wedi eu lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Ni fydd yna unrhyw newidiadau i gyfundrefn diogelu data’r Deyrnas Unedig ar unwaith gan y bydd llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dod â’r GDPR a’r Gyfarwyddeb Gorfodi’r Gyfraith i mewn yn uniongyrchol i gyfraith y Deyrnas Unedig.

Mae hyn yn golygu na fydd safonau diogelu data’r Deyrnas Unedig yn newid.

Os na fydd cytundeb, o ystyried yr elfen o aliniad rhwng cyfundrefnau diogelu data’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd, bydd y Deyrnas Unedig yn cydnabod holl wladwriaethau’r AEE, trydydd gwledydd digonol yr UE, sefydliadau’r UE a’r AEE, a Gibraltar dros dro fel pe baent wedi bod yn destun penderfyniad digonolrwydd cadarnhaol gan y Deyrnas Unedig, gan ganiatáu i ddata personol lifo’n rhydd o’r Deyrnas Unedig i’r AEE.

Bydd yna newid yn y modd y rhennir data o’r Undeb Ewropeaidd i’r Deyrnas Unedig. Gall gwledydd a sefydliadau wirio a allent fod wedi eu heffeithio gan y newid hwn trwy ymgynghori â’r canllaw sydd ar gael ar wefan yr ICO. Ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw arweiniad ar sut fydd data yn cael ei drosglwyddo o’r Undeb Ewropeaidd i’r Deyrnas Unedig.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?