Lwfans oes ar gyfer cynilion pensiwn

Mae’r lwfans oes yn gyfyngiad ar werth y taliadau o’ch cynlluniau pensiwn – boed yn gyfandaliadau neu’n incwm ymddeol – y mae modd eu gwneud heb achosi tâl treth ychwanegol. Esbonia’r canllaw hwn y rheolau a sut i ddiogelu’ch lwfans.

Faint yw’r lwfans oes?

Y Lwfans Oes ar gyfer y rhan fwyaf o bobl yw £1 miliwn yn y flwyddyn dreth 2016-17. Mae’n berthnasol i gyfanswm yr holl bensiynau sydd gennych, gan gynnwys gwerth pensiynau a addewir drwy unrhyw gynlluniau buddion wedi’u diffinio rydych yn aelod ohonynt, ac eithrio eich Pensiwn y Wladwriaeth.

O 6 Ebrill 2018, bydd y Lwfans Oes sylfaenol yn cael ei fynegeio yn flynyddol gan y llywodraeth yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI).

Diogelu’ch lwfans oes

Os yw cyfanswm cynilion eich pensiwn yn fwy na £1 miliwn ar 5 Ebrill 2016, mae’n bosibl y gallwch wneud cais am ddiogelwch dan y cynlluniau Diogelwch Unigol 2016 a Diogelwch Sefydlog 2016.

I’r rhai a oedd â chyfanswm cynilion pensiwn yn uwch nag £1.25 miliwn ar 5 Ebrill 2014 (cyn i’r terfyn gael ei gwtogi), gallech fedru gwneud cais am ddiogelwch dan y cynlluniau Diogelwch Unigol 2014 a Diogelwch Sefydlog 2014. Mae gennych tan 5 Ebrill 2017 i gyflwyno’ch cais i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ar gyfer y cynlluniau hyn.

Gweld ydy hyn yn berthnasol i chi

Bob tro y bydd taliad o’ch cynlluniau pensiwn yn dechrau, caiff ei werth ei gymharu yn erbyn y lwfans oes sydd gennych yn weddill i weld a oes treth ychwanegol i’w thalu. Gallwch ganfod a ydych yn debygol o gael eich effeithio drwy gyfrifo gwerth disgwyliedig eich buddion.

Mae gwerth buddion pensiwn yn cael eu cyfrifo’n wahanol yn ddibynnol ar y math o gynllun yr ydych yn rhan ohono:

  • O ran cynlluniau pensiwn cyfraniadau diffiniedig, gan gynnwys pob pensiwn personol, gwerth eich buddion fydd gwerth eich pot pensiwn a ddefnyddir i ariannu eich incwm wedi ymddeol ac unrhyw gyfandaliad.
  • Gyda chynlluniau pensiwn buddion diffiniedig, rydych yn cyfrifo’r gwerth cyfan drwy luosi eich pensiwn blynyddol disgwyliedig gydag 20. Ar ben hynny, bydd angen i chi ychwanegu hyn at swm unrhyw gyfandaliad di-dreth os yw’n ychwanegol i’r pensiwn. Mewn nifer o gynlluniau, dim ond drwy ildio ychydig o bensiwn y cewch gyfandaliad, ac os felly mae gwerth y pensiwn llawn yn cynnwys gwerth llawn eich buddion. Rydych chi felly’n debygol o gael eich effeithio gan y lwfans oes yn 2015-16 os ydych chi ar y trywydd i gael pensiwn cyflog terfynol (heb gyfandaliad ar wahân) o fwy na £50,000 y flwyddyn, neu bensiwn cysylltiedig â chyflog o dros £37,500 ynghyd â’r cyfandaliad arian parod di-dreth uchaf.
  • Sylwch fod rhai o’r buddion cyfandaliad di-dreth a delir i’ch goroeswyr os byddwch yn marw cyn cyrraedd 75 oed yn defnyddio lwfans oes hefyd.
  • Pryd bynnag y dechreuwch dynnu arian o’ch pensiwn, dylai cyfriflen o’ch cynllun roi gwybod i chi faint o’ch lwfans oes rydych chi’n ei ddefnyddio.
  • P’un ai os ydych chi’n tynnu arian allan o’ch pensiwn ai peidio, caiff gwiriad ei wneud pan fyddwch chi’n 75 oed i weld a oes unrhyw gronfeydd neu hawliadau sydd heb eu defnyddio

Taliadau os byddwch chi’n mynd dros y lwfans oes

Os bydd gwerth cronnol y taliadau o’ch potiau pensiwn, gan gynnwys gwerth y taliadau o unrhyw gynlluniau buddion diffiniedig, yn fwy na’r lwfans oes, bydd treth ar y gormodedd – a elwir yn dâl lwfans oes.

Mae’r ffordd y mae’r tâl yn cael ei weithredu yn dibynnu a ydych yn cael yr arian o’ch pensiwn fel cyfandaliad neu fel rhan o incwm pensiwn rheolaidd.

Cyfandaliadau

Gosodir 55% o dreth ar unrhyw swm dros eich lwfans oes a gymerwch fel cyfandaliad. Dylai’ch gweinyddwr cynllun pensiwn ddidynnu’r dreth a’i thalu i HMRC, gan dalu’r balans i chi.

Incwm

Codir tâl lwfans oes o 25% ar unrhyw swm dros eich lwfans oes a gymerwch fel incwm pensiwn rheolaidd – er enghraifft trwy brynu blwydd-dal. Mae hyn ar ben unrhyw dreth sydd i’w thalu ar yr incwm yn y ffordd arferol.

O ran cynlluniau pensiwn cyfraniadau diffiniedig, gweinyddwr eich cynllun pensiwn ddylai dalu’r 25% o dreth i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi o’ch pot pensiwn, gan adael 75% yn weddill i chi ei ddefnyddio tuag at eich incwm ymddeol.

Er enghraifft, petai rhywun sy’n talu treth ar y gyfradd uwch yn disgwyl cael £1,000 y flwyddyn fel incwm ond bod y tâl lwfans oes 25% yn gostwng hyn i £750 y flwyddyn. Wedi Treth Incwm ar 40%, byddai gan yr unigolyn £450 y flwyddyn yn weddill. Sylwch fod hyn yn golygu bod y tâl lwfans oes a’r Dreth Incwm gyda’i gilydd wedi gostwng yr incwm 55% – yr un fath â’r tâl lwfans oes petai’r buddion wedi’u cymryd fel cyfandaliad yn hytrach nag incwm.

Ar gyfer cynlluniau pensiwn buddion wedi’u diffinio, gallai’ch cynllun pensiwn benderfynu talu’r dreth ar eich rhan a’i hadennill gennych drwy leihau’ch pensiwn.

Os dymunwch osgoi’r tâl lwfans oes, mae’n bwysig monitro gwerth eich pensiynau, ac yn benodol gwerth y newidiadau i unrhyw bensiynau buddion diffiniedig oherwydd gall y rhain fod yn syndod o fawr.

Diogelwch Unigol 2016

Caffaeladwyedd

Mae Diogelwch Unigol 2016 (IP2016) ar gael dim ond os yw gwerth eich cynilion pensiwn ar 5 Ebrill 2016 dros £1miliwn.

Mae IP2016 ar gael hefyd i unigolion sydd eisoes â Diogelwch Uwch, Diogelwch Sefydlog 2012, Diogelwch Sefydlog 2014 neu Ddiogelwch Sefydlog 2016. Fodd bynnag, ni allwch gael y ddau, sef Diogelwch Sylfaenol ac IP2016.

Defnyddiwch archwilydd lwfans oes HMRC

Lefel y diogelwch

Bydd IP2016 yn rhoi lwfans oes wedi’i ddiogelu i chi sy’n gyfwerth â gwerth eich cynilion pensiwn ar 5 Ebrill 2016 - yn amodol ar uchafswm cyffredinol - o £1.25 miliwn.

Mae’r rheolau diogelwch yn gymhleth. Ac mae’r ffyrdd y gellir colli’r diogelwch yn gwahaniaethu yn dibynnu ar a ddarperir eich incwm ymddeol (gan gynnwys cyfandaliadau) o gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig neu fuddion diffiniedig. Er mwyn cael gwybod mwy am sut mae’r lwfans oes yn gweithio, ewch i wefan GOV.UK.

Hwyrach y dymunwch geisio cyngor ariannol proffesiynol neu siarad â’ch gweinyddwr pensiwn wrth benderfynu p’un ai i wneud cais am ddiogelwch neu beidio ac wrth gyfrifo pryd a sut i dynnu buddiannau o’ch cynllun pensiwn. Er mwyn cael gwybod mwy am y gwahanol fathau o gyngor sydd ar gael, edrychwch ar ein canllaw Ymddeoliad – pam ddylwn i gael cyngor?

Allwch chi barhau i gynilo i mewn i bensiwn?

Gallwch barhau i gynilo i mewn i bensiwn ond bydd unrhyw gynilion pensiwn sy’n uwch na’r lwfans oes wedi’i ddiogelu yn agored i dreth ar y swm ychwanegol, sef yr hyn a elwir yn dâl lwfans oes.

Sut i wneud cais

Gallwch ddim ond ymgeisio am IP2016 ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016. Rydych chi’n cyflwyno’r cais ar-lein i Ghyllid a Thollau EM (HMRC).

Lansiwyd y system ar-lein ym mis Gorffennaf 2016 wedi i’r lwfans oes newydd a gwtogwyd ddod i rym. Felly, bydd angen i unrhyw un sy’n ymgeisio am IP2016 sicrhau nad oes ganddynt fuddion pensiwn wedi eu cronni (h.y. pensiwn cronnus) ar ôl 5 Ebrill 2016.

Fe’ch cynghorir i siarad â’ch gweinyddwr pensiwn am ragor o wybodaeth a chymorth wrth ymgeisio am IP2016.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am IP2016.

Diogelwch Sefydlog 2016

Argaeledd

Nid oes rhaid cael lleiafswm gwerth pensiwn i allu ymgeisio am Ddiogelwch Sefydlog 2016 (FP2016).

Yn wahanol i IP2016, nid yw FP2016 ar gael i unrhyw unigolyn sydd â Diogelwch Sylfaenol, Diogelwch Uwch neu Ddiogelwch Sefydlog 2012/2014.

Defnyddiwch archwilydd lwfans oes HMRC

Lefel y diogelwch

Bydd FP2016 yn gosod lwfans oes unigolyn ar £1.25 miliwn yn hytrach na’r lwfans newydd a gwtogwyd o £1 miliwn.

Gallech golli’r diogelwch hwn mewn rhai amgylchiadau penodol. I osgoi colli’r diogelwch hwn mae’n rhaid i chi:

  • Sicrhau ar eich union eich bod yn optio allan o unrhyw gofrestru awtomatig – fel arfer mae gennych gyfnod o fis i wneud hyn ac i gael ad-daliad am eich cyfraniad.
  • Peidio â gwneud unrhyw daliadau pellach i mewn i unrhyw gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig ar ôl 5 Ebrill 2016 – os gwnewch hynny byddwch yn colli eich diogelwch yn awtomatig ac yn mynd yn ôl i’r terfyn presennol.
  • Meddwl yn ofalus cyn parhau fel aelod gweithredol o gynllun buddion diffiniedig – mae optio allan o aelodaeth weithredol a mynd yn aelod gohiriedig yn lleihau’r risg o golli’ch diogelwch yn sylweddol. Efallai yr hoffech drafod eich dewisiadau gydag ymgynghorydd ariannol.

Allwch chi barhau i gynilo i mewn i bensiwn?

Na, bydd angen i chi roi’r gorau i gynilo i mewn i bensiwn neu gronni buddion cyn 6 Ebrill 2016.

Sut i wneud cais

Mae FP2016 wedi bod ar gael ers 6 Ebrill 2016. Rydych chi’n cyflwyno’r cais ar-lein i Ghyllid a Thollau EM (HMRC). Lansiwyd y system ar-lein ym mis Gorffennaf 2016.

Fe’ch cynghorir i siarad â’ch gweinyddwr pensiwn am ragor o wybodaeth a chymorth wrth ymgeisio am FP2016.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am FP2016.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?