Twyll Credyd Cynhwysol

Mae llawer o bobl yn cael eu targedu gan dwyllwyr sy’n cynnig benthyciadau a grantiau gan y llywodraeth sy’n gysylltiedig â hawliau am Gredyd Cynhwysol. Nid oes unrhyw reswm pam y dylai unrhyw un ymgeisio am Gredyd Cynhwysol neu fenthyciad neu grant ar eich rhan ac os cewch eich twyllo drwy’r dull hwn caiff eich arian ei ad-dalu. Yn y canllaw hwn cewch wybod sut y gallech gael eich targedu, sut i osgoi twyll a darganfod beth allwch chi ei wneud os bydd angen help arnoch i ymgeisio am grant neu fenthyciad gan y llywodraeth.

Beth yw twyll Credyd Cynhwysol?

Y brif ffordd y gall twyll Credyd Cynhwysol ddigwydd yw os bydd rhywun yn ymgeisio am Flaendaliad Credyd Cynhwysol ar eich rhan ac yn cymryd peth o’r arian hwnnw fel ffi.

Yn aml byddant yn eich temtio drwy awgrymu mai arian am ddim ydyw gan y llywodraeth.

Gall Blaendaliad Credyd Cynhwysol fod hyd at fis llawn o daliad Credyd Cynhwysol, gyda thwyllwyr yn cymryd cyfran helaeth ohono (40 y cant neu ragor) am eu gwasanaethau.

Sut allai twyllwr Credyd Cynhwysol gysylltu â chi?

Arbedwch gwir rif DWP yn eich llyfr ffôn

Arferai’r DWP alw o rif a ddaliwyd yn ôl, ond nawr bydd yn dangos ar eich galwadau sy’n dod i mewn fel 0800 023 2635.

Mae’n werth arbed 0800 023 2635 yn llyfr cyfeiriadau eich ffôn felly cofiwch ateb yr alwad.

Mae nifer o ffyrdd y gallai twyllwr Credyd Cynhwysol gysylltu â chi.

Mae rhai pobl wedi adrodd am rywun yn dod atynt wedi gwisgo’n drwsiadus ac yn honni eu bod yn gweithio i’r Ganolfan Byd Gwaith.

Mae eraill wedi cael cyswllt ar-lein drwy grwpiau ar y cyfryngau cymdeithasol, negeseuon uniongyrchol a hysbysebion.

Mae pobl wedi cael cyswllt ar-lein hefyd gan bobl sy’n honni bod ganddynt ffrind sy’n gweithio mewn Canolfan Waith a fydd yn medru prosesu neu gymeradwyo’r cais ar eich rhan.

Mae gan rai o’r cwmnïau hyn broffiliau cyfryngau cymdeithasol a gwefannau proffesiynol yr olwg, gyda geirdaon a logos y llywodraeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am adnabod ac osgoi twyll yn ein canllaw i ddechreuwyr.

Pam na ddylech chi adael i rywun ymgeisio ar eich rhan?

Nid oes angen talu rhywun i ymgeisio am Flaendaliad ar eich rhan a bydd dwy broblem ddifrifol yn codi os gadewch i rywun wneud hynny.

Yn gyntaf, rhaid i chi ad-dalu’r holl flaendal yn ôl i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), gan gynnwys yr arian y cododd y twyllwr arnoch fel ffi. Daw hwn allan o’ch taliadau Credyd Cynhwysol i’r dyfodol, a allai olygu y byddwch yn brin o arian.

Yn ogystal, os bydd angen Blaendaliad arnoch, wrth dalu rhywun i ymgeisio ar eich rhan, fe gollwch ran o’r arian y gallech ei gael.

Gall hefyd greu problemau difrifol os nad ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol hyd yma a gallech fod mewn sefyllfa waeth na’r disgwyl.

Sut i osgoi twyll Credyd Cynhwysol

Gallwch ond cael Blaendaliad os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, felly gallai’r modd y cewch eich targedu fod ychydig yn wahanol.

Os ydych wedi ymgeisio am Gredyd Cynhwysol

Os ydych eisoes wedi ymgeisio am Gredyd Cynhwysol ond yn dal i ddisgwyl am eich taliad cyntaf, bydd twyllwyr yn ymgeisio am Flaendaliad ar eich rhan a chymryd peth o’r arian fel ffi.

Byddant yn gofyn i chi am eich manylion mewngofnodi Credyd Cynhwysol ac yn honni bod ganddynt allu i gael rhyw fath o fynediad at wybodaeth fewnol, fel ffrind yn gweithio yn y Ganolfan Byd Gwaith a all gymeradwyo’r taliadau hyn yn gyflym.

Os ydych eisoes yn cael budd-daliadau

Os ydych eisoes yn cael budd-daliadau, ond nid Credyd Cynhwysol, bydd twyllwyr yn gyntaf yn cynnig cyflwyno’r hawliad cyntaf am Gredyd Cynhwysol ar eich rhan neu’n honni y gallant ymgeisio am fenthyciad neu grant, ond mewn gwirionedd yn cyflwyno cais Credyd Cynhwysol ar eich rhan.

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
  • Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Treth Plant

Os rhowch ganiatâd i rywun ymgeisio am Gredyd Cynhwysol ar eich rhan, bydd y budd-daliadau hyn yn dod i ben ac, yn ddibynnol ar eich sefyllfa, gallech fod hyd yn oed yn fwy ar eich colled nag yr ydych yn awr oherwydd y modd y cyfrifir taliadau Credyd Cynhwysol.

I wneud hyn, bydd twyllwyr yn gofyn am wybodaeth bersonol er mwyn iddynt fedru hawlio ar-lein, fel tystiolaeth o bwy ydych chi er enghraifft, manylion cyfrif banc a rhif Yswiriant Gwladol.

Os nad ydych yn hawlio unrhyw fudd-daliadau ar hyn o bryd

Ni all rai pobl hawlio Credyd Cynhwysol, fel myfyrwyr er enghraifft, neu bobl sy’n cael y Premiwm Anabledd Difrifol o’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a phobl sydd â mwy na £16,000 mewn cynilion.

Fodd bynnag, mae’r bobl hyn hefyd yn cael eu targedu gan dwyllwyr Credyd Cynhwysol.

Mae twyllwyr yn debygol o wneud i hyn ymddangos fel arian am ddim ac y bydd angen cyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol ar eich rhan ac efallai na fyddwch yn gymwys i’w gael.

Os bydd angen i chi gyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol gallwch ofyn i’ch hyfforddwr gwaith os bydd angen i chi hawlio Blaendaliad tra y byddwch yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf a chewch wybod ganddo ef neu hi sut i wneud hynny.

Gofynnir i chi hefyd i ddod mewn i’ch canolfan waith leol gyda thystiolaeth o bwy ydych chi cyn cymeradwyir y taliad i chi.

Cael y cymorth cywir er mwyn ymgeisio am Gredyd Cynhwysol neu Flaendaliad

Os bydd angen help arnoch i ymgeisio am Gredyd Cynhwysol, neu Flaendaliad, gallwch gysylltu â Gwasanaeth Cymorth i Hawlio Cyngor ar Bopeth ar:

  • Yn Lloegr 0800 144 8444
  • Yng Nghymru 0800 024 1220
  • Yn yr Alban 0800 023 2581

Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol a gallwch gael help yn eich ardal leol. Mae ar gael i bawb ac mae’n ddefnyddiol os nad ydych yn siŵr a ddylech chi hawlio Credyd Cynhwysol.

Mae rhagor o wybodaeth am Cymorth i Hawlio ar-lein ar wefan Cyngor ar Bopeth yng Nghymru a Lloegr, neu Cyngor ar Bopeth yr Alban.
Mae rhagor o wybodaeth yn ein canllaw Blaendaliadau ar fudd-daliadau a benthyciadau cyllidebu yma.

Beth i’w wneud os ydych wedi cael eich targedu gan dwyll Credyd Cynhwysol

Os ydych wedi cael eich targedu, hyd yn oed os na chawsoch eich twyllo, gallwch adrodd hyn i Action Fraud ar 0300 123 2040, drwy ddefnyddio eu hofferyn adrodd ar-lein, neu i wefan Scam Smart yr FCAopens in new window.

Dylech hefyd ei adrodd i’ch Canolfan Byd Gwaith cyn gynted â phosibl.

Os cawsoch eich targedu neu eich twyllo ar ôl i rywun gysylltu â chi ar-lein, dylech ddefnyddio’r offeryn adrodd ar Twitter, Facebook, Instagram neu Snapchat. Wrth adrodd, gallech atal rhywun arall rhag cael ei dwyllo.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?