Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter

Mae Ymddiriedolaeth Cyfalaf Mentro (VCT) yn gwmni sydd â’i gyfranddaliadau yn masnachu ar farchnad stoc Llundain. Mae VCT yn anelu at wneud arian trwy fuddsoddi mewn cwmnïau eraill. Mae’r rhain fel arfer yn gwmnïau bach iawn, sydd ddim yn cael eu dyfynnu ar gyfnewidfeydd stoc, sy’n chwilio am fuddsoddiad ychwanegol i helpu datblygu eu busnes. Mae’r rhain yn fuddsoddiadau risg uwch gydag arbedion treth yn cael eu rhoi fel cymhelliad i annog buddsoddwyr sy’n gyfforddus â’r risg fuddsoddi o ddatblygu busnesau.

Pryd y gallai Ymddiriedolaeth Cyfalaf Menter fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gallai Ymddiriedolaeth Cyfalaf Menter fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os oes gennych ddiddordeb mewn ennill adenillion uwch drwy fuddsoddi mewn cronfeydd risg uwch sy’n buddsoddi mewn cwmnïau llai o faint nad ydynt wedi’u rhestru ar y Gyfnewidfa Stoc
 • os hoffech gael rhyddhad treth drwy fuddsoddi yn y cronfeydd risg uwch hyn
 • os ydych yn deall y gallech gael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych a’ch bod yn fodlon â’r risg honno

Beth ydynt?

Os nad ydych chi’n deall cynnyrch ariannol, ceisiwch gyngor ariannol annibynnol gan gynghorwr ariannol a reoleiddir cyn i chi brynu. Mae cynghorwyr yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae Ymddiriedolaeth Cyfalaf Menter yn gwmni y mae ei gyfranddaliadau’n masnachu ar farchnad stoc Llundain.

Mae VCT yn anelu at wneud arian trwy fuddsoddi mewn cwmnïau eraill.

Fel arfer mae’r rhain yn gwmnïau bach iawn sy’n edrych am fuddsoddiad pellach i helpu i ddatblygu eu busnes.

Mae rheolau caeth iawn o ran sut y gall Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter fuddsoddi eich arian cyfunol er mwyn bod yn gymwys fel VCT.

Rhaid i fuddsoddiadau VCT ac EIS nawr gael eu gwneud mewn cwmnïau sydd ag amcanion i dyfu a datblygu. Dylai fod yna risg arwyddocaol o golli cyfalaf hefyd, wedi caniatáu ar gyfer gostyngiad treth, i atal pwyslais ar warchod cyfalaf.

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ganllawiau Cyllid a Thollau EM ar Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter.

Sut mae Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter (VCT) yn gweithio

Mae buddsoddiadau mewn Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter yn cynnwys rhyddhad treth er mwyn eich annog i fuddsoddi yn y cwmnïau risg uchel, llai o faint hyn. Drwy gyfuno eich buddsoddiadau gyda buddsoddiadau cwsmeriaid eraill, mae VCT yn rhoi’r cyfle i chi ledaenu’r risg dros nifer o gwmnïau bach.

 • Gallwch fuddsoddi drwy danysgrifio i gyfranddaliadau newydd pan gaiff ymddiriedolaeth ei lansio neu drwy brynu cyfranddaliadau gan fuddsoddwyr eraill pan fydd yr ymddiriedolaeth wedi ymsefydlu.
 • Byddwch yn cael rhyddhad treth pan fyddwch yn prynu VCT newydd ei dyroddi, ar gyfradd o 30% ar fuddsoddiadau o hyd at £200,000 fesul blwyddyn dreth ar hyn o bryd. Darperir y rhyddhad hwn fel credyd treth i’w osod yn erbyn cyfanswm eich rhwymedigaeth treth incwm ac, felly, ni all fynd uwchlaw cyfanswm eich rhwymedigaeth dreth ar gyfer y flwyddyn dreth. Ni chewch y rhyddhad treth hwn os byddwch yn prynu cyfranddaliadau mewn Ymddiriedolaeth Cyfalaf Menter sy’n bodoli eisoes.
 • Rhaid i chi ddal cyfranddaliadau mewn VCT am bum mlynedd o leiaf er mwyn cadw’r rhyddhad treth incwm – os bydd yn rhaid i chi eu gwerthu cyn hynny, byddwch yn colli’r budd hwn.
 • Ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Enillion Cyfalaf ar elw o werthu eich cyfranddaliadau VCT, ni waeth am ba hyd y byddwch wedi’u dal cyhyd â bod y cwmni’n cynnal ei statws VCT.

Mae rheolau caeth iawn o ran sut y gall Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter fuddsoddi eich arian cyfunol er mwyn bod yn gymwys fel VCT – i gael rhagor o wybodaeth darllenwch ganllawiau Cyllid a Thollau EM ar Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter.

Risg ac elw

 • Gall gwerth eich buddsoddiadau ostwng yn ogystal â chynyddu ac mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych.
 • Mae cwmnïau bach, heb eu rhestru yn cynnig y cyfle i chi wneud elw uwch ond maen nhw’n dwyn risg uwch hefyd.

Cael gafael ar eich arian

 • Mewn egwyddor, gallwch werthu eich cyfranddaliadau mewn Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter ar unrhyw adeg – ond yn ymarferol, byddwch yn ymrwymo eich buddsoddiad am bum mlynedd o leiaf os byddwch yn buddsoddi mewn cyfranddaliadau newydd eu dyroddi. Bydd unrhyw gredyd treth a gewch yn cael ei adhawlio gan CThEM os byddwch yn eu gwerthu cyn hynny.
 • Pan fyddwch yn gwerthu, gall fod yn anodd dod o hyd i brynwr ar gyfer cyfranddaliadau mewn VCT – nid oes cymaint o brynwyr a gwerthwyr ar gyfer y cyfranddaliadau hyn ag ar gyfer mathau eraill o gyfranddaliadau mewn cwmnïau.

Taliadau

 • Mae taliadau ar gyfer Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter yn aml yn uwch – ac yn anos i’w deall – nag ar gyfer buddsoddiadau eraill.
 • Mae’n bosibl y codir ffioedd perfformiad arnoch hefyd gan ddibynnu ar lwyddiant y VCT.

Diogel a sicr?

 • Ni ellir gwarantu y bydd eich buddsoddiad yn cadw ei werth gwreiddiol. Bydd gwerth eich cyfranddaliadau yn codi – neu’n gostwng – wrth i’r buddsoddiadau yn y VCT newid eu gwerth.

Os bydd rheolwr cronfa yn mynd yn fethdalwr a bod arian yn ddyledus i chi – a bod y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn berthnasol iddo – yna gallwch hawlio iawndal o hyd at £50,000 fesul person, fesul sefydliad.

Sut i brynu

Gallwch brynu Ymddiriedolaeth Menter Cyfalaf:

 • gan frocer stoc neu gyfrif delio cyfranddaliadau ar-lein, fel gyda chyfranddaliadau unrhyw gwmni arall, ar gyfer cyfranddaliadau mewn Ymddiriedolaeth Cyfalaf Menter sefydledig
 • drwy danysgrifio ar gyfer cyfranddaliadau newydd pan gaiff ymddiriedolaeth ei lansio

Os nad ydych yn siŵr pa un a yw Ymddiriedolaeth Cyfalaf Menter yn addas ar gyfer eich anghenion, mae’n syniad da siarad â chynghorydd ariannol annibynnol (IFA)

Treth

Daw’r rhyddhad treth ar Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter ar sawl gwahanol ffurf a chan gynnwys amrywiol risgiau.

 • Ceir rhyddhad Treth Incwm o 30% ar uchafswm buddsoddiad o £200,000 fesul blwyddyn dreth pan fyddwch yn prynu cyfranddaliadau newydd eu dyroddi. Caiff ei adhawlio os byddwch yn gwerthu eich cyfranddaliadau o fewn pum mlynedd, oni fyddwch yn eu gwerthu i’ch cymar neu y byddwch yn marw.
 • Darperir rhyddhad treth ar ffurf credyd treth i’w osod yn erbyn cyfanswm eich rhwymedigaeth treth incwm yn ystod y flwyddyn dreth. Felly, ni all swm y credyd treth fod yn uwch na chyfanswm eich rhwymedigaeth treth incwm ar gyfer y flwyddyn dreth honno.
 • Ni chodir treth incwm ar ddifidendau o fuddsoddiadau mewn Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter ar yr amod y gwnaed y buddsoddiad gwreiddiol o fewn yr uchafswm a ganiateir, sef £200,000 y flwyddyn.
 • Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw Dreth Enillion Cyfalaf ar enillion o fuddsoddiadau mewn Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter ac nid oes isafswm cyfnod dal er mwyn i’r rheol hon fod yn berthnasol. Ond os bydd eich buddsoddiadau VCT yn gwneud colled, ni allwch ddefnyddio hyn i leihau eich bil Treth Enillion Cyfalaf o fuddsoddiadau eraill.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Er nad yw ymddiriedolaethau buddsoddi yn ymdrin yn uniongyrchol â’r cyhoedd, caiff llawer o’r cwmnïau rheoli buddsoddiadau a gyflogir ganddynt eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn, darllenwch Datrys problem ariannol, gwneud cwyn neu gael iawndal.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?