Lwfans oes ar gyfer cynilion pensiwn

Mae’r lwfans oes yn gyfyngiad ar werth y taliadau o’ch cynlluniau pensiwn – boed yn gyfandaliadau neu’n incwm ymddeol – y mae modd eu gwneud heb achosi tâl treth ychwanegol. Esbonia’r canllaw hwn y rheolau a sut i ddiogelu’ch lwfans.

Faint yw’r lwfans oes?

I’r rhan fwyaf o bobl, £1,073,100 yw’r lwfans oes ar gyfer y flwyddyn dreth 2021-22.

Mae’n berthnasol i gyfanswm yr holl bensiynau sydd gennych, gan gynnwys gwerth pensiynau a addewir drwy unrhyw gynlluniau buddion wedi’u diffinio rydych yn aelod ohonynt, ac eithrio eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Gweld ydy hyn yn berthnasol i chi

Bob tro y bydd taliad o’ch cynlluniau pensiwn yn dechrau, caiff ei werth ei gymharu yn erbyn y lwfans oes sydd gennych yn weddill i weld a oes treth ychwanegol i’w thalu. Gallwch ganfod a ydych yn debygol o gael eich effeithio drwy gyfrifo gwerth disgwyliedig eich buddion.

Mae gwerth buddion pensiwn yn cael eu cyfrifo’n wahanol yn ddibynnol ar y math o gynllun yr ydych yn rhan ohono:

  • O ran cynlluniau pensiwn cyfraniadau diffiniedig, gan gynnwys pob pensiwn personol, gwerth eich buddion fydd gwerth eich pot pensiwn a ddefnyddir i ariannu eich incwm wedi ymddeol ac unrhyw gyfandaliad.
  • Gyda chynlluniau pensiwn buddion diffiniedig, rydych yn cyfrifo’r gwerth cyfan drwy luosi eich pensiwn blynyddol disgwyliedig gydag 20. Ar ben hynny, bydd angen i chi ychwanegu hyn at swm unrhyw gyfandaliad di-dreth os yw’n ychwanegol i’r pensiwn. Mewn nifer o gynlluniau, dim ond drwy ildio ychydig o bensiwn y cewch gyfandaliad, ac os felly mae gwerth y pensiwn llawn yn cynnwys gwerth llawn eich buddion. Rydych chi felly’n debygol o gael eich effeithio gan y lwfans oes yn 2021-22 os ydych chi ar y trywydd i gael pensiwn cyflog terfynol (heb gyfandaliad ar wahân) o fwy na £53,655 y flwyddyn.
  • Sylwch fod rhai o’r buddion cyfandaliad di-dreth a delir i’ch goroeswyr os byddwch yn marw cyn cyrraedd 75 oed yn defnyddio lwfans oes hefyd.
  • Pryd bynnag y dechreuwch dynnu arian o’ch pensiwn, dylai cyfriflen o’ch cynllun roi gwybod i chi faint o’ch lwfans oes rydych chi’n ei ddefnyddio.
  • Os ydych yn cymryd arian o’ch pensiwn neu beidio, bydd gwiriad yn cael ei gynnal pan fyddwch yn cyrraedd 75 oed ar unrhyw gronfeydd heb eu defnyddio neu hawliau heb eu tynnu i lawr.

Taliadau os byddwch chi’n mynd dros y lwfans oes

Os bydd gwerth cronnol y taliadau o’ch potiau pensiwn, gan gynnwys gwerth y taliadau o unrhyw gynlluniau buddion diffiniedig, yn rhagori ar y lwfans oes, bydd treth ar y gormodedd – a elwir yn dâl lwfans oes.

Mae’r ffordd y mae’r tâl yn cael ei weithredu yn dibynnu a ydych yn cael yr arian o’ch pensiwn fel cyfandaliad neu fel rhan o incwm pensiwn rheolaidd.

Cyfandaliadau

Gosodir 55% o dreth ar unrhyw swm dros eich lwfans oes a gymerwch fel cyfandaliad. Dylai’ch gweinyddwr cynllun pensiwn ddidynnu’r dreth a’i thalu i HMRC, gan dalu’r balans i chi.

Incwm

Codir tâl lwfans oes o 25% ar unrhyw swm dros eich lwfans oes a gymerwch fel incwm pensiwn rheolaidd – er enghraifft trwy brynu blwydd-dal. Mae hyn ar ben unrhyw dreth sydd i’w thalu ar yr incwm yn y ffordd arferol.

O ran cynlluniau pensiwn cyfraniadau diffiniedig, gweinyddwr eich cynllun pensiwn ddylai dalu’r 25% o dreth i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi o’ch pot pensiwn, gan adael 75% yn weddill i chi ei ddefnyddio tuag at eich incwm ymddeol.

Er enghraifft, os oedd rhywun sy’n talu treth ar y gyfradd uwch yn disgwyl cael £1,000 y flwyddyn yn incwm ond bod y tâl lwfans oes o 25% wedi gostwng hyn i £750 y flwyddyn. Wedi Treth Incwm ar 40%, byddai gan yr unigolyn £450 y flwyddyn yn weddill. Mae hyn yn golygu bod y tâl lwfans oes a’r Dreth Incwm gyda’i gilydd wedi gostwng yr incwm o 55% – yr un fath â’r tâl lwfans oes petai’r buddion wedi’u cymryd fel cyfandaliad yn hytrach nag incwm.

Ar gyfer cynlluniau pensiwn buddion wedi’u diffinio, gallai’ch cynllun pensiwn benderfynu talu’r dreth ar eich rhan a’i hadennill gennych drwy leihau’ch pensiwn.

Os dymunwch osgoi’r tâl lwfans oes, mae’n bwysig monitro gwerth eich pensiynau, ac yn benodol gwerth y newidiadau i unrhyw bensiynau buddion diffiniedig oherwydd gall y rhain fod yn syndod o fawr.

Efallai y byddwch am ystyried gwneud cais am ddiogelwch os disgwylir i’ch cynilion pensiwn fynd dros y trothwy lwfans oes.

Diogelu’ch lwfans oes

Roedd ac mae cynlluniau sy’n caniatáu i chi ddiogelu eich lwfans oes. Gallwch wirio a oes gennych ddiogelwch yn barod ond bydd arnoch angen cyfrif ar gyfer gwasanaethau ar-lein Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC). Os nad oes gennych gyfrif gallwch greu un.

Os oedd cyfanswm cynilion eich pensiwn yn fwy na £1 miliwn ar 5 Ebrill 2016 mae dau gynllun y gallwch wneud cais amdanynt o hyd – Diogelwch Unigol 2016 a Diogelwch Sefydlog 2016. Am ragor o wybodaeth am sut i ymgeisio, gweler isod.

Diogelwch Unigol 2016

Dim ond os oedd gwerth eich cynilion pensiwn ar 5 Ebrill 2016 dros £1miliwn y mae Diogelwch Unigol 2016 (IP2016) ar gael.

Mae IP2016 ar gael hefyd i unigolion sydd eisoes â diogeliad dan gynlluniau Diogelwch Uwch, Diogelwch Sefydlog 2012, Diogelwch Sefydlog 2014 neu Ddiogelwch Sefydlog 2016.

Defnyddiwch wirydd lwfans oes HMRC

Sut i ymgeisio

Rydych yn gwneud y cais ar-lein gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).

Lansiwyd y system ar-lein yng Ngorffennaf 2016 ar ôl i’r lwfans oes newydd a gwtogwyd ddod i rym. Felly bydd unrhyw un sy’n bwriadu ymgeisio am IP2016 angen sicrhau nad oes ganddynt fuddion pensiwn wedi eu cronni (h.y. pensiwn cronnus) ar ôl 5 Ebrill 2016.

Fe’ch cynghorir i siarad â’ch gweinyddwr pensiwn neu gynghorydd ariannol a reoleiddir am ragor o wybodaeth a chymorth wrth ymgeisio am IP2016.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am IP2016.

Lefel o ddiogelwch

Bydd IP2016 yn rhoi lwfans oes wedi’i ddiogelu i chi sy’n gyfwerth â gwerth is eich cynilion pensiwn ar 5 Ebrill 2016 neu £1.25 miliwn.

Mae’r rheolau diogelwch yn gymhleth. Ac mae’r ffyrdd y gellir colli’r diogelwch yn gwahaniaethu yn dibynnu ar a ddarperir eich incwm ymddeol (gan gynnwys cyfandaliadau) o gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig neu fuddion diffiniedig. Er mwyn cael gwybod mwy am sut mae’r lwfans oes yn gweithio, ewch i wefan GOV.UK.

Hwyrach y dymunwch geisio cyngor ariannol proffesiynol neu siarad â’ch gweinyddwr pensiwn wrth benderfynu p’un ai i wneud cais am ddiogelwch neu beidio ac wrth gyfrifo pryd a sut i dynnu buddiannau o’ch cynllun pensiwn. Er mwyn cael gwybod mwy am y gwahanol fathau o gyngor sydd ar gael, edrychwch ar ein canllaw Ymddeoliad – pam ddylwn i gael cyngor?

Allwch chi barhau i gynilo i mewn i bensiwn?

Cewch, gallwch barhau i gynilo i mewn i bensiwn ond bydd unrhyw gynilion pensiwn sy’n uwch na’r lwfans oes wedi’i ddiogelu’n destun treth ar yr hyn sydd dros ben, a elwir yn dâl lwfans oes.

Diogelwch Sefydlog 2016

Argaeledd

Nid oes lleiafswm gwerth pensiwn yn ofynnol i fedru ymgeisio am Ddiogelwch Sefydlog 2016 (FP2016).

Yn wahanol i IP2016, nid yw FP2016 ar gael i unrhyw unigolyn sydd â Diogelwch Sylfaenol, Diogelwch Uwch neu Ddiogelwch Sefydlog 2012/2014.

Defnyddiwch wirydd lwfans oes HMRC

Lefel y diogelwch

Bydd FP2016 yn gosod lwfans oes unigolyn ar £1.25 miliwn yn hytrach na’r lwfans bywyd safonol (sydd ar hyn o bryd yn £1,073,100 yn y flwyddyn dreth 2021-22).

Gallech golli’r diogelwch hwn mewn rhai amgylchiadau penodol. I osgoi colli’r diogelwch hwn mae’n rhaid i chi:

  • Sicrhau ar eich union eich bod yn optio allan o unrhyw gofrestru awtomatig – fel arfer mae gennych gyfnod o fis i wneud hyn ac i gael ad-daliad am eich cyfraniad.
  • Peidio â gwneud unrhyw daliadau pellach i mewn i unrhyw gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig ar ôl 5 Ebrill 2016 – os gwnewch hynny byddwch yn colli eich diogelwch yn awtomatig ac yn mynd yn ôl i’r terfyn presennol.
  • Meddwl yn ofalus cyn parhau fel aelod gweithredol o gynllun buddion diffiniedig – mae optio allan o aelodaeth weithredol a mynd yn aelod gohiriedig yn lleihau’r risg o golli’ch diogelwch yn sylweddol. Efallai yr hoffech drafod eich dewisiadau gydag ymgynghorydd ariannol.

Allwch chi barhau i gynilo i mewn i bensiwn?

Na, bydd angen i chi roi’r gorau i gynilo i mewn i bensiwn neu gronni buddion cyn 6 Ebrill 2016.

Sut i ymgeisio

Daeth FP2016 ar gael o 6 Ebrill 2016. Rydych yn gwneud y cais ar-lein gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC). Lansiwyd y system ar-lein yng Ngorffennaf 2016.

Fe’ch cynghorir i siarad â’ch gweinyddwr pensiwn am ragor o wybodaeth a chymorth wrth ymgeisio am FP2016.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am FP2016.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?