Y manteision treth o roi i elusennau

Os ydych yn poeni ynglŷn â’r Dreth Etifeddiant all orfod gael ei thalu pan fyddwch yn marw, gall rhoi ychydig o’ch arian i ffwrdd i elusen – yn eich ewyllys – gwtogi’r bil. Mae’r canllaw hwn yn egluro sut.

Cwtogi eich bil Treth Etifeddiant

Ewch i GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth ar ba ran o’ch ystâd sy’n talu Treth Etifeddiant, cyfrifianellau a ffurflenni perthnasol.

Gall gadael rhan neu’r cyfan o’ch ystâd i elusen leihau atebolrwydd Treth Etifeddiant, neu eu gwaredu mewn rhai sefyllfaoedd.

Os gadewch rywbeth i elusen yn eich ewyllys, yna ni fydd yn cyfrif fel rhan o werth eich ystâd.

Gelwir hyn yn ‘gymynrodd elusennol’.

Gallwch leihau’r gyfradd Treth Etifeddiant ar weddill eich ystâd hefyd o 40% i 36%, os gadewch o leiaf 10% o’ch ‘ystâd net‘ i elusen.

I ddangos sut mae hyn yn gweithio, ystyriwch pan fyddech chi’n marw:

  • gwerth net eich ystâd oedd £425,000
  • yn eich ewyllys, gadawoch y cyfan i’ch partner sy’n byw gyda chi
  • mae gennych lwfans Treth Etifeddiant llawn (£325,000 ar hyn o bryd ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22)
  • nid oeddech yn briod nac mewn partneriaeth sifil (felly nid yw’r eithriad priod ar gael)
  • felly, yr ‘ystâd net’ yw £100,000 (h.y. £425,000 minws £325,000). Ac mae Treth Etifeddiant i’w thalu ar £100,000 ar gyfradd o 40%
  • felly, byddai’n rhaid i’ch ystâd dalu bil treth o £40,000 (h.y. 40% o £100,000).

Ond petaech yn dymuno lleihau’r bil treth drwy roi rhodd elusennol:

  • byddech yn gadael £415,000 i’ch partner, a
  • £10,000 i elusen yn eich ewyllys (sef 10% o’ch ‘gwerth net’ o £100,000)
  • yna byddai’r ystâd yn talu 36% ar £90,000 o asedau yn hytrach. Golyga hyn y byddai’ch ystâd yn talu £32,400 mewn Treth Etifeddiant.

Tra byddai hyn yn golygu y byddai’ch partner yn cael llai o arian wedi i chi farw, yn yr enghraifft hon byddai rhoi cymynrodd elusennol yn tynnu £7,600 oddi ar y bil Treth Etifeddiant.

Mae’n werth ystyried hyn os ydych yn awyddus i gefnogi elusen, hyd yn oed ar ôl i chi farw.

Nid yw’r rheolau ynghylch cyfrifo beth allwch chi ei roi i elusen i leihau’r gyfradd dreth mor syml a didrafferth â’r enghraifft uchod.

Felly, mae’n syniad da cael cyngor cyfreithiwr neu gyfrifydd sy’n arbenigo mewn cynllunio ystadau.

Dysgwch fwy am gwtogi eich bil Treth Etifeddiant yn Rhoddion ac eithriadau o’r Dreth Etifeddiant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?