Y ceir mwyaf dibynadwy i’w berchen

Mae perfformiad dibynadwy yn flaenoriaeth fawr i lawer o brynwyr ceir, p’un ai a ydynt yn chwilio am gar newydd neu ail-law. Yna gallwch ganfod ble i fynd i weld y canfyddiadau ymchwil diweddaraf ynghylch pa geir sy’n lleiaf tebygol o’ch siomi ar y ffyrdd.

Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch dibynadwyaeth ceir

Ar brydiau gall dod o hyd i’r car iawn ymddangos fel proses ingol, faith. Serch hynny, mae’n hanfodol treulio ychydig o amser yn asesu pa mor ddibynadwy y bydd eich car ar y ffyrdd. Peidiwch â phrynu ar frys heb wybod yr holl ffeithiau, neu gallech wneud camgymeriad drud a rhwystrol.

Mae cyfoeth o wybodaeth ar-lein i’ch helpu i ddewis car â hyder, fel y byddwch yn ei weld yn ein harolygon awgrymedig isod. Os na chynhwysir y car rydych yn ei ystyried yn yr un ohonynt, ceisiwch edrych ar y canlyniadau ar gyfer model tebyg – er enghraifft fersiwn diesel o gar petrol.

Driver Power cylchgrawn Auto Express yn 2020: Mae’r arolwg hwn o foddhad cwsmeriaid o bron i 50,000 o berchnogion ceir yn cynnwys dibynadwyaeth, perfformiad, trafod, costau rhedeg ac ansawdd adeiladwaith.

Dysgwch fwy ar wefan Auto Express.

Mynegai Dibynadwyaeth Warranty Direct: Ffynhonnell dda o wybodaeth ar geir sy’n fwy na thair blwydd oed. Mae’n seiliedig ar hawliadau a dderbyniwyd gan Warranty Direct oddi wrth berchnogion ceir y tu allan i warant y gweithgynhyrchwr. Mae hefyd yn darparu cost gyfartalog trwsio i’ch helpu i gyllidebu.

Dysgwch fwy ar reliabilityindex.com.

Arolwg Ceir Which?: Arolwg ceir blynyddol mwyaf Prydain o berchnogion ceir. Mae’n grwpio ceir yn ôl oedran – hyd at dair blwydd oed a rhwng tair a saith mlwydd oed – a math o danwydd. Rhestrir y pum diffyg mwyaf cyffredin ar gyfer pob model, ar y cyd â sawl diwrnod y flwyddyn mae wedi eu treulio oddi ar y ffordd a chostau trwsio blynyddol cyfartalog.

Mae’n rhaid ichi fod yn aelod o Which? i gyrchu’r arolwg. Fodd bynnag, mae Which? yn cynnig aelodaeth dreialu am fis am £1 yn unig, ond cofiwch osod y nodyn atgoffa i ganslo neu byddwch yn talu am danysgrifiad llawn yn y pen draw.

Cewch fwy o wybodaeth yn Which?opens in new window.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?