Y manteision treth o roi i elusennau

Os ydych yn poeni ynglŷn â’r Dreth Etifeddiant all orfod gael ei thalu pan fyddwch yn marw, gall rhoi ychydig o’ch arian i ffwrdd i elusen – nawr neu yn eich ewyllys – gwtogi’r bil. Dyma sut.

Cwtogi eich bil Treth Etifeddiant

Ewch i GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth ar ba ran o’ch ystâd sy’n talu Treth Etifeddiant ac i gael cyfrifianellau a ffurflenni perthnasol.

Gall gadael rhan neu’r cyfan o’ch ystâd i elusen leihau atebolrwydd Treth Etifeddiant, neu eu gwaredu mewn rhai sefyllfaoedd. Os gadewch rywbeth i elusen yn eich ewyllys, yna ni fydd yn cyfrif fel rhan o werth eich ystâd. Gelwir hyn yn ‘gymynrodd elusennol’.

Gallwch leihau’r gyfran Treth Etifeddiant ar weddill eich ystâd hefyd o 40% i 36%, os gadewch o leiaf 10% o’ch ystâd net i elusen.

I ddangos sut mae hyn yn gweithio, ystyriwch pan fyddech chi’n marw:

 • nid oeddech yn briod nac mewn partneriaeth sifil (nid yw’r eithriad priod ar gael os nad ydych yn briod)
 • gadawoch y cyfan i’ch partner sy’n byw gyda chi
 • gwerth net eich ystâd oedd £425,000
 • mae gennych lwfans Treth Etifeddiant llawn (£325,000 ar hyn o bryd ar gyfer y flwyddyn dreth 2016/17)
 • felly, yr ‘ystâd net’ yw £100,000 (h.y. £425,000 meinws £325,000). Ac mae Treth Etifeddiant i’w thalu ar £100,000 ar gyfradd o 40%
 • felly, byddai’n rhaid i’ch ystâd dalu bil treth o £40,000 (h.y. 40% o £100,000).

Ond petaech yn dymuno lleihau’r bil treth drwy roi rhodd elusennol:

 • byddech yn gadael £415,000 i’ch partner, a
 • £10,000 i elusen yn eich ewyllys (sef 10% o’ch ‘gwerth net’ o £100,000)
 • yna byddai’r ystâd yn talu 36% ar £90,000 o asedau yn hytrach. Golyga hyn y byddai’ch ystâd yn talu £32,400 mewn Treth Etifeddiant.

Tra byddai hyn yn golygu y byddai’ch partner yn cael llai o arian wedi i chi farw, yn yr enghraifft hon byddai rhoi cymynrodd elusennol yn tynnu £7,600 oddi ar y bil Treth Etifeddiant. Mae’n werth ystyried hyn os ydych yn awyddus i gefnogi elusen, hyd yn oed ar ôl i chi farw.

Nid yw’r rheolau ynghylch cyfrifo beth allwch chi ei roi i elusen i leihau’r gyfradd dreth mor syml a didrafferth â’r enghraifft uchod. Felly, mae’n syniad da cael cyngor cyfreithiwr neu gyfrifydd sy’n arbenigo mewn cynllunio ystadau.

Dysgwch ragor am gwtogi’ch bil Treth Etifeddiant yn Rhoddion a throsglwyddiadau sy’n rhydd o’r Dreth Etifeddiant.

Rhoi i elusen tra byddwch yn fyw a gostyngiad treth

Does dim yn eich arbed rhag rhoi i elusen yn syth. Gallwch roi cyfraniad ariannol neu unrhyw beth sydd piau chi i’r elusen ac ni fydd yn cael ei gyfrif fel rhan o’ch ystâd pan fyddwch yn marw. Gallai hyn gwtogi faint o Dreth Etifeddiant sydd angen i chi ei thalu neu hyd yn oed olygu talu dim byd o gwbl wedi i chi farw.

Gallwch elwa hefyd o gael gostyngiad treth rhag rhai trethi fel Treth Incwm, pan rowch i elusen tra byddwch yn fyw.

Dysgwch ynghylch rhoi i elusen a gostyngiad treth ar GOV.UK.

A wyddech chi?

Daw tua £150 o bob £1,000 a dderbynnir gan elusennau yn y Deyrnas Unedig o gymynroddion a adawyd mewn ewyllysiau.

Sut i adael rhywbeth i elusen yn eich ewyllys

Os ydych yn dymuno rhoi rhywbeth i elusen yn eich ewyllys, gallwch un ai ei adael fel:

 • swm penodol o arian, a elwir yn ‘gymynrodd ariannol’
 • cyfran o’r hyn sydd ar ôl o’ch ystâd wedi i’r holl gostau a chymynroddion gael eu talu, a elwir yn ‘gymynrodd weddilliol’.

Gan y bydd eich ewyllys yn ddogfen rwym gyfreithiol, ac y gall testun cymynroddion elusennol fod yn gymhleth, mae’n beth doeth ceisio cymorth proffesiynol wrth roi cymynrodd yn eich ewyllys.

Beth i’w gynnwys yn eich ewyllys

Sicrhewch eich bod chi, neu’r unigolyn sydd yn ysgrifennu eich ewyllys, yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar eich ysgutor i ddeall yr hyn y dymunwch ddigwydd. Dylai hyn gynnwys:

 • enw’r elusen, wedi ei sillafu’n gywir (fel nad oes unrhyw anghytuno)
 • rhif elusen gofrestredig yr elusen a’i chyfeiriad cofrestredig, a fydd i’w cael ar wefan yr elusen neu ar gofrestr ganolog
 • cymal derbyn er mwyn i ymddiriedolwr neu drysorydd yr elusen dderbyn y gymynrodd
 • cymal uno er mwyn i’r ysgutor fedru talu’r gymynrodd i elusen newydd neu i elusen gyda gwerthoedd elusennol tebyg, os digwydd i’r elusen uno neu ddirwyn i ben

Rhoi i elusen benodol

I gael manylion elusen y dymunwch ei chefnogi, ewch i:

Os dymunwch i gymynrodd fynd i gangen leol o’r elusen, yn hytrach nag i’r gronfa ganolog, gwiriwch gyda’r elusen yn gyntaf a yw hyn yn bosib. Nid yw’n gyfreithiol bosibl i rai canghennau dderbyn rhoddion eu hunain.

Gall rhai elusennau roi cymorth i chi ysgrifennu ewyllys yn rhad ac am ddim os oes cymynrodd ar eu cyfer nhw ynddi. Gofynnwch i’ch hoff elusen a ydynt yn cynnig y gwasanaeth ysgrifennu ewyllys hwn yn rhad ac am ddim.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?