Problemau gyda Chredyd Cynhwysol

Os ydych chi’n gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf, efallai oherwydd eich bod wedi colli’ch swydd neu fod eich amgylchiadau wedi newid, dyma rai problemau cyffredin y mae pobl yn eu profi a beth i’w wneud yn eu cylch.

Mae eich taliad Credyd Cynhwysol yn hwyr

Fel arfer mae’n cymryd pum wythnos i gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf. Ar ôl hynny, dylech gael eich taliad ar yr un dyddiad bob mis.

Os yw’ch taliad yn hwyr, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a gadewch neges i’ch anogwr gwaith yn eich dyddlyfr.

Gofynnwch iddynt wirio a oes unrhyw beth ar goll o’ch cais a allai fod yn achosi’r oedi.

Os mai hwn yw’ch taliad cyntaf o Gredyd Cynhwysol gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw. Mae hwn yn fenthyciad y bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol.

Gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw hyd yn oed os nad yw’ch taliad wedi’i ystyried yn hwyr eto.

Talwyd y swm anghywir o Gredyd Cynhwysol i chi

Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 1744

Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus).

Mae’r llinell gymorth yn brysur iawn oherwydd yr argyfwng presennol. Y peth gorau i’w wneud yw defnyddio’ch cyfrif ar-lein os gallwch chi.

Gall faint o Gredyd Cynhwysol rydych yn ei gael newid o fis i fis ac mae’n anodd cyfrifo faint rydych yn mynd i’w gael.

Gwiriwch eich taliad gan ddefnyddio’r gyfrifiannell Credyd Cynhwysol Cyngor ar Bopeth.

Os bu camgymeriad gyda’ch taliad Credyd Cynhwysol mae angen i chi ffonio’r llinell gymorth neu fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein a gadael neges i’ch anogwr gwaith yn eich dyddlyfr.

Gofynnwch iddynt esbonio’r swm i chi.

Rhowch dystiolaeth, os gallwch chi, i ddangos pam rydych yn meddwl eu bod nhw wedi gwneud camgymeriad. Gallai hyn gynnwys cyfriflenni banc neu slipiau cyflog, anfonebau gan eich darparwr gofal plant neu brawf o’ch rhent.

Os ydych yn dal i feddwl bod y taliad yn anghywir, gallwch fynd â’r mater ymhellach.

Rydych wedi cael eich gwrthod am Gredyd Cynhwysol

Mae enillion eich cartref yn rhy uchel

Os yw enillion chi (a’ch partner os ydych yn gwneud cais ar y cyd) yn ddigon uchel i olygu na fyddwch yn cael unrhyw Gredyd Cynhwysol mewn mis, bydd eich cais Credyd Cynhwysol yn cau.

Gallai hyn fod, er enghraifft, oherwydd i chi golli’ch swydd ond cael eich cyflog terfynol ar ôl i chi gyflwyno’ch cais am Gredyd Cynhwysol.

Os yw’ch enillion yn debygol o ostwng, dylech ail-ddechrau’ch cais cyn gynted â phosibl i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw daliadau yn y dyfodol.

Ail-ddechrau’ch cais trwy fewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol.

Nid oes gennych ‘unrhyw hawl i arian cyhoeddus’

Os yw’ch statws mewnfudo yn golygu nad oes gennych ‘unrhyw hawl i arian cyhoeddus’, ni fyddwch yn gallu cael Credyd Cynhwysol.

Os ydych wedi bod yn gweithio ac yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol, efallai y gallwch hawlio Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth dull newydd yn lle.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys gan ddefnyddio’r gyfrifiannell ar wefan Polisi ar Waith.

Os nad ydych wedi talu digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol i fod yn gymwys, cysylltwch â’ch awdurdod lleol i ofyn am fanciau bwyd a chymorth lles lleol arall.

Rydych am herio’r penderfyniad

Os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad i wrthod eich cais am Gredyd Cynhwysol gallwch ofyn iddynt edrych arno eto ac yna apelio.

Rydych chi’n waeth eich byd ar Gredyd Cynhwysol

Os ydych wedi symud i Gredyd Cynhwysol o unrhyw un o’r budd-daliadau y mae’n eu disodli, fel Credyd Treth Gwaith neu Fudd-dal Tai, mae’n bosibl y byddwch yn gweld bod gennych lai o incwm nag o’r blaen - neu nad ydych yn gymwys o gwbl.

Gallai hyn fod, er enghraifft, os ydych yn byw gyda rhywun a bod eich incwm a’ch cynilion ar y cyd yn golygu nad ydych yn gymwys.

Am y rheswm hwn, mae’n bwysig gwirio’n ofalus iawn cyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a bod hyn wedi digwydd i chi, gofynnwch am esboniad trwy’ch cyfrif ar-lein. Os ydych yn anghytuno â’r canfyddiadau gallwch herio’r penderfyniad.

Ar ôl symud i Gredyd Cynhwysol ni allwch fynd yn ôl at eich hen fudd-daliadau.

Nid yw’ch Credyd Cynhwysol yn talu am eich gwariant

Os nad yw’ch taliad Credyd Cynhwysol yn ddigon am eich gwariant, bydd angen i chi weithredu’n gyflym i osgoi mynd i ddyled.

Sicrhewch eich bod wedi gwneud cyllideb gyfoes o’ch holl incwm a’ch gwariant.

Defnyddiwch ein Cynlluniwr Cyllideb i’ch helpu chi.

Gwiriwch a ydych yn cael popeth y mae gennych hawl iddo, er enghraifft prydau ysgol am ddim a help gyda’ch Treth Gyngor.

Gostyngwch eich gwariant

Os ydych wedi colli incwm o ganlyniad i goronafeirws (Covid-19), efallai y gallwch leihau eich gwariant dros dro, er enghraifft gyda gwyliau talu ar fenthyciadau a chardiau credyd, neu ohirio taliadau ar eich premiymau yswiriant.

Darganfyddwch fwy am yr help sydd ar gael Coronafeirws a’ch arian.

Sicrhewch y cytundeb orau bosibl ar eich biliau.

Efallai y gallwch gael cytundeb rhatach ar eich pecyn ffôn neu deledu. Neu efallai y gwelwch eich bod yn talu mwy nag sydd ei angen arnoch am eich nwy a’ch trydan.

Nid yw’ch Credyd Cynhwysol yn talu am eich rhent neu’ch morgais

Rydych yn talu rhent

Os ydych yn talu rhent i awdurdod lleol, cyngor neu gymdeithas dai fe gewch eich rhent llawn fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Fodd bynnag, bydd y swm a gewch yn cael ei leihau gan:

  • 14% am 1 ystafell wely sbâr
  • 25% am 2 ystafell wely sbâr neu fwy

Os ydych yn rhentu’n breifat, mae eich costau tai yn seiliedig ar y Lwfans Tai Lleol (LHA) i’ch ardal. Er enghraifft, os ydych yn sengl a heb blant dibynnol, bydd yr LHA yn seiliedig ar gost rhentu fflat un ystafell wely yn lleol.

Os ydych yn mynd i gael trafferth talu’ch rhent o ganlyniad i ddiffyg yn y swm rydych yn ei gael yn erbyn y swm sy’n rhaid i chi ei dalu, gallwch wneud cais i’ch cyngor lleol am Daliad Tai Dewisol.

Darganfyddwch fwy am Daliadau Tai Dewisol ar wefan GOV.UK.

Mae gennych forgais

Yr enw ar yr help a gewch gyda’ch morgais yw Cymorth ar gyfer Llog Morgais. Mae’n fenthyciad y bydd yn rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo.

Dim ond ar ôl i chi fod yn hawlio Credyd Cynhwysol am 39 wythnos y gallwch gael Cymorth ar gyfer Llog Morgais.

Os yw coronafeirws (Covid-19) wedi effeithio ar eich incwm a’ch bod yn cael trafferth cadw i fyny â’ch ad-daliadau morgais, gallwch wneud cais am wyliau talu.

Ffynonellau cymorth eraill

Dewch o hyd i’ch cynllun lles lleol

Os oes angen help arnoch gyda biliau gwresogi, tanwydd neu fwyd neu os oes gennych gost frys, gallwch weld a all eich cynllun lles lleol helpu.

Yn Lloegr mae’r cynllun hwn yn cael ei redeg gan eich cyngor lleol.

Mae’r gwledydd eraill yn y Deyrnas Unedig yn rhedeg eu cynlluniau eu hunain.

Os ydych yn byw yn Lloegr, gweler y map rhyngweithiol hwn ar wefan Children’s Society website i ddod o hyd i’ch cynllun cymorth lles lleol.
Os ydych yn byw yn yr Alban, darganfyddwch fwy am Gronfa Les yr Alban ar wefan Llywodraeth yr Alban.
Os ydych yn byw yng Nghymru, darganfyddwch fwy am y Gronfa Cymorth Ddewisol ar wefan Llywodraeth Cymru.
Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am gymorth ariannol ychwanegol ar wefan nidirectopens in new window.

Mynnwch help gyda chyllidebu

Os oes angen help arnoch gyda chyllidebu personol, gofynnwch yn y Ganolfan Gwaith a byddant yn gallu dweud wrthych ble mae cefnogaeth wyneb yn wyneb ar gael.

Fel arall, darllenwch ein tudalen ar Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol.

Mynnwch gyngor ar ddyledion am ddim

Os ydych yn cael trafferth talu dyledion presennol, gofynnwch am gyngor gan elusen cyngor ar ddyledion ar unwaith.

Darllenwch ein canllaw Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?