Ydych chi’n ystyried dechrau busnes?

Mae’n bosibl mai colli’ch swydd yw’r union gyfle y buoch yn aros amdano. Yn hytrach na chael swydd newydd, efallai byddwch am ddechrau’ch busnes eich hun a defnyddio’ch sgiliau, eich profiad a’ch cysylltiadau i fod yn feistr arnoch chi’ch hun.

Dechrau’ch busnes eich hun – manteision ac anfanteision

Y gyfrinach i gychwyn busnes llwyddiannus yw cynllunio, cynllunio eto a chynllunio eto fyth.

Gallwch gael llawer o foddhad drwy weithio i chi’ch hun ac, mewn rhai achosion, gallwch wneud elw mawr hefyd. Mae’n gyfle i wneud rhywbeth sydd o wir ddiddordeb i chi mewn ffordd sy’n gweddu â’ch ffordd o fyw a’ch ymrwymiadau.

Ond dyma’r newyddion drwg. Mae’r rhan fwyaf o fusnesau newydd yn methu yn y pen draw. Gallech fod yn gweithio oriau eithriadol o hir, yn delio â’r holl fân-reolau, ac yn buddsoddi llawer o arian, a hynny oll cyn i’r busnes fethu yn y pen draw.

Mae’r HMRC wedi creu canllaw rhyngweithiol hawdd ei ddefnyddio i unrhyw un sy’n dymuno cychwyn busnes newydd yn y DU.

Cael cymorth – edrychwch cyn ichi neidio

Wrth lwc, pan fyddwch yn dechrau’ch busnes eich hun, mae digon o gymorth a chyngor ar gael.

Yn benodol, bydd Cyswllt Busnes a gwasanaethau cynghori eraill sy’n cael cymorth y llywodraeth ledled y DU yn eich helpu gydag unrhyw beth o greu cynllun busnes ac ymchwilio i’r farchnad, i ddod o hyd i gyllid a recriwtio staff.

Felly, gan ddibynnu ble rydych chi’n byw, y rheini ddylai fod eich man cychwyn.

Astudiaeth achos – Mikael

“Roedd arna i awydd dechrau fy musnes fy hun ers blynyddoedd, ond doedd gen i byth ddigon o hyder. Rydych chi’n mynd yn rhy gyffyrddus, on’d ydych, o ran goramser, pensiwn a char cwmni? Ond pan aeth y cwmni i’r wal, sylweddolais mai hwn oedd yr union gyfle yr oedd ei angen arna i.”

“Defnyddiais fy arian dileu swydd i brynu cyfarpar ail law, cyn perswadio dau o hen gwsmeriaid y cwmni i roi contract i mi. Araf oedd hi i ddechrau ond, erbyn hyn, ar ôl pum mlynedd, mae’r busnes wedi mynd o nerth i nerth. Rwy hyd yn oed yn cyflogi tri o’r peirianyddion o’r hen gwmni.”

Astudiaeth achos – Sonya

“Rwy’n credu mod i wedi mynd ychydig dros ben llestri. O edrych yn ôl, pam fyddai unrhyw un yn dechrau busnes recordiau a CDs a phawb arall yn troi eu cefnau arnyn nhw? Ond bu’n freuddwyd gen i erioed bod yn berchen ar siop gerddoriaeth ac ni allai neb ddweud yn wahanol wrtha i.”

Ydych chi’n ystyried prynu masnachfraint?

Os yw hunangyflogaeth o ddiddordeb i chi, mae’n bosibl bod masnachfraint yn ddewis gwerth ei ystyried. Ystyr masnachfreinio yw prynu trwydded gan berchennog busnes i ddefnyddio ei syniad busnes. Mae’n golygu y dylech fod yn masnachu o dan frand sefydledig, a dylai’r trefniant gynnwys hyfforddiant a chanllawiau i sefydlu. Ond gwyliwch rhag sgamiau, sicrhewch fod y brand yn un sefydledig a bod y masnachfreiniwr wrthi’n marchnata’r brand.

I gael gwybod rhagor am fasnachfreinio, trowch at wefan Cymdeithas Masnachfreinio Prydain.
Mae rhagor o wybodaeth am brynu masnachfraint ar wefan NI Business Info.

Cael gwybod mwy

Os buoch allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau ers chwe mis o leiaf, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol a mentor busnes.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun Lwfans Menter Newydd, trowch at wefan yr Adran Gwaith a Phensiynauopens in new window.
Cewch wybod am gymorth ymarferol ac ariannol i bobl ifanc (hyd at 30 oed) ar wefan Ymddiriedolaeth y Tywysog.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?