Ymddiriedolaethau buddsoddi

Mae ymddiriedolaeth buddsoddi yn gwmni sy’n codi arian drwy werthu cyfranddaliadau i fuddsoddwyr, ac wedyn yn cyfuno’r arian hwnnw i brynu a gwerthu amrywiaeth eang o gyfranddaliadau ac asedau. Bydd gan wahanol ymddiriedolaethau buddsoddi wahanol nodau a gwahanol gyfuniadau o fuddsoddiadau.

Pryd y gallai ymddiriedolaeth buddsoddi fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall cynnyrch ariannol yn llawn cyn i chi ei brynu.

Gallai ymddiriedolaeth buddsoddi fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am gael elw uwch o bosibl na’r elw o ymddiriedolaeth uned neu OEIC a’ch bod yn barod i fentro ychydig yn fwy
 • os ydych yn fodlon ymrwymo eich arian am bum mlynedd o leiaf
 • os ydych yn deall y gall gwerth eich buddsoddiad godi neu ostwng felly y gallech gael llai yn ôl na’r hyn y gwnaethoch ei fuddsoddi.

Sut y mae ymddiriedolaethau buddsoddi yn wahanol i ymddiriedolaethau uned?

 • Gall ymddiriedolaethau buddsoddi, yn wahanol i ymddiriedolaethau uned, gael benthyg arian i brynu cyfranddaliadau (a elwir yn gerio). Gall y potensial prynu ychwanegol hwn arwain at enillion mewn marchnadoedd sydd ar gynnydd ond gall hefyd waethygu colledion mewn marchnadoedd sydd ar ostwng. Yn gyffredinol mae gan ymddiriedolaethau buddsoddi fwy o ryddid i fenthyca nag ymddiriedolaethau unedau y gellir eu gwerthu i’r cyhoedd.
 • Yn wahanol i ymddiriedolaeth uned, os bydd buddsoddwr am werthu ei gyfranddaliadau mewn ymddiriedolaeth uned, rhaid iddo ddod o hyd i rywun arall i brynu ei gyfranddaliadau. Gwneir hyn fel arfer drwy werthu ar y farchnad stoc. Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar reolwr yr ymddiriedolaeth buddsoddi i adbrynu cyfranddaliadau cyn dyddiad dirwyn i ben yr ymddiriedolaeth.
 • Gall pris cyfranddaliadau mewn ymddiriedolaeth buddsoddi fod yn is neu’n uwch na gwerth yr asedau y gellir eu priodoli i bob cyfranddaliad - gelwir y broses hon yn fasnachu ar ddisgownt neu ar bremiwm.

Sut mae ymddiriedolaethau buddsoddi yn gweithio

Ymddiriedolaethau buddsoddi confensiynol

 • Cyfansoddir ymddiriedolaethau buddsoddi fel cwmnïau cyfyngedig cyhoeddus a byddant yn cyhoeddi nifer sefydlog o gyfranddaliadau. Oherwydd hyn cyfeirir atynt fel cronfeydd pen caeëdig.
 • Caiff cyfranddaliadau’r ymddiriedolaeth eu masnachu ar y gyfnewidfa stoc fel unrhyw gwmni cyhoeddus.
 • Mae pris cyfranddaliadau ymddiriedolaeth buddsoddi yn dibynnu ar werth ei hasedau sylfaenol a’r galw am ei chyfranddaliadau.
 • Gall ymddiriedolaethau buddsoddi gael benthyg arian i brynu cyfranddaliadau (arfer a elwir yn gerio). Bydd gwahanol ymddiriedolaethau buddsoddi yn gwneud hyn ar lefelau amrywiol. Mae’n werth holi cyn i chi fuddsoddi oherwydd gall lefel y gerio effeithio ar yr elw ar eich buddsoddiad a’r risgiau cysylltiedig.

Ymddiriedolaethau Buddsoddi Cyfalaf Rhanedig

 • Mae’r rhain yn rhedeg am gyfnod penodedig, rhwng pum mlynedd a deng mlynedd fel arfer, er nad ydych wedi ymrwymo iddynt.
 • Mae’r math hwn o ymddiriedolaeth buddsoddi yn dyroddi gwahanol fathau o gyfranddaliadau. Ar ddiwedd eu tymor, gwneir taliadau yn nhrefn y math o gyfranddaliad.
 • Gallwch ddewis math o gyfranddaliad sy’n addas ar eich cyfer chi. Yn nodweddiadol, po bellaf ar hyd y drefn dalu y bydd y cyfranddaliad, y mwyaf fydd y risg, ond bydd yr elw posibl yn uwch.

Risg ac elw

 • Cofiwch y gall pris cyfranddaliadau mewn ymddiriedolaeth uned godi neu ostwng felly gallech gael llai yn ôl na’r hyn y gwnaethoch ei fuddsoddi.
 • Bydd lefel y risg a’r elw yn dibynnu ar yr ymddiriedolaeth buddsoddi y byddwch yn ei dewis. Gofynnwch pa fath o asedau y bydd yr ymddiriedolaeth yn buddsoddi ynddynt, gan fod rhai yn cymryd mwy o risg nag eraill.
 • Edrychwch ar y gwahaniaeth rhwng pris cyfranddaliadau’r ymddiriedolaeth buddsoddi a gwerth ei hasedau gan y gallai’r bwlch hwn effeithio ar eich elw. Os bydd disgownt yn codi, gall hyn leihau’r elw.
 • Gofynnwch a yw’r ymddiriedolaeth buddsoddi yn cael benthyg arian i brynu cyfranddaliadau. Os felly, mae’n bosibl y bydd yr elw yn well ond y bydd eich colledion yn fwy.
 • Gydag ymddiriedolaeth buddsoddi cyfalaf rhanedig, bydd y risg a’r elw yn dibynnu ar y math o gyfranddaliadau y byddwch yn eu prynu.

Cael gafael ar eich arian

Gallwch werthu eich cyfranddaliadau ar unrhyw adeg, er bod ymddiriedolaethau buddsoddi yn fwy addas ar gyfer buddsoddiadau hirdymor (dros bum mlynedd). Bydd rhaid i chi dalu stocbrocer i’w prynu a’u gwerthu.

Ffioedd

 • Fel gydag unrhyw gyfranddaliad a gaiff ei dyfynnu, caiff pris ymddiriedolaeth buddsoddi ei ddyfynnu gyda ‘dosbarthiad prynu gwerthu’ – mae hyn yn golygu y byddwch yn cael gwahanol bris os ydych yn gwerthu i’r hyn y byddwch yn ei dalu os ydych yn prynu.
 • Mae ymddiriedolaethau buddsoddi yn codi Tâl Rheoli Blynyddol (AMC) a delir i’r sefydliad sy’n rheoli’r portffolio. Bydd y rhan fwyaf o ymddiriedolaethau buddsoddi yn dyfynnu ffigwr ‘tâl parhaus’ sef yr amcangyfrif o dâl blynyddol yr ymddiriedolaeth buddsoddi cynhaliol. Mae hyn yn cynnwys rhywfaint o gostau cylchol fel ffioedd cyfarwyddwr ac archwilio.
 • Gall ymddiriedolaethau buddsoddi godi am gostau ‘achlysurol’ eraill fel ffioedd perfformiad sy’n cael eu talu i’r rheolwr os ydynt yn bodloni targedau penodol. Er nad yw hyn fel arfer wedi ei gynnwys o fewn y ffigwr taliadau parhaus, gellir dod o hyd i’r wybodaeth yma yn y Ddogfen Gwybodaeth Allweddol fel arfer.
 • Bydd yn rhaid i chi dalu Treth Stamp o 0.5% ar unrhyw bryniannau.
 • Efallai y codir comisiwn brocer stoc ar brynu a gwerthu unrhyw gyfranddaliadau o fewn yr ymddiriedolaeth buddsoddi.

Diogel a sicr?

Gwnewch yn siŵr bod rheolwr eich cronfa yn rhan o’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol. Bydd hyn yn golygu, os aiff yn fethdalwr ac y bydd arian yn ddyledus i chi, bydd gennych yr hawl i gael hyd at £85,000 o iawndal. Nid yw perfformiad buddsoddiadau gwael yn ddigwyddiad sy’n arwain at iawndal.

Sut i brynu cyfranddaliadau mewn ymddiriedolaeth buddsoddi

Gallwch brynu cyfranddaliadau gan stocbrocer neu’n uniongyrchol drwy Gynllun Cynilo a Buddsoddi Ymddiriedolaethau Uned (ITSS) neu gan gyfleuster delio cyfranddaliadau ar-lein, drwy IFA a chynllunwyr ariannol. Gellir prynu cyfranddaliadau hefyd yn uniongyrchol gan reolwyr rhai ymddiriedolaethau buddsoddi.

Treth

 • O fis Ebrill 2021, mae pob unigolyn yn gymwys am Lwfans Difidend o £2,000 yn ddi-dreth. Bydd difidendau a dderbynnir gan gronfeydd pensiwn neu a dderbynnir ar gyfranddaliadau o fewn ISA yn parhau yn ddi-dreth ac ni fydd yn effeithio ar eich lwfans difidend. Mae rhagor o wybodaeth ac enghreifftiau ar gael yn nalen ffeithiau Lwfans Difidend GOV.UK.
 • Gellir dal llawer o ymddiriedolaethau uned mewn ISA. Os felly, bydd eich incwm a’ch enillion cyfalaf yn ddi-dreth. Darllenwch ein canllaw Cyfrifon ISA a ffyrdd eraill sy’n effeithlon o ran treth i gynilo neu fuddsoddiopens in new window.
 • Gallai unrhyw elw a wnewch o werthu cyfranddaliadau y tu allan i ISA yn destun Treth Enillion Cyfalaf.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Rheoleiddir llawer o gwmnïau rheoli buddsoddiadau a gyflogir gan ymddiriedolaethau buddsoddi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Darllenwch beth i’w wneud Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

Cyngor ariannol wedi’i reoleiddio

Rydych chi’n gallu defnyddio gwasanaethau cynghorwr ariannol rheoledig os oes angen cymorth arnoch chi i ddeall neu ddewis cynhyrchion buddsoddi, yn ogystal â deall y driniaeth treth. Mae cynghorwyr ariannol yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Dysgwch fwy yn ein canllaw Oes angen cynghorwr ariannol arnoch chi?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?