Beth sy'n digwydd nawr bod Brighthouse wedi mynd i weinyddiaeth?

Mae cynnydd mawr mewn ceisiadau am iawndal wedi arwain i Brighthouse fynd i weinyddiaeth. Os ydych yn gwsmer presennol, darganfyddwch beth allai hyn ei olygu i chi.

A fydd fy nyled yn cael ei dileu neu a fydd yn rhaid i mi barhau i wneud fy ad-daliadau fel a drefnwyd?

Bydd angen i chi barhau i wneud ad-daliadau ar eich benthyciad, hyd yn oed os bydd y cwmni’n cael ei weinyddu. Os byddwch yn colli unrhyw ad-daliadau, fe allech gael eich taro gan ffioedd a thaliadau ychwanegol.

Gallai colli neu wneud ad-daliadau hwyr hefyd niweidio’ch statws credyd oherwydd bod benthycwyr yn edrych ar sut rydych wedi rheoli’ch credyd presennol wrth weithio allan a ddylent fenthyg arian i chi.

Beth os ydw i newydd gael cytundeb Rhentu i Berchen gyda Brighthouse?

Os ydych newydd gymryd allan cytundeb Rhentu i Berchen gyda Brighthouse, mae gennych gyfnod o isafswm o 14 diwrnod ailfeddwl. Felly, os ydych ym mhythefnos gyntaf eich cytundeb gallwch ddal i’w ganslo. Mae’r cyfnod ailfeddwl yn rhedeg o’r diwrnod y cytunwyd ar y gytundeb neu o’r adeg rydych yn derbyn copi o’r gwaith papur.

A fydd yn rhaid i mi ddychwelyd eitemau rwyf eisoes wedi’u derbyn?

Na, ni ddylai fod yn rhaid i chi ddychwelyd unrhyw nwyddau a ddarperir i chi fel rhan o’ch cytundeb credyd ar yr amod eich bod yn cynnal yr ad-daliadau a drefnwyd fel rhan o’ch cytundeb credyd.

A fydd fy ngwarant Brighthouse yn dal yn ddilys?

Mae polisiau yswiriant Brighthouse yn cael eu darparu gan drydydd parti a elwir yn Caversham Insurance Limited. Os mai dyma’r achos, yna byddwch yn dal i gael eich cynnwys o dan delerau eich polisi. Pe bai’r cwmni’n cael ei weinyddu, yn anffodus, ni fydd unrhyw bolisïau a ddarperir yn uniongyrchol gan Brighthouse yn ddilys mwyach. Gallwch wirio pwy yw eich darparwr gwarant trwy edrych ar y telerau ac amodau a roddwyd i chi pan wnaethoch gymryd y polisi allan.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i gais am iawndal heb ei dalu?

Os gwnaethoch gais llwyddiannus cyn i’r cwmni fynd i ddwylo’r gweinyddwyr, ond nad ydych wedi cael eich talu, byddwch yn ymuno â’r rhestr o gredydwyr.

Unwaith fydd y busnes wedi cael ei ddirwyn i ben, bydd y gweinyddwyr wedyn yn dosbarthu unrhyw asedau sydd ar ôl. Mae trefn gaeth ar gyfer pwy sy’n cael ei dalu gyntaf. Gallai hyn olygu efallai na fyddwch yn derbyn dim neu ond rhan o’r setliad a roddwyd i chi.

A allaf ddal i wneud cais newydd am iawndal?

Ar ôl i’r gweinyddwyr gael eu penodi, rydym yn disgwyl i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS) egluro’r effaith ar achosion iawndal a ddygwyd ers i’r cyhoeddiad gael ei wneud. Fodd bynnag, mae’n debygol na fyddwch yn derbyn dim neu ond rhan o’r setliad a roddwyd i chi. Mae hyn oherwydd y bydd eich cais yn cael ei ychwanegu at restr hir o bobl a sefydliadau y mae ar y cwmni arian iddynt.

Nid oes gennych hawl i wneud cais yn erbyn y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS) oherwydd nad yw benthyciadau wedi’u cynnwys o dan y cynllun FSCS.

Rwy’n cael trafferth cwrdd â’r ad-daliadau ar fy nghytundeb credyd. Pa help allaf ei gael?

Rydych yn dal yn atebol am ad-dalu’r benthyciad, felly os ydych yn cael trafferth mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor am ddim ar eich dyledion i’ch helpu i ddod yn ôl ar y trywydd iawn gyda’ch arian. Mae ein partneriaid cyngor ar ddyledion yn cynnig cyngor diduedd a chyfrinachol wyneb yn wyneb, ar-lein neu dros y ffôn. Byddant yn hapus i siarad â chi, waeth pa mor fawr neu fach yw’ch problem.

Dulliau eraill yn hytrach na Rhentu i Berchen

Gall Rhentu i Berchen fod yn ffordd ddrud i dalu am bethau mawr i’r cartref ac mae’n werth ystyried y dewisiadau eraill.

Torri’n ôl neu gynilo

Edrychwch a oes yna fodd i chi dorri’n ôl ar gostau eraill yn y cartref er mwyn dod o hyd i’r arian angenrheidiol.

Defnyddiwch ein hofferyn canfod arian cyflym i’ch helpu.

Defnyddiwch ein Cynlluniwr Cyllideb i weld sut allwch chi wneud arbedion hirdymor.

Os na fydd yr hyn sydd ei angen arnoch yn fater o frys, tybed a allwch chi gynilo’r arian yn gyntaf? Gall gymryd amser, ond bydd yn costio llai i chi na benthyca’r arian.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell cynilo i wneud cynllun.

Gorddrafft awdurdodedig

Os bydd angen i chi newid rhywbeth ar frys, efallai y gallech ddefnyddio gorddrafft awdurdodedig, ond gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i awdurdodi, neu wedi ei gynnwys o fewn eich terfyn gorddrafft di-log. Bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd drud iawn os ewch i orddrafft heb awdurdod.

Defnyddio mathau eraill o gredyd

Os nad yw cynilo ar gyfer pryniant yn opsiwn, mae amryw o ffyrdd i fenthyca arian ar gyfradd llog is na chytundebau Rhentu i Berchen.

Ond cyn i chi wneud penderfyniad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod:

 • faint yn union fydd y gost
 • a allwch chi fforddio’r ad-daliadau.

Benthyciadau personol

Gall benthyciadau personol gynnig cyfraddau da o log, yn ddibynnol ar eich sgôr credyd. Fodd bynnag, gallech wynebu benthyca mwy nag ydych ei angen gan na fydd y rhan fwyaf o ddarparwyr benthyciadau yn cynnig benthyciadau sy’n llai na £1,000, a allai fod yn fwy na’r swm rydych ei angen ar gyfer pryniant i’r cartref.

Gwiriwch ein canllaw ar fenthyciadau personol.

Cardiau credyd

Mae cardiau credyd yn opsiwn arall, ond dylech sicrhau y gallwch dalu mwy na’r isafswm yn ôl bob mis. Os na allwch chi fforddio ad-daliadau sylweddol, gall benthyca ar gerdyn credyd fod yn ddrud iawn.

Undebau credyd

Mae benthyciadau gan undebau credyd yn llawer rhatach na rhai gan ddarparwyr benthyciadau eraill a gallwch dalu’r arian yn ôl ar gyfradd sy’n fforddiadwy i chi.

Darganfyddwch fwy am fenthyca o undebau credyd.

Responsible Finance

Os cawsoch eich gwrthod am gredyd gan ddarparwyr benthyciadau’r stryd fawr, yna gallwch ystyried darparwyr cyllid teg. Mae eu cyfraddau llog yn is na darparwyr credyd drud, ond yn uwch nag undeb credyd. Mae ad-daliadau’n seiliedig ar asesiad o fforddiadwyedd sy’n sicrhau y gall y benthyciwr dalu’r ad-daliadau’n brydlon.

Dewch o hyd i ddarparwr cyllid teg yn eich ardal ar wefan Responsible Finance{:target=”_blank”}.

Gwystlwyr

Mae gwystlwyr yn opsiwn arall lle gallwch adael rhywbeth gwerthfawr, fel gemwaith, fel sicrwydd ar gyfer benthyciad. Bydd y gyfradd llog a godir arnoch yn is fel arfer na banc stryd fawr ac mae’n annhebygol y cewch werth llawn yr eitem, ond fe gewch benderfyniad yn y fan a’r lle.

Benthyca gan ffrindiau a theulu

Gallai benthyca gan ffrindiau a theulu fod yn opsiwn sy’n helpu i osgoi’r risgiau ynghlwm â benthyca cost uchel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’r unigolyn rydych yn benthyca ganddo:

 • yn trefnu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • yn trafod beth fydd yn digwydd os ydych yn hwyr yn talu’r arian yn ôl neu os nad ydych yn medru fforddio’r ad-daliadau
 • yn cofnodi’ch cytundeb yn ysgrifenedig.

Os ydych yn hawlio budd-daliadau

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol sy’n gysylltiedig ag incwm, gan gynnwys:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol

efallai y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu (neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os ydych yn cael Credyd Cynhwysol) i ysgwyddo’r gost o:

 • ddodrefn
 • nwyddau babanod (fel cot neu bram)
 • eitemau’r cartref (fel popty neu oergell)
 • dillad neu esgidiau
 • dillad gwaith neu offer
 • treuliau teithio
 • costau gofal plant i dalu am gyrsiau hyfforddiant.

Cymorth lles lleol

Os ydych yn cael trafferth talu am eitem hanfodol i’r cartref, fel popty, oergell neu beiriant golchi a’ch bod yn cael rhai budd-daliadau, gallech lwyddo i gael hyd i un drwy gynllun cymorth lles eich cyngor lleol.

Efallai y gallai rhai awdurdodau lleol roi benthyciadau i’ch helpu i brynu’r hyn sydd ei angen arnoch:

Sut i osgoi credyd sy’n costio’n ddrud

Os na allwch gael cytundeb rhentu i berchen ac y byddech yn ei chael hi’n anodd defnyddio’r prif opsiynau credyd, fel gorddrafft, benthyciad personol neu gerdyn credyd, gallech gael eich temtio i ddefnyddio mathau eraill o fenthyca cost uchel fel benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthycwyr stepen drws.

Gall y mathau hyn o gredyd fod yn ddrud iawn a bydd angen i chi ystyried yn ofalus cyn i chi benderfynu benthyca drwy’r dull hwn. Cyn i chi wneud penderfyniad, darllenwch ein canllawiau.

Osgowch ddarparwyr benthyciadau didrwydded

Darparwyr benthyciadau anghyfreithlon yw darparwyr arian didrwydded sy’n aml yn targedu pobl sydd mewn sefyllfa enbyd nad ydynt yn medru cael credyd arferol. Gallent ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond nid yw hi fyth yn syniad da benthyca arian ganddynt – hyd yn oed os teimlwch nad oes gennych opsiynau eraill.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?