Sgamiau a data personol ar ôl Brexit

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy’n gallu cael ei defnyddio i adnabod unigolyn byw, gan gynnwys enwau, manylion danfon, cyfeiriadau IP, neu ddata Adnoddau Dynol fel manylion cyflogres. Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau yn defnyddio data personol yn eu gweithrediadau dyddiol. Rydym wedi rhoi sylw i rai o’r newidiadau i’r ffordd mae data personol yn cael eu rhannu o’r EEA i’r DU, fel yr amlinellir ar wefan y Llywodfraeth, isod. Rydym hefyd wedi edrych ar sgamiau posibl mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt.

Rwy’n derbyn e-byst ar ôl Brexit, yn ymddangosiadol gan y llywodraeth, yn gofyn am fy manylion personol. A yw hyn yn sgam?

Mae sawl sgam e-bost sy’n aml yn cymryd arnynt i fod o’r llywodraeth yn gofyn am fanylion personol.

Yn gyffredinol, nid yw’r llywodraeth yn e-bostio fel hyn. Os byddwch chi’n derbyn e-bost yn gofyn i chi glicio dolen neu’n holi am fanylion personol, dilëwch ef neu anwybyddwch ef. Mae bron yn sicr o fod yn sgam.

Byddwch yn ofalus wrth gymryd neu dderbyn galwadau, e-byst a negeseuon testun annisgwyl. Cofiwch na fydd eich banc byth yn gofyn i chi ddatgelu eich PIN llawn na chyfrinair na’n gofyn i chi symud arian i gyfrif arall. Os ydych chi’n bryderus, gwiriwch gyda’ch darparwr yn annibynnol gan ddefnyddio rhif rydych chi’n gwybod sy’n ddilys. Er enghraifft, defnyddiwch y rhif ar gefn eich cerdyn neu o’ch datganiad blynyddol neu ddogfennau polisi .

Rydych chi’n gwirio os yw cwmni gwasanaethau ariannol wedi’i awdurdodi gan yr FCA trwy wirio’r Gofrestr Gwasanaethau Ariannol.

Beth am ddiogelu data personol data ar ôl Brexit?

Nid oes newidiadau ar unwaith i reolau diogelu data’r DU nawr fod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd a’r cyfnod trosglwyddo wedi dod i ben. Bydd cyfraith diogelu data’r DU yn parhau i fod yn gyflin â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) er y gallai newidiadau i’r fframwaith presennol ei weld yn gwyro o reoliadau UE o Ionawr 2021.

Mae’r DU yn aros yn ymrwymedig i safonau diogelu data uchel.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar Wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

A yw cyfarwyddyd GDPR Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn parhau’n berthnasol?

Bydd cyfraith diogelu data’r DU yn parhau yn gyflin â Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data’r UE (GDPR). Mae hyn yn golygu na fydd newidiadau arwyddocaol i drefn diogelu data’r DU oherwydd bod llywodraeth y DU yn dod â GDPR yr UE a Chyfarwyddebau Gorfodi Cyfraith yn uniongyrchol i gyfraith ddomestig y DU.

Fodd bynnag, gallai newidiadau i’r fframwaith presennol ei weld yn gwyro o reoliadau UE o Ionawr 2021.

Gallai fod newidiadau hefyd i’r ffordd mae data yn cael eu rhannu o’r UE i’r DU. Mae busnesau a sefydliadau yn gallu adolygu a allent gael eu heffeithio a’r diweddariadau diweddaraf gan y llywodraeth trwy wirio’r cyfarwyddyd diweddaraf ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?