Y 5 ffordd orau i leihau eich Treth Etifeddiaeth

Os ydych chi’n meddwl y bydd yn ofynnol i’ch ystad dalu Treth Etifeddiaeth efallai, dyma bump o bethau syml y gallwch chi eu gwneud i leihau hawliad y dyn treth – ac nid yw bob un yn golygu newid eich ewyllys.

Rhowch rodd i’ch partner

Gallwch drechu Treth Etifeddiaeth gan roi asedau i ffwrdd, sefydlu ymddiriedolaeth neu newid eich ewyllys. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r manylion cyfreithiol a’r gofynion treth.

Os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil, gallwch roi unrhyw beth sydd yn perthyn i chi i’ch priod neu bartner sifil (oni bai y ganed eich priod y tu allan i’r DU, ac os felly gall y swm y cewch ei roi gael ei gyfyngu), fel na fydd eich ystad yn gorfod talu Treth Etifeddiaeth ar werth y rhodd.

Mae yna reolau gwahanol os yw eich priod neu bartner sifil yn byw y tu allan i’r DU. Mae’r rheolau’n gymhleth iawn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd cyngor cyn gwneud dim.

Rhoi i aelodau o’r teulu neu i ffrindiau

Os rhowch chi rywbeth i ffrind neu i aelod o’r teulu nad yw’n briod neu’n bartner sifil i chi, fel nad ydych yn cael budd ohono mwyach, bydd gwerth y rhodd yn parhau i gael ei gynnwys yn eich ystad ar gyfer Treth Etifeddiaeth – ond dim ond am saith mlynedd.

Felly, er enghraifft, petaech chi’n rhoi arian i un o’ch plant, ac yr ydych yn byw am saith mlynedd arall, ni fydd yr arian yn cael ei gyfrif wrth gyfrifo’r Dreth Etifeddiaeth pan fyddwch chi’n marw.

Gallwch roi cyfanswm cyfyngedig i ffwrdd yn flynyddol heb orfod talu Treth Etifeddiaeth. Er enghraifft, gallwch roi hyd at £3,000 i ffwrdd yn flynyddol a gallwch roi arian i’ch plant a’ch wyrion pan fyddant yn priodi.

Byddwch yn ymwybodol efallai y bydd Treth ar Enillion Cyfalaf i’w thalu ar rai asedau penodol a rowch i ffwrdd yn ystod eich oes. Gwiriwch gyda chyfreithiwr neu gyfrifydd os ydych yn ansicr.

Rhoi pethau mewn ymddiriedolaeth

Os rhowch chi ychydig o’ch arian, eiddo neu fuddsoddiadau mewn ymddiriedolaeth (na allwch chi, eich priod nac unrhyw un o’ch plant o dan 18 oed elwa ohonynt), nid ydynt wedyn yn rhan o’ch ystâd er dibenion Treth Etifeddiaeth.

Er enghraifft, gallech sefydlu ymddiriedolaeth ar gyfer eich plant wedi iddynt dyfu’n oedolion, i dalu am addysg eich wyrion neu gefnogi aelod anabl o’r teulu.

Gallwch sefydlu ymddiriedolaeth yn syth neu yn eich ewyllys. Efallai y bydd gofynion Treth ar Enillion Cyfalaf os trosglwyddwch rai asedau penodol i ymddiriedolaeth yn eich oes, ond ni fydd gofynion Treth ar Enillion Cyfalaf os sefydlwch ymddiriedolaeth yn eich ewyllys.

Cofiwch fod rhai mathau o ymddiriedolaethau yn gorfod talu mathau o drethi eu hunain ac efallai y bydd yn rhaid i’r ymddiriedolaeth dalu Treth Etifeddiaeth ei hun. Yn ogystal, mae’r ymddiriedolwyr yn debygol o ddod yn atebol i dalu Treth Incwm ar gyfradd o 45% a threth ar enillion cyfalaf ar 28%.

Mae’r rheolau ynglŷn ag ymddiriedolaethau yn gymhleth felly mae’n hanfodol i chi gael cyngor gan arbenigwr.

Gadael rhywbeth i elusen

Bydd unrhyw beth a adewch i elusen yn rhydd o Dreth Etifeddiaeth felly gall fod yn ddull defnyddiol o leihau eich bil Treth Etifeddiaeth, tra’n rhoi budd i achos da.

Ac os gadewch o leiaf 10% o’ch ystâd i elusen, bydd hyn yn lleihau faint o Dreth Etifeddiaeth sy’n ddyledus ar y gweddill. Y gyfradd y cyfrifir Treth Etifeddiaeth yw 36% yn hytrach na 40%.Gosodir y gyfradd hon yn erbyn balans yr ystâd i’r graddau ei bod yn uwch na’r band cyfradd-dim sydd ar gael (sydd yn £325,000, er gellir lleihau neu ddileu hynny gan roddion penodol a roddir yn ystod oes unigolyn).

Efallai nad yw hyn yn arbediad sylweddol, ond gall olygu y bydd teulu a ffrindiau yn cael mwy na’r disgwyl – a bydd eich hoff elusennau yn elwa hefyd.

Trefnwch yswiriant bywyd

Os trefnwch bolisi yswiriant bywyd, ni fydd yn lleihau’r cyfanswm o Dreth Etifeddiaeth yn ddyledus ar eich ystad. Ond gall y taliad allan yn y diwedd ei gwneud hi’n haws i’ch teulu sydd ar ôl dalu’r bil.

Fe all olygu y byddant yn medru osgoi gorfod gwerthu cartref y teulu. Ond os gwnewch chi hyn, sicrhewch y bydd taliad allan yr yswiriant yn mynd i mewn i ymddiriedolaeth – os na wnewch chi bydd eich ystad yn fwy ac yn gorfod talu mwy o dreth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?