Yn ystyried gadael cynllun pensiwn eich gweithle?

Pan fydd arian yn brin, neu os daw bil annisgwyl, gall talu i mewn i’ch pensiwn ymddangos fel elfen o foethusrwydd ac yn aml dyma yn wir y peth cyntaf i’w gwtogi. Ond cyn i chi fynd - dyma rai pethau i chi gnoi cil drostynt.

Pam ddylwn i dalu i mewn i bensiwn?

Os ydych yn gyflogedig, cewch eich cofrestru’n awtomatig i mewn i bensiwn gweithle. Os talwch i mewn i bensiwn nawr, tra byddwch yn gweithio, bydd gennych incwm ar ôl i chi roi’r gorau i weithio. Mae hi mor syml â hynny. Gorau po gyntaf i chi gychwyn oherwydd caiff eich cynilion amser i dyfu a bydd gennych fwy o arian yn eich cronfa

Rhaid i’ch cyflogwr dalu i mewn i’r cynllun hefyd, felly os gadewch y cynllun yna byddwch yn colli arian. Yn gyfreithiol, rhaid i gyflogwyr dalu swm gofynnol, ond mae amryw ohonynt yn talu mwy na hynny. Canfyddwch faint yn union mae eich cyflogwr yn ei dalu i mewn i’ch cynllun pensiwn cyn i chi dynnu allan.

Gallech hefyd gael gostyngiad treth ar eich cyfraniadau pensiwn. Golyga hyn y byddwch un ai’n cael mwy o arian yn eich poced drwy dalu llai o dreth NEU bydd mwy o arian yn mynd i mewn i’ch cynllun pensiwn (mae’n dibynnu ar y math o gynllun sydd gennych – cewch fwy o wybodaeth yma.

Os ydych yn talu treth cyfradd sylfaenol (20%) fe gewch £20 yn ychwanegol am bob £80 y talwch i mewn i bensiwn. Os ydych yn byw yn yr Alban ac yn talu treth ar gyfradd dechreuwr o 19%, byddwch yn dal i gael y £20 yn llawn.

Os byddaf yn rhoi’r gorau i dalu am flwyddyn neu ddwy, prin iawn fydd y gwahaniaeth ie?

Fe synnwch gymaint o arian y gallech ei golli o ran cyfraniadau gan eich cyflogwr ynghyd â gostyngiadau treth a thwf wrth fuddsoddi. Yn ogystal, os gadewch eich cynllun gallech hefyd golli budd-daliadau gwerthfawr a delir i chi petaech chi’n sâl neu arian a delir i’ch dibynyddion petaech chi’n marw.

Enghraifft
Mae Jane yn ennill £35,000 y flwyddyn ac mae hi a’i chyflogwr yn talu 5% yr un o’i chyflog i mewn i’w chynllun pensiwn (cyfanswm o £3,500 y flwyddyn).

Petai Jane yn cymryd dau seibiant o flwyddyn yr un o’i swydd gallai hynny olygu cymaint â £25,000 yn llai yn ei chronfa bensiwn pan fydd hi’n penderfynu rhoi’r gorau i weithio’n gyfan gwbl.

Gallai seibiant o bum mlynedd ac yna dychwelyd i’r gwaith yn rhan-amser leihau’r gronfa o £100,000.

Nid wyf yn dymuno rhoi’r gorau i weithio – felly does dim angen pensiwn arnaf

Efallai mai dyna yw’ch safbwynt ar hyn o bryd, ond pwy a ŵyr beth sydd o’n blaenau ac efallai y newidiwch eich meddwl. Hyd yn oed os nad ydych yn dymuno rhoi’r gorau i weithio, bydd cael cronfa o gynilion y gallwch ei defnyddio pan fyddwch yn hŷn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i chi o ran sut y byddwch yn byw eich bywyd ac yn golygu hefyd y gallwch barhau i wneud y pethau sy’n eich diddori ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae amryw o ffyrdd i chi gael gafael ar eich cynilion pensiwn ar ôl i chi gyrraedd 55 oed. Ond mae llai o gynilion yn golygu llai o ddewisiadau ymhen amser.

Mi gaf bensiwn gan y llywodraeth – felly pam ddylwn i dalu eilwaith?

Gwerth llaw y Pensiwn y Wladwriaeth newydd ar gyfer pobl sy’n cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth yn ystod 2021/22 yw £179.60 yr wythnos.

Allech chi fyw ar hynny? Mae oedran pensiwn y wladwriaeth yn cynyddu ac ni fydd llawer o bobl yn medru cael gafael ar eu pensiwn y wladwriaeth hyd nes iddynt gyrraedd 67 neu 68 oed, neu hŷn na hynny hyd yn oed. Gallwch gymryd arian o’ch cynilion pensiwn wedi i chi gyrraedd 55 oed.

Fy eiddo fydd fy mhensiwn i

Hyd yn oed os ydych yn ddigon ffodus i fedru prynu’ch cartref A chlirio’r morgais cyn i chi fod eisiau rhoi’r gorau i weithio, bydd angen rhywle i fyw arnoch chi serch hynny. Gall prynu tŷ llai fod yn ddelfrydol i rai pobl a gall hynny ryddhau ychydig o arian parod – ond a yw hynny’n ddigon i roi incwm i chi am weddill eich oes? Annhebygol iawn.

Pa ateb arall sydd ar gael i mi?

Os ydych yn pryderu ynghylch arian, siaradwch â’ch cyflogwr i weld a allwch chi ostwng swm eich cyfraniad. Mae’n rhaid i gyflogwyr dalu o leiaf 3% o’ch enillion cymwys ar eich rhan, ond mae llawer ohonynt yn talu mwy – sy’n golygu y gallech fedru talu llai i mewn yn hytrach na’r rhoi’r gorau iddi’n llwyr. Ond mae’n syniad da ymrwymo i’w gynyddu unwaith eto i’r dyfodol.

Ewch i gael cymorth cyn i chi benderfynu

Siaradwch â’ch cyflogwr, eich cydweithwyr neu’ch ffrindiau a theulu – pwy bynnag y gallwch siarad â nhw’n gyfforddus - a mynnwch eu barn ar beth ddylech chi ei wneud NEU siaradwch ag un o’n harbenigwyr di-duedd ar bensiynau a all egluro’n fanylach beth fyddai’r goblygiadau o adael eich cynllun. 0800 138 7777 opsiwn 2. Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy Webchat neu WhatsApp.

Problemau gwaeth? Ewch i gael help

Os yw’ch pryderon ariannol yn waeth na dim ond lleihau eich cyfraniadau pensiwn, gallwch ffonio ein llinell gymorth ar ganllawiau ariannol yn gyfrinachol ar 0800 138 7777 oherwydd gallai atebion eraill fod ar gael i chi.

Eich cynilion chi fyddan nhw drwy gydol eich oes

Os penderfynwch mai gadael yw’r opsiwn gorau, yna peidiwch â phoeni. Bydd eich cynilion yn ddiogel a chi fydd yn berchen arnynt bob amser – hyd yn oed y symiau a dalwyd i mewn gan eich cyflogwr. Os byddwch yn newid eich swydd, gallwch un ai gymryd eich cynilion pensiwn gyda chi ar gyfer cynllun eich cyflogwr newydd neu eu gadael fel ag y maent (ond cofiwch amdanynt!). Gallwch ddychwelyd i’r cynllun ar unrhyw adeg drwy ddweud wrth eich cyflogwr yn syml eich bod yn dymuno gwneud hynny, a gallwch gynyddu’r swm a delir gennych er mwyn dal i fyny, fel y mynnwch.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?