Tynnu pensiwn i lawr: Defnyddio’ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad hyblyg

Gyda thynnu pensiwn i lawr, pan ddaw’r adeg i gymryd eich pensiwn byddwch yn ail-fuddsoddi’ch cronfa i gronfeydd gyda’r diben o ddarparu incwm ymddeol rheolaidd i chi. Gall yr incwm hwn amrywio yn ddibynnol ar berfformiad y gronfa ac nid yw wedi’i warantu am oes.

Sut mae tynnu pensiwn i lawr yn gweithio

Fel arfer gallwch ddewis cymryd hyd at 25% (chwarter) o’ch cronfa bensiwn fel un cyfandaliad di-dreth. Gall rhai polisïau hŷn eich galluogi i gymryd mwy mewn arian parod di-dreth – gwiriwch gyda’ch darparwr pensiwn.

Yna rydych yn symud y gweddill i mewn i un neu ragor o gronfeydd sy’n eich galluogi i gymryd incwm ar adegau sy’n gyfleus i chi. Llawer o bobl yn ei defnyddio i gymryd incwm rheolaidd.

Chi sy’n gosod yr incwm a ddymunwch ac mae’n syniad da i’w adolygu ac addasu yn ddibynnol ar berfformiad eich buddsoddiadau.

Unwaith y byddwch wedi cymryd eich lwmp swm di-dreth gallwch ddechrau cymryd incwm yn syth neu ddisgwyl tan ddyddiad yn ddiweddarach.

Gallwch symud eich cronfa bensiwn hefyd yn raddol i fod yn incwm i’w dynnu i lawr. Gallwch gymryd hyd at chwarter o bob swm a symudwch o’ch cronfa di-dreth a defnyddio’r gweddill fel incwm i’w dynnu lawr.

Bydd eich darparwr yn gofyn i chi sut rydych chi am fuddsoddi’ch cronfa sy’n weddill pan fyddwch yn symud i mewn i dynnu incwm i lawr. Bydd angen i chi naill ai ddewis eich buddsoddiadau eich hun, h.y. rhai sy’n cyd-fynd â’ch agwedd at risg ac amcanion am eich arian, neu, bydd rhai darparwyr yn cynnig i chi ddewis o opsiynau buddsoddi parod syml sy’n gysylltiedig â’ch cynlluniau ymddeol (gelwir y rhain yn Llwybrau Buddsoddi). Gallech hefyd ddefnyddio cynghorydd ariannol i’ch helpu i ddewis.

Mae llwybr buddsoddi yn opsiwn buddsoddi parod, sy’n symleiddio’r penderfyniad o sut i fuddsoddi’ch cronfa bensiwn sy’n weddill ar ôl i chi gymryd eich lwmp swm di-dreth.

Fel gyda phob buddsoddiad, gall gwerth eich cronfa fynd i fyny neu i lawr.

Defnyddio cronfeydd tynnu i lawr ar gyfer cynnyrch eraill

Er mwyn cael gwell sicrwydd, gallwch, ar unrhyw adeg, ddefnyddio rhan neu’r cyfan o’r cronfeydd wrth dynnu’ch incwm i lawr er mwyn prynu blwydd-dal neu fath arall o gynnyrch incwm ymddeoliad sy’n cynnig gwarantau am dwf a/neu incwm. Bydd yr hyn sydd ar gael ar y farchnad yn amrywio o un adeg i’r llall felly bydd angen i chi drafod eich opsiynau gyda chynghorydd ariannol.

Pethau i’w hystyried

Bydd angen i chi gynllunio’n ofalus faint o incwm allwch chi ei fforddio i’w dynnu i lawr o’ch pensiwn, neu bydd perygl i chi redeg allan o arian.

Gallai hynny ddigwydd os:

  • cymerwch ormod o arian allan yn y blynyddoedd cynnar
  • nid yw’ch buddsoddiadau’n perfformio cystal â’r disgwyl ac nid ydych yn addasu’r swm i unioni hynny
  • rydych yn byw’n hirach na’r disgwyl

Os dewiswch i dynnu pensiwn i lawr, mae’n bwysig dewis y buddsoddiadau cywir a’u hadolygu’n rheolaidd.

Oni bai eich bod yn fuddsoddwr profiadol, efallai y byddwch yn dda angen help gan ymgynghorydd ariannol a reoleiddir i helpu gyda hyn.

Nid yw pob cynllun a phob darparwr pensiynau yn cynnig cynnyrch tynnu pensiwn i lawr yn hyblyg.

Hyd yn oed os bydd eich un chi, mae’n bwysig cymharu beth arall sydd ar y farchnad gan fod ffioedd, y dewis o gronfeydd a’r hyblygrwydd yn amrywio o un darparwr i’r llall.

Bydd cymharu cynnyrch ar eich pen eich hun yn anodd felly gwell cael cyngor ariannol. Gwaith yr ymgynghorydd yw argymell y cynyrch sydd fwyaf addas i’ch anghenion a’ch amgylchiadau.

Os ydych ynchwilio am gynhyrchion sy’n cynnig opsiynau buddsoddi parod syml, gallwch ddefnyddio ein offeryn cymharu llwybrau buddsoddi i’ch helpu siopa o gwmpas.

Faint o dreth fydda i’n ei thalu?

Bydd unrhyw arian a gymerir o’ch cronfa bensiwn yn defnyddio incwm a dynnwyd i lawr yn cael ei ychwanegu at eich incwm am y flwyddyn a’i drethu yn y ffordd arferol.

Gallai tynnu symiau mawr o arian allan eich gwthio i mewn i fandiau treth uwch felly cofiwch hynny wrth benderfynu faint i’w gymryd a pha bryd.

Os yw cyfanswm gwerth eich holl gynilion pensiwn yn uwch na £1,073,100 (blwyddyn dreth 2021/22), pan fyddwch chi’n cymryd arian o’ch cronfa, gallai taliadau treth pellach fod yn daladwy.

I ddysgu rhagor ewch i Lwfans Oes ar gynilion pensiwn

Gostyngiad treth ar gynilion pensiwn i’r dyfodol

Fel arfer gallwch gael gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn I gynlluniau pensiwn o hyd at £40,000 neu 100% o gyflog trethadwy’r flwyddyn (os yn is na £40,000). Eich Lwfans Blynyddol yw’r enw a roddir ar hyn.

Fodd bynnag, os dechreuwch dynnu incwm i lawr o gynllun tynnu pensiwn i lawr, gallwch dalu i mewn i bensiwn cyfraniad diffiniedig a pharhau i gael gostyngiadau treth. Gelwir hyn yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian (neu MPAA).

Yr MPAA ar gyfer blwyddyn dreth 2021/22 yw £4,000.

Os dymunwch barhau i ychwanegu at eich cronfa bensiwn gall hyn ddylanwadu ar ba bryd y dechreuwch gymryd incwm.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn marw?

Gallwch enwebu pwy ydych yn dymuno i gael unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr pan fyddwch yn marw.

  • Os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed, mae unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr yn trosglwyddo’n ddi-dreth i’ch buddiolwr enwebedig p’un a yw’n ei gymryd fel cyfandaliad neu fel incwm. Rhaid talu’r arian o fewn dwy flynedd i’r darparwr yn cael gwybod am eich marwolaeth. Os methir y terfyn dwy flynedd, bydd taliadau yn cael eu hychwanegu i incwm y buddiolwr a’i drethu fel arfer.
  • Os byddwch yn marw ar ôl 75 oed a bod eich buddiolwr enwebedig yn cymryd yr arian fel incwm neu gyfandaliad, bydd yr arian yn cael ei ychwanegu i’w incwm a’i drethu yn y ffordd arferol.

Ai tynnu pensiwn i lawr yw’r dewis gorau i mi?

Mae pensiwn a dynnir i lawr yn gynnyrch cymhleth. Bydd cynghorydd ariannol wedi ei reoleiddio yn medru argymell a yw’n addas i chi.

Os felly bydd eich cynghorydd yn cymharu’r hyn sydd ar y farchnad a dod o hyd i’r cynnyrch mwyaf addas ar gyfer eich amgylchiadau.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig yr FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorwyr ymddeoliadopens in new window.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

Mae pensiwn tynnu i lawr yn un ymysg amryw o opsiynau sydd gennych chi ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod mwy ar ble i gael cymorth a chyngor, darllenwch ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn.
Dysgwch ragor am eich opsiynau gyda’n hofferyn Dewisiadau incwm ymddeol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?