Beth yw tynnu incwm i lawr?

Mae tynnu incwm i lawr yn ffordd o ddefnyddio’ch cronfa bensiwn i roi incwm ymddeol rheolaidd i chi drwy ei ailfuddsoddi mewn cronfeydd a ddylunir ac a reolir yn bwrpasol ar gyfer hynny. Bydd yr incwm a gewch yn amrywio’n sylweddol yn seiliedig ar berfformiad y gronfa. Nid yw’n warantedig am oes.

Sut mae tynnu incwm i lawr yn gweithio

Fel arfer gallwch ddewis cymryd hyd at 25% (chwarter) o’ch cronfa bensiwn fel un cyfandaliad di-dreth.

Yna rydych yn symud y gweddill i mewn i un neu ragor o gronfeydd sy’n eich galluogi i gymryd incwm ar adegau sy’n gyfleus i chi.

Mae rhai pobl yn ei ddefnyddio i gymryd incwm rheolaidd.

Gall yr incwm a gewch gael ei addasu’n achlysurol yn ddibynnol ar berfformiad eich buddsoddiadau.

Mae dau brif fath o gynnyrch tynnu incwm i lawr:

  • tynnu i lawr yn hyblyg – a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015, lle nad oes cyfyngiad ar faint o incwm allwch chi ddewis ei gymryd o gronfeydd a dynnwyd i lawr
  • tynnu i lawr a gapiwyd – ar gael cyn 6 Ebrill 2015 yn unig ac mae cyfyngiadau ar yr incwm allwch chi ei gymryd; os ydych eisoes yn y cynllun hwn mae yna reolau newydd ynglŷn â gostyngiad treth ar gynilion pensiwn os ewch i y tu hwnt i’ch cap incwm

Tynnu i lawr yn hyblyg – dysgwch ragor

Darllenwch y ddolen i’n canllaw isod i ddysgu:

  • sut mae tynnu i lawr yn hyblyg yn gweithio
  • yr hyn ddylech chi ei ystyried wrth benderfynu beth sydd orau ar eich cyfer chi – yn cynnwys y goblygiadau treth a’r effaith ar ostyngiad treth ar gynilion pensiwn i’r dyfodol unwaith y byddwch yn dechrau cymryd incwm
  • ble allwch chi gael cymorth neu gyngor i chi fedru penderfynu beth sydd orau ar eich cyfer chi
Defnyddio tynnu i lawr yn hyblyg i gymryd eich pensiwn.

Tynnu i lawr a gapiwyd – rheolau newydd am ostyngiad treth gyda phensiwn

Os ydych chi eisoes wedi symud rhan neu’r cyfan o’ch cronfa bensiwn i mewn i gynllun tynnu i lawr a gapiwyd, darllenwch ein canllaw isod i ddeall y rheolau newydd o fis Ebrill 2015 sy’n lleihau faint o ostyngiad treth a gewch ar gynilion pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio os ewch dros eich cap incwm. Os ewch dros eich cap bydd y rheolau ar gyfer tynnu i lawr yn hyblyg yn berthnasol o hynny ymlaen.

Cyfuno tynnu incwm i lawr gyda chynnyrch

Gall rhai darparwyr cynnyrch gynnig cynnyrch incwm ymddeol sy’n cyfuno tynnu incwm i lawr gyda nodweddion eraill a all gynnig rhai gwarantau ynghylch incwm a/neu dwf. Mae cynnyrch tynnu incwm i lawr yn gymhleth. Argymhellwn i chi gael cyngor ariannol cyn ymrwymo i un ohonynt.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliadopens in new window.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

Un o nifer o opsiynau sydd ar gael i chi yw tynnu incwm i lawr ar gyfer cymryd eich pensiwn. I gael trosolwg o’ch holl opsiynau, ac i gael gwybod ymhle i gael cymorth a chyngor, gweler ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?