Ymdopi heb gar

Mae prynu a rhedeg car yn draul fawr – i lawer o bobl mae’n ail i gost eu cartref yn unig. Felly cyn penderfynu prynu un, mae’n werth treulio ychydig o amser yn ystyried a ydych wir ei angen a buddion ffyrdd amgen o deithio o gwmpas. I weld pwyntiau i’w cofio a dolenni defnyddiol, darllenwch ymlaen.

A oes angen car arnoch?

Canfyddwch y ffeithiau

Wrth ystyried a oes angen car arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint y bydd gwahanol fathau o geir yn ei gostio i’w rhedeg.

I ganfod y costau hyn, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Mae bod yn berchen ar gar yn draul fawr – mae’n costio £3,500 y flwyddyn ar gyfartaledd i fodurwyr y DU redeg eu ceir ar ôl eu prynu (ffynhonnell: webuyanycar.com).

Felly os ydych yn ystyried prynu’ch car cyntaf neu amnewid hen gar, mae’n gwneud synnwyr i feddwl yn ofalus ynghylch a ydych wir ei angen.

Yn aml nid oes ond ychydig o ddewis neu ddim dewis o gwbl i bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig gyda chludiant cyhoeddus gwael ond i ddefnyddio car.

Ond i rai ohonom, mae’n bosibl ei fod yn fwy i ymwneud â’r cyfleuster o neidio i mewn i’r car ta waeth pa mor fer yw’r daith, neu’n arfer yn unig.

Mae’r elusen Sustrans yn honni, pe byddai pedair o bob pum taith yn cael ei gwneud ar droed, beic neu gludiant cyhoeddus yn lle mewn car, gallai gyrwyr arbed £279 y flwyddyn mewn costau rhedeg – £8.5 biliwn ar gyfer holl yrwyr y DU.

Dewisiadau amgen yn lle defnyddio car

Mae’r RAC yn dweud y defnyddir tair miliwn o geir yn y DU lai nag unwaith yr wythnos.

Ymhellach, mae traean o’r ceir hyn bron yn newydd – yn flwyddyn neu ddwy oed ar y mwyaf.

Beicio

Yn ôl Sustrans mae pedair o bob deg o deithiau byr mewn car yn llai na dwy filltir – pellter sy’n hawdd ei feicio. Hefyd, beicio yw un o’r ffyrdd hawsaf i gynnwys ymarfer corff yn eich trefn ddyddiol, ac mae’n arbed arian ichi ac yn ecogyfeillgar.

Os yw rhiwiau serth ar eich llwybr yn eich rhwystro, beth am gymryd reid prawf ar feic trydanol? Yn dechrau am oddeutu £500, mae gan y mwyafrif ystod o 20–25 o filltiroedd ac maent i gyd yn cynnig cyflymder a buddion ynghylch ffitrwydd fel ei gilydd.

Canfyddwch fwy ynghylch buddion beicio ar wefan Y Cynghrair Beicio i’r Gwaith, British Cycling a gwefan Byw’n Dda Dewisiadau’r GIG.

Gall gwisgo helmed a defnyddio goleuadau, hyd yn oed yn ystod y dydd, roi peth amddiffyniad i chi pan fyddwch yn seiclo.

Ond, os ydych yn cael damwain, meddyliwch am sut y cewch gymorth cyfreithiol.

Bydd aelodaeth â British Cycling yn rhoi cymorth cyfreithiol i chi os bydd rhywbeth yn digwydd, a British Triathlon ac aelodaethau eraill yn yr un modd. Gallech ystyried yswiriant seiclo hefyd.

Mae’n werth gwirio a yw eich yswiriant cartref yn eich cwmpasu chi a’ch beic, hefyd.

Dysgwch ragor ar wefannau British Cycling a British Triathlon.

Rhannu Car

Os mai cymudo i’r gwaith yw’ch prif reswm dros fod yn berchen ar gar, mae’n bosibl y byddai’n werth ystyried rhannu’ch taith gyda chydweithiwr. Mae llawer o gyflogwyr mawr yn rhedeg cynlluniau rhannu car.

Ac os ydych yn rhiant sy’n arfer gyrru’ch plant i’r ysgol gallech drefnu rhannu’r daith i’r ysgol gyda rhieni eraill os nad yw’n ddiogel i’ch plant gerdded. Hefyd gall hyn helpu gyda phroblemau parcio ger ysgolion.

Cewch fwy o wybodaeth ynghylch rhannu car yn eich ardal ar Liftshare.com a BlaBlaCar.

Clwb Car

Mewn gwirionedd mae’r rhain yn geir talu-wrth-fynd y gallwch eu rhentu yn ôl yr awr neu’r dydd. Mae gennych y cylfleuster o gar bob tro y byddwch ei angen, heb orfod talu am dreth car (a elwir hefyd yn dreth ffordd), gwasanaethu ac yswiriant car.

Canfyddwch fwy am glybiau car ar COMO.

Cludiant cyhoeddus

Mae’n fwy na thebyg y bydd cludiant cyhoeddus yn rhatach na char ar gyfer cymudo neu deithiau lleol byr.

Wrth gymharu costau, cofiwch, gyda char, fod angen ichi ganiatáu am eich costau rhedeg dros y flwyddyn heblaw am danwydd. Felly mae’n sicr ei fod yn werth prynu tocyn tymor wythnosol neu fisol ar gyfer bws, trên, tiwb neu dram yn lle.

Ar gyfer pellterau hwy ar y trên neu’r bws, gallwch wneud arbedion mawr drwy archebu tocynnau cyniliwr o flaen llaw.

Dysgwch fwy am eich opsiynau ynghylch cludiant cyhoeddus ar y gwefannau hyn:

Beic Modur

Mae beiciau modur a sgwteri’n costio llawer llai i’w rhedeg na char. Er enghraifft, bydd beiciau a sgwteri 125cc yn gwneud mwy na 100 o filltiroedd i’r galwyn, sy’n golygu y gallai taith cymudo ddyddiol o 20 milltir gostio cyn lleied â £5 yr wythnos mewn petrol.

Mae sgwteri trydanol yn arbennig o rad i’w rhedeg – cyn lleied ag 1c y diwrnod. Fodd bynnag, cyfyngir eu pellter i 40 milltir neu lai.

Cerdded

Os yw’ch taith yn ddim mwy na illtir neu ddwy, beth am wneud amser i gerdded? Os ydych yn cerdded i’r gwaith neu’n mynd â’r plant i’r ysgol, nid yn unig fydd hyn yn costio dim ichi ond hefyd mae’n torri ar lygredd a thagfeydd. Hefyd gall cerdded am ddim ond un filltir losgi 100 o galorïau.

Canfyddwch fwy am gerdded ar wefan Living Streets, WalkItopens in new window.

Gweithio o’ch cartref

Gan fod llawer o gwmnïau’n cynnig gweithio hyblyg erbyn hyn, efallai y bydd yn werth siarad â’ch cyflogwr er mwyn canfod a yw’n bosibl – hyd yn oed os yw ar gyfer un diwrnod yr wythnos yn unig.

Eich cam nesaf

Os na allwch ymdopi heb gar, dysgwch sut y gallwch dorri ar gostau car a theithio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?